Protokół Nr XXIII/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 30 stycznia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXIII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski. Radna nieobecna usprawiedliwiona – Anna Jakoniuk. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Wniosków nie zgłoszono.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

1. Otwarcie XXIII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Ustalenie porządku dziennego.
3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Narew.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
6. Podjęcie uchwał:

- w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi i Biblioteki Publicznej w Narwi i utworzenie Narwiańskiego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Narwi;
- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;
- w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Narew na lata 2017 -2020”;
- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2017;
- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2017 rok;
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok.

7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2017 rok.
8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Narew na 2017 rok.
9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
10. Wolne wnioski, informacje.
11. Zamknięcie obrad XXIII Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XXII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował o tym, że urząd marszałkowski przysłał pismo o uzupełnienie braków do wniosku na termomodernizację. Dodał, że trzeba ponieść koszty i wystąpić do Ministerstwa Finansów o sprecyzowanie w jakiej części i w jakich przypadkach gmina może odzyskać VAT z inwestycji. Kolejno Wójt poinformował, że szykuje wniosek na pozyskanie środków na zakup agregatów prądotwórczych.

Następnie poinformował, że została pozytywnie z zastrzeżeniem zaopiniowana przez Regionalną Izbę Obrachunkową uchwała w sprawie budżetu na 2017 rok. Dodał, że gmina musi konsultować się w sprawie zaciągania kredytu z Regionalną Izbą Obrachunkową.

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  przez Natalię Siemienowicz – Członka Komisji Rozwoju Gminy.

Radna Natalia Siemienowicz przedstawiła protokół Nr 19/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 25 stycznia 2017r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 20/17 z dnia 23 stycznia 2017r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu.

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wnosi o przesunięcie uchwał. Poprosiła, aby jako pierwszą rozpatrzeć w sprawie skargi na Wójta Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie wniosek o przesunięcie uchwały. W glosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za było – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Pełnomocnika pani Luby Sawickiej.

Mecenas skarżącej pani Luby Sawickiej przedstawiła pokrótce co było zawarte w ogłoszeniu Wójta Gminy Narew na przetarg. Były zawarte w tym ogłoszeniu wymogi, które należy spełnić, aby przystąpić do przetargu. Jednym z kryteriów, które należało spełnić było wpłacenie wadium w odpowiedniej kwocie i w odpowiednim terminie. Dodała, że wadium zostało wpłacone przez panią Lubę Sawicką i jej syna. Kolejnym wymogiem, który należało spełnić, aby przystąpić do przetargu jest przedłożenie w dniu przetargu dowodu wpłaty wadium i taki dowód w dniu przetargu został przedłożony komisji przetargowej, jednakże komisja nie dopuściła pani skarżącej do przetargu. Twierdząc, że na dowodzie wpłaty wadium ujęta jest skarżąca razem z synem. W dniu otwarcia ofert obecna była tylko pani Luba Sawicka.

Mecenas powiedziała, iż zgodnie z przepisami w ich ocenie brak jest podstaw, aby w tej sytuacji odmówić dopuszczenia do przetargu. Zarówno z przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz w ogłoszeniu przetargowym wprowadzono szczegółowe obostrzenia co do sytuacji kiedy do przetargu przystępują małżonkowie. W sytuacji gdy do przetargu przystępują małżonkowie obecni muszą być oboje lub jedno z małżonków musi mieć przy sobie pełnomocnictwo od drugiego współmałżonka. Pani Mecenas dodała, że ani w przepisach ustawy, ani w rozporządzeniach, ani w ogłoszeniu o przetargu nie było kolejnego obostrzenia o sytuacji, gdzie dwie osoby, które nie są małżeństwem i nie tworzą żadnej wspólności majątkowej muszą być obecne dwie osoby przy przetargu lub jedna z nich musi przedłożyć pełnomocnictwo drugiej osoby. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego dwie osoby, które są współwłaścicielami nieruchomości to jest zupełnie inna sytuacja, gdy jest współwłasność małżonków i przepisy regulują jak małżonkowie mogą zarządzać majątkiem wspólnym. W tym przypadku sytuacja była odmienna, tutaj są dwie odrębne osoby, które są współwłaścicielami i chcą nabyć nieruchomość. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego art. 209 w takiej sytuacji każdy współwłaściciel może dokonywać wszystkich czynności, które zmierzają do zachowania prawa czy dochodzenia roszczeń z tym związanych.

Mecenas skarżącej Luby Sawickiej stwierdziła, że w takiej sytuacji znalazła się skarżąca. Powiedziała również, że na dowodzie wpłaty wadium wpisana była skarżąca wraz z synem, ale w dniu przetargu była obecna tylko skarżąca jako współwłaściciel, który zamierzał nabyć tą nieruchomość i komisja przetargowa powinna uznać, że osobą wpłacającą wadium i przystępującą do przetargu jest pani Luba Sawicka w szczególności, gdy nie wskazano, że w takiej sytuacji potrzebne jest pełnomocnictwo drugiej osoby wpłacającej. W przypadku małżonków przystępujących do przetargu zasady regulują przepisy, natomiast w sytuacji gdy, ani w ustawie, ani w rozporządzeniu, ani w ogłoszeniu nie ma żadnej wzmianki o tym jak należy postąpić w przypadku gdy dwie osoby są współwłaścicielami i nie są małżonkami to skąd taka osoba ma wiedzieć o tym, że musi przedstawić pełnomocnictwo. Pani Mecenas stwierdziła, że tak naprawdę w ogłoszeniu wymogiem przystąpienia do przetargu było wpłacenie wadium. Wadium zostało wpłacone w odpowiedniej kwocie i w odpowiednim terminie i ta osoba pojawiła się w dniu przetargu, jednakże nie została dopuszczona. Natomiast komisja przetargowa pomimo tych przepisów, które wskazują, że małżonkowie muszą być oboje obecni, a w przypadku gdy obecny jest jeden współmałżonek drugi musi okazać stosowne pełnomocnictwo nie zachowała tych wymogów do osoby drugiej, która przystąpiła do przetargu, która nabyła tą nieruchomość. Pani mecenas powiedziała, że komisja przetargowa nie zweryfikowała czy ten pan pozostaje w związku małżeńskim, bowiem poprzestała tylko i wyłącznie na jego oświadczeniu, że jest rozwiedziony. Przepisy wyraźnie mówią o tym, że małżonkowie muszą być obecni razem na przetargu, albo jedno powinno mieć pełnomocnictwo notarialne drugiego małżonka i osoba, która wygrała przetarg przychodzi i oświadcza tylko, że jest rozwiedziony, a komisja przetargowa dopuszcza tę osobę ponieważ zna ją od wielu lat to nie jest zachowanie wymogów formalnych. Należało zobowiązać tego pana do okazania dowodu osobistego lub innego dokumentu z którego wynikałoby, że jest rozwiedziony. W ocenie pani mecenas takie postępowanie komisji przetargowej jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego tym bardziej jak się później okazało pan jest handlarzem gruntami. Pani mecenas dodała również, iż biorąc pod uwagę, że pani skarżąca jest właścicielem przylegających nieruchomości pan został niesłusznie dopuszczony do przetargu, nabył tę nieruchomość i w dniu przetargu proponował skarżącej, że odsprzeda jej nieruchomość za kwotę wyższą. Dodała, że dokładnie o tej sytuacji może opowiedzieć skarżąca pani Luba Sawicka.

Skarżąca Pani Luba Sawicka opowiedziała sytuację, która miała miejsce w dniu przetargu. Powiedziała, że w dniu przetargu poznała pana, który przystąpił do przetargu i zapytała czy naprawdę chce kupić tę działkę, ponieważ jest to mała działka i jest to jedyna pamiątka po rodzicach. Dodała, że kupiec powiedział, że on chce zarobić 500 zł. Skarżąca była gotowa zapłacić w zamian za odstąpienie od przetargu i zamiaru kupna tej nieruchomości. Dodała, że w dniu przetargu komisja wyjaśniła jej, że nie może przystąpić do przetargu ponieważ nie spełnia wymogów prawnych. Pani Luba Sawicka powiedziała, że chciała po przetargu z panem, który kupił nieruchomość dobić targu i odkupić działkę, która niegdyś należała do jej rodziców.

Następnie pani Luba Sawicka powiedziała, że na tej działce stał budynek gospodarczy, który rozebrała razem z synem. Dodała, że dowiadywała się w gminie, iż dopóki istnieje ten budynek gmina nie może podać tej nieruchomości do przetargu.

Pani Luba Sawicka wyjaśniła również dlaczego syn był nie obecny w dniu przetargu.

Następnie Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie protokołu z posiedzenia komisji.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Bubnicki przedstawił protokół Nr 29/17 z dnia 13 stycznia 2017r. z posiedzenia komisji. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 4 do oryginału protokołu.

Radca prawny Jakub Ławniczak odniósł się do wypowiedzi pani mecenas, reprezentantki skarżącej. Powiedział, że współwłasność istniałaby dopiero w momencie zakupu tej nieruchomości. Do momentu nabycia tej nieruchomości nie było mowy o współwłasności. Słuszne były argumenty i opis współdziałania współwłaścicieli, przedstawione przez panią mecenas, natomiast nie ma tu tego przypadku, tutaj nie ma współwłasności.

Mecenas skarżącej zapytała dlaczego w warunkach przetargu nie było ujęte, że należy przedłożyć pełnomocnictwo, a w przypadku małżonków zostało to uregulowane co jest oczywiste. Dodała, że zapoznawała się już wcześniej z warunkami przetargu i niektóre gminy opisują takie sytuacje bardzo precyzyjnie. Osoba, która przystępuje do przetargu zapoznaje się z warunkami i nie widzi zapisu o przedłożeniu pełnomocnictwa w razie nieobecności drugiej osoby w dniu przetargu. Mecenas zapytuje radcę prawnego Jakuba Ławniczaka czy w takim przypadku skarżąca powinna zwrócić się do radcy prawnego o poradę prawną, aby ustalić czy na pewno nie musi przedkładać pełnomocnictwa.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział na stawiane mu zapytania. Otóż to, że w ogłoszeniu była mowa o stosownych pełnomocnictwach jeżeli chodzi o małżonków wynika z normy szczegółowej, która jest zawarta w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Natomiast to, że mamy tutaj normę szczegółowa nie wyłącza zasad ogólnych, a zasady ogólne dotyczą wszystkich. Odpowiadając na pytanie mecenas w sprawie zwrócenia się o opinie do radcy prawnego w sprawie przedłożenia stosownego pełnomocnictwa  stwierdził, że skarżąca jak widać zleciła przygotowanie odpowiedniej skargi odpowiedniej kancelarii. Dodał, że nieznajomość prawa szkodzi i dotyczy to wszystkich. Nadmienił, że nie będzie kwestionował praktyki jaka wytworzyła się w Urzędzie Gminy Narew jeżeli chodzi o ogłoszenie dotyczące przetargów. To, że nie ma zawartych tak szczegółowo zawartych rozwiązań może wynika z tego, że taki charakter ma ta gmina. Radca prawny dodał, że te ogłoszenia są poprawnie skonstruowane.

Mecenas odparła, że pan mecenas odnosi się do przepisów ogólnych, które dotyczą ogólnych postanowień o pełnomocnictwie, natomiast w tych przepisach nie ma mowy o tym, że w przypadku gdy dwie osoby, które zamierzają w przyszłości nabyć nieruchomość jako współwłaściciele w częściach ułamkowych muszą legitymować się stosownym pełnomocnictwem. Sformułowanie radcy prawnego, że w gminie wykształciła się taka praktyka nie powinna mieć zastosowania bowiem zastosowanie powinny mieć przepisy prawa. Skoro rozporządzenie i ustawa mówią o tym, że należy w warunkach przetargu określić szczegółowe wymogi co do przystąpienia do przetargu, a gmina jako stosując swoją praktykę ignoruje ten element i nie reguluje tego elementu powinna precyzyjnie regulować postanowienia warunków ogłoszenia przetargu, albo należało dopuścić skarżącą do przetargu. Mecenas zapytuje czy poprawne jest postępowanie komisji przetargowej, gdzie poprzestaje tylko na odebraniu oświadczenia od drugiego kupującego, a nie weryfikowaniu stosownych dokumentów stwierdzające jego stan cywilny.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że nie wytworzyło się w gminie Narew żadne prawo zwyczajowe. Stwierdził, że ogłoszenie było w sposób ogólny sformułowane, ale nie przekraczało żadnych przepisów. Ten zwyczaj o, którym wcześniej wspomniał to nie był zwyczaj prawotwórczy to po prostu jest zwyczaj, że nie formuje się ogłoszenia w sposób bardziej szczegółowy. Prawo nakłada obowiązek legitymowanie się pełnomocnictwem jeżeli dokonuje się przed organami administracji publicznej określonej czynności. Dodał, że jeżeli skarżąca przychodzi na przetarg w imieniu innej osoby do organu i chce złożyć wobec tego organu odpowiednie oświadczenie to powinna legitymować się stosownym pełnomocnictwem.

Mecenas  powiedziała, że skarżąca przyszła w swoim imieniu, wpłaciła wadium i stawiła się w dniu przetargu.

Skarżąca Pani Luba Sawicka powiedziała, że syn nie mógł przyjechać na przetarg ponieważ był po operacji. Dodał, że ma przy sobie zwolnienie syna ze szpitala, ale w dniu przetargu nie przedstawiła komisji przetargowej takiego zwolnienia.

Radna Tamara Leszczyńska dodała, że nieruchomość będąca sporem faktycznie jest w środku działek, których właścicielem jest pani Luba Sawicka. Radna powiedziała, że jest to gmina wiejska i mieszkają tu prości ludzie, którzy nie muszą znać przepisów. Powinien być jasny zapis, że wpłacający wadium obowiązkowo uczestniczy w przetargu. Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że jako sołtys wsi Soce zwraca się o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.

Radca prawny Jakub Ławniczak odpowiedział, że nie badamy tutaj przeznaczenia tej działki, a badamy tylko czynności, które zostały podjęte w trakcie przetargu.

Skarżąca Pani Luba Sawicka powiedziała, że jest zbulwersowana postępowaniem drugiej osoby przystępującej do przetargu, która proponowała pieniądze w zamian za odstąpienie od przetargu.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że jeżeli ta osoba, która wygrała przetarg zachowuje się w ten sposób to jest to kwestia natury etycznej i zasługuje na potępienie. A skoro pani Luba Sawicka wiedziała, że syn będzie chory to wystarczyło uzyskanie pełnomocnictwa.

Mieszkanka wsi Narew dodała, że chciałaby zabrać głos pomimo, że ta sprawa jej nie dotyczy, ale poruszane są kwestie życiowe i w wymogach do przetargu nie było informacji, że pani ma przedstawić takie upoważnienie. Mieszkanka odniosła się do wypowiedzi Radcy prawnego Jakuba Ławniczaka odnośnie kwestii „nieznajomość prawa szkodzi” stwierdzając, że „czego prawo nie zabrania na to zezwala”.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że obowiązują wszystkich takie same reguły i kodeks cywilny mówi w jakich przypadkach działamy za pośrednictwem pełnomocnika. Jeżeli dwie osoby przystępują do przetargu i jedna stawia się w tym dniu obowiązkowo musi legitymować się pełnomocnictwem.

Radna Wiera Dudzicz zapytała radcę prawnego Jakuba Ławniczaka czy druga strona przystępująca do tego przetargu przedstawiła oświadczenie. Dlaczego konsekwentnie komisja nie postąpiła i od drugiej osoby przystępującej do przetargu nie wymagała takiego oświadczenia o stanie cywilnym.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że Pan przystępujący do przetargu sam wpłacił wadium. Jeżeli dwie osoby wpłacają wadium to dwie osoby przystępują do przetargu.

Radna Wiera Dudzicz dodała, że drugi kupujący powinien również przedstawić dokumenty dotyczące stanu cywilnego.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że należy odróżnić kwestię pełnomocnictwa od kwestii pozostawania w związku małżeńskim. Jeżeli jedna osoba wpłacająca wadium oświadcza, że nie pozostaje w związku małżeńskim to jest to wystarczające.

Mecenas skarżącej Luby Sawickiej dodała, że nie było tego warunku do  przetargu, że obie osoby wpłacające wadium muszą być obecne w dniu przetargu.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, dotyczy to kwestii kiedy małżonek ma obowiązek z mocy ustawy wyrazić zgodę na to, że drugi małżonek bierze udział w przetargu. W przypadku nabycia nieruchomości z przepisów wynika, że jest wymagana zgoda małżonka i ten wymóg musi być spełniony, natomiast jeżeli osoba przychodzi na przetarg i oświadcza, że nie jest w związku małżeńskim to tylko i wyłącznie naraża się na zarzut nieważności umowy w przyszłości. Jeżeli dwie osoby wpłacają wadium to w dniu przetargu mają być obecne dwie osoby, ewentualnie działające za pomocą pełnomocnictwa.

Skarżąca Luba Sawicka poprosiła o ponowienie przetargu, ponieważ jest to pamiątka po rodzicach.

Radny Roman Ostapczuk zapytał co rada może w tej sytuacji zrobić, aby ten stan zmienić. Czy rada może negatywnie odnieść się do tego i powtórzyć przetarg.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że należy wyjaśnić dwie kwestie to o czym rozmawia się w tej chwili wobec rady, wobec wszystkich obecnych to jest rozpatrzenie skargi w części. Skarga na przeprowadzenie przetargu jest rozpatrywana przez organ wykonawczy. Rada nie ma do tego kompetencji, aby to rozpatrzyć, natomiast mając na uwadze treść uzasadnienia skargi postanowiliśmy, że rozbijemy na dwie części. Na część, która jest skargą na wójta czyli na organizację przetargu oraz na przeprowadzenie czynności w ramach przetargu, która z mocy ustawy i rozporządzenia rozpatrywana jest tylko i wyłącznie przez organ wykonawczy.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że na każdej sesji rada podejmuje uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości. Radni rozpatrują również taką uchwałę na posiedzeniach komisji, gdzie wyjaśnień udziela inspektor Irena Smoktunowicz oraz Wójt. Dodał, że tak jak powiedział radca prawny radni nic więcej nie mogą zrobić.

Radca prawny Jakub Ławniczak dodał, że radni badają czynności, które zostały przedsięwzięte przez Wójta zmierzające do przeprowadzenia przetargu, czyli na przykład przygotowanie listy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, przygotowanie uchwały i ogłoszenie o przetargu. Te kwestie są badane przez radnych i jeżeli radni nie dopatrzą się żadnych uchybień to nie ma podstaw do uwzględnienia skargi. Dodał, że jeżeli byłoby jakieś uchybienie to można byłoby pokusić się o unieważnienie przetargu. Gdyby było jakieś uchybienie na przykład w kwestii przygotowania tego przetargu, wada w ogłoszeniu czy błędne oznaczenie nieruchomości.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały, następnie poddała pod głosowanie uchwałę.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXIII/113/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.

- w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi i Biblioteki Publicznej w Narwi i utworzenie Narwiańskiego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Narwi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Bubnickiego o zabranie głosu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Bubnicki przedstawił protokół Nr 30/17 z dnia 26 stycznia 2017r. z posiedzenia komisji. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

Następnie Radny Witold Bubnicki przypomniał wszystkim zebranym o sesji nadzwyczajnej z października, gdzie rada przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej na wynagrodzenia kwotę 42 tys. zł. Nadmienił, że Wójt przedstawił pismo złożone do Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w którym przedstawił, że kwota 42 tys. zł jest niezbędna na pokrycie wydatków na wynagrodzenia wraz pochodnymi i ewentualnej opłaty za media. W odpowiedzi Prezes z RIO zapewnia, że takie środki należy przeznaczyć na ten cel. Radny powiedział również, że w trakcie rozpatrywania uchwały w sprawie zamiaru połączenia instytucji komisja rewizyjna dowiedziała się o wydatkach Pani Dyrektor GBP w dniach pomiędzy 28 a 30 grudnia 2016r. na kwotę około 7963 zł.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, komisja rewizyjna jest po to, aby trzymać pieczę nad wydatkami przez jednostki. Dodał, że zastanawiający jest fakt, że Wójt nie przeprowadza żadnej kontroli jednostek.

Radny Witold Bubnicki przedstawił na slajdzie faktury za zakupy dokonane przez Dyrektor GBP, które stanowią załączniki do protokołu z posiedzenia komisji rewizyjnej.

Radna Wiera Dudzicz w związku z prezentacją Radnego Witolda Bubnickiego powiedziała, że skoro łączone mają być dwie jednostki to oczekuje takiej samej prezentacji z Narwiańskiego Ośrodka Kultury do porównania.

Radny Witold Bubnicki odparł, że na posiedzeniu komisji zapytał skarbnik czy takie wydatki były również w NOK – u i skarbnik stwierdziła, że nie było takich wydatków.

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz dodała, że były na pewno jakieś drobne wydatki, ale faktury ze sklepów z Narwi wystawiane są zbiorczo, czyli np. za zakupy z całego miesiąca w jednym sklepie.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka odniosła się do prezentacji przedstawionej przez Radnego Witolda Bubnickiego. Dyrektor odczytała adnotację do planu budżetu na 2016 rok. Dodała, że w maju wystosowała pismo do wójta i skarbnik mówiące o tym, że przy zabezpieczeniu środków na wynagrodzenia pracownikom na funkcjonowanie zostało 2320,76 zł. Następnie dyrektor GBP powiedziała, że na 3 miesiące zabrakło środków na wynagrodzenia i funkcjonowanie jednostki i po rozmowie z wójtem zostały ustalone górne stawki, aby nie zabrakło do końca roku na funkcjonowanie. Niektóre faktury były niższe od wcześniejszego założenia.

Kolejno Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka powiedziała, że otrzymała pismo od wójta w celu wyjaśnienia zakupów z grudnia 2016 roku.

Pani Dyrektor GBP odczytała swoje wyjaśnienia na pismo wójta. Następnie ustosunkowała się do faktur przedstawionych przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Powiedziała, że wszystkie zakupy zostały dokonane do niezbędnego funkcjonowania biblioteki.

Radna Joanna Szafrańska przytoczyła słowa poprzedniej skarbnik, które padły na posiedzeniu komisji rewizyjnej w dniu 15 grudnia 2015r. „Ja przepraszam Panie Bubnicki, ja chciałabym się wtrącić. Pan roztrząsa pobożne życzenia Pani Andrzejuk, a Wójt powiedział, że daje 200 tys. zł i Pani Ania musi się do tego dostosować, chyba, że jej zwiększyć, a jak chcecie to musicie powiedzieć skąd, bo Wójt nie znalazł pieniędzy. No to po co nad tym się roztrząsać.”

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do projektu uchwały stwierdzając, że nie będzie żadnej oszczędności w wyniku połączenia jednostek kultury, ponieważ trzeba będzie zatrudnić dodatkową osobę, która będzie zarządzać całością. Ponadto potrzebna będzie opinia Krajowej Rady Bibliotecznej i Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku. Radny przytoczył wydaną opinie do projektu przygotowanej uchwały przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polski o zamiarze połączenia jednostek kultury.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka dodała, że dla niej wielkim zaskoczeniem było to, że nikt nie skonsultował faktu, że taka uchwała ma być przygotowana zarówno z nią jak i z Dyrektor NOK – u.

Wójt Andrzej Pleskowicz odniósł się do wypowiedzi Radnego Romana Ostapczuka. Powiedział, że chodzi o zdyscyplinowanie dyrektorów podległych jednostek pod kątem wydawania pieniędzy publicznych.

Radna Joanna Szafrańska również odniosła się do wypowiedzi Radnego Romana Ostapczuka. Stwierdziła, że rada stanęła przed koniecznością głosowania uchwały intencyjnej, to nie jest uchwała o połączeniu.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że należy wystąpić do Urzędu Marszałkowskiego z zapytaniem o projekty, które były realizowane przez jednostki.

Kolejno głos zabrała Dyrektor Biblioteki Powiatowej, która odczytała przygotowany list oraz list ze Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polski. Następnie zwróciła się do radnych, aby przemyśleli i podjęli słuszną decyzję.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz zgłosił wniosek, aby radni do tej uchwały głosowali imienne.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek.

Za głosowaniem imiennym głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 7 radnych, przeciw – 5, wstrzymało się – 1.

Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XXIII/114/17 stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

Uchwała Nr XXIII/114/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi i Biblioteki Publicznej w Narwi i utworzenie Narwiańskiego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Narwi stanowi załącznik Nr 8 do oryginału  protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz wyjaśnił, że są to małe działki i przylegają do działki budowlanej. Sołtys poprosił również, aby 10% wartości tych działek zostały przeznaczone na remont świetlicy w Ogrodnikach.

Wójt Andrzej Pleskowicz oznajmił, że jest to jak najbardziej zasadne. Dodał również, że 10 tys. zł otrzymane ze starostwa oraz 10 tys. zł z budżetu gminy chcą przeznaczyć na podbudowę drogi we wsi Ogrodniki. Wójt wyjaśnił również co zostało zrobione z funduszu sołeckiego w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz dodał, że z niewykorzystanego funduszu sołeckiego mieszkańcy chcieliby zakupić materiały i wyremontować świetlicę wewnątrz.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIII/115/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew. stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Radna Wiera Dudzicz zapytała czy nie powinien zostać uściślony regulamin pracy komisji przetargowej.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że przez 6 lat nie było takiego problemu i jest to skrajny przypadek. Dodał, że podczas kontroli z RIO stanowisko Pani Ireny Smoktunowicz zostało ocenione wzorowo.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jest to kwestia do przemyślenia dla komisji przetargowej.

Sekretarz Wojciech Popławski dodał, że przepisy określają co ma zawierać ogłoszenie.

- w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Narew na lata 2017 – 2020.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Kierownik GOPS Elżbietę Lewicką o zabranie głosu.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka pokrótce wyjaśniła program. Program pozwala ubiegać się o dofinansowanie.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIII/116/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Narew na lata 2017 – 2020 stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2017.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Kierownik GOPS Elżbietę Lewicką o zabranie głosu.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wyjaśniła, że uchwalenie programu wynika z ustawy i musi być podejmowana co roku.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIII/117/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2017. stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Witold Bubnicki odczytał plan pracy komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIII/118/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła wszystkie zmiany w budżecie. Omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXIII/119/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk w tym punkcie oddała głos przedstawicielce z Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Hajnówce Pani Julicie Weremiuk.

Pani Julita Weremiuk poinformowała o zmianie siedziby, a następnie o programach w ramach, których można pozyskać dofinansowanie dla gospodarstw.

Ad. 7. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2017 rok.

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Roman Ostapczuk odczytał plan pracy komisji na 2017 rok, który stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

Radna Natalia Siemienowicz w zastępstwie Przewodniczącej Komisji Rozwoju odczytała plan pracy komisji, który stanowi załącznik Nr 15 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie plan pracy Komisji Budżetu i Finansów i plan pracy Komisji Rozwoju Gminy.
Za przyjęciem planów było – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 8. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Narew na 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała plan pracy Rady Gminy Narew na 2017 rok., a następnie poddała pod głosowanie. Za przyjęciem planu pracy Rady Gminy Narew było – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Plan pracy Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.

Ad. 9 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Radna Tamara Leszczyńska chciałaby, aby inspektor Sławomir Poskrobko powiedział jakiego sprzętu brakuje dla gospodarki komunalnej.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że brakuje drobnego sprzętu typu: wiertarki itp. Dodał, że w pomieszczeniu socjalnym zostały wymienione w zeszłym roku okna, a w tym roku planowany jest remont łazienki. Kolejno omówił stan dróg gminnych.

Mieszkanka wsi Narew zabrała głos w sprawie drogi we wsi Trześcianka. Wyjaśniła, że w 2011 roku zakupiła działkę w tej miejscowości, wystąpiła do gminy o wydanie decyzji warunków zabudowy i otrzymała decyzję z pozwoleniem na budowę. W pozwoleniu zawarte jest, że dojazd do działki, na której stoi budynek mieszkalny, powinien być z drogi nr 495/1 i drogi 514. Następnie Mieszkanka stwierdziła, że gmina nie ma sprzętu, nie ma pieniędzy i nie ma materiału do zrobienia tej drogi. Wydając pozwolenie na budowę gmina powinna zapewnić dojazd do działki. Dodała, że w listopadzie uszkodziła w samochodzie misę olejową, którą dało się zespawać, a w tym tygodniu uszkodziła ją ponownie. Mieszkanka, w związku z tą sytuacją zapytuje kto zwróci jej koszty naprawy i co może zrobić, aby drogę naprawić. Następnie powiedziała, że na drogę potrzeba nawieźć 3 wywrotki żwiru co kosztuje około 1500 – 2000 zł. Stwierdziła, że skoro gmina nie ma takich pieniędzy to ona sama zapłaci za żwir, a gmina spłaci ją w ratach. Mieszkanka zapytuje co rada i wójt mogą poradzić, aby ta droga została naprawiona.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jest to droga polna i na razie warunki pogodowe nie pozwalają, aby dowieść tam żwir. Następnie wyjaśnił wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Mieszkanka wsi Narew odnośnie odśnieżania powiedziała, że droga nie była odśnieżana. Zapytała, kto zapewni jej dojazd skoro nie ma możliwości dojazdu i wjazdu, bo droga jest w kiepskim stanie.

Wójt Andrzej Pleskowicz ponownie wyjaśnił, wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Stwierdził, że są ustawowe wymogi, że nie można odmówić wydania pozwolenia na budowę.

Mieszkanka wsi Narew powiedziała, że chce dowiedzieć się jakie są procedury dotyczące domagania się odszkodowania za szkody poniesione na drodze.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wszystkie drogi gminne są ubezpieczone, ale trzeba udowodnić, że szkoda powstała na danej drodze.

Mieszkanka wsi Narew pokrótce wyjaśniła jak doszło do uszkodzenia misy olejowej w samochodzie.

Wójt Andrzej Pleskowicz zapewnił, że jak tylko poprawią się warunki pogodowe, ziemia odmarznie droga zostanie naprawiona.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje czy podjęte został kroki odnośnie zakupienia kosiarki.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że przeglądał już oferty, ale decyzja nie została jeszcze podjęta.

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do zakupu samochodu. Kolejny raz powtarza interpelację w sprawie funduszu sołeckiego.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że dokumenty są już przygotowane.

Radny Roman Ostapczuk przekazał interpelację mieszkańców wsi Kolonia Łosinka i Kotłówka, a mianowicie nie mają wody i czy można coś zrobić.

Następnie Radny zapytał o temat projektów jakie były realizowane przez jednostki kultury. Czy połączenie jednostek nie będzie kolidowało z ciągłością projektów.

Wójt Andrzej Pleskowicz odniósł się do tematu brakującej wody, o której wspomniał Radny Roman Ostapczuk.

Radca prawny Jakub Ławniczak również odniósł się do zapytania Radnego Romana Ostapczuka. Wyjaśnił procedurę połączenia jednostek kultury. Stwierdził, że bez zgody Ministra Kultury nie będzie można połączyć biblioteki i NOK – u. Co do trwałości projektów powiedział, że jego zdaniem nie ma obaw ewentualnego zwrotu środków finansowych.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że gmina wystąpi o interpelację w tej sprawie do Urzędu Marszałkowskiego.

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz odniosła się do tematu likwidacji delegacji służbowych i stwierdziła, że pracownicy NOK – u czy GBP nie mają ryczałtu na samochód i nie mają służbowego samochodu. Delegacje są gównie do Urzędu Marszałkowskiego ewentualnie do Urzędu Pracy. Pracownicy NOK – u, aby rozwiesić jakiekolwiek ogłoszenia jeżdżą prywatnymi samochodami i nikt im za paliwo nie zwraca.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że w uzasadnionych przypadkach zezwala na delegację własnym samochodem.

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz wyjaśniła również imprezę, która odbyła się w Trześciance w minioną sobotę zorganizowaną przez NOK i GBP.

Radna Joanna Szafrańska odniosła się do wypowiedzi Dyrektor NOK – u. Dodała, że mieszkańcy zgłaszali, że był to bankiet z alkoholem.

Radna Halina Turbaczewska zapytała dlaczego nie było ogłoszeń w Narwi odnośnie referendum.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że została wydana dyspozycja dla pracowników gospodarki komunalnej do rozwieszenia ogłoszeń.

Inspektor Sławomir Poskrobko dodał, że ogłoszenia były rozwieszane przez pracowników gospodarki komunalnej.

Mieszkanka wsi Narew zwróciła się z pytaniem do Dyrektora ZSP w Narwi, a mianowicie czy planowane są dni otwarte w przedszkola.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk odparł, że jeżeli Pani wyjdzie z taką inicjatywą to będzie można zorganizować dni otwarte. Dyrektor zaprosił na „Piknik Rodzinny” i jeżeli byłaby taka wola to będzie możliwość wejścia do oddziałów przedszkolnych.

Mieszkanka wsi Narew zapytała również czy będą zorganizowane dni adaptacyjne dla dzieci idących do przedszkola.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk odpowiedział, że nie będzie takiej możliwości.

Mieszkanka wsi Narew stwierdziła, że w innych przedszkolach jest taka możliwość i można byłoby zorganizować dni adaptacyjne np. w ostatnim tygodniu sierpnia.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk wyjaśnił, że w sierpniu są organizowane prace remontowe w oddziałach przedszkolnych.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin wyraziła podziękowanie dla Dyrektor NOK i Dyrektor GBP za organizowanie imprez i zajęć kulturalnych.

Mieszkanka wsi Narew zapytała czy w gminie można usprawnić dostęp do informacji publicznej, ponieważ zawiadomienie na poprzednią sesję zostało zamieszczone z opóźnieniem.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała, że dopilnuje, aby to się więcej nie powtórzyło.

Na koniec głos zabrał Dzielnicowy Andrzej Grygoruk, który zachęcił do korzystania z aplikacji „Krajowej Mapy Zagrożeń”.

Sołtys wsi Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz zapytał czy jest możliwość powrotu posterunku policji w Narwi.

Dzielnicowy Andrzej Grygoruk odparł, że to leży w kwestii jego przełożonych i wójta.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że ponowił komendantowi policji propozycję współpracy.

Ad. 11. Zamknięcie obrad XXIII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXIII sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.50.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.


 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

Załącznik 2 - Protokół Nr 19/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, które odbyło się 25 stycznia 2017r.

Załącznik 3 - Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Nr 20/17 z dnia 23 stycznia 2017r.

Załącznik 4 - Protokół Nr 29/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 13 stycznia 2017r.

Załącznik 5 - Uchwała Nr XXIII/113/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew

Załącznik 6 - Protokół Nr 30/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 26 stycznia 2017r.

Załącznik 7 - Informacja o głosowaniu imiennym uchwały Nr XXIII/114/17

Załącznik 8 - Uchwała Nr XXIII/114/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury – Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi i Biblioteki Publicznej w Narwi i utworzenia Narwiańskiego Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Narwi

Załącznik 9 - Uchwała Nr XXIII/115/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

Załącznik 10 - Uchwała Nr XXIII/116/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie przyjęcia lokalnego programu pomocy społecznej „Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Narew na lata 2017 – 2020

Załącznik 11 - Uchwała Nr XXIII/117/16 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2017.

Załącznik 12 - Uchwała Nr XXIII/118/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2017 rok.

Załącznik 13 - Uchwała Nr XXIII/119/17 Rady Gminy Narew z dnia 30 stycznia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok

Załącznik 14 - Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2017 rok.

Załącznik 15 - Plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2017 rok.

Załącznik 16 - Plan pracy Rady Gminy Narew na 2017 rok.