Protokół Nr XXI/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXI Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 28 listopada 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.
Obrady XXI Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski i radna nieobecna usprawiedliwiona - Aneta Leonowicz. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
Wniosków nie zgłoszono.
Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:
1.    Otwarcie XXI sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2.    Ustalenie porządku dziennego.
3.    Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Gminy Narew.
4.    Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.    Wręczenie upominków Zasłużonych Honorowych Dawcom Krwi.
6.    Wnioski z posiedzeń Komisji.
7.    Podjęcie uchwał:
- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew;
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew;
- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
8.    Informacja Przewodniczącej Rady, Wójta oraz Wojewody Podlaskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
9.    Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10.    Wolne wnioski, informacje.
11.    Zamknięcie obrad XXI Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokoły z XIX sesji i XX sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew były wyłożone do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajdują się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokoły zostaną przyjęte.
Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.
Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że w boksie garażowym w OSP Trześcianka zostały wstawione już okna i czekamy teraz na wstawienie drzwi. Nadmienił, że nie zostały zaplanowane wydatki w budżecie na  kolejny rok na dokończenie budowy boksu garażowego w Trześciance. Kolejno poinformował, że spływają uzgodnienia dotyczące przebudowy drogi w Lachach i została przedłużona umowa z wykonawcą, z firmą „Maksbud” na wykonanie tej inwestycji na kolejny rok.
Następnie wójt poinformował, że jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg na przebudowę drogi od miejscowości Rybaki. Dalej wójt powiedział, że realizacja zadań z funduszu sołeckiego dobiega ku końcowi. Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że miał telefon od przedstawiciela z koła łowieckiego „Łabędź”, która poinformowała, że młodzież w kamizelkach utrudnia odstrzał dzików i prosi o wsparcie w tej kwestii.
Wójt Andrzej Pleskowicz następnie poinformował, że gmina zakupiła koparko – ladowarkę, a stara została sprzedana za 8100 zł w przetargu.
Radna Halina Turbaczewska zapytała czy środki na budowę boksu garażowego zostały w całości wykorzystane.
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że wszystko zostało już wydane i jeszcze zostały pozyskane środki z zewnątrz. Dodał, że w kolejnym roku ponownie zostanie złożony wniosek na dofinansowanie i dokończenie prac wewnątrz budynku. Dodał, że wstępny kosztorys był na kwotę 160 tys. zł po odliczeniu cegły, rada zatwierdziła 50 tys. zł na budowę boksu i zostało przekroczone o 6 tys. zł plus 30 tys. zł z Państwowej Straży Pożarnej.
Radny Witold Bubnicki, że rada nie jest przeciwna ale skoro nie stać gminę na budowę boksu garażowego to należałoby szukać tańszego sposobu budowania.

Ad. 5 Wręczenie upominków Zasłużonym Honorowym Dawcom Krwi.

Na sesję zaproszeni zostali Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi z terenu Gminy Narew, którzy w tym roku zostali wyróżnieni przez Oddział Rejonowy PCK w Hajnówce. Gmina Narew ufundowała tym osobom upominki, które wręczyli przybyłym Wójt Gminy oraz Przewodnicząca Rady Gminy Narew.

Ad. 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.
Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 16/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 21 listopada 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.
Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół Nr 25/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 22 listopada 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jutro zostanie rozstrzygnięty przetarg na budowę drogi w Gramotnym i po przetargu kwota może być niższa.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.
Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół z posiedzenia komisji  Nr 16/16 z dnia 24 listopada 2016r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.
Radna Joanna Szafrańska nawiązując do protokołu komisji powiedziała, że droga o której mowa jest drogą gminną i została naprawiona tylko częściowo.
Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, ze droga o którą chodzi nie ma numeru ewidencyjnego, nie jest to droga, która posiada status drogi gminnej.
Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że skoro została wydana decyzja warunków zabudowy to dojazd powinien być zapewniony.

Ad. 7. Podjęcie uchwał.

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zaproponowała, aby podwyższyć w §1 od budynków mieszkalnych z 0,73 zł od m² na 0,75 od m².
Radny Witold Bubnicki zapytał jak będzie zysk do budżetu w związku zaproponowaną przez Komisję Budżetu i Finansów podwyżką podatku od gruntów w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków z kwoty 0,82 zł od m² na 0,85 zł od m².
Radny Roman Ostapczuk powiedział, że będzie to około 36 tys. zł. Dodał również, że niewielki będzie to zysk do budżetu, ponieważ komisja proponuje obniżyć podatek od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego. Nadmienił, że ten podatek dotyka najbardziej emerytów, którzy przy niskich emeryturach muszą płacić wysokie podatki za budynki. Radny powiedział, że za rozebranie budynku jest również wysoki koszt.
Radna Tamara Leszczyńska dodała, żeby rozebrać budynek potrzebny jest geodeta, wyrysy i to opiewa na kwotę około 1500 zł.
Radna Halina Turbaczewska powiedziała, że należy egzekwować od dłużników podatków, opłat śmieciowych, opłat za kanalizację.
Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że we wszystkich przypadkach prowadzone są postępowania komornicze.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła inspektor Katarzynę Kurianowicz o wyjaśnienie czego dotyczy w projekcie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego.
Inspektor Katarzyna Kurianowicz wyjaśniła, że są to budynki gospodarcze i ten podatek jest dla osób, które nie są rolnikami. Dodała, że trudno jest rozebrać budynek ponieważ jest prowadzona ewidencja budynków. Taki budynek trzeba zdjąć ze stanu i starostwo za to pobiera opłatę, trzeba wziąć geodetę, który również pobiera opłatę.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o wyjaśnienie stawki od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków.
Inspektor Katarzyna Kurianowicz powiedziała, że są to grunty pod działalnością gospodarczą oraz jak ktoś prowadzi działalność to również budynek. Górna kwota podatku wynosi 0,89 od 1 m².
Radny Witold Bubnicki zapytał o punkt 3 litera b i d, skoro w gminie nie ma takich podatków dlaczego w uchwale jest zmiana.
Inspektor Katarzyna Kurianowicz wyjaśniła, że są to stawki ustawowe, w tym roku były one wyższe niż górne i dlatego należy je obniżyć.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie proponowane stawki.
1)    od budynków lub ich części:
a)    mieszkalnych
proponowana stawka 0,75 zł od 1 m².
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 0,75 zł od 1 m². Za głosowało 5 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 0.  W tym punkcie pozostała stawka 0,73 zł od 1 m².
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
proponowana stawka 5,00 zł od 1 m²
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 5,00 zł od 1 m². Za głosowało 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1. W tym punkcie została przyjęta stawka 5,00 zł od 1 m².
3)    od gruntów
a)    związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków
proponowana stawka 0,85 zł od 1 m²
Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie stawkę 0,85 zł od 1 m². Za głosowało 11 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 0. W tym punkcie została przyjęta stawka 0,85 zł od 1 m².
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr XXI/98/16 Rady Gminy Narew z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jest osoba zainteresowaniem kupna tej działki. Dodał, że to rada zadecyduje czy ma być sprzedana ta działka. Wójt powiedziała, że pociekł piec, który znajduje się w NOK – u.
Radna Joanna Szafrańska dodała, że sprzedaż tej działki jest zasadna skoro jest chętny, aby kupić.
Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz powiedział, że jest to działka znajdująca się w obrębie wsi Ogrodniki i jest tam odłóg.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.
Uchwała Nr XXI/99/16 Rady Gminy Narew z dnia 28 listopada 2016 roku w wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Sekretarza Wojciecha Popławskiego.
Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że do tej pory autobusy, które dowoziły dzieci do szkoły nie miały ściśle określonego przystanku na którym miały się zatrzymywać. W załączniku uchwały uwzględniony został przystanek znajdujący się na terenie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi.
Radny Roman Ostapczuk zapytał, czy nie jest problemem fakt, że na przystankach na których czekają dzieci na autobus nie ma zadaszenia.
Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że na drogach gminnych jest tylko kilka przystanków, a pozostałe znajdują się na drogach powiatowych.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.
Uchwała Nr XXI/100/16 Rady Gminy Narew z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Skarbnik Iwonę Nikonowicz  o zabranie głosu.
Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew, które wynikają z uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.
Uchwała Nr XXI/101/16 Rady Gminy Narew z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.
Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła zmiany w budżecie gminy w projekcie uchwały. Omówiła zmiany w dochodach i wydatkach. Wyjaśniła również zmiany dotyczące inwestowania inwestycji, ponieważ większość inwestycji nie zostanie zrealizowanych w bieżącym roku i zostaną przeniesione na kolejny rok.
Radna Tamara Leszczyńska zapytała dlaczego według pisma z urzędu marszałkowskiego w sprawie dofinansowania na drogi w Socach i Odrynkach nie zostały usunięte braki formalne.
Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wszystkie braki dotyczące wniosku na dofinansowanie na drogi w Socach i Odrynkach usunięte. Dodał, że bardzo chętnie pojedzie z radną Tamarą Leszczyńską do Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku i poprosi pracownika, który rozpatruje wnioski o wytłumaczenie co zostało lub nie usunięte w brakach.
Radna Joanna Szafrańska nadmieniła, że Soce są objęte konserwatorem zabytków, a Odrynki nie.
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że został ponowiony wniosek do wojewody na dofinansowanie budowy drogi w Odrynkach i został rozpatrzony negatywnie, ponieważ pas drogi przy drodze lokalnej zgodnie z wytycznymi minimum 3,5 metry szerokości plus 2 metry chodnika, a cała droga ma około 10 metrów szerokości. Dodał, że jest zrobiona dokumentacja na tę drogę i w przyszłym roku zostanie ona zrobiona z własnych środków.
Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że nie było jeszcze takiego roku, że żadna inwestycja nie została zrobiona.
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że gmina starała się gdzie mogła, aby otrzymać dofinansowanie na drogi. Na temat termomodernizacji Wójt powiedział, że została zrobiona aktualizowana kosztorysów inwestorskich, marszałek w między czasie zmienił uwarunkowania na dofinansowanie.
Radny Witold Bubnicki odniósł się do remontu drogi w Gramotnym dofinansowanej ze środków Lasów Państwowych. Uważa, że remont tejże drogi jest niezasadny, ponieważ jest mało uczęszczana i powinno się przeznaczyć te środki na inną drogę np. na drogę dojazdową do wsi Lachy.
Radny Roman Ostapczuk powiedział, że będzie prosił sołtysów, aby naciskali pracowników urzędu i wójta o złożenie wniosku na scalenia.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3.
Uchwała Nr XXI/102/16 Rady Gminy Narew z dnia 28 listopada 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2016 rok stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.


Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:
Radny Adam Ostaszewski zapytuje na jakim etapie są prace realizowane z funduszu sołeckiego.
Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że prace dobiegają ku końcowi. Dodał, że to 38 różnych inwestycji, w poniedziałek będą ostatnie zapytania ofertowe na doposażenie świetlic, na przełożenie bruku w Kotłówce i w Ancutach oraz ułożenie polbruku przy świetlicy w Tyniewiczach Dużych.
Radna Halina Turbaczewska zapytała w jaki sposób będzie wypłacone stypendium dla najzdolniejszych uczniów.
Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że powołana komisja rozpatrzyła wnioski i wszystkie spełniły wymagania zgodne z regulaminem. Dodał, że gmina czeka na numery kont od rodziców na które mają być przelewane stypendia. Stypendium będzie wypłacane co miesiąc i to wynika z uchwały podjętej przez Radę Gminy Narew.
Radny Roman Ostapczuk poprosił o zamontowanie dłuższej lampy w miejscowości Gorodzisko. Radny ponownie zgłosił wniosek o zakup koparko – ładowarki.
Radna Joanna Szafrańska zapytała czy został uregulowany stan prawny drogi Ancuty – Saki.
Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że należy jak najszybciej sprawę skierować do sądu i skomunalizować drogę. Wójt zapytał radcę prawnego jak długo taka sprawa może trwać.
Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że należy złożyć wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości. Dodał, że wcześniej wszystkie wnioski o skomunalizowanie nieruchomości przechodziły bez szerszego rozpatrywania sprawy. Nadmienił, że zmienił się kierownik w urzędzie wojewódzkim, który nadzoruje komunalizację i po weryfikacji wniosków większość nie spełniała wymogów formalnych. Wynikiem tego jest wstrzymanie komunalizacji dróg. Radca prawny powiedział, że jedynym rozwiązaniem jest wystąpić z wnioskiem o zasiedzenie nieruchomości i taki wniosek rozpatrywany jest około 1 roku.

Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:
Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że Prezes firmy „Pronar” zwrócił się z prośbą o wyremontowanie drogi łączącej drogę wojewódzką z ulicą Białowieską. Dodał, że ta inwestycja nie wymaga ani zgłoszenia, ani dokumentacji.
Radny Piotr Paweł Lewczuk zgłosił wniosek o odkrzaczanie poboczy.
Radna Anna Jakoniuk zgłosiła wyrównanie drogi powiatowej Rohozy – Białki.
Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że powiat hajnowski składał wniosek  u marszałka o dofinansowanie na przebudowę tej drogi i nie dostał dofinansowania.
Sołtys wsi Narew Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział, że na zebraniu sołeckim padła deklaracja, że w przeciągu dwóch lat zostaną wyremontowane ulice Dąbrowskiego, Kowalska i Cicha.
Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik przekazała informację, że na ostatniej sesji Rady Powiatu została jednogłośnie przyjęta kwota 10 tys. zł, którą powiat przekaże do Gminy Narew. Poinformowała również, że na sesji Rady Powiatu obecni byli radni wojewódzcy, którzy przekazali wiadomość, że w bieżącym roku zostanie ogłoszony przetarg na budowę drogi Nowosady – Zabłudów. Termin rozpoczęcie prac planowany jest w 2018 roku.
Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szlengowicz ponownie zapytał o zakup agregatów prądotwórczych.
Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że na przełomie października – listopada będzie nabór wniosków na gospodarkę wodno – ściekową, na dofinansowanie zakupu agregatów.
Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zaprosiła przedstawicieli gminy na zebranie wiejskie, które zaplanowano na niedzielę 18 września na godzinie 14:00. Następnie poruszyła temat bezpańskich psów w Makówce.
Inspektor Sławomir Poskrobko powiedział, że na dzień dzisiejszy na odłowienie bezpańskich psów gmina poniosła koszty w kwocie około 20 tys. zł.
Sołtys wsi Tyniewicze Duże Irena Pietryszyk wniósł o zasypanie dziur w drodze.
Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz zaprosiła wszystkich chętnych na „Bal Rolnika”.

Ad. 9. Zamknięcie obrad XVIII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XVIII sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.10.

Analiza oświadczeń majątkowych radnych stanowi załącznik nr 10 do oryginału protokołu.
Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.


 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

 Załącznik nr 10 - Analiza oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Narew.