Usługa Zastrzeż PESEL - ulotka informacyjna

150856a

DĄB DUNIN
Przybudki gm. Narew
Strażnik Puszczy Białowieskiej
Europejskie Drzewo Roku 2022 


 

O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

Protokół Nr XVI/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 22 czerwca 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XVI Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radną powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, radnego powiatowego Pana Stefana Kuczyńskiego, radnego wojewódzkiego Pana Mikołaja Janowskiego, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 10 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Michał Kozyrski, Aneta Leonowicz i Natalia Siemienowicz, radni nieobecni nieusprawiedliwieni – Adam Ostaszewski, Walenty Sadowski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Radny Roman Ostapczuk zgłosił wniosek o wykreślenie z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok punktu, który mówi o przeznaczeniu środków na remont ulicy Reja w Narwi. Radny zgłosił wniosek o zakup koparko-ładowarki, która jest niezbędna chociażby do realizacji funduszu sołeckiego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odpowiedziała, że wszelkie zmiany w budżecie powinny być konsultowane z wójtem i to on decyduje co uchwała zawiera, a rada decyduje czy uchwała będzie przyjęta czy nie.

Radny Roman Ostapczuk ponownie wniósł o wykreślenie z uchwały podpunktu mówiącego o przeznaczeniu środków na remont ulicy Reja.

Radny Witold Bubnicki dodał, że trzeba przegłosować porządek obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała radnych czy głosujemy za wyrzuceniem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że jego wniosek nie dotyczy całej uchwały tylko punktu odnośnie przeznaczenia środków na remont ulicy Reja w Narwi.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że można przegłosować tylko punkt, a nie całą uchwałę.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek radnego Romana Ostapczuka o wykreślenie z uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok punktu, który mówi o przeznaczeniu środków na remont ulicy Reja w Narwi. Za wykreśleniem tego punktu głosowało 2 radnych, przeciw – 6, wstrzymało się – 2. Wniosek nie został przyjęty.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Narew;

- w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi;

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

- w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Narew;

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok;

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok;

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

 1. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 2. Wolne wnioski, informacje.
 3. Zamknięcie obrad XVI Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XV sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że został odrzucony protest dotyczący wniosku na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w Narwi. Wójt powiedział, że nie uwzględniono naszych wyjaśnień i postulatów oraz dodał, że w październiku będzie kolejny nabór wniosków.

Wójt kolejno poinformował, że w przeciągu dwóch tygodni rozstrzygnie się konkurs na drogi lokalne, ale z uzyskanych informacji Gmina Narew ma małe szanse na otrzymanie dofinansowania, ponieważ mamy niski wskaźnik bezrobocia i wysoki wskaźnik dochodu na jednego mieszkańca. Wójt powiedział, że jest opracowana dokumentacja na drogi we wsi Soce oraz Odrynki i do 15 września złoży wniosek na drogę we wsi Odrynki na tzw. schetynówkę. Dodał, że na drogę w Socach będziemy próbować otrzymać dofinansowanie od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pośrednictwem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Następnie poinformował, że wniosek na scalenie gruntów jest na 3 miejscu.

Wójt powiedział, że ruszyła budowa boksu garażowego w Trześciance oraz że będzie nabór wniosków na dofinansowanie zakupu agregatów prądotwórczych.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że został złożony wniosek o dofinansowanie do Komendanta Krajowej Ochotniczej Straży Pożarnej.

Poinformował też, że został rozstrzygnięty przetarg na dostawę masy bitumicznej na realizację funduszu sołeckiego oraz na do żwirowanie dróg.

Na koniec Wójt poinformował o tym, że policja prowadzi dochodzenie w sprawie nielegalnej wycinki drzew w lasach gminnych.

W tym punkcie Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Radnego Województwa Podlaskiego Mikołaja Janowskiego.

Radny Mikołaj Janowski podziękował za zaangażowanie w sprawach scaleń gruntów w miejscowościach Koweła, Łopuchówka i Kotłówka. Powiedział również, które drogi zakwalifikowano do budowy w naszym województwie. Dodał, że budowa drogi Nowosady – Zabłudów jest na 3 miejscu.

Radny Mikołaj Janowski powiedział, aby chętni rolnicy zgłaszali się do ośrodka doradztwa rolniczego z wnioskiem o dofinansowanie małych gospodarstw, gdzie można pozyskać około 60 tys. zł.

Następnie radny Mikołaj Janowski powiedział, że 4 gminy z naszego powiatu znajdują się w szarej strefie ASF. Rolnicy, którzy chcą uzyskać odszkodowanie za wybicie trzody chlewnej muszą do 10 lipca zgłosić fakt o likwidacji gospodarstwa.

 

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską. Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, które odbyło się 18 maja 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego. Radny Witold Bubnicki przedstawił protokoły z posiedzeń komisji oraz protokoły kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną. Protokół Nr 19/16 z posiedzenia komisji z dnia 17 maja 2016r. stanowi załącznik Nr 3 do protokołu. Protokół Nr 20/16 z posiedzenia komisji w dniach 24-25 maja 2016r., stanowi załącznik Nr 4. Protokół kontroli Nr 2/2016 w dniach 24-25 maja 2016r., stanowi załącznik Nr 5 do protokołu. Protokół Nr 21/16 z posiedzenia komisji w dniach 1-2 czerwca 2016r. stanowi załącznik Nr 6 do protokołu. Protokół kontroli Nr 3/2016 w dniach 1-2 czerwca 2016r. stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk podziękował na początku radnej powiatowej Agnieszce Jarmocik oraz radnemu wojewódzkiemu Mikołajowi Janowskiemu za interwencję w sprawie scaleń gruntów.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik podziękowała za wyrazy uznania.

Radny Roman Ostapczuk zapytał czy podpisanie przez Wójta rezygnacji z kwoty 1900 zł będzie miało wpływ przy refundacji scalenia.

Radny wojewódzki Mikołaj Janowski odpowiedział, że nie będzie miało to żadnego wpływu. Wyjaśnił, że miało to być porozumienie między wszystkimi samorządami, ale nie doszło to do skutku.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 13 czerwca 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

 

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała radnych czy głosowanie uchwał ma się odbywać w sposób imienny.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie sposób głosowania imiennego poszczególnych uchwał. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za głosowaniem imiennym głosowało 8, radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.

Rada przyjęła imienny sposób głosowania poszczególnych uchwał.

- w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Narew

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła sekretarza Wojciecha Popławskiego o zabranie głosu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że podjęcie uchwały jest wynikiem kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli. Sekretarz zgłosił wniosek o zmianę w § 1 pkt. 2 uchwały, a mianowicie, aby w nazwie Publiczne Gimnazjum słowo "publiczne" napisać z małej litery.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały ze zmianą. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/78/16 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Uchwała Nr XVI/78/16 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół publicznych, określenia granic ich obwodów oraz ustalenia planu sieci przedszkoli na terenie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

- w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła radcę prawnego Jakuba Ławniczaka o zabranie głosu.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jest to nowy projekt uchwały. Podkreślił, że został dodany załącznik z wykazem inkasentów uprawnionych do pobierania w drodze inkasa należności pieniężnych.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/79/16 stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Uchwała Nr XVI/79/16 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/80/16 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Uchwała Nr XVI/80/16 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

 

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Radna Halina Turbaczewska zapytała dlaczego gmina sprzedaje tak dużą działkę.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że działki są nabywane poprzez komunalizację i są sprzedawane, aby zasilić budżet celem realizacji inwestycji.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że należy się cieszyć, iż są zainteresowani kupnem działek, bo są wpływy do budżetu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/81/16 stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Uchwała Nr XVI/81/16 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

 

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Bubnickiego o zabranie głosu.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji na, której była rozpatrywana skarga. Protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2016r. stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że rzeczywiście wyraził zgodę na wycinkę krzaków. Wójt powiedział, że zostanie przygotowana umowa na tego typu sytuacje. Dodał, że udziela się pozwolenia na odkrzaczanie osobom, które ubiegają się o dofinansowanie z GOPS na zakup opału.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że ma informacje, iż jednocześnie Wójt zawierał ustną umowę na odkrzaczanie i z GOPS były wypłacane środki na opał dla danej osoby.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że za 300 zł w tym momencie zakupi się 3 metry drewna i na sezon grzewczy to nie wystarczy.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że co miesiąc są wypłacane pieniądze.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że jeżeli dana osoba prawnie udokumentuje, iż nie ma środków na zakup drewna, to trzeba wypłacić. Dodał, że z pewnością nie były wypłacane takie środki co miesiąc.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że jeżeli interesant kieruje pismo do Rady Gminy Narew, to radni powinni również zapoznać się z pismem. Stwierdził, że Przewodnicząca nie powinna decydować i odpisywać za całą radę.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odpowiedziała, że jeżeli pismo wpływa do rady gminy, to przewodnicząca decyduje czy poinformować radę.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że to przewodnicząca organizuje pracę.

Radna Wiera Dudzicz powiedziała, że interesant w piśmie oskarża radę.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że fakt, iż przewodnicząca zajmuje się pismami wpływającymi nie oznacza, że radni nie mają prawa zapoznać się z nimi. Dodał, iż nie stosuje się takich zasad, że każdy radny jest informowany indywidualnie. To powinno odbywać się na posiedzeniach komisji i na sesji.

Wójt Andrzej Pleskowicz zwrócił się do Kierownika GOPS z pytaniem, czy była sytuacja wypłacania po 300 zł miesięcznie na opał osobom korzystającym z pomocy.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka odpowiedziała, że nigdy nie wypłacano takich środków.

Radna Halina Turbaczewska ponownie zapytała czy były takie przypadki, że osoby korzystające z pomocy GOPS dostały środki finansowe na zakup opału i możliwość wycinki krzaków przy drogach gminnych.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wytłumaczyła, że osoby dostają środki finansowe na zakup opału raz lub dwa razy do roku.

Radna Halina Turbaczewska stwierdziła, że Wójt pokazał listę osób, które otrzymują środki finansowe na opał.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że jest to lista tych, którzy są zainteresowani i wnioskują do GOPS o środki finansowe na opał. Dodał, że na wycinkę drzew potrzebna jest zgoda ze starostwa.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/82/16 stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Uchwała Nr XVI/82/16 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 19 do protokołu.

 

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła zmiany w budżecie gminy w nowym projekcie uchwały. Omówiła zmiany w dochodach i wydatkach.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 0.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/83/16 stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Uchwała Nr XVI/83/16 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

 

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/84/16 stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Uchwała Nr XVI/84/16 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

 

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Radny Roman Ostapczuk ponowił pytanie komisji budżetu i finansów, czy realizacja uchwał ma wpływ na udzielenie absolutorium.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że bezpośredniego wpływu nie ma, ponieważ pod uwagę bierze się głównie sprawozdanie z wykonanie budżetu. Wiążąca jest również opinia komisji rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk nawiązując do tematu dodała, że odnośnie realizacji uchwał w styczniu sekretarz przedstawił informację z realizacji uchwał za poprzedni rok.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że co roku przedstawiana jest informacja.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że radni oceniają budżet pod względem rachunkowym i zadaniowym, to co było ujęte w budżecie i zostało zrealizowane.

Radca prawny Jakub Ławniczak powtórzył jeszcze raz, że bierze się pod uwagę tylko i wyłącznie sprawozdanie z wykonania budżetu. Przypomniał, że uchwała w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium ma być podjęta bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Radna Halina Turbaczewska zapytała dlaczego pozostałe komisje mają się zgodzić z opinią komisji rewizyjnej.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że absolutorium to głosowanie nad rekomendacją komisji rewizyjnej w przedmiocie wykonania budżetu.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że do biura obsługi rady została skierowana prośba o poinformowanie poszczególnych komisji o zajęcie stanowiska w sprawie wykonania budżetu za 2015 rok. Nadmieniła, że komisja rewizyjna wyraziła pozytywną opinię w kwestii wykonania budżetu za 2015 rok.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że w poprzednim roku jak również w tym twierdzi, że dobrym zwyczajem byłoby, aby cała rada zebrała się i wyciągnęła wnioski przed udzieleniem absolutorium wójtowi.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że komisja rewizyjna proponowała, aby pozostałe komisje zebrały się wcześniej i przedstawiły swoje wnioski.

Radny Roman Ostapczuk odpowiedział, że uważa za bezcelowe posiedzenie komisji budżetu gdy komisja rozwoju odmówiła.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że była to decyzja przewodniczącego komisji rozwoju i zapytała dlaczego komisja budżetu nie skorzystała z tego.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że radni powinni przedyskutować kwestie wykonania budżetu i udzielenie absolutorium wójtowi na wspólnym posiedzeniu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Bezwzględna większość ustawowego składu rady wynosi 8 głosów. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok nie została podjęta.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Zgodnie z art. 28a ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym uchwałę w sprawie absolutorium rada gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady gminy.

Wójt Andrzej Pleskowicz podziękował radnym, którzy głosowali za podjęciem uchwały. Odnośnie realizacji uchwał wójt wyjaśnił, że jeżeli nie zostaną przyznane środki unijne na złożone wnioski o dofinansowanie na drogi, termomodernizację i budowę biblioteki w Łosince, to nie ma szans na realizację tych uchwał.

 

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radny Roman Ostapczuk zgłosił ponownie interpelację, aby zakupić koparko-ładowarkę.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że nie uciekniemy od tego zakupu, ponieważ od stycznia przyszłego roku gmina przejmie melioracje i ta wielofunkcyjna maszyna będzie potrzebna do odmulania i obkaszania.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy ten zakup przesuwamy na kolejną sesję.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, aby zaczekać z tą decyzją.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że koparko-ładowarka będzie bardzo przydatna przy pracach związanych z funduszem sołeckim. Najlepszym rozwiązaniem byłoby zakupić sprzęt, aby nie wydawać środków dla firm zewnętrznych.

Inspektor Sławomir Poskrobko powiedział, że na dzień dzisiejszy borykamy się z dożwirowaniem dróg. Dodał, że nie ma pracy z jednym sprzętem.

Radna Halina Turbaczewska zapytała czy nie można tak zrobić, aby w przyszłym roku z rezerwy gmina dofinansowała fundusze sołeckie.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że należy oszczędnie wydatkować środki z rezerwy, ponieważ nie ma gwarancji, że naprawimy drogę w Odrynkach ze „schetynówki”.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że za parę miesięcy będzie zima i taki sprzęt na pewno się przyda.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że jeżeli gmina nie będzie mogła poradzić z odśnieżaniem mając trzy ciągniki i równiarkę, to w sytuacjach skrajnych ogłoszone zostanie zapytanie ofertowe na odśnieżanie.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że w gminie jest dużo dróg, które trzeba doprowadzić do porządku i własny sprzęt ułatwi pracę i będzie wykorzystywany na okrągło.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że na poprzedniej sesji składała interpelację odnośnie utrzymania porządku i czystości w gminie i nie dostała odpowiedzi. Ponownie zapytała czy podjęte zostały działania przymuszające właścicieli posesji do utrzymania czystości.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że właściciele posesji, którzy nie mieszkają u nas na stałe, pozbywają się odpadów niezgodnie z ustawą. Dodał, że należy zdobyć dowody o takim postępowaniu.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że nie można przymusić właściciela nieruchomości np. do skoszenia trawy.

Radna Joanna Szafrańska odparła, że mówiła o tym, aby skierować pisma z nakazem uprzątnięcia posesji do tych właścicieli, gdzie jest najbardziej zapuszczone.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jedynie pismem grzecznościowym gmina może zwrócić się do właściciela o uprzątnięcie posesji.

Sekretarz Wojciech Popławski dodał, że jest ustawa kodeks wykroczeń i według tego kodeksu można naliczyć karę za nieutrzymanie porządku i czystości.

Radna Halina Turbaczewska ponownie wróciła do tematu przyłączenia do kanalizacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że przygotuje wykaz nieruchomości, które nie są podłączone.

Radna Anna Jakoniuk zgłosiła wniosek o zajęcie się basenami przeciwpożarowymi. Zaproponowała również, aby ogłosić konkurs pt. „Gmina Narew oczami dziecka…”. Polegałoby to na tym, aby dzieci przez okres wakacyjny zrobiły zdjęcia, z których można byłoby zrobić album.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział w sprawie basenów przeciwpożarowych, że nie wszystkie baseny gmina może sprzedać.

Radna Joanna Szafrańska zapytała jak wygląda sprawa komunalizacji drogi Saki – Ancuty.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że gmina poczyni kroki, aby przejąć tę drogę sądownie.

 

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Na początku Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk podziękowała radnej Tamarze Leszczyńskiej za zorganizowanie rajdu rowerowego dla Hospicjum w Nowej Woli.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka skierowała pytanie do radnej Tamary Leszczyńskiej, skąd miała faktury za zakupy do biblioteki.

Radna Tamara Leszczyńska odparła, że dostała faktury w kopercie.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka powiedziała, że zanim kogoś się oczerni, to powinno zasięgnąć się informacji u źródła. Nadmieniła, że na odwrocie faktur jest opis na jaki cel dokonano zakupu. Dodała, że faktury są prawdziwe.

Radny Witold Bubnicki zaznaczył, że komisja rewizyjna zakwestionowała celowość wydatkowania.

Dyrektor Anna Andrzejuk – Sawicka wyjaśniła zasadność zakupu dużej ilości ciasta i mięsa na potrzeby GBP.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik przekazała informacje odnośnie scaleń gruntów. Powiedziała, że Starosta Hajnowski podpisał porozumienie z Dyrektorem Podlaskiego Biura Geodezji w sprawie scaleń gruntów w obrębie wsi Łopuchówka, Kotłówka i Koweła na obszarze 834 ha. Stawka została ustalona na kwotę 450 euro za hektar, co daje kwotę 375 750 euro. Dodała, że wniosek gminy znalazł się na 3 miejscu.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz zapytał kiedy zostaną zakupione agregaty prądotwórcze.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że gmina będzie składać wniosek o dofinansowanie na ich zakup. Jeżeli ten wniosek nie otrzyma dofinansowania, to wówczas będzie wnioskował do sołtysów, aby zakupić agregaty z funduszu sołeckiego.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz stwierdził, że nie tylko gmina Narew korzysta z tego wodociągu.

Radna Joanna Szafrańska podziękowała radnej Tamarze Leszczyńskiej za pomoc w poszukiwaniu zaginionego mieszkańca gminy.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zapytała czy są zakupione podwaliny do świetlicy wiejskiej w Makówce. Pani sołtys poruszyła również sprawę lokatorów w świetlicy wiejskiej, którzy nie mieszkają tam, a przetrzymują swoje rzeczy. Powiedziała, że mieszkańcy zgodzili się udostępnić świetlicę do końca czerwca br.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że należałoby dokończyć remont co najmniej jednego lokalu zastępczego, ponieważ ustawowym obowiązkiem jest posiadanie takich mieszkań w razie nagłych wypadków.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin poruszyła również temat drogi we wsi Makówka.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że remont drogi wyniesie około 1 mln zł i rada gminy musi podjąć decyzję czy zlecić opracowanie i ubiegać się o dofinansowanie ze „schetynówki”.

Sołtys sołectwa Narew Piaski Henryk Smoktunowicz wrócił do tematu porządku na posesjach.

Radna Tamara Leszczyńska apelowała, aby ściąć drzewa w pobliżu kabli.

 

Ad. 9. Zamknięcie obrad XVI sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XVI sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.10.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 25 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 26 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik nr 2 - Protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, które odbyło się 18 maja 2016r.
 • Załącznik nr 3 - Protokół Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 maja 2016r.
 • Załącznik nr 4 - Protokół Nr 20/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 24-25 maja 2016r.
 • Załącznik nr 5 - Protokół Nr 2/2016 kontroli Komisji Rewizyjnej w dniach 24-25 maja 2016r.
 • Załącznik nr 6 - Protokół Nr 2/2016 kontroli Komisji Rewizyjnej w dniach 24-25 maja 2016r
 • Załącznik nr 7 - Protokół Nr 2/2016 kontroli Komisji Rewizyjnej w dniach 24-25 maja 2016r
 • Załącznik nr 8 - Protokół Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 13 czerwca 2016r.
 • Załącznik nr 9 - Protokół Nr 12/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się 13 czerwca 2016r.
 • Załącznik nr 11 - Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/79/16.
 • Załącznik nr 13 - Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/80/16.
 • Załącznik nr 15 - Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/81/16.
 • Załącznik nr 17 - Protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2016r.
 • Załącznik nr 18 - Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/82/16.
 • Załącznik nr 20 - Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/83/16.
 • Załącznik nr 22 - Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XVI/84/16.
 • Załącznik nr 24 - Informacja o głosowaniu imiennym uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok.