Protokół Nr XIX/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 17 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XIX Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik,, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 10 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni nieusprawiedliwieni – Michał Kozyrski, Roman Ostapczuk, Adam Ostaszewski, Walenty Sadowski, radna nieobecna usprawiedliwiona - Natalia Siemienowicz. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Radna Wiera Dudzicz zapytała czym została podyktowana ta zmiana.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny nieruchomości na rzecz GBP jest niezbędna do pozyskania środków na dobudowę biblioteki w Łosince. GBP musi dołączyć do wniosku formę własności w postaci aktu notarialnego. Drugą uchwałę w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych należy podjąć, ponieważ jest niezbędna do wykonania prac związanych ze scaleniem gruntów w miejscowości Łopuchówka, Kotłówka i Koweła.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik dodała, że środki które dostanie starostwo powiatowe na scalenia zostaną wydatkowane na remont dróg w Łopuchówce, Kotłówce i Kowele.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że rada ma zastrzeżenia do faktu, iż uchwały nad którymi należałoby się pochylić trafiają do rady przed sesją.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że Wójt dostał informację o konieczności podjęcia takiej uchwały w piątek popołudniu i dlatego nie było możliwości wcześniejszego przekazania radnym.

Radna Tamara Leszczyńska dodała, że należałoby przełożyć na następną sesję uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łosince na rzecz GBP w Narwi. Rada powinna zastanowić się na komisjach.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że rada zadecydowała, aby dobudować bibliotekę do świetlicy wiejskiej w Łosince i stara się realizować tę inwestycję. Aby wniosek mógł być rozpatrzony GBP musi posiadać akt notarialny do dysponowania tym budynkiem.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że rada nie kwestionuje potrzeby realizacji inwestycji tylko kwestionuje rozrzutność. Kosztorysy inwestorskie opiewają zwykle na bardzo wysokie sumy i to powoduje niezadowolenie wśród radnych.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że po trzecim ogłoszonym przetargu na budowę boksu garażowego w OSP Trześcianka kwota opiewała za wykonanie 29000 zł. OSP Trześcianka dostała dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł i za tę kwotę trzeba wstawić drzwi, stolarkę okienną i pokrycie dachowe.

Następnie Wójt nadmienił, że w świetlicy wiejskiej w Łosince z funduszu sołeckiego będzie robione centralne ogrzewanie.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że bibliotekę i księgozbiór można przenieść do  świetlicy wiejskiej i ulokować w wolnych pomieszczeniach.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że na dole w świetlicy wiejskiej jest duża sala widowiskowa, dwa sanitariaty i mała kuchnia. Zaś na górze jest jedno pomieszczenie, z którego korzystają strażacy i jedno jako składzik na różne rzeczy. Jeżeli ustawiłoby się tam regały z książkami i komputery to wówczas budynku nie można wykorzystać jako lokal wyborczy i mieszkańcy nie mogą skorzystać z sali na różnego rodzaju imprezy.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że rada nie jest przeciwna tej inwestycji. Tylko czy gminę stać na tego rodzaju przedsięwzięcie. Dodał, że głównym celem powinien być remont w szkole.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jeżeli rada nie przegłosuje uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łosince na rzecz GBP w Narwi to na początek rozpatrywania wniosku o dofinasowanie tracimy 10 punktów.
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad i wprowadzenie dwóch uchwał.

W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za zmianą porządku obrad głosowało – 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XIX sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Narew.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych z Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi w roku szkolnym 2015/2016.
8. Podjęcie uchwał:
- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łosince na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi;
- w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków;
- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski, informacje.
11. Zamknięcie obrad XIX Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XVIII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował o działaniach realizowanych w zakresie funduszu sołeckiego. Nie było ofert na przełożenie bruku w Ancutach i Kotłówce. Powiedział również, że w Gorodzisku jest problem z realizacją funduszu sołeckiego, ponieważ Zarząd Dróg Powiatowych zażądał dokumentacji na przyłącze wodociągowe do świetlicy wiejskiej. Wójt dodał, że dokumentacja jest już przygotowana i wymagane jest uzgodnienie Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce  oraz Starostwa Powiatowego.

Wójt powiedział również, że na pozostałe sołectwa wykonawcy zostali wyłonieni w drodze przetargu. Odnośnie budowy budynku garażowego w OSP Trześcianka wójt powiedział, że w przyszłym roku gmina również wystąpi z wnioskiem o dofinansowanie.  

Kolejno poinformował, że jest przygotowana dokumentacja i zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi w Gramotnym. Wójt pokazał na  mapie, o którą dokładnie drogę chodzi. Następnie wójt powiedział, że należy rozwiązać umowę z wykonawcą na remont drogi we wsi Lachy i przełożyć na kolejny rok, ponieważ wykonawca nie wszedł na teren budowy ze względu na nieuporządkowany proces prawny drogi.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że nie ma jeszcze rozstrzygnięcia na dofinansowanie budowy drogi w Odrynkach.

Radna Joanna Szafrańska złożyła formalny wniosek o zabezpieczenie w budżecie środków na zakup koparko – ładowarki oraz  na zakup agregatów prądotwórczych.

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Komisja Rozwoju Gminy nie obradowała w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół kontroli  Nr 4/16 z dnia 29 września 2016r. Protokół  kontroli stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz nawiązując do przedstawionego protokołu kontroli wyjaśnił, że w listopadzie br. ponownie zostanie złożony wniosek na termomodernizację. We wniosku zostanie uwzględniona kompleksowa przebudowa centralnego ogrzewania oraz remont sali gimnastycznej w ZSP w Narwi.

Radna Joanna Szafrańska zwróciła na kwestię rozliczeń i zwrotów nakładów poniesionych przez szkołę na utrzymanie boiska oraz wydatków poniesionych na ogrzewanie budynku wspólnoty mieszkaniowej.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół kontroli Nr 5/2016 z dnia 30 września 2016r. Protokół kontroli stanowi załącznik Nr 4 do oryginału protokołu.

Radny Witold Bubnicki dodał, że komisja neguje nieczytelne opisywanie faktur przez kierowników jednostek.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że po wprowadzeniu centralizacji VAT kierownicy jednostek nie będą mogli opisywać żadnych faktur.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji  Nr 24/16 z dnia 11 października 2016r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wiceprzewodniczącą  Komisji Budżetu i Finansów Panią Zenaidę Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 15/16 z dnia 10 października 2016r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

Ad. 6. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016r.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Skarbnik Iwonę Nikonowicz o zabranie głosu.

Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła wykonanie budżetu za I półrocze 2016r. Powiedziała, że budżet został uchwalony przez Radę Gminy Narew Uchwałą Nr XIII/65/16 z dnia 25 stycznia 2016r. Dochody zostały ustalone na kwotę 15 266 395 zł, a wydatki  na kwotę 15 428 761 zł, deficyt w pierwotnym planie wyniósł 162 366 zł. Następnie Skarbnik powiedziała, że w I półroczu 2016r. dokonano 10 zmian w budżecie gminy Narew, na dzień 30 czerwca 2016 r. budżet zamknął się po stronie dochodów kwotą 17 022 768,31 zł, po stronie wydatków 17 449 994,31 zł, a deficyt budżetowy planowany to 427 226 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Skarbnik powiedziała również, że dochody zostały wykonane w kwocie 8 436 468,09 zł, a wydatki w kwocie 7 113 474,46 zł. Ogólnie dochody wykonano w 50 % planu, a wydatki w 49% planu.

Ad. 7 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi w roku szkolnym 2015/2016.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Sekretarza Wojciecha Popławskiego o zabranie głosu.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że obowiązek przedstawienia informacji wynika z ustawy o systemie oświaty. Informacja dotyczy funkcjonowania przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi w roku szkolnym 2015/2016 stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

- w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łosince na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że podjęcie uchwały jest jak najbardziej zasadne, aby wniosek o dofinansowanie budowy fili biblioteki w Łosince przeszedł. Dodał, że wniosek jest na 85% dofinansowania, a ewentualny wkład własny będzie ze sprzedaży byłego ośrodka zdrowia w Łosince.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała na ile możliwych punktów  10 pkt ma znaczenia, aby wniosek przeszedł i dlaczego Pan Wójt pojechał złożyć wniosek, a nie Pani Dyrektor GBP.

Wójt wyjaśnił, że możliwych do zdobycia jest 80 pkt. Wyjaśnił, że pojechał do Krakowa złożyć wniosek ponieważ był z firmą, która robiła opracowanie techniczne. Dodał, że wszystkie szczegóły odnośnie potrzeb były uzgadniane z Panią Dyrektor GBP. Wójt Andrzej Pleskowicz wspomniał, że akt notarialny w pierwszym rozdaniu był wymagany dopiero przy rozliczeniu wniosku, a w drugim naborze wymagany jest na etapie złożenia wniosku.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że został poproszony o przygotowanie projektu uchwały. W międzyczasie od przekazania tego projektu zaszły zmiany o których nie został poinformowany. Dodał, że projekt, który rada dostała był błędny. Pierwotny projekt uchwały został rozdany radnym na sesji.

Radca prawny powiedział również, że nowa wersja uchwały jest tak skonstruowana, aby po przekazaniu w formie darowizny budynku Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi w dalszym ciągu mogła funkcjonować ochotnicza straż pożarna.

Radna Wiera Dudzicz poprosiła radnych o przegłosowanie uchwały.

Radna Joanna Szafrańska zapytała jaki będzie koszt sporządzenia aktu notarialnego.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że koszt wyniesie w zależności od wartości nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Łosince na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

- w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są uwagi do projektu uchwały. Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2016 roku w sprawie wyrażenia zamiaru zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

- w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Radna Wiera Dudzicz powiedziała, że według niej widzi nie konsekwencję w przyjmowaniu stawek w Narwi, ponieważ w roku 2015 stawka wynosiła 7,71 zł plus VAT 8% i razem stawka wynosi 8,33 zł. W nowej uchwale stawka wynosi 7,74 zł netto.

Skarbnik Iwona Nikonowicz powiedziała, że do kalkulacji przyjęła koszty obsługi oczyszczalni ścieków wzięła połowę etatu ponieważ pracownik, który jest tam zatrudniony połowę etatu wykonuje w gospodarce komunalnej. Jeżeli chodzi o ilość ścieków to należy to urealnić, ponieważ w roku 2015r. liczniki około dwóch miesięcy nie działały w związku z modernizacją oczyszczalni. Po podliczeniu wszystkich kosztów stawka dopłaty dla konsumentów w Narwi wyniosła 1,54 zł.
Radna Wiera Dudzicz powiedziała, że jeżeli rada uchwali dopłatę 1,54 zł to stawka  dla odbiorców wyniesie 6,17 zł, a nie tak jak dotychczas 5,93 zł plus 8% VAT.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że do kosztów za 1 m wliczona jest kwota budowy oczyszczalni i w związku z tym w przyszłym roku stawka będzie wyższa.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2016 roku w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

- w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że w związku z przedłużeniem taryf to dopłata powinna wynosić tyle samo co w poprzednim roku.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 1, Radna Wiera Dudzicz zagłosowała przeciw, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XIX/96/16 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2016 roku w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła zmiany w budżecie gminy w projekcie uchwały. Omówiła zmiany w dochodach i wydatkach.

Radny Witold Bubnicki zapytał dlaczego rada ma przekazać Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi 42 tys zł.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że dostała zestawienie wydatków GBP do końca roku. Powiedziała, że planowanych dotacji przyznanych zostało 22023,92 zł do końca roku.  Z przedstawionego zestawienia wynika, że na wynagrodzenia dla pracowników do końca roku potrzebne jest 39 073 zł

Radna Halina Turbaczewska zapytała dlaczego stworzono pół etatu skoro nie było na to środków finansowych. Dodała, że jeżeli zatrudnia się stażystów i nie ma środków na wynagrodzenie to się nie przedłuża im umowy.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, to wszystko zależy od umowy podpisanej z urzędem pracy.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że w GBP w Narwi osoby, które są obecnie na stażu zatrudnione są już od 20 miesięcy.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka wyjaśniła na jakiej zasadzie zostali zatrudnieni stażyści. Powiedziała, że pierwsza umowa jaka była zawarta ze stażystami to umowa na stanowisko pomocnik biblioteczny, druga umowa na stanowisko pracownik biurowy. Na to samo stanowisko nikt nie był zatrudniany.

Dodała, że przy poprzedniej umowie z urzędem pracy stażyści byli zatrudnieni na pół etatu na 6 miesięcy i jest to równoznaczne z zatrudnieniem na 3 miesiące na cały etat. W tym momencie stażyści są zatrudnieni na 3 miesiące na pół etatu z tego względu, że Wójt nie wyraził zgody na cały etat.

Radna Halina Turbaczewska zapytała jaką kwotę wydano na sprawy sądowe między pracownikiem a dyrektorem.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że jedna sprawa została już rozstrzygnięta. Sąd nakazał wypłacić pewną kwot jednej ze stron uczestniczących w procesie i czekamy na rozstrzygnięcie drugiej sprawy. Wójt dodał, że środki wydane zostaną podliczone po drugiej rozprawie.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka odnośnie budżetu powiedziała, że na bieżący rok budżet został zaniżony w porównaniu z latami ubiegłymi. Dodała, że przy tak zaniżonym budżecie nie jest możliwe prawidłowe funkcjonowanie placówek biblioteki publicznej. Następnie Dyrektor GBP powiedziała, że jeżeli chodzi o zatrudnienie stażystów to skoro są zastrzeżenia do biblioteki to również powinny być do innych jednostek zatrudniających stażystów.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że skoro w budżecie nie było środków na zatrudnienie stażystów to Dyrektor GBP nie powinna ich zatrudniać.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że komisja rewizyjna w wyniku kontroli wykazała, że były zatrudniane osoby na umowę zlecenie np. do prowadzenia księgozbioru.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 3 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się – 0.

Uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok nie uchwalono.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Radna Anna Jakoniuk wyszła. Stan obecnych radnych wynosi 9.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Radna Halina Turbaczewska poprosiła o informację odnośnie doświetlenia ulicznego, ponieważ dowiadywała się i dokumentacja nie jest potrzebna, aby dowiesić lampę.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że są to błędne informacje, ponieważ trzeba to zgłaszać do firmy, która została wyłoniona w drodze przetargu na obsługę techniczną.

Inspektor Sławomir Poskrobko dodał, że rada przyjęła uchwałę w sprawie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej” i według tego planu należy wieszać lampy LED, a one są droższe od zwykłych lamp.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik powiedziała o interpelacjach, które złożyła na sesji rady powiatu. Mianowicie w sprawie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Narew – Klejniki oraz odkrzaczanie wzdłuż drogi Narew – Doratynka – Klejniki. Radna Powiatowa dodała, że Zarząd Powiatu Hajnowskiego postanowił wystosować  w tej sprawie pismo do Wójta Gminy Narew i Wójta Gminy Czyże o możliwości partycypacji w kosztach na przygotowanie dokumentacji projektowej na drogę Narew – Klejniki.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że zostało wystosowane pismo z odpowiedzią do starostwa w  tej sprawie.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik poinformowała, że ma informacje, iż Wójt Gminy Czyże jest gotów uczestniczyć finansowo w przygotowaniu dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Bielsk Podlaski – Klejniki – Tyniewicze Małe – Narew i proponuje, aby w tej sprawie odbyło się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron.

Radna Tamara Leszczyńska zwróciła się do Radnej Powiatowej o interwencję w sprawie naprawy dróg powiatowych w obrębie miejscowości Saki i Ogrodniki.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik powiedziała, że zgłosi ten fakt na najbliższej sesji powiatu.

Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Halina Turbaczewska zgłosiła fakt jeżdżących TIR -ów ulicą Mickiewicza. Dodała, że stoi przy tej drodze znak zakazu wjazdu dla tego typu pojazdów.
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że tak GPS prowadzi kierowców do firmy Pronar.

Sołtys wsi Gorodzisko Dariusz Kurasz poruszył temat dowożenia dzieci do szkoły. Powiedział, że w wyniku połączenia tras autobus szkolny nie wyrabia się w czasie.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że Dyrektor ZSP sprawdził czy autobus szkolny przejeżdża trasę w odpowiednim czasie.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk potwierdził i dodał, że autobus dojeżdża do szkoły około 7:50.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że jeżeli będą jakiekolwiek spóźnienia w dowożeniu dzieci do szkoły gmina będzie wnioskować o uruchomienie czwartej trasy.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk dodał, że jeżeli spóźnienia będą się powtarzały to powiadomi o tym urząd gminy i gmina wyciągnie konsekwencje.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin poinformowała, że znalazła wykonawcę, który zrealizuje inwestycję w ramach funduszu sołeckiego we wsi Makówka.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jeżeli wykonawca ten nie złożył oferty w ramach ogłoszonego przetargu to gmina nie może zlecić mu wykonania tej inwestycji.

Ad. 9. Zamknięcie obrad XIX sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XIX sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.10.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

 

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

ZAŁĄCZNIKI:

  • Załącznik nr 2- Wniosek o rozszerzenie porządku obrad.
  • Załącznik nr 3 - Protokół Nr 4/16 z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 29 września 2016 roku
  • Załącznik nr 4 - Protokół Nr 5/16 z kontroli Komisji Rewizyjnej z dnia 30 września 2016 roku
  • Załącznik nr 5 - Protokół Nr 24/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 11 października 2016 roku
  • Załącznik nr 6 - Protokół Nr 24/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 10 października 2016 roku
  • Załącznik nr 7 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi w 2016 roku
  • Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XIX/93/16 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2016 roku
  • Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XIX/94/16 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2016 roku
  • Załącznik nr 10 - Uchwała Nr XIX/95/16 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2016 roku
  • Załącznik nr 11 - Uchwała Nr XIX/96/16 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2016 roku