Protokół Nr XXV/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXV Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 31 marca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXV Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Pana Mikołaja Janowskiego, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Mieszkaniec wsi Przybudki poprosił, aby ująć w programie prośbę mieszkańców wsi o utwardzenie drogi powiatowej.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że był w Zarządzie Dróg Powiatowych i w miarę możliwości finansowych droga zostanie utwardzona.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.   

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXV sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.
 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2017 r.
  • w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
  • w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
  • w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lachy;
  • w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
  • w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
  • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok.
 8. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski, informacje.
 10. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XXIV sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował o zakończeniu prac w świetlicy wiejskiej w Łosince związanych z rozprowadzeniem instalacji grzewczej. Należałoby również zmienić pokrycie dachowe około 25 m², które wykonają pracownicy z gospodarki komunalnej. Następnie wójt powiedział, że została zakończona inwestycja drogowa w Lachach i w dniu dzisiejszym zaplanowano odbiór drogi. Wójt przedstawił zdjęcia wyremontowanej drogi we wsi Lachy.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował również o złożonym wniosku na termomodernizację trzech obiektów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Gminy. Został wydłużony termin rozpatrzenia wniosków przez Urząd Marszałkowski ze względu na liczne zainteresowanie.

Kolejno wójt powiedział, że został ogłoszony przetarg na przebudowę drogi w miejscowości Odrynki. W tej chwili trwa w Odrynkach przebudowa linii oświetleniowej i jest możliwość zakupu lamp i zamontowania bez dokumentacji.

Wójt poinformował o stanie niektórych dróg w gminie. Jeżeli chodzi o Przybudki to rozmawiał z kierownikiem Zarządu Dróg Powiatowych i jest przygotowany kosztorys. Koszt dokumentacji opiewa na kwotę około 100 tys. zł wkładu gminy. Poinformował również, że na przepompowni oczyszczalni ulicy Piaski zepsuły się pompy i należy jak najszybciej zakupić pompę. Kolejno powiedział, że przeszedł wstępną weryfikację wniosek pisany wspólnie z gminami należącymi do Związku Gmin Górnej Narwi na zakup wozu strażackiego. Wnioskowane było również o dofinansowanie na budowę przy szkole muzeum celem przejęcia eksponatów od dotychczasowego właściciela oraz remont remizy strażackiej w Narwi. Następnie powiedział o firmie, która wygrała przetarg na przygotowanie dokumentacji na kolektory słoneczne i fotowoltaikę.

Radna Wiera Dudzicz zapytuje na jakiej zasadzie chętni do zamontowania kolektorów słonecznych i fotowoltaiki mają wpłacać kwotę 370 zł.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jest to kwota na inspektora nadzoru i na dokumentację techniczną. W związku z tym zostanie przygotowana umowa.

Ad. 5 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu przez Kierownika GOPS Elżbietę Lewicką.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wyjaśniła pokrótce sprawozdanie.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała czy jest możliwość przygotowania informacji z numerami telefonów do Domów Opieki Społecznej.

Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Ad. 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 21/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 29 marca 2017r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 4 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 31/17 z dnia 27 marca 2017r., który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z kontroli Nr 1/2017 z dnia 27 marca 2017r., który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 22/17 z dnia 23 marca 2017r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Radny poruszał temat basenów przeciwpożarowych i funduszy sołeckich.

Wójt omówił dożwirowanie dróg, temat mieszkania socjalnego w szkole oraz temat przygotowania dokumentacji na ulice Leśną, Łąkową i Polną.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik przekazała informację dotyczącą drogi powiatowej do wsi Przybudki. Wyjaśniła, że na sesji rady powiatu został poruszony temat tej drogi i Zarząd Powiatu zapoznał się z pismem mieszkańców i postanowił rozważyć realizacje tego zadania przy współudziale w 50% przez gminę Narew.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że razem z panią skarbnik szukają środków na ten cel.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik prosi o szybką interwencję i odpowiedź.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje o koszt remontu drogi dojazdowej do wsi Przybudki.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wstępnie kosztorys przedstawiono na kwotę około 200 tys. zł.

Ad. 7. Podjęcie uchwał.

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2017 r.

Przewodnicząca Rady poprosiła o zabranie głosu przez Sekretarza Wojciecha Popławskiego.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że co roku obowiązkiem jest podjęcie w/w uchwały. Program był poprzedzony konsultacjami z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Hajnówce i Kołem Łowieckim, które działa na terenie naszej gminy. Sekretarz dodał, że konsekwencją programu była konieczność zawarcia umowy z podmiotem, który odławia i dostarcza do schroniska bezdomne zwierzęta. W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego został wyłoniony podmiot, który odławiał zwierzęta bezdomne  w poprzednich latach.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje czy w związku z pismem, które wpłynęło do gminy odnośnie sterylizacji zwierząt zostanie w jakiś sposób rozpatrzone.

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że w ramach środków przeznaczonych na sterylizację zwierząt gmina postara się to zrobić.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXV/124/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2017 r. stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

- w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. – do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXV/125/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. – do dnia 31 sierpnia 2019 r. stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew. (miejscowość Kutowa)

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXV/126/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

- w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lachy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wyjaśniła, że radca prawny poprawił uchwałę i należy wykreślić paragraf  2 w całości.

Wójt Andrzej Pleskowicz udzielił wyjaśnień, o którą działkę chodzi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lachy stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew. (miejscowość Trześcianka)

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 0 radnych, przeciw – 13 wstrzymało się – 1.

Uchwała nie podjęta.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew. (miejscowość Lachy)

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 14 radnych, przeciw – 0 wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku.

Radna Tamara Leszczyńska zgłasza wniosek za głosowaniem imiennym nad uchwałą.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za głosowaniem imiennym głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały, a następnie poddała pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 2 radnych, przeciw – 12, wstrzymało się – 0.

Uchwała nie podjęta.

Lista głosowania imiennego radnych nad uchwałą w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz prosi sołtysów o przemyślenie i racjonalne wydatkowanie środków ponieważ w przyszłym roku nie będzie gmina miała z czego dokładać.

Radna Tamara Leszczyńska dodała, że fundusz sołecki dla wsi Soce jest bardzo ważny.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że szanuje Państwa decyzje, każdy radny chce dla swego okręgu wyborczego jak najlepiej, ale trzeba zrobić wszystko, aby te środki zostały wykorzystane racjonalnie.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje w jakim punkcie stoi temat przystanku w Ancutach.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że poszło pismo do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w celu wskazania  odległości możliwej do umieszczenia przystanku.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła wszystkie zmiany w budżecie. Omówiła zmiany po stronie dochodów i wydatków.

Radna Wiera Dudzicz zapytuje dlaczego gmina będzie angażować środki własne na remont drogi w obrębie geodezyjnym Rybaki.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zgodnie z umową gmina musi jakąś kwotę przeznaczyć na drogę gminną w tym obrębie. Pierwszy odcinek Lasy Państwowe zrobią drogę z własnych środków, a gmina zgodnie z zobowiązaniem musi przeznaczyć środki finansowe na dalszy odcinek, czyli na Gramotne.

Radny Piotr Paweł Lewczuk zauważył, że priorytetem są drogi, a rada uchwaliła fundusz sołecki i są dokładane środki np. do świetlicy w Ogrodnikach i w Makówce.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że do remontu świetlicy w Makówce został wyłoniony wykonawca w ubiegłym roku, ale prace nie zostały wykonane z przyczyn chorobowych oraz niewłaściwych warunków atmosferycznych. W związku z tym trzeba dołożyć te środki dla sołectwa wsi Makówka.

Radny Piotr Paweł Lewczuk dodał również, że dziwi go fakt wydatku 10 tys. zł na remont oczyszczalni ścieków w Narwi.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jest awaria na przepompowni na ulicy Piaski i w zapytaniu o cenę kwota opiewa na sumę 8 600 zł.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk dodał, że kredyt jest brany tylko na realizację inwestycji w Narwi, a później wszyscy podatnicy spłacają.

Radny Witold Bubnicki zapytuję Skarbnik dlaczego kwota środków wolnych nie zgadza się. W uchwale podana jest kwota około 417 tys. zł, a w objaśnieniach podana jest kwota około 834 tys. zł.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że w uchwale budżetowej deficyt wynosi 1 500 342 zł i musi zostać pokryty w proporcji: 417 474 zł to są wolne środki, a pozostała część wolnych środków z kwoty 834 372 zł stanowią rozchody. Wolne środki składają się z części, która pokrywa deficyt i z części, która pokrywa rozchody.

Radny Witold Bubnicki zapytuje wójta co zamierza zrobić z faktem przekroczenia budżetu przez bibliotekę. Kwota 47 191 zł – przywrócenie radnej Joanny Szafrańskiej do pracy.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zasięgnął opinii w Państwowej Inspekcji Pracy w Białymstoku. Stwierdził, że jeszcze nie ma konkretnej wizji i musi mieć ważne podstawy prawne, aby podjąć decyzję, ale na chwilę obecną nie jest w stanie odpowiedzieć.

Radny Roman Ostapczuk nawiązując do punktu odnośnie wydatku za wykonanie instalacji elektrycznej w ramach rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej o część garażowo – socjalną z przeznaczeniem dla OSP w Trześciance stwierdził, że nie neguje wykonania, ale wątpliwa jest wysokość kwoty.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że w budynku będzie odrębne zasilanie, wykonanie we własnym zakresie. Wójt stwierdził, że jeżeli rada uważa, iż kwota jest za wysoka to może zgłosić ten fakt do prokuratury.

Radny Witold Bubnicki zapytuje czy budynek po byłym ośrodku zdrowia w Łosince jest już opróżniony.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że nie jest jeszcze opróżniony.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że jest ogromy problem z garażem OSP w Trześciance. Budowa stoi w miejscu, były prowadzone rozmowy z wójtem odnośnie zmiany przeznaczenia funduszu sołeckiego i rezygnacja z budowy placu zabaw, a dołożenie i kontynuacja budowy boksu garażowego. Niestety mieszkańcy wsi nie chcą zmieniać przeznaczenia funduszu sołeckiego.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje o zakup kosiarek spalinowych.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że poszło zapytanie o cenę.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje czy jeżeli w uchwale zawarta jest treść wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy pracownika i przywrócenia do pracy po prawomocnym wyroku i dotyczy sprawy radnej to powinna być wyłączona z głosowania.

Radca prawny Jakub Ławniczak odparł, że nie ma takiej potrzeby. Sąd wypowiedział się w tej sprawie.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyszedł z posiedzenia.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXV/129/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk w tym punkcie poprosiła o zabranie głosu Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaja Janowskiego.

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski przypomina o naborze wniosków na dopłaty rolne. Poinformował, że w bieżącym roku wnioski należy składać do 15 maja i termin nie będzie przedłużony.

Radny podziękował, że w urzędzie jak co roku są wypełniane wnioski. Następnie powiedział o programach rolnośrodowiskowych. Do łąk, które leżą w Obszarze Natura 2000 należą się dopłaty do ptaków i do roślin, natomiast do łąk, które nie leżą w tym obszarze należą się płatności tylko do roślin. Kolejno radny powiedział, że trwa nabór na założenie dzielności gospodarczej. Rozpoczął się również nabór na restrukturyzację małych gospodarstw.
Radny Mikołaj Janowski poinformował, że w drugi i czwarty wtorek każdego miesiąca w Urzędzie Gminy Narew pracownik z Powiatowego Zespołu

Doradztwa Rolniczego Pani Julita Weremiuk pełni dyżur w godzinach od 8:00 do 12:00.

Radny Roman Ostapczuk prosi o informacje na temat budowy drogi Nowosady – Zabłudów.

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski poinformował, że 27 lutego na sesji sejmiku wojewódzkiego dyrektor Józef Sulima przedstawił wniosek o umieszczenie na stronie internetowej informacji o przetargu na budowę tej drogi. Do 11 kwietnia br. mają być składane oferty na budowę drogi Nowosady – Zabłudów. Jeżeli po rozstrzygnięciu nie będzie odwołań to w kwietniu zostanie podpisana umowa.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje co będzie z drogą w Trześciance kiedy rozpocznie się budowa obwodnicy.

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski powiedział, że jego zadaniem jako radnego jest pozyskać środki na remont drogi w Trześciance.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że był w starostwie w sprawie późniejszego przekazania drogi w Trześciance. W starostwie dowiedział się, że nie ma możliwości, aby droga wojewódzka przeszła na drogę gminną. Procedura jest taka, że droga wojewódzka staje się drogą powiatową, a ewentualnie wówczas może przejść na drogę gminną. Radny poruszył również temat mostu w Narwi.

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski powiedział, że jest zrobiony projekt na ten most.

Ad. 8. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tych punktach porządku obrad głos zabrali:

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytuje czy zostało przygotowane drzewo na więźbę dachową do świetlicy wiejskiej w Odrynkach.

Sekretarz Wojciech Popławski odpowiedział, że nie ma informacji w tym temacie.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytała również o fundusz sołecki. Mianowicie, że fundusz sołecki nie może być przekazany na remont drogi.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że może zostać przekazany na fundusz sołecki na drogę, która służy społeczności lokalnej np. droga gminna, polna. Nie można funduszu sołeckiego przeznaczyć na remont drogi wojewódzkiej i powiatowej.

Radna Halina Turbaczewska również zapytuje o fundusz sołecki. Mianowicie jeżeli jest działka gminna, to czy można powiesić lampę na słupie z funduszu sołeckiego, który stoi na tej działce.

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że można przeznaczyć fundusz sołecki na dowieszenie lampy.

Radna Joanna Szafrańska ponawia prośbę postawienia koszy i opłacenie opróżniania ich  na przystankach w Trześciance.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że zgłosi ten temat.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że jest problem ze znalezieniem w gminie osoby odpowiedzialnej za fundusz sołecki. Dodał, że za część odpowiada Wójt, za część Pan Poskrobko, Nadmienił, że byłby problem z przeprowadzeniem kontroli przez komisję rewizyjną w zakresie realizacji funduszy sołeckich.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń dodała, że poprosiła wykonawcę, który realizował fundusz sołecki w Odrynkach, aby przyjechał do Odrynek. Wykonawca w obecności 4 świadków napisał oświadczenie, że za kwotę 8 tys. zł zrobi wszystkie prace związane z realizacją funduszu sołeckiego, pokryje również dach w świetlicy wiejskiej. Urząd Gminy musi tylko przygotować drzewo na więźbę dachową.

Sekretarz Wojciech Popławski dodał,  że do przetargu otrzymał  tylko te zadania, czyli remont ścian i nie było mowy o więźbie dachowej. Nadmienił, że inspektor Sławomir Poskrobko prace, które odbierał potwierdzał protokołem.

Radny Witold Bubnicki dodał, że wykonawca wstawił drzwi do świetlicy i poszpachlował i za to wziął 8 tys. zł. Po interwencjach pani sołtys i radnego wykonawca zobowiązał się do wykonania pokrycia dachu.

Radny Adam Ostaszewski zgłasza, że w Tyniewiczach Dużych koło świetlicy wiejskiej nie są dokończone prace.

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że zgłaszał wniosek.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił jak zostały wykonane prace w świetlicy wiejskiej we wsi Koweła. Prace zostały wykonane niestarannie. Stwierdził, że w rozmawiał z sekretarzem powiedział, że do 12 tys. zł można wyremontować świetlicę bez ogłaszania przetargu.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, różnicę pomiędzy postępowaniem przetargowym, a postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje czy wszystkie zadania z funduszów sołeckich zostały zakończone.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że zadani zostały wykonane na które był wyłoniony wykonawca. Dodał, że nie wszystkie zadania z funduszy sołeckich prowadził, a te które prowadził to odbiór potwierdzony jest protokołem.

Radny Witold Bubnicki zapytuje kto prowadzi jeszcze realizację funduszy sołeckich.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje do kiedy należy rozliczyć fundusz sołecki.

Sekretarz Wojciech Popławski odpowiedział, że do końca maja br. należy rozliczyć w urzędzie marszałkowskim.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje o zakup kosiarek.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że złożył zapytania ofertowe do pięciu firm. Wszystkie firmy przestawiły swoje oferty, ale wójt wstrzymał zakup ciągnika do koszenia trawy, zakupiona zostanie tylko jedna wykaszarka.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje czy firmy, w razie naprawy sprzętu gwarantują krótki czas oczekiwania.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że tylko jeden dostawca gwarantuje serwis na miejscu.

Radny Roman Ostapczuk zgłosił problem parkowania koło budynku urzędu.

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że problem zgłaszał dla wójta.

Ad. 9. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje ile przetargów zostało ogłoszonych na realizacje funduszy sołeckich.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że zostanie ogłoszony przetarg na do żwirowanie dróg. Zadania zostały pogrupowane na żwirowanie dróg i na zadania budowlane, ponieważ są sołectwa, które mają zadania nie tylko w kwestii żwirowania dróg.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że rada prosiła o zakup rębaka.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że zgłosiła się firma, która proponowała wypożyczenie rębaka i przetestowanie.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk poruszył temat zepsutej koparki.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że koparka nie mogła być naprawiona zimą, ponieważ jeden wykonawca nie zgłosił się, a drugi mógł się tym zająć dopiero w marcu. Koparka została już naprawiona.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin poruszyła temat remontu świetlicy wiejskiej w Makówce. Prace zostały wykonane dopiero w roku bieżącym, ponieważ zalegały tam rzeczy osobiste lokatorów, które zabrane zostały dopiero w grudniu. Wykonawca dopiero po zabraniu rzeczy mógł rozpocząć prace remontowe świetlicy wiejskiej. Pani sołtys poprosiła sekretarza o jak najszybsze ogłoszenie przetargów.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że o przyspieszenie ogłoszenia przetargów prosi wójta od stycznia.

Sekretarz Wojciech Popławski powiedział, że jeżeli chodzi o prace budowlane we wsi Makówka prace rozpoczną się w pierwszej kolejności. Dodał, że nie wie jakie niektóre sołectwa przyjęły zadania do realizacji. Sekretarz stwierdził, że wszystkie uchwały podjęte na posiedzeniach sołeckich są w referacie finansowym.

Radna Aneta Leonowicz zapytuje sekretarza czy wiadomo kiedy zostanie wykonane oświetlenie boiska przy Narwiańskim Ośrodku Kultury.
Wyjaśnień udzielił inspektor Sławomir Poskrobko, który stwierdził, że wszystkie środki z funduszu sołeckiego przeznaczone zostaną  na remont ulicy Konwaliowej.

Radna Aneta Leonowicz w związku z tym zapytuje na co przeznaczona jest kwota 10 tys. zł. Fundusz sołecki sołectwa Narew – Osiedle wynosi około 27 tys. zł , 17 tys. zł sołectwo przeznaczyło na remont ulicy Konwaliowej, a 10 tys. zł na oświetlenie boiska. Dlaczego nikt nie konsultuje z mieszkańcami zmiany przeznaczenia środków z fundusz sołeckiego.

Radny Witold Bubnicki dodał, że nie ma osoby, która nadzoruje fundusz sołecki.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz podziękował radnym, którzy głosowali za funduszem sołeckim.

Radna Tamara Leszczyńska poruszyła temat drogi w Socach. Radna powiedziała, że znalazła wykonawcę do przełożenia bruku za około 100 zł za m². Nadmieniła również, że założyła Fundację „Ocalamy Soce i okolice od zapomnienia” na konto można wpłacać pieniądze i w związku z tym dziękuje za dokonane wpłaty.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że gmina Czyże ma mniejszy budżet i z takiego budżetu nie sposób wyodrębnić środki na fundusz sołecki. Gmina Czyże ma opracowaną strategię, a Gmina Narew nie. Następnie poruszył temat dożwirowania dróg i zakupu kruszywa.

Radna Joanna Szafrańska poruszyła temat dróg z terenu gminy i współpracy rady. Jak rada ma podjąć decyzje o tym, która droga jest najważniejsza i jako pierwsza powinna być naprawiona.

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski powiedział, aby radni udali się na sesje do Gminy Dubicze Cerkiewne lub Czyże i posłuchali jaka jest współpraca miedzy radnymi.

Mieszkanka wsi Narew nawiązując do wypowiedzi Radnego Sejmiku Województwa Podlaskiego zapytuje jak w tych gminach wójt współpracuje z radnymi.

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego Mikołaj Janowski dodał, że nie rozumie dlaczego radni nie potrafią się porozumieć.

Mieszkanka wsi Narew powiedziała, że na poprzedniej sesji zwróciła się z pytaniem odnośnie złożenia wniosku na dofinansowanie dla straży pożarnej.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że w sprawach straży pożarnej kompetentną osobą w gminie jest Pan Mikołaj Timofiejuk.

Mieszkanka wsi Narew odparła, że rozmawiała z Panem Mikołajem Timofiejuk, który stwierdził, że dla straży w Tyniewiczach zlecił złożenie wniosku. Mieszkanka dodała, że to nie straż powinna złożyć wniosek, a gmina.

Ad. 10. Zamknięcie obrad XXV sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXV sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.15.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 15 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.
 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

Załącznik 2 - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad

Załącznik 3 - Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2016 rok

Załącznik 4 - Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy Nr 21/17 z dnia 29 marca 2017r

Załącznik 5 - Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej nr 31/17 z dnia 27 marca 2017r.

Załącznik 6 - Protokół Nr 1/2017 Komisji Rewizyjnej z kontroli z dnia 27 marca 2017r.

Załącznik 7 - Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów nr 22/17 z dnia 23 marca 2017r.

Załącznik 8 - Uchwała Nr XXV/124/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2017 r.

Załącznik 9 - Uchwała Nr XXV/125/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. – do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załącznik 10 - Uchwała Nr XXV/126/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

Załącznik 11 - Uchwała Nr XXV/127/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Narew nieruchomości gruntowej położonej w obrębie wsi Lachy

Załącznik 12 - Uchwała Nr XXV/128/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew

Załącznik 13 - Lista głosowania imiennego radnych nad uchwałą w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2018 roku

Załącznik 14 - Uchwała Nr XXV/129/17 Rady Gminy Narew z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok