Protokół Nr XXIV/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 27 lutego 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXIV Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił czym  podyktowane jest podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.   

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXIV sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 7. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Narew za 2016 rok.
 8. Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2016 rok.
 9. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe;
  • w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Narew;
  • w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klasy publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;
 10. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXIV Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XXIII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz na początku poinformował o programie na dofinansowanie budowy instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Następnie poruszył temat wyglądu dróg i wyjaśnił, że mieszkanka wsi Przybudki zawiadomiła telewizję, ponieważ droga powiatowa do wsi jest w tragicznym stanie.

Kolejno Wójt wyjaśnił, że rozpoczęte zostały prace związane z realizacją funduszu sołeckiego. Zlecone zostało przygotowanie wtórników, czyli map do celów projektowych na ulice Cichą, Dąbrowskiego i Kowalską oraz Leśną, Łąkową i Polną w Narwi.

Następnie Wójt wyjaśnił, że zamierza złożyć wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi. Poinformował również, że gmina nie otrzymała dofinansowania na zakup agregatów prądotwórczych. Wójt przedstawił sytuację, gdy straż pożarna gasiła pożar i nastąpiła przerwa w dopływie wody. Następnie przedstawił sytuację rodziny, która straciła dach nad głową.

Ad. 5 Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Radny Witold Bubnicki zapytał czy kwoty w tabelce ujęte są brutto?

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że ustawa nie wymaga określenia kwot brutto.

Ad. 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 20/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 20 lutego 2017r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 21/17 z dnia 24 lutego 2017r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 4 do oryginału protokołu.

Radna Tamara Leszczyńska nawiązując do protokołu komisji dodała, że kiedy rada przekazywała środki na remont ulicy Reja miał być zrobiony również łącznik od ulicy Białowieskiej do obwodnicy.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że do remontu jednej drogi rada dokłada 115 tys. zł, 65 tys. zł w 2016 roku i 50 tys. zł w bieżącym roku. Co w związku z tym powiedzą mieszkańcy z innych sołectw. Można było wylać 1- 1,5 cm mniejszą warstwę asfaltu na ulicy Reja i dokończyć łącznik.

Radni poruszali również temat remontu kuchni w szkole i sali gimnastycznej.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że trzeba z pracami wstrzymać się do rozstrzygnięcia termomodernizacji.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że ma informację o ogłoszeniu przetargu na drogę Nowosady – Zabłudów. Pierwsza część będzie robiona od Nowosad do Żywkowa i została poproszona o przekazanie informacji dotyczącej zrobienia dokumentacji na drogę w Trześciance w celu późniejszego uporządkowania i doprowadzenia drogi do stanu pierwotnego.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zajmie się tym tematem.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik uzupełniając wypowiedź radnej Tamary Leszczyńskiej. Dodała, że w marcu ogłoszony zostanie przetarg na budowę drogi Nowosady – Zabłudów na odcinku Nowosady – Żywkowo, natomiast na odcinek Żywkowo – Zabłudów będą poczęte starania o pozyskanie dofinansowania z Polski Wschodniej. Jeżeli zostanie otrzymane dofinasowanie to zwiększy się pula pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego na budowę tej drogi, jeśli nie otrzymamy tych środków to całość finansowana będzie ze środków regionalnych.

Radna Tamara Leszczyńska wnosi o postawienie przystanku we wsi Ancuty przy drodze wojewódzkiej z funduszu sołeckiego.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wnioskował już do Zarządu Dróg Wojewódzkich w tej kwestii.

Radny Roman Ostapczuk kontynuuje przedstawianie protokołu z posiedzenia komisji. Poprosił, aby Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik odniosła się do tematu budowy drogi Narew – Bielsk Podlaski i kosztu dokumentacji na nią.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik wyjaśniła, że nie czytała wniosku z którym zwróciło się starostwo do gminy. Dodała, że jeżeli nie zostanie wykonana dokumentacja to nie można mówić o dofinansowaniu na remont tej drogi. Poprosiła o rozważenie tej prośby.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że należy spotkać się ze Starostą i Zarządem Powiatu i porozmawiać na ten temat.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że gmina nie wycofuje się z realizacji tego zadania, ale nie chce przeznaczyć takiej kwoty.

Radny Witold Bubnicki zapytał dlaczego urząd gminy nie prowadzi rozmów ze starostwem na temat priorytetów dróg powiatowych. Jest wiele dróg, które wymagają natychmiastowej naprawy.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik uzupełniająco dodała, że są to drogi powiatowe, ale korzystają z nich mieszkańcy gminy.

Radny Roman Ostapczuk zwrócił się do Radnej Powiatowej prosząc o przekazanie w Starostwie i Zarządzie Dróg, aby rozmowy dotyczące dróg powiatowych były przeprowadzone z Wójtem.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik przypomniała, że wpłynęło pismo Wójta z Narwi i z Czyż na udział w kosztach tego odcinka.

Komisja Rewizyjna nie obradowała w okresie międzysesyjnym.

Ad. 7 Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Narew za 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2016 rok. Sprawozdanie Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2016 rok. Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk przedstawiła sprawozdanie z działalności Rady Gminy Narew za 2016 rok. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

Ad. 8 Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy za 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Sekretarza Wojciecha Popławskiego.

Sekretarz Wojciech Popławski przedstawił informację z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2016 rok. Informacja stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Ad. 9. Podjęcie uchwał.

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIV/120/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

- w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Radna Halina Turbaczewska zapytała dlaczego dzieci są dyskryminowane korzystające z pełnej oferty przedszkola. Przyznawane jest tylko 10 punktów.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jest to wola rady jakie kryteria zostaną przyjęte, zaznaczył jednak, że jest to drugi etap postępowania rekrutacyjnego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXIV/121/16 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Narew stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

- w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klasy publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klasy publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;

Radny Roman Ostapczuk zgłosił wniosek o odrębne głosowanie nad punktami zawartymi w załączniku Nr 3 tj. Zadania inwestycyjne w 2017 roku, które zostały ujęte pod tabelą.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że to jest cały projekt uchwały.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że po raz kolejny rada będzie głosowała nad tymi samymi zadaniami.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że to jest zmiana projektu uchwały.

Radny Roman Ostapczuk ponawia wniosek o przegłosowanie punktów z załącznika nr 3.

Radna Wiera Dudzicz złożyła wniosek o zabranie 25 tys. zł z remontu drogi we wsi Krzywiec oraz 50 tys. zł z remontu łącznika od ulicy Białowieskiej do obwodnicy i przeznaczenie tych środków do szkoły.

Radna Tamara Leszczyńska poprosiła o przeznaczenie 50 tys. zł na łącznik od ulicy Białowieskiej do obwodnicy.

Radny Piotr Paweł Lewczuk stwierdził, że dziwi go fakt, że radni żałują środków na drogę w Krzywcu, a na odcinek 1 km drogi w Socach, który będzie kosztował około 520 tys. zł, będzie brany kredyt 400 tys. zł i sołtysi o tym fakcie nie wiedzą.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik nawiązując do tematu współpracy ze starostwem w sprawie drogi Narew – Bielsk Podlaski zwróciła się o przychylne załatwienie sprawy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie punktów ujętych w uchwale w sprawie zmian w budżecie w załączniku nr 3 – zadania inwestycyjne w 2017 roku.

1. Remont drogi gminnej we wsi Krzywiec i przekazanie 25 tys. zł.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przekazaniem 25 tys. zł głosowało – 5 radnych, przeciw – 5, wstrzymało się – 4.

Punkt został odrzucony.

2. Remont ulicy Konwaliowej w Narwi i przekazanie 3 tys. zł.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przekazaniem 3 tys. zł głosowało – 13 radnych, przeciw 0, wstrzymało się – 1.

Punkt został przyjęty.

3. Remont łącznika od ulicy Białowieskiej do obwodnicy i przekazanie 50 tys. zł.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przekazaniem 50 tys. zł głosowało – 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 3.

Punkt został przyjęty.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXIV/123/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Ad. 10 Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował o wolnych środkach na 2017 rok. 2 426 000 zł w tym 416 880 zł na spłatę kredytów.

Radny Witold Bubnicki zapytuje jak będzie wyglądała sytuacja, gdy gmina nie dostanie dofinansowania na termomodernizację.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że przedstawi inne rozwiązanie i sukcesywnie będą przeprowadzane remonty.

Radna Tamara Leszczyńska podziękowała wójtowi za to, że przedstawił jaka jest sytuacja. Dodała, że w związku z tym rada może rozważyć sytuację drogi w Krzywcu.

Radny Piotr Paweł Lewczuk powiedział, że droga idąca przez wieś jest drogą powiatową i jest tam mały kawałek drogi gminnej, o który należy zadbać.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że w pełni zasadne jest dokładanie środków z budżetu gminy do dróg, na które sołectwa przeznaczają fundusz sołecki.

Radna Anna Jakoniuk poruszyła temat wycinki drzew.

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do tematu drogi w Krzywcu. Radny stwierdził, że jest wiele innych wsi w gminie w takiej samej sytuacji, a przekazuje się środki dla tych samych sołectw.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk stwierdziła, że już na początku mówiła, o tym, że priorytetem dla gminy są drogi.

Ad. 11. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz przedstawił prezentację dróg w Ogrodnikach. Powiedział, na który odcinek drogi wieś przekazała fundusz sołecki i poprosił o dołożenie środków z budżetu gminy.

Radny Roman Ostapczuk wyjaśnił, że na komisji było zapytanie odnośnie 10 tys. zł, które winien nam powiat. Dodał, że rozmawiał z wójtem i chodzi o kwotę, gdzie powiat miał przekazać 10 tys. zł, aby gmina dostała więcej punktów za wniosek złożony na budowę ulicy Ogrodowej.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że powiat przelał już tę kwotę w grudniu minionego roku. Była to dotacja celowa na budowę ulicy Ogrodowej.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik stwierdziła, że na najbliższej sesji rady powiatu wróci do tematu dożwirowania drogi w Ogrodnikach.

Radny Piotr Paweł Lewczuk powiedział również o drodze powiatowej do wsi Przybudki. Droga była w tragicznym stanie i dzieci nie dojeżdżały do szkoły.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz przedstawił zdjęcia z świetlicy wiejskiej, na której remont  został przeznaczony fundusz sołecki w 2016r. Przedstawił również kosztorys z opisem co zostało jeszcze do zrobienia. Dodał, że z poprzedniego roku z funduszu sołeckiego zostało niewykorzystanych środków 3900 zł, brakująca kwota na dokończenie remontu około 2000 zł. Kosztorys remontu świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach przygotowany przez sołtysa stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

Inspektor Sławomir Poskrobko zwracając się do sołtysa z Ogrodnik stwierdził, że w ubiegłym roku dofinansowano z gospodarki komunalnej zakup żwiru, cementu i stali.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz odparł, że miało to nie być pokryte z funduszu sołeckiego, a jednak zostało i po odliczeniu tych materiałów z ubiegłego roku zostało 3900 zł środków z funduszu sołeckiego.

Mieszkanka wsi Narew zapytuje czy gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie sprzętu gaśniczo – ratowniczego. Dodała, że jest ogłoszony konkurs i można pozyskać środki nawet do 400 tys. zł na sprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostek samorządu terytorialnego, na których terenie są Ochotnicze Straże Pożarne. Ten wniosek musi złożyć gmina na terenie której jest OSP.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że sprawy Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzi p. Mikołaj Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła Sekretarza o zapisanie tej informacji.

Mieszkanka wsi Narew dodała, że wniosek nie wymaga opracowań i nie wymaga projektów, wystarczy podać dane gminy, dane jednostki OSP oraz krótką charakterystykę i jakiego sprzętu potrzebuje jednostka OSP. Termin złożenia wniosku jest do końca lutego.

Radna Tamara Leszczyńska wnosi o zakup rębaka, kosiarek itp.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że jeden z przedsiębiorców z Hajnówki ma przyjechać do wójta z ofertą na rębak i kosiarkę.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że gmina musi wystąpić z zapytaniem ofertowym.

Radny Roman Ostapczuk potwierdził słowa radnej, ale oferent przyjedzie przedstawić swoją propozycję, ewentualnie użyczenia sprzętu do przetestowania.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że do 30 tys. EURO obowiązuje regulamin, który zawiera uwarunkowania i należy się ich trzymać.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk zapytuje o ogłoszenie na kolektory słoneczne, dlaczego nie było przekazane sołtysom i czy nadal można składać wnioski.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odparła, że można składać wnioski.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk wnosi o przekazanie do każdej wsi węży gaśniczych.

Radna Joanna Szafrańska wnosi o kontrolę hydrantów, opłacenie wywozu śmieci z przystanków w Trześciance oraz zawieszenie tabliczek z zakazem naklejania plakatów.

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do ogłoszenia na kolektory słoneczne i fotowoltaikę.

Mieszkanka wsi Narew prosi o polepszenie dostępu do informacji publicznej w gminie. Dodała, że w tygodniu złożyła zapytanie do urzędu kiedy odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów. Posiedzenie odbyło się, a informacji nie otrzymała.

Radny Roman Ostapczuk wyjaśnił na jakiej zasadzie organizowane jest posiedzenie komisji. Powiedział, że dopiero jak rada dostaje materiały na sesję komisje mogą ustalić dogodny termin dla wszystkich członków.

Mieszkanka wsi Narew stwierdziła, że jeżeli nie ma podanej informacji to tym samym utrudniony jest dostęp do informacji.

Radna Joanna Szafrańska wnosi o udostępnianie informacji o posiedzeniach komisji na stronie internetowej gminy.

Radny Roman Ostapczuk ponownie poinformował o tym, że ustala ze wszystkimi członkami komisji dogodny termin na posiedzenie.

Mieszkanka wsi Narew  uważa, że jeżeli jest już znany termin posiedzenia komisji to taka informacja powinna być udostępniona. Dodała, że chciała uczestniczyć w posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, ale niestety nie miała takiej możliwości przez co dostęp do informacji został ograniczony.

Radny Witold Bubnicki odnośnie projektu na sprzęt dla OSP stwierdził, że nikt o tym nie wiedział i takich projektów może być więcej, o których rada nie wie. Trzeba podjąć dyskusję na temat zatrudnienia pracownika do pisania wniosków unijnych.

Mieszkanka wsi Narew nadmieniła, że pracowała w urzędzie gminy przez 9 miesięcy i Wójt nie dopuścił jej do napisania jakiegokolwiek projektu.

Radny Witold Bubnicki powiedział, żeby pani złożyła pismo do rady w tej sprawie.
 
Ad. 12. Zamknięcie obrad XXIV sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXIV sesji Rady Gminy Narew o godz. 11.15.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 15 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.


 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

Załącznik 2 - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad

Załącznik 3 - Protokół Nr 20/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 20 lutego 2017r

Załącznik 4 - Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Nr 21/17 z dnia 24 lutego 2017r

Załącznik 5 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2016 rok

Załącznik 6 - Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2016 rok

Załącznik 7 - Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2016 rok

Załącznik 8 - Sprawozdanie z działalności Rady Gminy Narew za 2016 rok

Załącznik 9 - Informacja z realizacji uchwał Rady Gminy Narew za 2016 rok

Załącznik 10 - Uchwała Nr XXIV/120/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe

Załącznik 11 - Uchwała Nr XXIV/121/16 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów i rodzaju dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Gminę Narew

Załącznik 12 - Uchwała Nr XXIV/122/16 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie określenia kryteriów, liczby punktów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym przy przyjęciu kandydatów zamieszkałych poza obwodem do I klasy publicznej szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Narew oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załącznik 13 - Uchwała Nr XXIV/123/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok

Załącznik 14 - Kosztorys remontu świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach