Protokół Nr XVIII/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 16 września 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XVIII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, przedstawiciela Powiatowego Inspektora Weterynarii Panią Renatę Wasiluk sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Michał Kozyrski, Aneta Leonowicz i Natalia Siemienowicz. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Radna Tamara Leszczyńska złożyła wniosek o ujęcie zakupu agregatów prądotwórczych do hydrofornii w Łosince i Rohozach.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad i wprowadzenie dwóch uchwał.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za zmianą porządku obrad głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1.    Otwarcie XVIII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ustalenie porządku dziennego.
3.    Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Narew.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Wnioski z posiedzeń Komisji.
6.    Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Narew;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew;
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032;
- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.
7.    Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8.    Wolne wnioski, informacje.
9.    Zamknięcie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XVII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że kwota przeznaczona na budowę boksu garażowego w Trześciance została przekroczona o około 2600 zł. Powiedział również, że został złożony wniosek na dofinansowanie budowy boksu garażowego na kwotę 30 tys. zł do Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dodał, że jeżeli zostaną przyznane środki to Stowarzyszenie OSP Trześcianka będzie nimi gospodarować.

Kolejno Wójt poinformował, że złoży wniosek o dofinansowanie na remont drogi we wsi Odrynki. Następnie powiedział, że do 10 października ponownie zostanie złożony wniosek na dobudowę biblioteki w Łosince. Został również ponowiony przetarg na sprzedaż budynku po byłym ośrodku zdrowia w Łosince.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował również, że zostały przekazane pieniądze na remont kuchni w szkole. Zostały wykonane prace takie jak: wymiana posadzki oraz przebudowa sieci kanalizacyjnej. Koszt remontu wyniósł 39 tys. zł. Zostało 11 tys. zł i po uzgodnieniu z Dyrektorem ZSP w Narwi ta kwota zostanie przeznaczona na doraźne naprawy w szkole lub na zakup elementów do instalacji elektrycznej. Kolejno Wójt poinformował o rozstrzygniętym przetargu na remont drogi we wsi Lachy.

Następnie Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że realizacja zadań z funduszu sołeckiego na 2016 rok dobiega końca. Aktualnie są realizowane prace związane z wymianą okien i drzwi w świetlicach wiejskich.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przedstawiciela Inspektoratu Weterynarii w Hajnówce Panią Renatę Wasiluk.

Pani Renata Wasiluk opowiedziała o ASF - Afrykańskim Pomorze Świń. Powiedziała jakie są objawy i najczęstsze sposoby zakażenia. Pani Renata Wasiluk wyjaśniła również w jaki sposób można przeprowadzić ubój na użytek własny, jakie procedury należy przeprowadzić. Omówiła również program bioasekuracji.

Następnie Pani Renata Wasiluk powiedziała o likwidacji stada świń na obszarze objętym ASF i wyjaśniła w jaki sposób przeprowadza się dezynfekcję chlewni.

Powiedziała również, że obowiązkiem jest rejestracja świń w BP ARiMR nawet w przypadku hodowli tylko 1 sztuki.

Następnie Pani Renata Wasiluk odpowiedziała na pytania.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk zapytał czy to prawda, że świnie zarażają się poprzez pokarm.

Pani Renata Wasiluk odparła, że nie może potwierdzić, ponieważ nie było przypadku udokumentowanego, aby choroba pochodziła z paszy. Dodała, że był taki przypadek, gdzie wirus trafił do świń ze ściółką w której były szczątki dzika.

Radny Roman Ostapczuk zapytał jaki jest koszt badania przed ubojem.

Pani Renata Wasiluk wyjaśniła, że badanie przed ubojowe i poubojowe prywatnie przeprowadza się u lekarza i koszt wynosi około 40 zł, dojazd lekarza również pokrywa rolnik.

Radny Witold Bubnicki dodał, że całe badanie przed jak i po uboju łącznie z badaniem na obecność włośni wynosi 40 zł, należy doliczyć dojazd.

Radny Roman Ostapczuk poprosił o wyjaśnienie, czym grozi dla ludzi spożywanie zakażonego mięsa.

Pani Renata Wasiluk wyjaśniła, że ta choroba nie przenosi się na ludzi i jest całkowicie niegroźna.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk podziękowała Pani Renacie Wasiluk za wystąpienie.

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 15/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 14 września 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.
Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół z posiedzenia komisji  Nr 14/16 z dnia 14 września 2016r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Radny Roman Ostapczuk zwrócił się do Radnej Powiatowej Agnieszki Jarmocik prosząc o interwencję w sprawie remontu dróg powiatowych na terenie gminy.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik odparła, że do 30 września starostwo przyjmuje wnioski odnośnie prac inwestycyjnych na drogi powiatowe z poszczególnych gmin na kolejny rok budżetowy. Radna Agnieszka Jarmocik zadeklarowała pomoc w jakiejkolwiek inicjatywie.

Radny Roman Ostapczuk po raz kolejny zgłosił zastrzeżenia do Dyrektor NOK o nierozpropagowanie imprez.

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz odpowiedziała, że wielokrotnie zapraszała radnych na imprezy gminne.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że niezasadny jest duży wydatek na zespoły, które grały na imprezie „Letnie spotkanie nad Narwią”

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz powiedziała, że Narwiański Ośrodek Kultury jest zobowiązany do organizowania imprez kulturalnych. Dodała, że była to jedyna impreza, która odbyła się w Narwi w bieżącym roku. Była to impreza dwudniowa, na której odbyły się Powiatowe Zawody Straży Pożarnej, Letnie spotkanie nad Narwią i Wertep -Międzynarodowy Festiwal Teatralny.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że jeżeli jest organizowana jakakolwiek impreza w Narwi i Dyrektor NOK -u ogłasza na sesji to sołtysi powinni przekazać mieszkańcom w swoich sołectwach.

Skarbnik Iwona Nikonowicz udzieliła wyjaśnień odnośnie kalkulacji oczyszczalni ścieków. Powiedziała, że koszty oczyszczalni są kosztami stałymi w ciągu roku. Im więcej ścieków przyjmiemy tym cena jednostkowa metra sześciennego ścieków będzie niższa. Następnie skarbnik dodała, że uchwalamy dla odbiorcy stałą opłatę, w poprzednich latach była to kwota 5,93 zł, aby zrównoważyć koszty stałe gmina musi częściowo dopłacić i w poprzednim roku było to 1,78 zł.

Radna Wiera Dudzicz powiedziała, że po to była inwestycja w oczyszczalnie, aby można było przyjąć więcej ścieków i by w końcu się zbilansowało.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że ścieków ubyło w poprzednim roku, ponieważ był to rok suchy, a do oczyszczalni wchodzą również wody opadowe.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że taka uchwała jest podejmowana co roku i zawsze była dopłata.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił temat przetargu na dowożenie dzieci do szkoły. Powiedział, że w wyniku przetargu najniższą ofertę zaoferował Voyager Trans z Białegostoku. Dodał, że do ogłoszenia była dołączona specyfikacja i w międzyczasie oferenci składali zapytania na które udzielono odpowiedzi. Wszystkie pytania z odpowiedziami zostały przesłane wszystkim oferentom. Sekretarz powiedział, że jednym z pytań było czy dopuszcza się modyfikację tras, w odpowiedzi pozwolono na modyfikację tras byle tylko dojazd mieścił się w wyznaczonym czasie.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk powiedział, że razem z przewoźnikiem oraz wójtem, dokonali przejazdu na wszystkich trasach i stwierdzili, że autobus zmieścił się w wyznaczonym czasie.

Mieszkanka Gminy Narew powiedziała, że szkolny autobus nie jeździ według podanego rozkładu. Przyjeżdża dużo wcześniej.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk powiedział, że o tej sytuacji słyszy po raz pierwszy i jak najszybciej to wyjaśni.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że przetarg był ogłoszony na 4 trasy. Dodał, że nawet samochodem osobowym nierealne jest przejechanie około 54 kilometrów w godzinę. Autobus szkolny musi przecież się zatrzymać, a w niektórych sytuacjach wycofać.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że w specyfikacji była możliwość zmodyfikowania przez oferenta tras byle tylko wyrobił się czasowo.

Radna Wiera Dudzicz powiedziała, że jak były 4 trasy to dzieci jeździły krócej, a w wyniku połączenia dwóch tras dzieci wsiadające na pierwszym przystanku jadą dłużej.

Mieszkanka Gminy Narew powiedziała, że należy przywrócić 4 -tą trasę.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że fakt przyjeżdżających wcześniej autobusów na przystanki w danych miejscowościach nie ma prawa się powtórzyć.

Dodał, że jeżeli w okresie jesienno – zimowym autobus szkolny będzie notorycznie się spóźniał wówczas będą prowadzone rozmowy z przewoźnikiem, aby przywrócić 4 – tą trasę.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk powiedział, że wszystkie sugestie zgłosi do przewoźnika Voyager Trans.

Komisja Rewizyjna nie odbyła posiedzenia w okresie międzysesyjnym.

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie wniesiono.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Narew stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Radna Joanna Szafrańska zapytała kto będzie zarządzającym przystankami. Dodała, że będzie problem z utrzymaniem czystości na nich.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zapytała co z koszami, których brakuje na przystankach w Makówce. Fakt ten zgłaszała na poprzedniej sesji.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że postara się, aby kosze zostały zamontowane.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że ma nadzieję iż w tym roku rada odrzuci dopłatę z budżetu gminy do 1 m³ odprowadzonych ścieków w Narwi, ponieważ w Łosince również jest kanalizacja i tam dopłaty nie ma.

Skarbnik Iwona Nikonowicz powiedziała, że jeżeli rada nie uchwali dopłaty to dla mieszkańca Narwi koszt wyniesie 5,93 zł plus 1,61 zł.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że po rozmowach z Wójtem i Skarbnik nieunikniona jest podwyżka w przyszłym roku. Należałoby zmusić do podłączenia kanalizacji wszystkich mieszkańców. Dodał, że czym więcej osób będzie podłączonych tym koszty będą niższe.

Radna Halina Turbaczewska stwierdziła, że jest dużo mieszkańców, którzy są podłączeni a nie płacą za kanalizację i należałoby wyłapać takie osoby.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że należałoby wystosować pismo do takich mieszkańców z nakazem podłączenia do kanalizacji.

Radny Witold Bubnicki powiedział, aby wstrzymać się z podjęciem tej uchwały do następnej sesji z prośbą o przygotowanie kalkulacji.

Radna Wiera Dudzicz zapytała dlaczego jest taka rozbieżność w kwocie dopłaty do m³ ścieków. W uchwale wpisano kwotę 1,78 zł netto, a Pani Skarbnik operuje kwotą 1,61 zł.

Skarbnik Iwona Nikonowicz odparła, że ma kalkulację na 2015 rok i tam kwota dopłaty wynosiła 1,61 zł.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała radcę prawnego czy rada może przełożyć uchwałę na następną sesję.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że można złożyć wniosek o zmianę porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek o wyrzucenie z porządku obrad uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Za wyrzuceniem uchwały z porządku obrad głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.

Uchwała w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków została wyrzucona z porządku obrad.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Skarbnik Iwonę Nikonowicz  o zabranie głosu.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła zmiany w budżecie gminy w projekcie uchwały. Omówiła zmiany w dochodach i wydatkach.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że chciałby aby zmiany w budżecie były rozdzielane ponieważ są zmiany z którymi się zgadza i są również zmiany, które chciałby odrzucić.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała radcę prawnego czy jest możliwość głosowania tylko nad częścią uchwały.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że są pozycje na które rada się nie zgadza.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że wówczas cała uchwała odpada. Wyjaśnił, że radni przyjmują, albo odrzucają projekt uchwały.

Radna Wiera Dudzicz dodała, że niepokoi ją koszt drogi w miejscowości Gramotne.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jest to program pilotażowy i obejmuje całą Polskę. Drogi samorządowe łączą się z drogami leśnymi. Nadmienił, że z powiatu hajnowskiego dofinansowanie dostały gminy Narewka, Hajnówka, Dubicze Cerkiewne oraz Białowieża. Wójt dodał, że przeprowadzi rozmowy z kierownikiem Lasów Państwowych w celu wydłużenia odcinka i zrobienia porządnej drogi żwirowej.

Radny Witold Bubnicki zapytał o zasadność remontu drogi w miejscowości Gramotne.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że pojawiły się środki z Lasów Państwowych, podpisał porozumienie, ale to rada zadecyduje czy inwestycja dojdzie do realizacji.

Radna Wiera Dudzicz zapytała czy te pieniądze są już zagwarantowane.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że w porozumieniu ujęty jest punkt, iż w ciągu 14 dni od zrealizowania inwestycji Lasy Państwowe mają obowiązek przelania kwoty 200 tys. zł na konto urzędu gminy.

Radny Witold Bubnicki dodał, że ma wątpliwości co do wydatkowania 200 tys. zł z pieniędzy gminy na ten cel. Może należałoby przeznaczyć te środki na drogę, która jest we wsi, a nie w puszczy.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że jeżeli jest możliwość pozyskania przez gminę środków zewnętrznych to należy skorzystać.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Wójt Andrzej Pleskowicz poprosił radę o przegłosowanie i przyjecie tej uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Radny Adam Ostaszewski zapytuje na jakim etapie są prace realizowane z funduszu sołeckiego.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że prace dobiegają ku końcowi. Dodał, że to 38 różnych inwestycji, w poniedziałek będą ostatnie zapytania ofertowe na doposażenie świetlic, na przełożenie bruku w Kotłówce i w Ancutach oraz ułożenie polbruku przy świetlicy w Tyniewiczach Dużych.

Radna Halina Turbaczewska zapytała w jaki sposób będzie wypłacone stypendium dla najzdolniejszych uczniów.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że powołana komisja rozpatrzyła wnioski i wszystkie spełniły wymagania zgodne z regulaminem. Dodał, że gmina czeka na numery kont od rodziców na które mają być przelewane stypendia. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc i to wynika z uchwały podjętej przez Radę Gminy Narew.

Radny Roman Ostapczuk poprosił o zamontowanie dłuższej lampy w miejscowości Gorodzisko. Radny ponownie zgłosił wniosek o zakup koparko – ładowarki.

Radna Joanna Szafrańska zapytała czy został uregulowany stan prawny drogi Ancuty – Saki.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że należy jak najszybciej sprawę skierować do sądu i skomunalizować drogę. Wójt zapytał radcę prawnego jak długo taka sprawa może trwać.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że należy złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Dodał, że wcześniej wszystkie wnioski o skomunalizowanie nieruchomości przechodziły bez szerszego rozpatrywania sprawy. Nadmienił, że zmienił się kierownik w urzędzie wojewódzkim, który nadzoruje komunalizację i po weryfikacji wniosków większość nie spełniała wymogów formalnych. Wynikiem tego jest wstrzymanie komunalizacji dróg. Radca prawny powiedział, że jedynym rozwiązaniem jest wystąpić z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości i taki wniosek rozpatrywany jest około 1 roku.

Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że Prezes firmy „Pronar” zwrócił się z prośbą o wyremontowanie drogi łączącej drogę wojewódzką z ulicą Białowieską.

Dodał, że ta inwestycja nie wymaga ani zgłoszenia, ani dokumentacji.

Radny Piotr Paweł Lewczuk zgłosił wniosek o odkrzaczanie poboczy.

Radna Anna Jakoniuk zgłosiła wyrównanie drogi powiatowej Rohozy – Białki.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że powiat hajnowski składał wniosek  u marszałka o dofinansowanie na przebudowę tej drogi i nie dostał dofinansowania.

Sołtys wsi Narew Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział, że na zebraniu sołeckim padła deklaracja, że w przeciągu dwóch lat zostaną wyremontowane ulice Dąbrowskiego, Kowalska i Cicha.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik przekazała informację, że na ostatniej sesji Rady Powiatu została jednogłośnie przyjęta kwota 10 tys. zł, którą powiat przekaże do Gminy Narew. Poinformowała również, że na sesji Rady Powiatu obecni byli radni wojewódzcy, którzy przekazali wiadomość, że w bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi Nowosady – Zabłudów. Termin rozpoczęcie prac planowany jest w 2018 roku.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szlengowicz ponownie zapytał o zakup agregatów prądotwórczych.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że na przełomie października – listopada będzie nabór wniosków na gospodarkę wodno – ściekową, na dofinansowanie zakupu agregatów.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zaprosiła przedstawicieli gminy na zebranie wiejskie, które zaplanowano na niedzielę 18 września na godzinie 14:00.

Następnie poruszyła temat bezpańskich psów w Makówce.

Inspektor Sławomir Poskrobko powiedział, że na dzień dzisiejszy na odłowienie bezpańskich psów gmina poniosła koszty w kwocie około 20 tys. zł.

Sołtys wsi Tyniewicze Duże Irena Pietryszyk wniósł o zasypanie dziur w drodze.

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz zaprosiła wszystkich chętnych na „Bal Rolnika”.

Ad. 9. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XVIII sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.10.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 2- Wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
  • Załącznik nr 3 - Protokół Nr 15/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju w dniu 14 września 2016 roku.
  • Załącznik nr 4 - Protokół Nr 14/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów w dniu 14 września 2016 roku.
  • Załącznik nr 5 - Uchwała Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku
  • Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XVIII/90/16 Rady Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku
  • Załącznik nr 7 - Uchwała Nr XVIII/91/16 Rady Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku
  • Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XVIII/92/16 Rady Gminy Narew z dnia 16 września 2016 roku