O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

Protokół Nr XVII/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 08 sierpnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XVII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, Wicestarostę Powiatu Hajnowskiego Panią Jadwigę Dąbrowską, radną powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik,, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 10 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski, radni nieobecni usprawiedliwieni – Aneta Leonowicz, Adam Ostaszewski, Piotr Paweł Lewczuk i Natalia Siemienowicz. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o zmianę porządku obrad.

W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za zmianą porządku obrad głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XVII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
 7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski, informacje.
 9. Zamknięcie obrad XVII Sesji Rady Gminy Narew.

- w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi;

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032;

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XVI sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował na jakim etapie jest budowa boksu garażowego w Trześciance. Nadmienił, że gmina stara się o dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł z Komendy Głównej Straży Pożarnej w Warszawie, ponieważ gdyby gmina dostała dofinansowanie, wystarczyłoby na drzwi garażowe, stolarkę okienna oraz docieplenie stropu.

Wójt poinformował o przekazaniu 50 tys. zł na remont kuchni w szkole.

Wójt powiedział, że rada przekazała 25 tys. zł na przepływomierz w oczyszczalni ścieków. Dodał, że została zamontowana skrzynka betonowa i z firmy „Pronar” płyną ścieki do gminnej oczyszczalni ścieków.

Następnie Wójt powiedział, że został rozstrzygnięty przetarg na remont drogi w miejscowości Lachy. Poinformował również, że gmina nie dostała dofinansowania na remont dróg w Odrynkach i Socach oraz na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Dodał, że uzyskał informację o kolejnym naborze wniosków na dofinansowanie termomodernizacji, który odbędzie się jesienią br.

Wójt poinformował, iż w miejscowości Krzywiec należy odwodnić 3 działki i należy zakupić przepusty.

Następnie Wójt przedstawił stan realizacji zadań z funduszu sołeckiego. Powiedział, że na 19 dróg zgłoszonych przez sołectwa 14 zostało już do żwirowanych.

Radna Halina Turbaczewska poruszyła temat lokatorów w świetlicy wiejskiej w Makówce.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że nie jest to łatwy temat.

Radna Halina Turbaczewska zadała pytanie odnośnie budowy boksu garażowego w Trześciance. Radna zapytała czy do skończenia budowy potrzeba jeszcze 30 tys. zł.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że na chwilę obecną zostało dołożone około 2 500 zł. Powiedział również, że gmina nie dostała dofinansowania na rozbudowę biblioteki w Łosince, ale we wrześniu będzie nowy nabór wniosków.

Radny Witold Bubnicki zapytał, czy jeżeli gmina dostanie dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł na budowę boksu garażowego, to czy cała inwestycja wyniesie około 90 tys. zł.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że Rada nie godziła się na to.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że w rzeczywistości ceny mogą ulec zmianie.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wicestarostę Powiatu Hajnowskiego Jadwigę Dąbrowską.

Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska pogratulowała i przekazała nagrody rzeczowe aktywnym hodowcom koni. Następnie poinformowała, że powiat nie otrzymał dofinansowania na drogi z PROW. Powiedziała również o regeneracji drogi na powierzchni 4445 m² we wsi Odrynki.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że zostało zawarte porozumienie ze Starostwem o przekazanie dla Gminy Narew 10 tys. zł. Dodał, że gmina dołoży 10 tys. zł i zostanie naprawiona droga powiatowa na naszym terenie.

Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska potwierdziła słowa Wójta, że gmina otrzyma 10 tys. zł.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że ubolewa nad faktem, iż na sesjach rady powiatu nie wspomina się o pomocy gmin dla powiatu.

Wicestarosta Jadwiga Dąbrowska odpowiedziała, że zgłosi te sugestie i pożegnała się z uczestnikami obrad.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że wniosek na scalenia w miejscowości Kotłówka, Łopuchówka i Kutowa jest na etapie weryfikacji w urzędzie marszałkowskim.

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, która odbyła się 04 sierpnia 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Komisja Rewizyjna i Komisja Rozwoju Gminy nie odbyły posiedzeń w okresie międzysesyjnym.

Radny Witold Bubnicki nawiązując do tematu budowy boksu garażowego w Trześciance stwierdził, że komisje na posiedzeniach ustaliły przeznaczyć kwotę 50 tys. zł na ten cel i rada zagłosowała nad tym na sesji.

Radny Roman Ostapczuk odparł, że to nie radni wymyślili, że boks garażowy będzie kosztował 50 tys. zł, tylko został przedstawiony projekt uchwały i rada to zatwierdziła.

Radna Halina Turbaczewska nawiązała do protokołu Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy z dnia 18 maja 2016r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu. Na posiedzeniu w tym dniu komisja analizowała rozstrzygnięcie konkursu na przedsiębiorczego sołtysa.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Sołtys wsi Lachy, natomiast drugie miejsce Sołtys wsi Soce. Wyróżniono również Sołtysa wsi Gradoczno oraz mieszkańca miejscowości Gramotne.

Komisja Rozwoju Gminy przedstawiła film opowiadający o wsi Lachy i aktywności społecznej mieszkańców i sołtysa.

Radna Tamara Leszczyńska zabrała głos stwierdzając, że nie każdy sołtys wiedział o ogłoszonym konkursie i nigdzie nie było wywieszonego ogłoszenia na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

Radna Anna Jakoniuk powiedziała, że dzwoniła do radnej Tamary Leszczyńskiej i informowała o możliwości zaprezentowania się na sesji.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że radna Anna Jakoniuk była na Komisji Budżetu i Finansów i został poruszony ten temat. Nadmienił, że faktycznie konkurs nie był nagłośniony, ale zostało to wyjaśnione na komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała, że był to pierwszy taki konkurs i na przyszłość zostanie to lepiej zorganizowane.

Sołtys wsi Lachy Włodzimierz Dmitruk, nawiązując do przedstawionego filmu powiedział, że gmina wniosła mały wkład do remontu świetlicy wiejskiej. Mieszkańcy wsi Lachy w swoim zakresie wyremontowali świetlicę.

Wójt i Przewodnicząca Rady pogratulowali i wręczyli upominki wyróżnionym osobom.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że zostanie ogłoszony II konkurs na „Sołtysa roku” i każdy może się zgłosić.

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

- w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła radcę prawnego Jakuba Ławniczaka o zabranie głosu.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że należy ponownie uchwalić tą uchwałę ponieważ w poprzedniej był błąd w podstawie prawnej.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie określenia inkasentów oraz stawek procentowego wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych od mieszkańców wsi stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Skarbnika Iwonę Nikonowicz o zabranie głosu.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XVII/87/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Skarbnika Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła zmiany w budżecie gminy ujęte w projekcie uchwały. Omówiła zmiany w dochodach i wydatkach.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XVII/88/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Halina Turbaczewska zapytała, czy będą prowadzone prace związane z doświetleniem na terenie gminy.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że w miarę możliwości finansowych gminy prace będą prowadzone.

Radna Zenaida Iwaniuk poruszyła temat nieporządku w parku.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że zostanie to uporządkowane w jak najszybszym okresie.

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Anna Jakoniuk zapytała w jakiej formie będzie odbywać się naprawa przystanków zgłoszonych w ramach funduszu sołeckiego.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że w tym tygodniu ukażą się wszystkie zapytania ofertowe odnośnie funduszy sołeckich. Dodał, że już kontaktował się z Panem Stepaniukiem, który miał dostarczyć propozycję szkiców przykładowych przystanków.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk poprosił o naprawienie drogi dojazdowej do obór w Doratynce.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że jeżeli radni zgodzą się, to może zasięgnąć opinii jaki byłby koszt tej drogi.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk zapytał co z funduszem sołeckim na 2016 rok i czy na 2017 rok jeszcze raz trzeba przeznaczyć pieniądze na tę samą inwestycję.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na realizację zadań w świetlicach wiejskich. Dodał, że inspektor Sławomir Poskrobko przygotował wszystkie wymiary okien, drzwi itp., to co niektóre sołectwa zgłosiły we wnioskach.

Radny Roman Ostapczuk poprosił o interwencję w sprawie gniazda bocianiego znajdującego się na terenie wsi Koweła. Gniazdo powstało na gałęziach, które odrosły po ścięciu drzewa. Wspominał również, że mieszkańcy Łosinki proszą o przeniesienie gniazda, które znajduje się przy sklepie.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że już taka sprawa była przerabiana i zostanie to załatwione jak najszybciej.

Radny Roman Ostapczuk zgłosił wniosek o odkrzaczanie na drodze Koweła – Łosinka.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że w tej chwili pracownicy są na urlopach, ponieważ zaległe urlopy muszą wykorzystać do 30 września br., ale w miarę możliwości postara się odkrzaczyć drogi.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zgłosiła wniosek o ustawienie koszy na przystankach autobusowych we wsi Makówka.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że te przystanki nie są gminne.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin powiedziała, że przystanki są notorycznie zaśmiecane. Dodała, że zobowiązuje się do sprzątania koszy, jeżeli gmina tylko je postawi.

Ad. 9. Zamknięcie obrad XVII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XVII sesji Rady Gminy Narew o godz. 10.55.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • Załącznik nr 2- Wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
 • Załącznik nr 3 - Protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 4 sierpnia 2016r.
 • Załącznik nr 4 - Protokół Nr 13/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy w dniu 18 maja 2016r.
 • Załącznik nr 5 - Uchwała Nr XVII/85/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016r.
 • Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XVII/86/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016r.
 • Załącznik nr 7 - Uchwała Nr XVII/87/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016 r.
 • Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XVII/88/16 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2016 r.