Protokół Nr XIV/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 29 lutego 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XIV Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Halinę Niesteruk, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny usprawiedliwiony – Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zaproponowała, aby wymieniona we wniosku uchwała była podejmowana jako pierwsza.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XIV sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Narew na 2017 rok;
- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew;
- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Narew;
- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Narew;

 1. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski, informacje.
 3. Zamknięcie obrad XIV Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XIII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że nie został jeszcze rozstrzygnięty nabór na termomodernizację. Dodał, że urząd marszałkowski poinformował, iż rozstrzygnięcie powinno nastąpić w marcu tego roku. Następnie nadmienił, że został już złożony wniosek o dofinansowanie na dobudowę biblioteki w Łosince. Został również złożony wniosek do WFOŚiGW na odbiór azbestu. Kolejno poinformował, że najpóźniej w czwartek zostaną złożone wnioski na dofinansowanie na przebudowę drogi w miejscowości Soce i Odrynki. Wójt Andrzej Pleskowicz powiadomił również, iż drzewo pozyskane w wyniku wiatrołomów w miejscowości Soce zostało sprzedane w dwóch asortymentach. Do sprzedania zostały jeszcze dwa asortymenty. Ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie BIP oraz rozesłano informacje do firm. Następnie Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że została udrożniona droga do Usnarszczyzny. Dodał, że należy w przyszłym roku zrobić tam żwirówkę. Zakomunikował, że pracownicy z gospodarki komunalnej naprawiają drogę Istok – Radźki. Nadmienił również, iż przeprowadzana jest kontrola w urzędzie z Najwyższej Izby Kontroli w sprawie dowożenia dzieci do szkoły.

 

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 22 lutego 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół Nr 16/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 24 lutego 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, która odbyła się 23 lutego 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Radny Roman Ostapczuk podziękował w swoim imieniu i mieszkańców za udrożnienie drogi w miejscowości Usnarszczyzna.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do protokołów poszczególnych komisji. Wyjaśnił, że podjął decyzję, iż kandydatka na Skarbnika gminy zaprezentuje się na sesji. Dodał, że przedstawi jaką posiada wiedzę w temacie budżetu. Przedstawił również nowego Inspektora Sławomira Poskrobko, dodał że zakres obowiązków poprzedniego kierownika referatu był ogromy i będzie wdrażany stopniowo przez nowego inspektora. Kolejno wyjaśnił temat 50 tys. zł na kuchnię w szkole, które były w rezerwie w 2015 roku. Powiedział, że ciągle nie ma rozstrzygnięcia naboru na termomodernizację, a w zakresie robót ujęta jest wymiana centralnego ogrzewania i nie ma sensu w tej chwili remontować kuchnię ponieważ w czasie tej wymiany może ulec zniszczeniu.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że na około 500 tys. zł jest dłużników w gminie i należy ściągać te należności.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że te należności nie powstały na przełomie kilku miesięcy, ale powstały na przełomie kilku lat.

Skarbnik Halina Niesteruk dodała, że jeżeli chodzi o szkolną kuchnię i rezerw przeznaczonych w 2015 roku na nią to tych pieniędzy już nie ma, ponieważ rok budżetowy skończył się 31 grudnia. Na ten rok przeszły w wolne środki, które należy rozdysponować. Nadmieniła, że wolnych środków na ten rok jest 672 tys. zł.

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zgłosiła w tym punkcie zmianę porządku. Zwróciła się do radnych, aby uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew podjąć na koniec, ponieważ radca prawny spóźni się, a dobrze byłoby aby omówił zmiany w tej uchwale.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie zmianę porządku. Za zmianą głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

- w sprawie zmian w budżecie gmina na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Skarbnik Halinę Niesteruk o zabranie głosu.

Skarbnik Halina Niesteruk wyjaśniła, że Regionalna Izba Obrachunkowa zaopiniowała pozytywnie budżet, ale miała drobne uwagi. Dodała, że w załączniku Nr 1 do tejże uchwały należy przerzucić kwoty z dotacji podmiotowych dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych do kolumny – dotację celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych.

W załączniku Nr 2 – Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Skarbnik wyjaśniła, że lata realizacji termomodernizacji budynków użyteczności publicznej należy dodać rok 2015, ponieważ w tym roku była robiona dokumentacja.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/66/16 Rady Gminy Narew z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

 

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Narew na 2017 rok.

Głos zabrała radna Tamara Leszczyńska stwierdziła, że niektóre wsie z funduszu sołeckiego mają do wykorzystania około 4 tys. zł i należałoby zastanowić się czy jest tu system gospodarczy. Należy przemyśleć wybór, bo być może te pieniążki będą gdzieś potrzebne na wkład własny.

Wójt Andrzej Pleskowicz nawiązując do funduszu sołeckiego dodał, że zwrot z tego tytułu wynosi około 16% i ma nadzieję, że wojewoda będzie miał te pieniądze.

Kolejno głos zabrała radna Joanna Szafrańska pytając Skarbnik Panią Halinę Niesteruk czy był liczony dodatkowy koszt jaki trzeba będzie ponieść realizując fundusz sołecki.

Skarbnik Halina Niesteruk odpowiedziała, że nie był liczony. Dodała, że naszą rolą było zgromadzić odpowiednie dokumenty.

Wójt Andrzej Pleskowicz uzupełniając dodał, że zrobi wszystko aby uniknąć zrobienia dodatkowej dokumentacji i kosztów.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, aby nie likwidować czegoś czego nie wiemy jak funkcjonuje. Dodała, aby zostawić jeszcze fundusz sołecki na kolejny rok.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że nie stać gminę aby przeprowadzać eksperymenty. Gdyby te działania były słuszne i zaowocowały konkretnymi inwestycjami to każda gmina w powiecie praktykowałaby fundusz sołecki.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że prawie 150 gospodarstw nie jest podłączonych do kanalizacji i dlaczego nie ściągamy tych należności.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że zostanie to przyspieszone. Przytoczył przykład mówiąc, że w jednej gminie w województwie podlaskim Najwyższa Izba Kontroli zarzuciła fakt nie podłączenia do kanalizacji i po pismach ponaglających sprawy były kierowane do sądu. Dodał, że nie wie jak rozstrzygnąć temat ludzi, którzy korzystają z pomocy gops-u i których nie będzie stać na podłączenie.

Radna Halina Turbaczewska odpowiedziała, aby tym osobom dać pracę i mieli możliwość odpracowania.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że jeżeli chodzi o mieszkańców płci męskiej to mogą iść do pracy do firmy „Pronar”, ale nie każdy chce podjąć pracę.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że niektóre sołectwa mają po 4 tys. zł, ale są i takie które mają po 20 tys. zł. Nadmienił, że mieszkańcy na pewno chcą te pieniądze zagospodarować mądrze i trzeba dać możliwość sprawdzenia tego. Straszenie, że gmina nie otrzyma zwrotu od wojewody jest na wyrost.

Wójt Andrzej Pleskowicz stwierdził, że to nie jest straszenie tylko to są fakty.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że faktem jest również to, że nie piszemy na żadną drogę projektów. Dodał, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na fundusz sołecki jest uchwalona na okres kadencji, należałoby spróbować i zobaczyć jak to działa.

Skarbnik Halina Niesteruk zaznaczyła, że ta uchwała jest podejmowana bezterminowo, a nie na okres kadencji.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że gmina ma bardzo dużo sołectw i nie mamy możliwości, żeby obiecywać jakiekolwiek inwestycje. Dodał, że fundusz sołecki może wpłynąć pozytywnie, bo mieszkańcy wiedzą najlepiej na co przeznaczyć te pieniądze w swoim otoczeniu. Zwrócił się z prośbą do radnych o odrzucenie tejże uchwały.

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska w imieniu sołtysów również prosi o kontynuację funduszu sołeckiego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wyjaśniła, że w tym roku jeszcze będzie realizowany fundusz sołecki, a w tej chwili podejmowana jest decyzja na przyszły rok.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że łączenie funduszu na okręgi wyborcze nie dojdzie do celu, bo każda wieś ma swoje potrzeby. Nadmieniła, że proponowała zrobienie z funduszu sołeckiego wspólnej drogi do cmentarza i nie spotkało się to z aprobatą.

Radny Witold Bubnicki zabrał głos mówiąc, że inwestycje zawarte we wnioskach sołtysów część była zasadna, a część była po to aby tylko te pieniądze zagospodarować.

Ponownie głos zabrała radna Joanna Szafrańska stwierdzając, że fundusz sołecki sprawdza się w gminach bogatych. Dodała, że należy być rozsądnym i zobaczyć w przyszłym roku jak wypadła realizacja z tego roku i dopiero podjąć decyzję. Czy rzeczywiście skorzystaliśmy z tych zwrotów, czy koszty realizacji tych funduszy w tym roku były większe o tyle, że nie pokryły tego zwrotu. Radna zapytała nowego Inspektora Sławomira Poskrobko ilu pracowników pracuje.

Inspektor Sławomir Poskrobko odpowiedział, że dopiero od marca rozpoczyna pracę. Zwrócił się do radnych, aby przemyśleli i zrobili mapę drogową gminy. Dodał, że są drogi które powinny być zrobione na wczoraj. Powiedział również, że jako mieszkaniec jest za funduszem sołeckim, ale prawda jest taka, że za kwoty przyznanego funduszu na sołectwo nie za dużo się zrobi.

Radna Joanna Szafrańska kontynuując swoją wcześniejszą wypowiedź stwierdziła, że zabranie pracowników gospodarki komunalnych, których jest mało tylko do zadań z funduszu sołeckich spowoduje chaos.

Skarbnik Halina Niesteruk powiedziała, że to muszą być obce usługi jeżeli urząd gminy chce starać się o zwrot.

Kolejno głos zabrała radna Halina Turbaczewska mówiąc, że gmina ma własne zadania i powinna pozyskiwać fundusze unijne.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że komisja budżetu występuje od samego początku o zrobienie strategii. Takie rzeczy powinno się zrobić na początku, aby móc wykonywać coś w tym kierunku. Dodał, że skoro nie ma strategii to każdy z mieszkańców powinien cokolwiek osiągnąć. Wiadomo jakie mamy drogi na terenie gminy i w niektórych przypadkach wyłożenie tych 10 tys. zł czy 15 tys. zł na do żwirowanie będzie zauważalne.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 0.

Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Narew na 2017 rok nie przeszła.

 

- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Narew

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/67/16 Rady Gminy Narew z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

 

- w sprawie powołania Skarbnika Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk oddała głos kandydatce na Skarbnika gminy Pani Iwonie Nikonowicz.

Iwona Nikonowicz powitała wszystkich serdecznie. Przedstawiła swoją kandydaturę na to stanowisko, doświadczenie jakie posiada oraz miejsce ostatniego miejsca pracy. Dodała, że spełnia wymagania określone w ustawie o finansach publicznych oraz posiada uprawnienie wymagane na stanowisku skarbnika gminy do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie certyfikatu krajowego wydane przez Ministra Finansów. Dodała, że od 2002 roku do chwili obecnej zatrudniona jest w Spółdzielczym Banku Rozwoju z siedzibą w Szepietowie. Następnie powiedziała, że analizując gospodarkę finansową gminy objęła lata 2014-2016 i swą pracę poprzedziła zapoznaniem się z ustawa o finansach publicznych, ustawą o rachunkowości, ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawą o samorządzie gminnym, a także szeregiem rozporządzeń ministra finansów. Pani Iwona Nikonowicz przedstawiła budżet na 2016 rok uchwalony w dniu 25 stycznia 2016r. przez Radę Gminy Narew.

Radny Roman Ostapczuk zadał pytanie Pani Iwonie Nikonowicz jak zaopatruje się na Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Narew i czy ma wyrobione swoje zdanie.

Pani Iwona Nikonowicz odpowiedziała, że Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres budżetowy i 3 kolejne lata. Dodała, że będą zadania inwestycyjne i musimy zapewnić dochody na finansowanie tych inwestycji. Dochody pewne to podatkowe, dotacje celowe i subwencje z budżetu państwa. Dodała, że trzeba ubiegać się o środki unijne na te inwestycje.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że obecna Skarbnik umiała trzymać w ryzach wójta i radę, wyjaśniała co możemy, a czego nie i ma nadzieję, że Pani Iwona Nikonowicz również będzie tak robić.

Pani Iwona Nikonowicz odpowiedziała, że będzie przekazywać wszystkie niezbędne informacje radzie.

Kolejne pytanie zadała radna Halina Turbaczewska jak długo Pani Iwona Nikonowicz pracuje w bankowości.

Pani Iwona Nikonowicz odpowiedziała, że pracuje od 2002 roku do chwili obecnej.

Radna Halina Turbaczewska odparła, że w tej chwili Pani Nikonowicz jest na urlopie wychowawczym i zapytała jak długo.

Pani Iwona Nikonowicz odpowiedziała, że od 2011 roku jest na urlopie wychowawczym. Dodała, że w obecnej pracy jest związana umową na czas nieokreślony. Nadmieniła, że nieustannie się szkoli i czyta przepisy.

Radna Tamara Leszczyńska dodała, że pozwoliła sobie zadzwonić do banku w Szepietowie, gdzie pracuje Pani Iwona Nikonowicz i stwierdziła, że usłyszała bardzo pozytywną opinię na temat Pani Nikonowicz.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Pani Iwona Nikonowicz serdecznie podziękowała za wybór i postara się nie zawieść zaufania.

Uchwała Nr XIV/68/16 Rady Gminy Narew z dnia 29 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Skarbnika Gminy Narew stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zaprosiła na środek Panią Halinę Niesteruk i Panią Iwonę Nikonowicz. Wójt razem z Przewodniczącą podziękował Pani Halinie Niesteruk za wieloletnią pracę w samorządzie, a Pani Iwonie Nikonowicz wytrwałości i zaangażowania na nowym stanowisku. Obu Panią wręczono w podzięce kwiaty.

Skarbnik Halina Niesteruk podziękowała za dotychczasową współpracę i życzyła dalszych sukcesów

 

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała wszystkich, że radca prawny spóźni się, a nie chce uchwalać statutu bez wyjaśnień o zmianach i w związku z tym poproszono o zabranie głosu przez nowego inspektora Pana Sławomira Poskrobko.

Pan Sławomir Poskrobko wyjaśniła, że drogi na terenie gminy są w bardzo złym stanie. Dodał, że chciałby aby jego doświadczenie w zakresie budownictwa komunikacyjnego z 15-letnim stażem pracy wpłynęło na poprawę jakości życia mieszkańców.

Radny Piotr Lewczuk dodał, że gospodarka komunalna to nie tylko drogi i zapytał jak Pan widzi sprawę pracowników, ponieważ mieszkańcy skarżą się.

Pan Sławomir Poskrobko odpowiedział, że spodziewał się takiego pytania i stwierdził, że jeżeli pracownicy gospodarki komunalnej będą chcieli współpracować to będzie wszystko w porządku.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że wysyłani są ludzie do naprawienia drogi, a nie jest sprawdzone jak zostało wykonane.

Pan Sławomir Poskrobko odpowiedział, że radna ma rację. Nadzór musi być nad inwestycjami, które będziemy robili sami, ale również nadzór musi być nad firmą z zewnątrz, która będzie robiła drogę gminną. Dodał, że wybudowanie drogi nie jest problemem, a problemem jest utrzymanie drogi. Pan Sławomir Poskrobko opowiedział o swoim doświadczeniu zawodowym. Nadmienił, że pracował jako stolarz, jako kierowca, robotnik drogowy, brygadzista, a obecnie prowadzi kursy w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego.

Na koniec dodał, że ma nadzieję iż współpraca będzie owocna.

Radna Natalia Siemienowicz zadała pytanie jak Pan widzi sprawę dzikich wysypisk śmieci.

Pan Sławomir Poskrobko odpowiedział, że ustawa o gospodarowaniu odpadów nie działa. Dodał, że należy zastanowić się co możemy odzyskać z wysypiska na budowę dróg, bo tam jest gruz i można to przetworzyć.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk podziękowała za wypowiedź i życzyła owocnej pracy. Następnie zwróciła się do radnego Witolda Bubnickiego, aby ponownie przedstawił uwagi komisji rewizyjnej do statutu.

Radny Witold Bubnicki raz jeszcze przedstawił uwagi do statutu zapisane w protokole z posiedzenia komisji. Dodał, że w rozdziale II Gmina statutu jest wyodrębnione jednostki organizacyjne i jednostki pomocnicze, a w rozdziale III jest definicja jednostek pomocniczych natomiast nie ma rozdziału mówiącego o jednostkach organizacyjnych.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jednostki organizacyjne są w wystarczająco zdefiniowane przepisami rangi ustawowej, czy to ustawa o samorządzie gminnym, czy ustawa o działalności kulturowej.

Radny Witold Bubnicki zapytał czy jednostki pomocnicze są tam zdefiniowane.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że jednostki pomocnicze to są sołectwa, dzielnice, osiedla.

Radny Witold Bubnicki odczytał kolejną uwagę do statutu, a mianowicie wykreślenie w § 27 ust. 5 z jednoznacznym zastąpieniem tego zapisu, który nie będzie dyskryminował żadnej komisji w zakresie realizacji ich zadań.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że uchwała, którą przygotował do rozważenia nie zawierała tego ustępu i został przywrócony na prośbę obsługi rady. Dodał, że ten przepis nie dotyczy takich kwestii jak diety, a dotyczy jedynie kwestii proceduralnej postepowania komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, aby po sesji wszyscy radni zostali i radca prawny wyjaśni wszystko odnośnie diet.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że ten paragraf dotyczy przebiegu sesji, a nie kwestii wynagrodzenia.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że było to przełożenie na wynagrodzenie.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że wynagrodzenie w sprawie diet i zwrot kosztów wynika z uchwały. Drugą kwestią jest sposób definiowania przepisów zawartych w tych uchwałach.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że taką argumentację przedstawiła nam obsługa rady.

Radny Witold Bubnicki dodał, że chodziło o kontrolę.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że to w Państwa gestii będzie czy taki przepis zostawić czy nie. Dodał, że wcześniejszy projekt przez niego był przygotowany bez tego ustępu. A opinia, którą radni dostali odnośnie wypłat diet za posiedzenie komisji nie odwoływała się do tego przepisu, a odnosiła się w kwestii interpretacyjnych, jak należy interpretować kwestię jednego posiedzenia.

Radna Joanna Szafrańska zapytała jaki zapis proponuje radca prawny.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że proponuje aby wykasować ten zapis. Nadmienił, że jeżeli chcemy rozwiązać problem wynagradzania za pracę komisji, jak postrzegać każde posiedzenie proponuje zawrzeć w treści uchwały odnośnie diet radnych.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że zobowiązują radcę prawnego do przygotowania takowej uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wyrzucenie w § 27 ust. 5.

Za wyrzuceniem w § 27 ust. 5 głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Kolejno radny Witold Bubnicki zgłosił, aby nanieść poprawkę w § 33, który dotyczy porządku obrad. Komisja Rewizyjna zaproponowała, aby dodać podpunkt odnośnie sprawozdań z posiedzenia komisji.

Radna Joanna Szafrańska odczytała § 33 i stwierdziła, że jest sprawozdanie z działalności wójta, a nie ma sprawozdania z posiedzenia komisji.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że zaproponowany porządek obrad jak treść wskazuje obejmuje w szczególności, to znaczy że można zawsze rozszerzać.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie propozycję komisji rewizyjnej, a mianowicie dodanie w § 33 do porządku obrad sprawozdania z posiedzeń komisji.

Za dodaniem sprawozdań z posiedzeń komisji głosowało 5 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 9. Radca prawny Jakub Ławniczak stwierdził, że wniosek nie przeszedł.

Radny Witold Bubnicki przedstawił kolejną propozycję komisji rewizyjnej. Powiedział, że poprawki wymaga § 80 i przy tym paragrafie nie ma żadnych ustępów.

Radna Joanna Szafrańska odczytała paragraf 80 i dodała, że w § 85 jest odnośnik do § 80 ust. 1. Tu zaszła pomyłka, bo w § 80 nie ma ustępów.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że zaszła tu pomyłka.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że § 96 ust. 5 wymaga poprawki.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że chodzi tutaj o to, że w posiedzeniu komisji mogą brać udział tylko jej członkowie oraz zaproszone osoby.

Radny Witold Bubnicki odczytał uwagę komisji rewizyjnej do tego paragrafu.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że nie można zakazać wstępu komukolwiek zainteresowanemu na żadne posiedzenie.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że jest za usunięciem całego ustępu.

Radna Joanna Szafrańska odczytała art. 11b ustawy o samorządzie gminnym. Dodała, iż w związku z tą zasadą jawności potrzebna jest zmiana § 96 ust. 5.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że ma zastrzeżenia ponieważ niektóre komisje nie biorą protokolanta i chcą zostać we własnym gronie. Stwierdził, że nie widzi problemu, aby mieszkańcy i osoby zainteresowane były zapraszane na komisje, ale tylko w sprawach dotyczących danej osoby.

Radca prawny Jakub Ławniczak przyznał rację komisji rewizyjnej. Nadmienił, że nie można ograniczyć uczestnictwa w pracach rady, czy komisji.

Radny Witold Bubnicki zapytał jak się to ma do posiedzenia kiedy przeprowadzana jest kontrola.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że kontrola to jest co innego niż posiedzenie komisji.

Radny Witold Bubnicki przedstawił ostatnią uwagę komisji rewizyjnej dotyczącą § 46 ust. 2. Dodał, że komisja rewizyjna uważa, że przebieg sesji powinien być dokumentowany w formie protokołu skróconego i zapisu pliku audio na stronie gminy.

Radna Joanna Szafrańska nadmieniła, że należy się zastanowić nad tym ponieważ niektórzy radni chcą, aby wrócić do protokołowania w formie stenogramu.

Radny Witold Bubnicki dodał, aby nagranie udostępniać na stronie gminy, a protokół pisemny został w wersji skróconej.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że rozmawiali z inspektorem Andrzejem Rusaczykiem, który podkreślał sprawę anonimizacji danych osób, które występują. Poprosiła radcę prawnego o przestawienie problemów związanych z wprowadzeniem zapisu audio dostępnego dla wszystkich.

Radca prawny Jakub Ławniczak stwierdził, że nie będzie żadnego problemu.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że inspektor Andrzej Rusaczyk tłumaczył, że obowiązuje ochrona danych osobowych.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że byłby za wysłuchaniem osób, które zajmują się prawem, a nie osoby która zajmuje się informatyką. Kolejno wytłumaczył, że jeżeli będzie dokument udostępniany to musi być on zanonimizowany i kwestia jest taka, czy na sesji są udostępniane dane osobowe umożliwiające identyfikacje danej osoby. Dodał, że dane radnych mogą być udostępniane. § 47 pkt. 7 mówi o przebiegu obrad, a w szczególności ogólny opis treści wystąpień lub ich streszczenie.

Radny Witold Bubnicki odparł, że wszystko to jest zgodne tylko ten plik audio jest niedostępny dla wszystkich.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że plik stanowi informację publiczną i nie musi to być uregulowane w statucie, że takie nagranie jest informacją publiczną, bo to wynika z ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodał, że jeżeli podczas sesji padają informację z których zidentyfikuje się jakąś osobę z poza grona radnych lub pracowników to wówczas takie dane powinno się zanonimizować. Można to zrobić poprzez wycięcie konkretnego fragmentu nagrania.

Skarbnik Halina Niesteruk zapytała kto miałby o tym decydować.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że zadecyduje o tym osoba, która udostępnia te dane.

Radny Witold Bubnicki dodał, że chodziło tylko o ułatwienie pracy sekretariatu rady. Dodał, że jeżeli ma być skrócona wersja protokołu to nagranie audio powinno być zamieszczone na stronie gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie zmianę dotyczącą udostępniania pliku audio w wersji zanonimizowanej z przebiegu sesji na stronie BIP Urzędu Gminy Narew.

Za głosowało – 12 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 0.

Radca prawny Jakub Ławniczak przedstawił najważniejsze zmiany w statucie. Nadmienił, że tekst statutu ujednolicono w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym. Dodał również, aby radni określili formę głosowania imiennego, czy wszystkie uchwały mają być głosowane w ten sposób. Powiedział, że tak można zaznaczyć w statucie, aby radni mieli wybór na sesji czy daną uchwałę głosować imiennie czy nie.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały po zmianach.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIV/69/16 Rady Gminy Narew z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Walentyna Timofiejuk odczytała odpowiedź na interpelację radnego Romana Ostapczuka. Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Radny Roman Ostapczuk ustosunkował się do tego i powiedział, że Wójt Andrzej Pleskowicz na posiedzeniu komisji budżetu i finansów wyjaśnił.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że już zostało odkrzaczone na zakręcie Doratynka – Kaczały. Dodał, że będzie trzeba mobilizować pracowników z gospodarki komunalnej do systematycznego odkrzaczania rowów.

Radna Halina Turbaczewska zapytała czy odkrzaczanie będzie tak samo wyglądało jak na ulicy Mickiewicza. Została wycięta wierzba i kawałkami zostawiona.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że ta wierzba musiała po części zostać i jeżeli obwód przy ziemi jest powyżej 25 cm to potrzebna jest zgoda na wycinkę drzew.

Kolejno Przewodnicząca odczytała odpowiedź na interpelację radnej Joanny Szafrańskiej, Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Następnie Przewodnicząca Walentyna Timofiejuk odczytała odpowiedź na interpelację radnej Tamary Leszczyńskiej. Odpowiedź na interpelację stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że w odpowiedzi skierowanej do niej wyjaśniono, że pracownicy gospodarki komunalnej realizują inwestycje w ramach funduszu sołeckiego, a wcześniej była mowa, iż pracownicy nie będą tego robić tylko firmy. Dodała, że nic jej nie wiadomo, aby rada sołecka w Trześciance zmieniała przeznaczenie funduszu sołeckiego na budowę boksu garażowego w Trześciance.

Skarbnik Halina Niesteruk odpowiedziała, że jeżeli gmina będzie ubiegać się o dofinasowanie to inwestycje realizowane w ramach funduszu sołeckiego muszą wykonywać firmy.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że na drogi zostanie zakupiony żwir, a pozostałe inwestycje z funduszu sołeckiego będzie trzeba realizować we własnym zakresie.

Radny Roman Ostapczuk zapytał czy nie można wykorzystać funduszu sołeckiego jako wkład własny i postarać się o dofinansowanie z zewnątrz.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że w tej chwili nie ma żadnych programów na dofinansowanie świetlic wiejskich.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że nie uzyskała odpowiedzi odnośnie budowy boksu garażowego w Trześciance.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że Trześcianka przeznaczyła fundusz sołecki na modernizację przystanków autobusowych. Dodał, że na budowę boksu garażowego przeznaczona jest kwota 50 tys. zł, jest cegła i więźba dachowa.

Radna Zenaida Iwaniuk poruszyła temat dzikiego wysypiska na Osiedlu Gnilica w Narwi.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że zostanie to sprzątnięte. Dodał, że składowisko już od dawna nie funkcjonuje, ale mieszkańcy pozwalają sobie wywozić jeszcze tam śmieci. Nadmienił, że gmina czeka na decyzję ze starostwa na usunięcie rosnących tam drzew.

Radna Anna Jakoniuk powiedziała, że w lokalu wyborczym w Janowie 31 sierpnia 2015r. zostały wymienione okna i do tej pory 6 okien jest nie oprawionych.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że zobowiązał się i zrobi to nieodpłatnie. Poprosił o uzbrojenie się w cierpliwość.

Radna Anna Jakoniuk poprosiła o zajęcie się sprawą cen biletów za dojazdy autobusami szkolnymi, ponieważ ceny są wygórowane.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że nie ma na to wypływu. Zależy to od firmy, która dowozi uczniów do szkoły.

Radny Roman Ostapczuk zapytał czy przy następnym przetargu nie można zrobić specyfikacji i uwzględnić niższych cen biletów.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że nie możemy ingerować w tego typu sprawach i specyfikacja dotyczy tylko przewozu dzieci na terenie gminy.

Radna Anna Jakoniuk dodała, że w autobusach wstawione są kasy fiskalne.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że inspektor Najwyższej Izby Kontroli zarzucił to. Dodał, że trzeba wziąć pod uwagę, iż Gmina Narew obejmuje 48 wsi i nie wszystkie wsie mają dostęp do komunikacji.

Radna Anna Jakoniuk zgłosiła również sprawę odkrzaczania rowów. Dodała, że na ostatnim spotkaniu z policjantami w sprawie bezpieczeństwa, policja poinformowała o tym, że taką sprawę można do nich zgłosić, bo to zagraża bezpieczeństwu.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że na tą chwilę preferencyjne roboty to jest naprawa dróg tych tras, którymi są dowożone dzieci.

Radny Witold Bubnicki dodał, że Pan Martyniuk deklarował, że ma maszynę do odkrzaczania rowów.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że to jest bijak i Pan Martyniuk nie da pracowników, aby wycinali i puszczali w rębak.

Radna Halina Turbaczewska zgłosiła sprawę dokończenia chodnika przy ulicy Ogrodowej.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że zostanie to zrobione.

 

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz, który na początku podziękował radnym za pozostawienie funduszu sołeckiego. Następnie poruszył temat agregatów prądotwórczych do hydroforni w Łosince i w Iwankach. Kolejno poruszył temat pozyskiwania funduszy unijnych. Zaproponował, aby zatrudnić osobę do pisania projektów unijnych.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że ma taką osobę, na umowę zlecenie, która już napisała jeden wniosek i pisze kolejny na pozyskanie dofinansowania na drogi. Dodał również, że jest możliwość pozyskania funduszy z programu „schetynówka”. Jedyną drogą, która spełnia warunki jest droga we wsi Makówka. Nadmienił również, że w złym stanie jest infrastruktura sportowa i jeżeli pojawi się program transgraniczny i będzie możliwość pozyskania środków to gmina złoży wniosek o takie dofinansowanie.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik zabrała głos w sprawie drogi wojewódzkiej Nowosady – Zabłudów. Nadmieniła, że w tej chwili w Regionalnym Programie Operacyjnym jest około 30 wniosków i ta droga jest na siódmej pozycji. Dodała, że koszt tejże drogi wynosi około 140 mln zł i zostały już wydane decyzje środowiskowe.

Kolejno głos zabrała sołtys wsi Makówka Maria Skokin, która zgłosiła brak porządku na działce prywatnej koło sklepu Arhelan. Poruszyła również temat braku lampy na zakręcie, przy wyjeździe na drogę wojewódzką w Narwi.

Radna Halina Turbaczewska zgłosiła brak porządku na przystanku w miejscowości Łosinka.

Wójt Andrzej Pleskowicz nawiązał do tematu poruszonego przez Panią sołtys wsi Makówka. Odparł, że kontaktował się z właścicielem zaśmieconej działki, który stwierdził, że być może działkę kupi firma Pronar na poszerzenie parkingu.

Radna Halina Turbaczewska stwierdziła, że dostała informację iż na staż zostają zatrudnione ciągle te same osoby.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że nawet gdybyśmy chcieli to nie pojawiają się te same osoby. Musi być odpowiednie wykształcenie danej osoby.

Radny Roman Ostapczuk zapytał jak wygląda sprawa wchodzącego programu 500+.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że na chwilę obecną zapotrzebowanie opiewa na kwotę około 1 200 000 zł i szczegóły musimy opracować do 14 marca br. Dodał, że poprzez konkurs zostanie wyłoniona osoba, która te świadczenie będzie prowadzić.

Radna Halina Turbaczewska zapytała, czy zostanie zatrudniona osoba do opieki nad osobami starszymi.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka odpowiedziała, że nie będzie takich osób. Wytłumaczyła, że były takie osoby, które dwie godziny dziennie chodziły do osób potrzebujących, ale niestety te osoby były oskarżane o kradzieże i wyłudzenia.

Wójt Andrzej Pleskowicz stwierdził, że być może będzie potrzeba zwołania kolejnej sesji w trybie pilnym w celu podjęcia uchwały w sprawie planu gospodarki niskoemisyjnej. Dodał, że jest to niezbędny załącznik do pozyskania środków na drogi lokalne.

Radna Joanna Szafrańska wyraziła swoje podziękowania wobec pracownika urzędu Pana Mikołaja Timofiejuka. Stwierdziła, że jest osobą kompetentną i zawsze sprawy są załatwione w terminie.

Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Bańkowska zapytała czy gmina ma podpisaną umowę w sprawie odławiania psów bezdomnych.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że jest podpisana taka umowa. Można zgłaszać, ale oczywiście w tej chwili pracownik będzie w miarę możliwości weryfikował czy rzeczywiście są to psy bezdomne.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wyjaśniła, że ma taki obowiązek przedstawienia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego wszystkim radnym i poprosiła sekretarza Wojciecha Popławskiego o zabranie głosu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że to wynika z ustawy Karta Nauczyciela i obowiązek przedstawiania takiego sprawozdania funkcjonuje od 2009 roku. Art. 30a ust. 5 ustawy mówi, że w terminie 7 dni od sporządzenia takiego sprawozdania przedkłada się do Regionalnej Izby Obrachunkowej, radzie gminy, dyrektorom szkół i związkom zawodowym zrzeszających nauczycieli.

Radny Roman Ostapczuk zapytał czy jest już ogłoszony konkurs do referatu finansowego w związku z odejściem na emeryturę jednej z Pań.

Sekretarz Wojciech Popławski odpowiedział, że w tym tygodniu zostanie ogłoszony nabór na stanowisko 500+ i inne świadczenia oraz nabór do referatu finansowego na stanowisko do spraw budżetowych.

Radna Halina Turbaczewska stwierdziła, że niedawno została przyjęta do referatu finansowego Pani Halina Osipiuk.

Sekretarz Wojciech Popławski odpowiedział, że została zatrudniona tylko na zastępstwo.

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad XIV sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XIV sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.00.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

 

Protokolant:

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik nr 2 - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
 • Załącznik nr 3 - Protokół nr 10/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy w dniu 22 lutego 2016r.
 • Załącznik nr 4 - Protokół nr 16/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 24 lutego 2016r.
 • Załącznik nr 5 - Protokół Nr 10/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 lutego 2016r.
 • Załącznik nr 10 - Odpowiedź na interpelację radnego Romana Ostapczuka.
 • Załącznik nr 11 - Odpowiedź na interpelację radnej Joanny Szafrańskiej.
 • Załącznik nr 12 - Odpowiedź na interpelację radnej Tamary Leszczyńskiej.