Protokół Nr XX/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XX Sesja nadzwyczajną VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 27 października 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XX Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka oraz radnych.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski, radny nieobecny usprawiedliwiony – Piotr Paweł Lewczuk. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że porządek obrad wszystkim radnym był znany.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego.
3. Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.
4. Zamknięcie obrad XX Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Podjęcie uchwał.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała, że na poprzedniej sesji sprawą sporną było przyznanie dotacji dla GBP w Narwi i w tej chwili przedstawiony projekt uchwały nie zawiera tej zmiany.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Wójta Andrzeja Pleskowicza o zabranie głosu.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, iż w związku z nie przekazaniem dotacji dla GBP  pozwolił sobie zasięgnąć informacji w Wojewódzkiej Inspekcji Pracy oraz wystosował pismo do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku o interpretację zaistniałej sytuacji. Nadmienił, że radca prawny z inspekcji pracy wyjaśnił, że nie może być takiej sytuacji, a mianowicie nie przekazania  środków na bieżące wydatki. Wójt Andrzej Pleskowicz poprosił o piętnastominutową przerwę w celu zapoznania się z pismem z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że rada zapewniła środki na wynagrodzenia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi w budżecie na 2016 rok.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że są przygotowane dwa projekty uchwały i rada zadecyduje nad którą głosować. Czy z przyznaniem środków dla GBP, czy nie.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk ogłosiła piętnastominutową przerwę.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wznowiła ponownie obrady o 9:23.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że zakazał Dyrektor GBP zatrudniania stażystów chyba, że nie będzie obowiązku przedłużenia umowy po odbytym stażu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie pozostawienie projektu uchwały bez zmiany przyznania dotacji GBP w Narwi.

Radca prawny Jakub Ławniczak dodał, że jeżeli gmina nie zapewni finansowania wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Narwi to pracownicy mogą dochodzić swoich roszczeń i gmina poniesie jeszcze większe koszta.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za pozostawieniem pierwotnego projektu uchwały bez przyznania dotacji dla GBP głosowało – 5 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się – 1.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk stwierdziła, że pod głosowanie zostanie poddana uchwała ze zmianą przyznania dotacji dla GBP w Narwi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały ze zmianą.

Następnie poddała pod głosowanie uchwałę. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 8, przeciw – 5, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XX/97/16 Rady Gminy Narew z dnia 27 października 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.


Ad. 4. Zamknięcie obrad XX sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew o godz. 9.30.


 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

Załącznik 2 - Uchwała NR XX/97/16 Rady Gminy Narew z dnia 27 października 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.