Protokół Nr XXVI/17
 
Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 
XXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 15 maja 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.
 
Obrady XXVI Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.
 
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, Dzielnicowego Gminy Narew st. sierż. Andrzeja Grygoruka oraz str. asp. Rafała Paszko, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.
 
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski Adam Ostaszewski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.
 
Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.
 
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.
 
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że od Wójta wpłynął wniosek o rozszerzenie porządku obrad. Przewodnicząca odczytała wniosek o rozszerzenie porządku obrad, który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.
 
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie porządek obrad ze zmianami. Za wprowadzeniem zmian do porządku obrad głosowało 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.   
 
Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:
 
 1. Otwarcie XXVI sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2016 rok.
 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 7. Opinia radnych w sprawie współfinansowania dróg powiatowych na terenie Gminy Narew – Narew – Bielsk Podlaski i Przybudki.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce;
  • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032.
 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Narew.
 
Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Narew.
 
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XXV sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.
 
Uwag nie wniesiono.
 
Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:
 • został rozstrzygnięty przetarg na drogę w miejscowości Odrynki. Podpisano umowę i przekazano dokumentację techniczną oraz projekt organizacji ruchu. Dokumentacja była przygotowywana pod kątem dofinansowania od marszałka i wojewody, którego gmina nie otrzymała. Droga zostanie zrobiona w takim standardzie jak droga w miejscowości Lachy. W uchwale budżetowej zaplanowano kwotę, która miała być wkładem własnym w przypadku otrzymania dofinasowania. Przetarg ogłaszany był dwa razy i zakończył się kwotą 315 455 zł.
 • w Odrynkach przebudowano linię wysokiego napięcia przez Zakład Energetyczny w Bielsku Podlaskim. Zawieszono 9 lamp za kwotę 6 500 zł bez dokumentacji.
 • przygotowano materiał na więźbę dachową do świetlicy wiejskiej w Odrynkach.
 • została wypracowana koncepcja przebudowy jednej drogi w miejscowości Soce. Gmina dostała niezbędne pozwolenia, które są ważne do końca 2018 roku. Rozwiązanie techniczne zostały zaakceptowane przez mieszkańców jak również przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku.
 • do końca maja br. rozstrzygnie się konkurs na termomodernizację.
 • dodatkowo został złożony wniosek do Ministra Sportu i Turystyki na remont sali gimnastycznej w szkole.
 • gmina musi przygotować się na pomoc dla Starostwa Hajnowskiego w temacie drogi do miejscowości Przybudki. Należy również uporządkować do jesieni br. drogę w Usnarszczyźnie.
 • złożono zapytanie ofertowe w kwestii zakupu 2 agregatów prądotwórczych do hydroforni w Łosince i Iwankach. Zgłosiło się 10 firm, najwyższa oferta była od firmy z Białegostoku, najniższa oferta była na kwotę 72 939 zł. Wodociągi Podlaskie zadeklarowały, że dołożą do każdej stacji ujęć wody około 30 tys. zł.
 • rozpoczną się prace związane z realizacją funduszu sołeckiego. Firma, która wygrała przetarg na dowóz kruszywa rozpocznie realizację w tym tygodniu. Na każde sołectwo będzie wystawiona odrębna faktura.
 • odnośnie przystanku w Ancutach został złożony wniosek do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w celu wskazania przez komisję z Urzędu Marszałkowskiego umiejscowienia przystanku.
 • W tym tygodniu będą już mapy do celów projektowych w sołectwie Narew – Piaski na ulice Dąbrowskiego, Kowalską i Cichą.
 • pracownicy gospodarki komunalnej zajmą się dokończeniem remontu pomieszczenia na kotłownię w świetlicy wiejskiej w Łosince oraz uporządkują sprawę basenu przeciwpożarowego.
 • zostanie ogłoszony trzeci nabór na program „Biblioteka +”.
 • Wójt poprosił sołtysa wsi Trześcianka o zorganizowanie spotkania wiejskiego w sprawie funduszu sołeckiego celem zmiany inwestycji i przekazanie środków na remont boksu garażowego w OSP.
 • zgłosiło się dwóch oferentów do wyceny żwirowni gminnej. Najtańsza oferta opiewa na około 3,5 tys. zł.
 • umorzenie podatków – w 2016 roku 4 przypadki, w 2017r. 2 przypadki do tej pory.
Ad. 5 Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2016 rok.
 
Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Dzielnicowego Gminy Narew st. sierż. Andrzeja Grygoruka.

Dzielnicowy st. sierż. Andrzej Grygoruk przedstawił obecnego kierownika Posterunku Policji w Narewce st. asp. Rafał Paszko. Poinformował również, że od grudnia 2016 roku Gmina Narew podlega pod Posterunek Policji w Narewce.

Głos zabrał st. asp. Rafał Paszko, który przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew za 2016 rok. Informacja stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu. Poinformował również o „Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa”.

Radna Anna Jakoniuk przypomniała o zarośniętych poboczach przy drodze do wsi Doratynka.

St. asp. Rafał Paszko wyjaśnił na czym polega „Krajowa Mapa Zagrożeń”.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje o przywrócenie Posterunku Policji w Narwi.

St. asp. Rafał Paszko wyjaśnił, że przekaże sugestię dla Komendanta.

Radny Witold Bubnicki stwierdził, że droga do Hajnówki jest również niebezpieczna.

Radny Roman Ostapczuk nawiązał do wypowiedzi radnego Witolda Bubnickiego.

St. asp. Rafał Paszko odniósł się do tematu drogi Narew – Hajnówka.

Radna Tamara Leszczyńska wypowiedziała się w sprawie kradzieży drzew z lasu gminnego w okolicach Soc.

Ad. 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 22/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, która odbyła się 10 maja 2017r. Protokół z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 4 do oryginału protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do protokołu komisji mianowicie tematu drogi dojazdowej we wsi Trześcianka.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 32/17 z dnia 10 maja 2017r., który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do protokołu komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 23/17 z dnia 10 maja 2017r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się do protokołu komisji.

Obrady opuściła radna Natalia Siemienowicz. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych.

Radna Tamara Leszczyńska wypowiedziała się w sprawie sprzedaży nieruchomości i udzielenie bonifikaty.

Ad. 7 Opinia radnych w sprawie współfinansowania dróg powiatowych na terenie Gminy Narew – Narew – Bielsk Podlaski i Przybudki.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wyjaśniła, że wysłała zaproszenie na sesję dla Starosty Hajnowskiego celem wyjaśnienia wspófinansowania dróg powiatowych przez gminę Narew.

Radny Piotr Paweł Lewczuk dodał, że do wsi Przybudki po opadach deszczu utrudniony był dojazd.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik wypowiedziała się w sprawie dróg powiatowych.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił kwestię współfinansowania przez starostwo i gminę oraz realizację uchwały budżetowej w przypadku nie otrzymania dofinansowania na termomodernizację.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytuje radcę prawnego czy rada może wystąpić z pismem do starosty o przekazanie środków dla gminy na remont drogi powiatowej.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, kwestię przekazania dotacji dla starostwa.

Wójt Andrzej Pleskowicz ustosunkował się również do tego tematu.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje na jakiej podstawie prawnej powiat wnosi do gminy o dofinansowanie remontu dróg powiatowych.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jest to wola rady czy udzielić czy nie udzielić pomocy finansowej dla powiatu. Rada podejmuje uchwałę, w której określa na co konkretnie ta pomoc ma być przeznaczona.

Radny Witold Bubnicki dodał, że jeżeli rada będzie podejmowała uchwałę w sprawie przekazania dotacji dla powiatu to należy rozgraniczyć na poszczególne drogi – Do wsi Przybudki i Narew – Bielsk Podlaski.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik wyjaśniła, że zwróciła się z pismem do starosty o zmianę kategorii drogi Narew – Bielsk Podlaski i podjęcie starań uzyskanie statutu drogi militarnej, drogi obronnej. Wówczas można  starać się o dofinansowanie z Ministerstwa Obrony Narodowej. Dodała, że starosta podejmie kroki w tym kierunku.

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do wypowiedzi Radnej Powiatowej i tematu drogi Narew – Bielsk Podlaski.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik stwierdziła, że sesja rady powiatu jest co miesiąc i jeżeli są jakieś pilne sprawy to prosi o informacje. Radna wyjaśniła również, że na drogę Nowosady – Zabłudów został rozstrzygnięty przetarg, planowany termin zakończenia prac jest w 2019 roku.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytuje co z drogą do wsi Przybudki.

Wójt Andrzej Pleskowicz prosi o wstrzymanie się od podjęcia decyzji do rozstrzygnięcia konkursu na termomodernizację.

Obrady opuściła Radna Wiera Dudzicz. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 11 radnych.

Przewodnicząca Rady Walentyna poddała pod głosowanie wniosek o wstrzymanie się z podjęciem decyzji do kolejnej sesji.

Za wstrzymaniem się głosowało – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 8. Podjęcie uchwał.

- w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości i udzielenie bonifikaty.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wyjaśniła, że w związku z wypowiedzeniem umowy na ogrzewanie bloku przy szkole przez dyrektora gmina będzie musiała ponieść część wydatków na kotłownię. Radny Roman Ostapczuk dodał, że w tej kwestii chodzi o prawo wieczystego użytkowania. Należy również uporządkować temat wspólnoty mieszkaniowej.

Radca prawny wyjaśnił temat kotłowni dla wspólnoty mieszkaniowej.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że postara się, nie ponosząc kosztów, o wycenę tego mieszkania.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 1 radnych, przeciw – 8, wstrzymało się – 2.

Uchwała nie podjęta.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz omówiła wszystkie zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Radny Roman Ostapczuk w imieniu Komisji Budżetu i Finansów poprosił o wstrzymanie się z wykonaniem drogi koło szkoły.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk w imieniu rady zwróciła się do wójta z prośbą, aby przeznaczone środki na drogę koło szkoły traktował jako na całą inwestycję, czyli od ulicy Mickiewicza do granic z lotniskiem.

Radny Witold Bubnicki dodał, że remont tej drogi jest niezbędny, ale remont drogi (łącznika) od ulicy Białowieskiej do obwodówki jest zadaniem z ubiegłego roku.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że miał spotkanie z Zarządem firmy „Pronar”, na którym proszono go o przesunięcie środków z łącznika, od ulicy Białowieskiej do drogi wojewódzkiej, na realizację drogi koło szkoły.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje jakie są koszta oleju opałowego do świetlicy wiejskiej w Łosince.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że odchodzą koszta wynagrodzenia dla Pani opalającej budynek, odchodzą koszta zużycia energii w boksie garażowym OSP.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje czy jest zainteresowanie kupnem budynku po byłym ośrodku zdrowia.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że został ogłoszony przetarg, były telefony z zapytaniami. Dodał, że więcej nie obniży kwoty.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXVI/131/17 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXVI/132/17 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 - 2032 stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował, że gmina nawiązała współpracę z firmą „Eelmar” z Bielska Podlaskiego, która będzie zajmowała się oświetleniem ulicznym. Przestawianiem i naprawą zegarów zajmować się będzie pracownik gospodarki komunalnej, który ma do tego uprawnienia.

Radna Anna Jakoniuk odczytała anonim opisujący zaśmiecenia rowów, który wpłynął do urzędu. Poinformowała o podjętych krokach w związku z tym pismem.

Ad. 10 Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radny Witold Bubnicki zwracając się do radcy prawnego zapytuje czy wójt zgłosił się o wydanie opinii dotyczącej wydatku na około 50 tys. zł na pokrycie zobowiązań z tytułu przywrócenia pracownika do pracy.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że Pani Dyrektor ponosi odpowiedzialność na ogólnych zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego. Wyjaśnił co to jest odpowiedzialność urzędnicza i deliktowa. Omówił również kiedy można domagać się zwrotu kosztów od Pani Dyrektor.

Obrady opuścił radny Piotr Paweł Lewczuk. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 10 radnych.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała, że ma do wglądu pismo, które mówi o przyznanych środkach przez Urząd Marszałkowski na straż pożarną.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk nawiązał do wypowiedzi radnej Anny Jakoniuk w sprawie zanieczyszczenia w sołectwie. Dodał, że sołectwo leży w obrębie NATURA 2000. Sołtys przekazał informację o wywiezieniu nieczystości na żwirownie w obrębie sołectwa Doratynka. Poruszył temat drogi dojazdowej do obór znajdujących się w sołectwie. Sołtys dodał również, że sprawa wywozu nieczystości została zgłoszona do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

Wójt Andrzej Pleskowicz nawiązując do wypowiedzi sołtysa wyjaśnił, że stan chemiczny ścieków i osadów pozwala na wykorzystanie ich jako nawozów. Dodał, że była kontrol z Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, która nie stwierdziła nieprawidłowości.

Sołtys wsi Tyniewicze Duże Irena Pietryszyk wnioskuje o uporządkowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Tyniewiczach Dużych oraz załatanie dziur w drodze.

Ad. 11. Zamknięcie obrad XXVI sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXVI sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.00.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

Załącznik 2 - Wniosek o rozszerzenie porządku obrad

Załącznik 3 - Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Gminie Narew

Załącznik 4 - Protokół Nr 22/17 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, które odbyło się 10 maja 2017r.

Załącznik 5 - Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Nr 32/17 z dnia 10 maja 2017r.

Załącznik 6 - Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Nr 23/17 z dnia 10 maja 2017r.

Załącznik 7 - Uchwała Nr XXVI/130/17 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce

Załącznik 8 - Uchwała Nr XXVI/131/17 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok

Załącznik 9 - Uchwała Nr XXVI/132/17 Rady Gminy Narew z dnia 15 maja 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 - 2032