Protokół Nr XXII/16

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 30 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że pierwszą uchwałę należy podjąć ponieważ w szkole jest nauczyciel wspomagający i do tej pory w regulaminie takiego stanowiska nie było. Natomiast drugą uchwałę należy podjąć, ponieważ wynika to z nowelizacji wprowadzonej 9 grudnia br. do ustawy o systemie oświaty, w której mowa jest, że taka opłata jest tylko za dzieci do 5 lat, a na dzieci 6 – letnie przyznana będzie subwencja.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała radnych, że jest prośba o wyrzucenie z porządku obrad uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2016 – 2032.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że do ostatniej chwili sporządzała uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r., a ta uchwała powinna współgrać z tymi zmianami w związku z tym nie miała fizycznej możliwości przygotowania prognozy. W związku z tym pozostaje aktualna prognoza z 28 listopada, gdzie główne wartości pozostają bez zmian.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Narew.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego;
- w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Narew;
- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej;
- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013 – 2017;
- w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska gminy Narew na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok;
- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032.
- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2017 rok;

7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
8. Wolne wnioski, informacje.
9. Zamknięcie obrad XXII Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XXI sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że zostały dokończone inwestycje z funduszu sołeckiego z wyjątkiem sołectwa Makówka. Został również dokończony stan surowy boksu garażowego w Trześciance. Wójt kolejno poinformował, że elektronicznie został wysłany wniosek o dofinansowanie na termomodernizację jak również wspólny wniosek transgraniczny na zakup nowych wozów strażackich, remont remizy strażackiej w Narwi i budowę muzeum wsi. Następnie powiedział, że na kolejny rok przechodzą wolne środki w kwocie 834 700 zł.

Wójt powiedział, że została przedłużona umowa na remont drogi w miejscowości Lachy, a po uchwaleniu budżetu zostanie ogłoszony przetarg na remont drogi w Odrynkach. Następnie powiedział, że środki na remont drogi w Gramotnym, które zagwarantowały Lasy Państwowe przejdą na przyszły rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk w tym punkcie oddała głos Radnej Powiatowej Pani Agnieszce Jarmocik.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik powiedziała, że minął kolejny rok reprezentowania gminy w radzie powiatu i chciała przypomnieć o działaniach nad którymi pracowała na rzecz Gminy Narew w br. Radna powiedziała, że największym zadaniem, które udało się pomyślnie zrealizować to praca nad pozyskaniem środków na scalenia gruntów i na prace poscaleniowe w miejscowościach Kotłówka, Koweła i Łopuchówka. Dodała, że rozmawiała z Marszałkiem Województwa Podlaskiego, który powiedział, że podziękowania należą się wszystkim, którzy pracowali nad wnioskiem.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że podziękowania należą się Radnej Powiatowej Pani Agnieszce Jarmocik i Radnemu Pani Romanowi Ostapczukowi, którzy byli bardzo zaangażowani w tę sprawę.

Radna Agnieszka Jarmocik dalej przedstawiła swoje działania w radzie powiatu. Powiedziała, że składała interpelacje na sesjach rady powiatu, np.: w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców na drogach powiatowych między innymi w Socach, w Ogrodnikach oraz wnioskowała o usunięcie zakrzaczeń wzdłuż drogi Narew – Doratynka – Tyniewicze. Radna przekazywała wszelkie prośby radnych i mieszkańców Gminy Narew do Zarządu Dróg Powiatowych. Radna Agnieszka Jarmocik powiedziała również, że nie boi się wyznań i jest po to, aby reprezentować gminę na szczeblu powiatowym.

Następnie radna Agnieszka Jarmocik poinformowała, że 28 grudnia br. odbyła się sesja powiatu, na której został uchwalony budżet. W projekcie budżetu ujęta została droga w Puchłach oraz droga Narew – Klejniki. Radna powiedziała, że na sesji zapytała Starostę dlaczego wniosek na utwardzenie drogi w miejscowości Ogrodniki z Gminy Narew nie został uwzględniony. Starosta hajnowski odpowiedział, że wniosek z Gminy Narew został złożony po terminie. Radna Agnieszka Jarmocik powiedziała, że dowiedziała się, że data wpływu na wniosku to była data 30 września czyli został złożony w ustalonym terminie.

Na koniec Radna powiedziała, że dalej będzie bardzo chętnie uczestniczyć w sesjach Gminy Narew, aby przekazywać wszelkie wnioski na sesjach rady powiatu.

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 17/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 3 grudnia 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu. Radna przedstawiła również protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 19 grudnia 2016r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 4 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił następująco: protokół Nr 26/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, która odbyła się 3 grudnia 2016r. i stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu, protokół Nr 27/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z 13 grudnia 2016r, który stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu, protokół Nr 28/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28 grudnia 2016r. stanowiący załącznik Nr 7 do oryginału protokołu oraz protokół kontroli Nr 6/2016 z dnia 28 grudnia 2016r., który stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk podziękował radnej powiatowej Agnieszce Jarmocik za tegoroczną współpracę.

Radna Agnieszka Jarmocik powiedziała, że będzie dalej przekazywać sugestie radnych i mieszkańców. Poinformowała również, remont drogi powiatowej w Puchłach jest uzależnione od pozyskanego dofinansowania z zewnątrz. Dodała, że koszt remontu drogi opiewa na kwotę około 771 tys. zł. z tego koszt dofinansowanie z Nadleśnictwa w wysokości 600 tys. zł, kwota z budżetu powiatu to 85 500 zł, brakująca kwota 85 500 zł również zostanie pokryta z dotacji.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 17/16 z dnia 3 grudnia 2016r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu. Radny przedstawił również protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z 14 grudnia 2016r., który stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu oraz protokół Nr 19/16 z 19 grudnia 2016r, stanowiący załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

- w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXII/103/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

- w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Narew;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/104/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Narew stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

- w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/105/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

- w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013 – 2017;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że należy dodać paragraf 13 z wpisem, że uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dz. U. Woj. Podl.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/106/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013 – 2017 stanowi załącznik Nr 15 do oryginału protokołu.

- w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska gminy Narew na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022;

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że na etapie składania wniosków o dofinansowanie obligatoryjnym wymaganym załącznikiem są takie dokumenty.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXII/107/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska gminy Narew na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022 stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/108/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/109/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła wszystkie zmiany w budżecie. Omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków. Skarbnik powiedziała, że ze względu na liczne zmiany, które nastąpiły w ciągu dwóch tygodni od daty dostarczenia materiałów dla radnych zmuszona była przygotować nowy projekt uchwały.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że ze względu na takie sytuacje jak np. wpływ środków na wypłatę 500+ Skarbnik ma prawo przygotować nowy projekt uchwały, ale to od rady zależy czy zatwierdzić taką uchwałę.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że w grudniu Komisja Budżetu i Finansów spotkała się 3 razy, a ostatnie posiedzenie mieli 28 grudnia i nie było mowy o nowych zmianach.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że radni powinni dostać projekt budżetu na dwa tygodnie przed planowaną sesją.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że projekt budżetu został przekazany w listopadzie.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała o co chodzi z przekazaniem 4 tys. zł na  dokumentację techniczną na hydrofornie, o których wspomniała pani Skarbnik.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że do końca stycznia 2017r. należy złożyć wniosek o dofinansowanie tego typu inwestycji. Dodał, że bez dokumentacji technicznej wniosku nie można złożyć, to jest niezbędny załącznik.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXII/110/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok stanowi załącznik Nr 19 do oryginału protokołu.

Rada jednogłośnie zadecydowała, aby uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032 przenieść na koniec.

- w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2017 rok;

Radna Tamara Leszczyńska zapytała dlaczego w dziale 71523 – administracja publiczna jest wyższe wynagrodzenie.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że w 2017 roku przewidzianych jest 5 nagród jubileuszowych, zaplanowane są 3 odprawy emerytalne, w 2017 roku planowane jest zatrudnienie na 6 m-cy po odbytym stażu dwie osoby oraz planowany jest również wzrost kosztów na szkolenia pracowników.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała również o dział 85502 - rodzina. Mianowicie czy  nie nastąpiła pomyłka, ponieważ wynagrodzenie osobowe pracowników wynosi 24 tys. zł, a składki na ubezpieczenia społeczne to kwota 79 tys. zł.

Skarbnik Iwona Nikonowicz powiedziała, że wydatki z tego działu pochodzą z dotacji i 1,5% z tej dotacji przeznaczone jest na koszty obsługę zadania 500+  oraz wszelkie wydatki bieżące będą pochodziły z uzyskanej dotacji na ten cel. Kwota 79 tys. zł to są składki zdrowotne i społeczne dla osób, które pobierają świadczenia.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5.

Uchwała Nr XXII/111/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 20 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk podziękowała radnym za uchwalenie budżetu na 2017 rok oraz pani Skarbnik za współpracę i przygotowanie budżetu.

Wójt Andrzej Pleskowicz również podziękował radnym za przyjęcie budżetu.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że tegoroczny budżet jest bardzo trudny i bardzo martwią ogromne spłaty pożyczek i kredytów w kolejnych latach.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że nie można doprowadzić do sytuacji kiedy nie będzie inwestycji, a pozostanie tylko administrowanie.

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 5.

Uchwała Nr XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032 stanowi załącznik Nr 21 do oryginału protokołu.

Ad. 7 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Radny Walenty Sadowski zapytał co będzie z świetlicą we wsi Makówka.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że dwukrotnie było przeprowadzone zapytanie ofertowe i za każdym razem kwota była dużo wyższa od kwoty przeznaczonej z funduszu sołeckiego. Dodał, że znalazł się wykonawca z wolnej ręki, który poinformował, iż prace się przeciągnął, ze względu na chorobę i zostaną wykonane w miesiącu styczniu. Nadmienił, że nie będzie wówczas zwrotu od kwoty funduszu sołeckiego od wojewody.

Wyszła Radna Halina Turbaczewska. Liczba obecnych radnych wynosi 13.

Radny Walenty Sadowski zapytał czy została podpisana umowa z wykonawcą.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że umowa jest przygotowana. Dodał, że dzięki pani sołtys wsi Makówka znalazł się wykonawca, który zadeklarował zrobienie remontu świetlicy za kwotę 11 tys. zł.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zwróciła się do Wójta prosząc, aby powiedział dlaczego naprawdę zostały wstrzymane prace remontowe świetlicy. To ze względu na lokatorów, których gmina tam umieściła.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że telefonicznie dogadał się z wykonawcą, że na odpowiedzialność wójta ma na czas remontu przenieść rzeczy lokatorów w inne miejsce.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin powiedziała, że wykonawca nie ma klucza do tego pomieszczenia. Nadmieniła również, że sama wyniesie te rzeczy.

Radna Wiera Dudzicz zapytała Wójta, które jeszcze prace realizowane z funduszu sołeckiego są zagrożone.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jedynie w Makówce, a w Gorodzisku miały być dokończone wczoraj.

Sekretarz Wojciech Popławski dodał, że faktura na prace w Gorodzisku została dostarczona wczoraj.

Radna Joanna Szafrańska zapytała czy zostaną postawione kosze koło przystanków w Trześciance.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że zostaną postawione kosze.

Radny Roman Ostapczuk poprosił o dokumentację z prac przeprowadzonych w świetlicy wiejskiej w Kotłówce. Co zostało zrobione i jaki był koszt.

Radna Natalia Siemienowicz wnioskuje do Wójta, aby monitorować pracę pracownika gminy, który wywozi nieczystości, ponieważ wjechał na pole na którym było zasiane zboże.

Wójt Andrzej Pleskowicz obiecał zająć się tą sprawą. Przekaże inspektorowi panu Poskrobko, który odpowiada za pracowników fizycznych gospodarki komunalnej o zaistniałej sytuacji.

Radna Tamara Leszczyńska wnosi o jak najszybsze uporanie się z zakupem agregatów prądotwórczych do hydroforni w  Iwankach i Łosince.

Radna Anna Jakoniuk zwróciła się do Radnej Powiatowej Agnieszki Jarmocik, aby zwróciła się do powiatu o wycinkę przydrożnych drzew w Doratynce.

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Sołtys wsi Tyniewicze Duże Irena Pietryszyk zgłosiła wniosek o uporządkowanie placu przy świetlicy wiejskiej.

Sekretarz Wojciech Popławski poinformował wszystkich zebranych o zbliżającym się referendum i zaprosił wszystkich do uczestniczenia.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował w kwestii zakupu agregatów. Mianowicie przedstawił jakie są wymagania i uwarunkowania, aby ubiegać się o dofinansowanie.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk zwrócił się do Radnej Powiatowej Agnieszki Jarmocik w sprawie wycinki złamanego drzewa, które znajduje się w pasie drogi powiatowej.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik powiedziała, że rozmawiała z panią kierownik i postara się przypomnieć o tej sprawie.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że jeżeli drzewo stoi w pasie drogi powiatowej wówczas pozwolenie na wycinkę wydaje gmina.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk powiedział, że mieszkańcy z kolonii Koźliki chcieliby przyłączyć się do Gorodczyna.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że szybko gmina rozpocznie procedurę przyłączenia miejscowości Koźliki do sołectwa Gorodczyno.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk na koniec złożył serdeczne życzenia noworoczne wszystkim obecnym.

Sołtys wsi Narew Piaski Henryk Smoktunowicz zgłosił brak światła ulicznego w sołectwie Narew – Piaski.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że firma, która obsługuje oświetlenie uliczne została już powiadomiona i w dniu dzisiejszym zostanie to naprawione.

Sołtys wsi Narew Piaski Henryk Smoktunowicz powiedział, że na zebraniu sołeckim Wójt i Przewodnicząca obiecali, iż w planowanym budżecie na 2017 rok zostanie ujęty remont ulic z sołectwa Narew – Piaski. W związku z tym zapytuje czy inwestycja ta została ujęta w budżecie na 2017 rok.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że z funduszu sołeckiego zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe na zrobienie dokumentacji technicznej  na te drogi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że po sesji wszystko wyjaśni dla sołtysa wsi Narew – Piaski.

Sołtys wsi Narew Piaski Henryk Smoktunowicz zwrócił się do Wójta z pytaniem z jakich środków zostanie pobudowane Muzeum Wsi w Narwi.

Wójt Andrzej Pleskowicz odpowiedział, że gmina przystąpiła do programu transgranicznego Polska – Białoruś i jeżeli wniosek zostanie pomyślnie zaakceptowany wówczas muzeum pobudujemy z dofinansowania w 90% z zewnątrz.

Sołtys wsi Narew Piaski Henryk Smoktunowicz na koniec złożył serdeczne życzenia noworoczne.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk również złożyła wszystkim obecnym serdeczne życzenia noworoczne.
 
Ad. 9. Zamknięcie obrad XXII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXII sesji Rady Gminy Narew o godz. 11.20.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 22 do oryginału protokołu.
Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 23 do oryginału protokołu.


 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

 Załącznik 2 - wniosek o rozszerzenie porządku obrad XXII sesji Rady Gminy Narew.

 Załącznik 3 - protokół Nr 17/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, które odbyło się 3 grudnia 2016r.

 Załącznik 4 - protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, które odbyło się 19 grudnia 2016r.

 Załącznik 5 - protokół Nr 26/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 3 grudnia 2016r.

 Załącznik 6 - protokół Nr 27/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się 13 grudnia 2016r.

 Załącznik 7 - protokół Nr 28/16 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, które odbyło się dnia 28 grudnia 2016r.

 Załącznik 8 - protokół kontroli Komisji Rewizyjnej Nr 6/2016 z dnia 28 grudnia 2016r.

 Załącznik 9 - protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Nr 17/16 z dnia 3 grudnia 2016r.

 Załącznik 10 - protokół Nr 18/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z 14 grudnia 2016r.

 Załącznik 11 - protokół Nr 19/16 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z 19 grudnia 2016r.

 Załącznik 12 - Uchwała Nr XXII/103/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczyciela wspomagającego

 Załącznik 13 - Uchwała Nr XXII/104/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach publicznych prowadzonych przez gminę Narew

 Załącznik 14 - Uchwała Nr XXII/105/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie opłaty targowej

 Załącznik 15 - Uchwała Nr XXII/106/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Narew na lata 2013 – 2017

 Załącznik 16 - Uchwała Nr XXII/107/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska gminy Narew na lata 2015 – 2018 z perspektywą na lata 2019 – 2022

 Załącznik 17 - Uchwała Nr XXII/108/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

 Załącznik 18 - Uchwała Nr XXII/109/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego

 Załącznik 19 - Uchwała Nr XXII/110/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok

 Załącznik 20 - Uchwała Nr XXII/111/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2017 rok

 Załącznik 21 - Uchwała Nr XXII/112/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032