Protokół Nr XV/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XV Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 18 kwietnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XV Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, Dzielnicowego Pana Andrzeja Grygoruka, radnych, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Michał Kozyrski i Piotr Paweł Lewczuk. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zaproponowała, aby z porządku obrad wykreślić uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Narew. Wyjaśniła, że urząd gminy nie otrzymał jeszcze opinii z Kuratorium Oświaty w sprawie tej uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XV sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Narew.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2015 rok.
6. Wnioski z posiedzeń Komisji.
7. Podjęcie uchwał:

- w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Narew;

- w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Narew”;

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013-2017;

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok;

- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych;

- w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew;

- w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży;

- w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

8. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
9. Wolne wnioski, informacje.
10. Zamknięcie obrad XV Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XIV sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że wpływają rozstrzygnięcia wniosków o dofinansowanie. Powiedział, że negatywnie został rozpatrzony wniosek na termomodernizację 3 obiektów – budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy. Nadmienił, że nasz wniosek uzyskał 49 punktów. Dodał, że zostanie złożone odwołanie od tej decyzji. Następnie powiedział, że zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na roboty budowlane w szkolnej kuchni. Kolejno Wójt powiedział, że konsultował się w sprawie wniosku na dobudowę biblioteki w Łosince i informacja o rozstrzygnięciu będzie po długim weekendzie majowym. Następnie poinformował, że jest już opracowana dokumentacja na drogę we wsi Lachy i niedługo zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie.

Kolejno Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jest potrzeba wybudowania studzienki i zamontowania przepływomierza ścieków na rurze, która odprowadza ścieki z firmy Pronar. Poinformował również, że złożył zapotrzebowanie do urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych do wsi Iwanki i Łosinka. Odbyły się przetargi na sprzedaż działek oraz został zakończony temat sprzedaży drewna pozyskanego w wyniku wiatrołomów we wsi Soce. Nadmienił, że do budżetu gminy ze sprzedaży nieruchomości i sprzedaży drewna wpłynęło 117 184 zł.

Następnie Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że ogłoszono zapytania ofertowe odnośnie realizacji funduszu sołeckiego. W pierwszej kolejności zapytanie było na zakup żwiru oraz na masę bitumiczną w czterech sołectwach. Zostanie uruchomionych 17 sołectw realizowanych z funduszu sołeckiego. Wójt poinformował o kontrolach, które były w urzędzie gminy w okresie międzysesyjnym. Były to kontrole z urzędu wojewódzkiego, z urzędu marszałkowskiego i z Najwyższej Izby Kontroli. Wyjaśnił, że kontrola z NIK znalazła kilka uchybień, które gmina już wyjaśniła. Dodał, że inspektor Pani Krystyna Kiełbaszewska została wzorowo oceniona podczas kontroli z tytułu prowadzenia swoich obowiązków odnośnie działalności gospodarczej oraz inspektor Pan Andrzej Rusaczyk za wzorowe prowadzenie spraw związanych z pozyskaniem sprzętu komputerowego dla urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych. Następnie poinformował, że Program 500+ funkcjonuje bardzo dobrze. Kolejno wspomniał, że ponownie ruszy komisja szacowania szkód w sprawie wymarznięć na gruntach ornych. Wójt Andrzej Pleskowicz wspomniał, że inspektor Pani Krystyna Kiełbaszewska pojedzie na szkolenie odnośnie przymusowego podłączenia do kanalizacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz nadmienił, że odbyła się msza w intencji katastrofy smoleńskiej. Wyjaśnił też program „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” oraz temat sprzedaży działki w miejscowości Krzywiec. Następnie wyjaśnił problem scalenia gruntów w Kotłówce, Łopuchówce i w Kowele. Dodał, że musi w związku ze scaleniem gruntów skosztorysować 19 dróg w obrębie tych miejscowowści.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że trzeba wystąpić do firmy Pronar, aby podłączyła się do kanalizacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że firma Pronar naciska na podłączenie się.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk zapytał, co w tej chwili dzieje się ze ściekami z firmy Pronar skoro nie odbiera ich gminna oczyszczalnia.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że firma Pronar ma swoja oczyszczalnię, ale już nie spełnia ona swojej funkcji.

Radna Anna Jakoniuk poinformowała, że na dzień dzisiejszy w szkole jest dwóch laureatów z języka białoruskiego.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk poruszył temat drogi we wsi Doratynka.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że radni powinni zobaczyć drogę i jeżeli wskażą tę drogę do wyremontowania to zostanie wyremontowana.

Radna Halina Turbaczewska zapytała ile kosztował Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej kosztował 10 tys. zł.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk podziękowała Radnej Powiatowej Agnieszce Jarmocik za pilotowanie przebiegu spraw związanych ze scaleniem gruntów.

Wójt Andrzej Pleskowicz również podziękował radnemu Romanowi Ostapczuk i inspektor Irenie Smoktunowicz, którzy również pilnowali tych spraw.

 

Ad. 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2015 rok.

Przewodnicząca Rady Walentynka Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu dzielnicowego Andrzeja Grygoruka.

Sierż. Andrzej Grygoruk przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa w Gminie Narew za 2015 rok.

Informacja stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, aby policja wystosowała pismo do wojewódzkiego zarządu dróg o oznakowanie drogi dla TIR-ów do firmy Pronar. Dodała, że samochody ciężarowe powinny jeździć obwodnicą, a jeżdżą ulicą Mickiewicza.

Sierż. Andrzej Grygoruk odpowiedział, że zgłosi ten temat dla naczelnika wydziału drogowego.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zapytała jak można rozwiązać temat oznakowania na zakręcie przy wyjeździe z Narwi na drogę wojewódzką. Dodała, że często zimą w tym miejscu zdarzają się kolizje.

Sierż Andrzej Grygoruk odpowiedział, że nie jest przekonany czy policja jest organem kompetentnym do załatwienia tej sprawy, ale przekaże wszystkie sugestie naczelnikowi wydziału ruchu drogowego.

 

Ad. 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 6 kwietnia 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Radna Halina Turbaczewska przedstawiła również protokół Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju z dnia 13 kwietnia 2016r. Protokół Nr 12/16 stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z kontroli Nr 1/16 z dnia 23 marca 2016r. Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół Nr 11/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, która odbyła się 14 kwietnia 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk, nawiązując do protokołu komisji budżetu wyjaśniła temat dowieszenia lamp ulicznych. Stwierdziła, że inspektor Sławomir Poskrobko przygotował już wszystkie dokumenty, ale Wójt poprosił o wstrzymanie się do momentu rozstrzygnięcia złożonych wniosków o dofinansowanie na drogi i termomodernizację.

Radny Witold Bubnicki zapytał, czy jest kosztorys na dowieszenie brakujących lamp.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odpowiedziała, że jest kosztorys, inspektor Sławomir Poskrobko rozmawiał z firmą i dowiedział się, że wykonanie będzie opiewało na kwotę około 7 500 zł.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że dowieszenie lamp jest tematem priorytetowym i należy załatwić to jak najszybciej.

 

Ad. 7. Podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała radnych czy głosowanie uchwał ma się odbyć w sposób imienny.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie sposób głosowania imiennego poszczególnych uchwał. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za głosowaniem imiennym głosowało – 0, radnych, przeciw – 13, wstrzymało się - 0.

Rada nie przyjęła imiennego głosowania poszczególnych uchwał.

 

- w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła sekretarza Wojciecha Popławskiego o zabranie głosu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że jest to jedna z uchwał, której brak zausterkowano podczas kontroli urzędu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/70/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

- w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Narew.”

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła sekretarza Wojciecha Popławskiego o zabranie głosu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że jest to dokument strategiczny, od którego będzie w przyszłości zależało przyznawanie nam środków unijnych na wszelkiego rodzaju inwestycje.

Radna Halina Turbaczewska zapytała od kiedy wszedł taki plan i dlaczego nie mieliśmy wcześniej takiego planu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk stwierdziła, iż widocznie przy przyjmowaniu wniosków nie było takiego punktu, który by taki plan wymagał.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że wnioski nie były składane i nikt o taki dokument nie upominał się.

Sekretarz Wojciech Popławski odpowiedział, że wnioski były składane, ale taki dokument nie był wymagany.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej” jest wymogiem nowych programów unijnych, które maja w założeniu zmniejszyć naszą emisje ciepła.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że niektóre dane są nieprawdziwe.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/71/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Narew” stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/72/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013-2017.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/73/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013-2017 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

 

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła skarbnik Iwonę Nikonowicz o zabranie głosu.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w dochodach i wydatkach budżetu gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XV/74/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

- w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/75/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

 

- w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła radcę prawnego Jakuba Ławniczaka o zabranie głosu.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że zgodnie z ustaleniami został zobowiązany do poprawy poprzedniej uchwały. Dodał, że został usunięty zapis dotyczący dodatku do diety w wysokości 50 zł za posiedzenie komisji. Nadmienił, że ten dodatek stanowił wykroczenie po za delegacją ustawową do podjęcia takiej uchwały, ponieważ radni uchwalili swoje diety w formie ryczałtu. Stwierdził, że zamiast wypłacania tego dodatku lepszym rozwiązaniem byłoby ustalenie stałej kwoty, która w rezultacie znacząco nie odbiegnie od poprzedniej regulacji tylko doprowadzi do stanu zgodnego z przepisami.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła jakie będą skutki finansowe po zmianie uchwały w sprawie miesięcznych diet radnych. Dodała, że różnica wyniesie około 2000 zł do końca bieżącego roku.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, aby nie traktować tego jako podwyżki tylko doliczenie kwoty za posiedzenie komisji.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że Komisja Budżetu i Finansów w zeszłym roku była za obniżaniem diet dla radnych za nieobecność na posiedzeniach. Zapytał jak ma być rozliczony miesiąc, w którym nie ma sesji oraz czy radnym jest się tylko na sesjach czy przez cały miesiąc. Nadmienił, że zadano mu pytanie, czy za każdy wyjazd radni dostają uposażenie. Radny zauważył, iż w tamtym roku podniesiono diety i w tym roku ponownie. Dodał, że rozmawiał z radcą prawnym i nikt nam nie zakwestionował obowiązującej uchwały.

Radny Witold Bubnicki odpowiedział, że poprzednia Pani skarbnik zakwestionowała diety i dlatego zaczęły się rozmowy o zmodyfikowaniu tej uchwały.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że organem nadzoru w tym przypadku jest wojewoda i przy takiej ilości gmin w naszym województwie i ilości uchwał, pracownicy urzędu wojewódzkiego nie są w stanie sprawdzić każdego zdania każdej uchwały.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że niektóre rzeczy były poprawione, ale co do kwestii diet nie było uwag z nadzoru.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że jego zdaniem radni powinni przyjąć takie rozwiązanie, aby później nie wynikały z tego jakieś konsekwencje, np. Regionalna Izba Obrachunkowa podczas kontroli sprawdzi i stwierdzi, że nie do końca poprawnie było wypłacane.

Radny Roman Ostapczuk odparł, że został zakwestionowany fakt zabrania radnym 100% diety za nieobecność.

Radna Halina Turbaczewska zapytała, czy nie zostanie zakwestionowana różnica takiego podziału diet jakie zostały zawarte w projekcie uchwały.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że nie zostanie to zakwestionowane, ponieważ taka możliwość różnicowania stawek wynika z ustawy.

Radna Joanna Szafrańska zapytała radcę prawnego, jak będzie wyglądała sprawa wypłacania diet za posiedzenie komisji, chodzi tu głównie o komisję rewizyjną.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że za posiedzenie komisji nie będzie wypłacany dodatek. Wypłacana będzie tylko i wyłącznie dieta, która jest ryczałtem za cały miesiąc.

Radna Joanna Szafrańska zapytała jak będzie wyglądała wypłata przy obowiązujących kwotach, bo przecież nie wszyscy radni zgadzają się na zmianę diet.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jeżeli radni nie uchwalą nowej uchwały to dalej będzie obowiązywała stara uchwała.

Radna Joanna Szafrańska zapytała jak miałaby wyglądać wypłata za posiedzenie komisji rewizyjnej, kiedy to w przypadku tej komisji kontrole statutowo mogą trwać do 5 dni.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że tak jak przedstawił to w opinii prawnej, powinien być wypłacony jeden dodatek bez względu na ilość dni.

Radna Joanna Szafrańska odpowiedziała, że ma to wypływ na pracę komisji rewizyjnej.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że komisja rewizyjna wyłapała sporo nieprawidłowości, ale nic z tego nie wynikło. Nadmienił, że należałoby zastanowić się nad pracą komisji, aby prace poszczególnych komisji nie nakładały się na siebie.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że według prawa komisja rewizyjna ma swoje zadania.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że należy to uregulować, aby komisja rewizyjna nie miała tyle pracy.

Radny Witold Bubnicki dodał, że inne komisje nie zrobią kontroli za komisje rewizyjną.

Radna Joanna Szafrańska zaprosiła radnego Romana Ostapczuka na posiedzenie komisji rewizyjnej, aby zobaczył jak przebiega kontrola.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że nie chce wchodzić w kompetencje innych komisji i każdy radny akceptował fakt wyboru w której komisji chce uczestniczyć.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że radny Roman Ostapczuk chciałby, aby komisja rewizyjna nie funkcjonowała, a wtedy nie funkcjonowałaby rada.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że nigdy czegoś takiego nie powiedział.

Radny Witold Bubnicki dodał, że nie ma żadnego „zamachu” na pieniądze. Stwierdził, że 50 zł za posiedzenie komisji to żadne pieniądze, ale członkowie komisji prosili o interwencję ponieważ, aby uczestniczyć w posiedzeniu w danym momencie muszą wynająć osobę do pracy w swoich gospodarstwach.

Radna Joanna Szafrańska zaznaczyła, że przy nowych stawkach zostało zmniejszone uposażenie dla przewodniczących poszczególnych komisji. Dodała, że przy nowych stawkach jest wliczona dieta za sesje i za posiedzenie komisji. To nie jest podwyżka tylko chodzi o sposób załatwienia wypłaty diet.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 4 radnych, przeciw – 9, wstrzymało się – 0.

Uchwała w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew nie została podjęta.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że nowa uchwała oznaczałaby obniżkę dla przewodniczących pozostałych komisji.

Radny Roman Ostapczuk odparł, zwracając się do radnej Joanny Szafrańskiej, aby zgłosiła wniosek o zniesienie 50 zł dla przewodniczących komisji.

 

- w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/76/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

- w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XV/77/16 Rady Gminy Narew z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

 

Ad. 8 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Radna Joanna Szafrańska ustnie złożyła interpelacje i zapytanie w sprawie uporządkowania posesji przez mieszkańców tj. (jakie gmina może podjąć kroki w tym kierunku).

Radca prawny Jakub Ławniczak udzielił odpowiedzi ustnej na interpelację. Wyjaśnił, że to o czym radna Joanna Szafrańska mówi jest zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku, która reguluje zakres obowiązków jakie spoczywają na właścicielach nieruchomości.

Radny Roman Ostapczuk dodał, iż kiedyś dobrym zwyczajem było sprawdzanie przez straż pożarną i dzielnicowego porządku.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że jak najbardziej było to dobrą praktyką. Nadmienił również, że jeżeli zostanie naruszony art. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, to jest możliwość nałożenia grzywny na właściciela nieruchomości.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że jest art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach, który również powinno się stosować w przypadku nie utrzymania porządku na posesji przez właściciela.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że również we wsi Soce pojawia się problem porządku na posesji i ten fakt zgłosiła już do nadzoru budowlanego w Hajnówce.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że należy zrobić z tym porządek w naszej gminie.

Radna Anna Jakoniuk zapytała, czy nie można byłoby opodatkować mieszkańców, którzy mieszkają na terenie gminy w okresie letnim, nie mają koszy na śmieci i wyrzucają je do rowów.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że kwestią jest co jest na danej nieruchomości, czy dom, czy dom rekreacyjny. Jeżeli rekreacyjny to od radnych zależy czy wprowadzą takie opłaty.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin nawiązując do tematu dodała, że we wsi Makówka niektórzy mieszkańcy w ogóle nie płacą za śmieci i można się spotkać z sytuacją, że śmieci leżą pośrodku wsi.

Radca prawny Jakub Ławniczak stwierdził, że jeżeli jest to zanieczyszczanie terenu publicznego, to jest to wykroczenie i za to grozi mandat.

 

Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwesrtuk poprosił, aby chociaż raz do roku zabierano odpady wielkogabarytowe, ponieważ starsze osoby nie mają możliwości dowozu ich do Narwi.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że trzeba zgłosić zabranie takich odpaów do inspektora Sławomira Poskrobko.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk dodał, że można byłoby wyznaczyć datę zabrania odpadów wielkogabarytowych.

Radna Halina Turbaczwska odparła, że każda wieś powinna zbierać odpady, sołtys zgłosi do inspektora Sławomira Poskrobko i przyjadą zabrać.

Radna Tamara Leszczyńska zaproponowała, aby zrobić rezerwę w budżecie na brakujące oświetlenie uliczne wówczas wójt będzie mógł poczynić kroki w tej sprawie.

Poproszono inspektora Sławomira Poskrobko, aby wyjaśnił kwestie oświetlenia ulicznego.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że obowiązuje nas plan gospodarki niskoemisyjnej i trzeba opracować program wdrożenia i przejścia na inne oprawy, które będą spełniały nowe wymagania dotyczące ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

Radny Witold Bubnicki odparł, że nie chcemy wymieniać całego oświetlenia.

Inspektor Sławomir Poskrobko odpowiedział, że robiąc doświetlenie również trzeba wchodzić w nowe wymagania i nie możemy brnąć w stare lampy.

Radna Zenaida Iwaniuk zapytała, ile czasu zajmie opracowanie nowego programu.

Inspektor Sławomir Poskrobko odpowiedział, że plan gospodarki niskoemisyjnej to jest nowy dokument.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że w poprzedniej kadencji te lampy były wymieniane i dlaczego nie było wtedy tego planu.

Inspektor Sławomir Poskrobko stwierdził, że ten plan jest już opracowany i jeżeli chcemy dowieszać lampy, to trzeba się zastanowić jakie mają to być lampy.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała od czego należałoby zacząć.

Inspektor Sławomir Poskrobko odpowiedział, że z jednej strony jest zapotrzebowanie na dowieszenie lamp, a z drugiej strony mieszkańcy dopominają się naprawy dróg.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że radna Tamara Leszczyńska zaproponowała, aby nie rzucać się na oświetlenie w całej gminie, ale sukcesywnie co roku uzupełniać.

Inspektor Sławomir Poskrobko odparł, że chodzi o to, aby dowieszać lampy zgodnie z nowymi przepisami. Nadmienił, że od przewodniczącej dostał listę na brakujące oświetlenie i na przykład na ulicy Piaski brakuje linii na dowieszenie lamp. Zaznaczył, że nie może dowieszać lamp sodowych, bo będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że radni nie decydują tylko przeznaczają pieniądze na ten cel.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że upoważnia się inspektora Sławomira Poskrobko, aby zorientował się w kosztach na doświetlenie ulic.

Radny Roman Ostapczuk poruszył kolejny temat, a mianowicie nielegalny pobór żwiru. Zapytał inspektora Sławomira Poskrobko, czy coś wiadomo w tej sprawie.

Inspektor Sławomir Poskrobko odparł, że nic nie jest mu wiadomo i to nie należy do jego kompetencji.

Radca prawny Jakub Ławniczak dodał, że jeżeli osoby trzecie zauważą, że ktoś narusza prawo, to ma obowiązek zgłoszenia faktu na policję. Nie chodzi o to, że Wójt ma obowiązek pośredniczenia w takich sytuacjach. Dziwi fakt, że ludzie nie zgłaszają na policję o popełnieniu przestępstwa.

Inspektor Sławomir Poskrobko poinformował radnych o pracach bieżących. Powiedział, że zostały zamówione znaki z informacją o występowaniu dzikiej zwierzyny na drodze w kierunku Soc, umieszczony został znak D1 na ulicy Mickiewicza oraz zostanie odkrzaczona droga Puchły – Soce.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy w nowej specyfikacji zabierania odpadów można ująć zabieranie odpadów wielkogabarytowych.

Inspektor Sławomir Poskrobko odparł, że mieszkańcy mogą zgłaszać się do niego, a pracownicy gospodarki komunalnej przyjadą i zabiorą.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk dodał, że mieszkańcami poszczególnych wsi na terenie gminy Narew są głównie osoby starsze i nie mają możliwości dowiezienia odpadów do Narwi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że mieszkańcy chcieliby, aby co najmniej raz w roku były zabierane odpadów wielkogabarytowe.

Inspektor Sławomir Poskrobko odpowiedział, że jeżeli chodzi o gospodarkę odpadami to tym zajmuje się inspektor Katarzyna Kurianowicz. Zwrócił się do sołtysa wsi Gorodczyno, aby po sesji przyszedł do niego i zgłosił gdzie jest potrzeba zabrania odpadów wielkogabarytowych w sołectwie.

Radna Joanna Szafrańska kolejno poruszyła problem drogi Saki – Ancuty. Dodała, że część tej drogi należy do Skarbu Państwa i fakt ten blokuje jakiekolwiek ruchy. Radna poprosiła, aby radca prawny wypowiedział się w tej sprawie.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że nie zna tej sprawy.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że temat ten był poruszany już w poprzedniej kadencji, pobocze przy tej drodze nie jest odkrzaczane i robi się wąsko. Dodała, że jest to droga gminna łącząca się z drogą wojewódzką.

Radca prawny Jakub Ławniczak zapytał czy działki położone przy tej drodze należą do gminy.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że część należy do gminy, a część do Skarbu Państwa.

Radca prawny Jakub Ławniczak zapytał, dlaczego droga nie została skomunalizowana.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że skoro to nie zostało zrobione, to znowu porusza to na sesji jako ważny problem.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że jeżeli jest to droga gminna, to my jesteśmy jej zarządcą i powinniśmy w jakiś sposób uporządkować. Nadmienił, że możemy również uporządkować część drogi, która należy do Skarbu Państwa.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że jest to bardzo ważna sprawa i poprosiła sekretarza, aby sprawę ruszyć.

Radny Roman Ostapczuk skierował pytanie do kierownik GOPS, czy zostanie zatrudniony pracownik do osób starszych na terenie gminy.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka odpowiedziała, że został złożony wniosek do urzędu marszałkowskiego na dofinansowanie takiego pracownika.

Radna Tamara Leszczyńska skierowała pytanie do radcy prawnego i skarbnika co w wykonaniu budżetu NOK i GBP oznaczają pozostałe wydatki.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że to pytanie powinno być skierowane do księgowej, która się zajmuje rozliczaniem NOK i GBP. Mimo to odpowiedział, że pozostałe wydatki to zazwyczaj są wydatki, które nie są regularnymi, związanymi z bieżącą działalnością statutową np. opłata zlecenia dla kancelarii.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że to wszystko jest uwzględnione, ale na przykład jeżeli był zakup na cukierki i kawę, powinno się to uwzględnić w artykułach spożywczych.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że Pani dyrektor nie ma obowiązku wykazania co wchodzi do pojęcia pozostałe wydatki.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że komisja rewizyjna nie ma prawa żądać, ale nigdy nie dostała odpowiedzi na pytanie. Dodała, że pozostałe wydatki w poprzednim roku opiewały na kwotę około 21 tys. zł.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że jeżeli komisja rewizyjna zawiadamia o kontroli to ma prawo wglądu do wszystkich faktur, czy to kupuje się firanki na klatkę schodową za 1500 zł, czy kupuje się 33 kilogramów mięsa i faktura opiewa na 881 zł. Nadmieniła, że ma na to dowód. Wspomniała również o fakturze na 8 kilogramów ciasta zakupionego z okazji wydania wierszy przez mieszkankę gminy.

Skarbnik Iwona Nikonowicz odparła, że jednostki kultury mają swój plan i dostają z gminy dotację.

Radny Witold Bubnicki dodał, że nie mogą kupować do GBP 30 kilogramów mięsa.

Radna Halina Turbaczewska zapytała radnej Wiery Dudzicz co jest do koszenia przy świetlicy w Łosince.

Radna Wiera Dudzicz odpowiedziała, że całe boisko przy świetlicy trzeba kosić.

Radna Zenaida Iwaniuk złożyła ustny wniosek, aby zlikwidować baseny przeciwpożarowe, ponieważ nie zdają egzaminu.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że należałoby zajrzeć do przepisów.

Kolejno głos zabrał Sekretarz Wojciech Popławski, nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi inspektora Sławomira Poskrobko odnośnie zaorywania dróg. Stwierdził, że jest ustawa, która mówi, iż za zajęcie pasa drogowego płaci się karę.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że jest rozbieżność, bo jeżeli jest bezprawny pobór żwiru, to w tym wypadku gmina i Pan Sławomir nie ma nic do powiedzenia, a za zajęcie pasa to gmina bardzo chętnie wystąpi i ukarze.

Sekretarz Wojciech Popławski poruszył temat lokali wyborczych dostosowanych do osób niepełnosprawnych. Dodał, że jest przepis w kodeksie wyborczym, który mówi, iż co najmniej 50% lokali musi spełniać takie warunki. W Gminie Narew na 5 lokali wyborczych 2 lokale dostosowane są dla osób niepełnosprawnych. Nadmienił, że co najmniej 1 lokal trzeba dostosować.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk stwierdziła, że w Janowie trzeba byłoby zrobić to, bo tam będzie najmniejszy koszt.

Radna Joanna Szafrańska poinformowała, że zgłosili się do niej przedstawiciele firmy, która jest zainteresowana podłączeniem internetu. Dodała, że skierowała przedstawicieli do wójta. Firmie bardzo zależy, aby zebrać dane ile osób będzie zainteresowanych podłączeniem się do światłowodu. Zapytuje sekretarza, czy coś w tej sprawie jest już wiadomo.

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że jeżeli dotrze pismo, to gmina pochyli się nad tym tematem.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że wójt miał na sesji wypowiedzieć się.

Radna Anna Jakoniuk dodała, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy inspektor Andrzej Rusaczyk tłumaczył, że z tym wiążą się ogromne koszta.

Wyszedł radny Witold Bubnicki. Liczba radnych obecnych na sesji wynosi 12.

Radca prawny Jakub Ławniczak uzupełniając wyjaśnił, że marszałek kład szerokopasmowy internet do największych ośrodków, do punktów zbiorczych z których operatorzy mają sieć lokalną robić we własnym zakresie. Koszty w takim przypadku są za prowadzenie działalności gospodarczej, zajęcie nieruchomości, części drogi pod prowadzenie działalności gospodarczej, bo te światłowody są rzucone w pasie drogowym. Nadmienił, że ministerstwo w poprzednim roku występowało do wszystkich gmin z wnioskiem o obniżenie kwot podatku za zajęcie pasa drogowego.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że gmina powinna współpracować z firmami ponieważ do budżetu gminy byłby wpływ z podatku oraz byłoby to z korzyścią dla mieszkańców.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zgłosiła brak kosza na śmieci na przystankach autobusowych w Makówce.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że Komisja Rozwoju Gminy rozmawiała na ten temat z Panem Poskrobko i inspektor zobowiązał się postawić kosze.

Radna Joanna Szafrańska zapytała kiedy rusza budowa boksu garażowego w Trześciance.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że budowa boksu już rozpoczęła się.

Radna Joanna Szafrańska zapytała również o konkurs gminny „Przedsiębiorczy Sołtys.” Dodała, że ruszył konkurs ogłoszony przez województwo, gdzie są do zdobycia cenne nagrody i należałoby przyspieszyć konkurs gminny, aby wytypować sołtysa do konkursu wojewódzkiego.

Sekretarz Wojciech Popławski odpowiedział, że miał telefon od mieszkanki gminy, która zapytała kto będzie rozstrzygał konkurs. Stwierdził, że był regulamin na stronie i w regulaminie nie było ujęte kto ma wybierać sołtysa roku. Dodał, że do urzędu wpłynął wniosek na jednego kandydata.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że są dwie kandydatury.

Radna Anna Jakoniuk stwierdziła, że Komisja Rozwoju Gminy dostała wniosek jednego kandydata.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że był składany drugi wniosek do gminy.

 

Ad. 10. Zamknięcie obrad XV sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XV sesji Rady Gminy Narew o godz. 11.40.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 2 - Wniosek o zmianę porządku obrad.
  • Załącznik nr 3 - Informacja o stanie bezpieczeństwa w Gminie Narew za 2015 rok.
  • Załącznik nr 4 - Protokół nr 11/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy w dniu 6 kwietnia 2016r.
  • Załącznik nr 5 - Protokół nr 12/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy w dniu 13 kwietnia 2016r.
  • Załącznik nr 6 - Protokół kontroli nr 1/2016 z dnia 23 marca 2016r. w Urzędzie Gminy Narew.
  • Załącznik nr 7 - Protokół nr 11/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 14 kwietnia 2016r.