Protokół Nr XXVII/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXVII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 26 czerwca 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXVII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, Radnego Województwa Podlaskiego Mikołaja Janowskiego, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Michał Kozyrski i radna nieobecna usprawiedliwiona – Aneta Leonowicz. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu;
  • w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032;
  • w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2016 rok;
  • w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski, informacje.
 9. Zamknięcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XXVI sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:

 • prace związane  z remontem drogi w Odrynkach zmierzają ku końcowi. Została położona masa bitumiczna o grubości 8 cm zgodnie z dokumentacją techniczną. W najbliższą środę planowany jest odbiór.
 • aktualnie realizowany jest fundusz sołecki w Odrynkach, czyli wykonanie więźby dachowej i przykrycie świetlicy wiejskiej.
 • został unieważniony przetarg na I część drogi w Socach, ponieważ cena była wyższa od zagwarantowanych środków w budżecie.
 • ogłoszony został przetarg na wykonanie elewacji budynku urzędu.
 • zakupiono agregaty prądotwórcze do hydroforni w Iwankach i Łosince, montaż gwarantują Wodociągi Podlaskie.
 • gmina dostała środki z Lasów Państwowych na wykonanie drogi w Rybakach.
 • poruszył temat remontu drogi koło szkoły.
 • realizacja funduszu sołeckiego – dożwirowanie dróg w Gorędach, Waniewie, Socach. Zakończono remont ulicy Konwaliowej w sołectwie Narew – Osiedle. Sołectwo Narew – Gnilica – został rozstrzygnięty przetarg na wykonanie dokumentacji na ulice w tym sołectwie.
 • czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na dofinasowanie remontu sali gimnastycznej w szkole i dobudowy filii biblioteki w Łosince.
 • zostały wykonane przepusty na ulicy Młynowej.
 • poszerzono odcinek ulicy Ogrodowej – miejsce parkingowe. Gmina dowiozła kruszywo łamane, resztę kosztów pokryje firma „Pronar”.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk w tym punkcie obrad oddała głos Radnemu Województwa Podlaskiego Mikołajowi Janowskiemu.

Radny Mikołaj Janowski zwrócił się z prośba o uporządkowanie tematu drogi Narew – Bielsk Podlaski i podjęcie uchwały w sprawie przekazania tej drogi dla Zarządu Dróg Wojewódzkich. Radny podziękował za współpracę i poinformował, że złożył wniosek do Dyrektora Podlaskiego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Szepietowie o rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował o rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie elewacji budynku urzędu. Najniższa oferta opiewa na kwotę 120 500 zł, a w budżecie zagwarantowane jest 98 tys. zł. Wójt wyjaśnił również kwestię funduszu sołeckiego w Ancutach.

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu  Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Pana Romana Ostapczuka.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 24/17 z dnia 21 czerwca 2017r. Protokół z posiedzenia komisji stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Radny zapytuje radcę prawnego Jakuba Ławniczaka czy wójt może dysponować wkładem własnym w przypadku nie otrzymania dofinansowania z zewnątrz.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że środki mają być wykorzystane zgodnie z budżetem.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 33/17 z dnia 20-21 czerwca 2017r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół kontroli Nr 2/17 z dnia 20-21 czerwca 2017r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Komisja Rozwoju Gminy nie obradowała w okresie międzysesyjnym.

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

Przewodnicząca Rady zadecydowała o zmianie kolejności uchwał.

- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2016 rok;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 8 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXVII/133/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2016 rok stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.

- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok;

Radny Witold Bubnicki stwierdził, że komisja rewizyjna była za nieudzieleniem absolutorium. Regionalna Izba Obrachunkowa negatywnie zaopiniowała wniosek komisji. Radny przedstawił argumenty decyzji komisji rewizyjnej, np. niewykonane prace w świetlicy wiejskiej z zakresu funduszu sołeckiego w Odrynkach.

Wójt Andrzej Pleskowicz stwierdził, że wszystkie dokumenty są do wglądu w księgowości.

Radny Witold Bubnicki dodał, że jest oświadczenie wykonawcy o dokończeniu prac nieodpłatnie.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytuje kiedy zostaną rozpoczęte prace związane z przykryciem dachu na świetlicy wiejskiej.

Wójt wyjaśnił, że wykonano więźbę dachowa i zamówiono blachę.

Radny Witold Bubnicki zapytuje o koszt wykonania dachu w świetlicy.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że protokołem został przekazany materiał na więźbę dachową, została zamówiona blacha i na kolejną sesję zostaną przedstawione faktury za wykonanie dachu.

Radny Witold Bubnicki dodał, że zmieni się ustawa o izbach obrachunkowych i wówczas nie będzie opierać się tylko na sprawozdaniach finansowych.

Radca prawny Jakub Ławniczak odniósł się do wypowiedzi radnego stwierdzając, że regionalna izba obrachunkowa kontrolować będzie wójta, a nie radę. Wójt wykonuje budżet i to on będzie podlegał nowym rygorom z ustawy.

Radna Wiera Dudzicz zapytała, dlaczego w poprzednim roku wkład własny na dane inwestycje był ujęty w budżecie do końca roku.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk wyjaśniła, że staraliśmy się o dofinansowanie i dlatego ten wkład własny był ujęty.

Skarbnik Iwona Nikonowicz dodała, że na koniec ubiegłego roku w budżecie tych pieniędzy nie było. Te inwestycje przełożone są na kolejny rok.

Radna Joanna Szafrańska nadmieniła, że sprawy opisane w protokole przez Komisję Rewizyjną odnośnie niewykonania inwestycji drogowych były poruszane. Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała to. Dodała, że wójt nie złożył wyjaśnień dlaczego wniosek na drogę w Socach nie otrzymał dofinansowania.

Wójt Andrzej Pleskowicz udzielił wyjaśnień odnośnie nie przyznania dofinasowania na drogi w Socach i Odrynkach.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że to rada głosuje nad uchwałami przygotowanymi przez wójta.

Radna Tamara Leszczyńska nawiązała do tematu dożwirowania. Radna chciała uczestniczyć przy dożwirowaniu, dostała informacje o planowanym czasie i kiedy dotarła na umówioną godzinę okazało się, że żwir dowieziono wcześniej.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że nie ma sprawozdań z wykonania funduszy sołeckich. Nadmieniła również, że fundusz sołecki we wsi Trześcianka nie został zmieniony. Mieszkańcy są w dalszym ciągu za wykonaniem placu zabaw.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że ponownie złożono wniosek o dofinansowanie budowy boksu garażowego dla OSP Trześcianka.

Radny Adam Ostaszewski również nawiązał temat  realizacji funduszy sołeckich. W Tyniewiczach nie są dokończone prace porządkowe.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że radni starają się i fundusz sołecki będzie co roku podejmowany.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXVII/134/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz podziękował za udzielenie absolutorium.

- w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu;

Radny Roman Ostapczuk poinformował, że na posiedzeniu komisji radna Tamara Leszczyńska zadzwoniła do Zarządu Dróg Powiatowych celem uzyskania bliższych informacji. Komisja dowiedziała się, że 10 tys. zł zawartych w tej kwocie to jest zwrot dla powiatu za przekazanie na rzecz gminy 10 tys. zł celem pozyskania przez gminę dofinansowania na przebudowę ulicy Ogrodowej. Na remont drogi do wsi Przybudki gmina przekaże 20 tys. zł plus 10 tys. zł zwrotu. Z informacji pozyskanych od Pani Kierownik wynika, że remont tej drogi będzie polegał na kosmetycznych poprawkach. Radny zapytuje czy gmina może wykonać remont tej drogi, a powiat zwróci część środków.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk dodała, że na poprzedniej sesji zapytała radcę prawnego o to samo, który stwierdził, że nie można tak zrobić.

Radny Roman Ostapczuk nadmienił, że skoro firma prywatna mogła wykonać za porozumieniem asfalt na drodze gminnej to dlaczego gmina nie może wyremontować drogi powiatowej.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że możemy to zrobić, ale należy zawrzeć to w umowie. Należałoby zawrzeć w umowie sposób rozliczenia i jeżeli powiat nie zrealizuje tego zadania to będzie zmuszony zwrócić dotację.

Radny Piotr Paweł Lewczuk zapytuje co za 20 tys. zł gmina jest w stanie zrobić.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że trzeba mieszkańcom pomóc w tej kwestii i dofinansować przebudowę drogi. Wspomniał również, że starosta zobowiązuje się do wykorzystania kwoty jaką przekaże rada na remont drogi do wsi Przybudki, ale na tę chwilę powiat nie ma środków, aby dołożyć drugie tyle. Wójt powiedział również, że należy zwrócić się do powiatu, aby ujął w budżecie remont tej drogi jako inwestycja.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik potwierdziła słowa wójta i powiat w bieżącym roku nie wyłoży środków na tę drogę.

Obrady opuściła radna Natalia Siemienowicz. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych.

Mieszkaniec wsi Przybudki zwrócił się z prośbą do rady o przekazanie środków na remont drogi do wsi Przybudki.

Radny Piotr Paweł Lewczuk również zwraca się z prośbą o przekazanie tych środków dla powiatu na remont tej drogi.

Radny Witold Bubnicki zapytuje jaki byłby koszt naprawy tej drogi bez nawierzchni asfaltowej.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że weryfikuje to kosztorys.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVII/135/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

- w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew;

Radny Piotr Paweł Lewczuk zabrał głos w tej sprawie.

Radny Roman Ostapczuk wyraził swój sprzeciw w sprawie podwyżki diety radnym i sołtysom.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że już ta sprawa była poruszana wcześniej i chodzi tu o komisję rewizyjną, a mianowicie komisja rewizyjna spotyka się na posiedzeniach komisji i na kontrolach, a pozostałe komisje tylko na posiedzeniach komisji.

Radca prawny Jakub Ławniczak dodał, że ma trochę odmienne zdanie. Wyjaśnił, że z samej ustawy wynika iż członkowie komisji rewizyjnej mogą mieć wyższą dietę – w zależności od sprawowanej funkcji dieta może być zróżnicowana. Zmiana ujednolici zasady wypłacania diet.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powiedziała, że przygotowała dwa warianty uchwały. Odczytała na początku uchwałę z propozycjami kwot komisji rewizyjnej:

Przewodniczący Rady – 1200 zł
Komisja Rewizyjna – 500 zł
Pozostali Radni – 400 zł
Sołtysi – 80 zł

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały ze stawkami zaproponowanymi w I wersji. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 2 radnych, przeciw – 7, wstrzymało się – 3.

Uchwała nie podjęta.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk rozdała radnym II wersję uchwały.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że rada chce podnieść diety sołtysom i dlatego I wersja uchwały nie przeszła.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała nową wersję uchwały z następującymi stawkami:

Przewodniczący Rady – 1000 zł
Komisja Rewizyjna – 400 zł
Pozostali Radni – 350 zł
Sołtysi – 80 zł.

Radny Witold Bubnicki zapytuje radcę prawnego czy radzie można w ten sposób przedstawiać uchwały.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że to rada na początku przyjmuje porządek obrad i godzi się na przedstawione projekty. Jeżeli projekt uchwały różni się stawkami to rada głosuje nad każdą propozycją oddzielnie, a nie jedną uchwałę po drugiej. Należy zgłosić wniosek o zmianę do uchwały i przegłosować.

Radny Witold Bubnicki stwierdził, że komisja rewizyjna ma inną propozycję stawek.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że należy złożyć wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad nowej uchwały, ponieważ I wersja została nie podjęta.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że propozycja komisji rewizyjnej była inna mianowicie stawka dla komisji rewizyjnej była wyższa o 100 zł od członków pozostałych komisji, ponieważ komisja rewizyjna pracuje więcej.

Radca prawny Jakub Ławniczak ponownie stwierdził, że należy przyjąć nową uchwałę do porządku obrad poprzez zgłoszenie i przegłosowanie wniosku formalnego.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że należy uregulować stan prawny wypłacania diety. Radna zgłosiła wniosek formalny dotyczący wprowadzenia do porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew z nowymi stawkami.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że przedstawiając wniosek formalny dotyczący zmiany porządku obrad i wprowadzenie uchwały radni muszą przedstawić swoją propozycję i jeżeli takowa uchwała zostanie wprowadzona wówczas radni głosują nad ewentualnymi poprawkami do projektu uchwały.

Radna Joanna Szafrańska podała propozycje stawek:

Przewodniczący Rady – 1000 zł,
Komisja Rewizyjna – 400 zł
Pozostali Radni – 350 zł
Sołtysi – 100 zł.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny o wprowadzenie nowego projektu uchwały do porządku obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za wprowadzenie uchwały do porządku obrad głosowało – 5 radnych, przeciw – 5, wstrzymało się – 2.

Wniosek nie przeszedł.

Radny Piotr Paweł Lewczuk zgłosił wniosek formalny o wprowadzenie do porządku obrad nowego projektu uchwały w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew z nowymi stawkami.

Propozycja stawek:

Przewodniczący Rady – 1200 zł
Komisja Rewizyjna – 500 zł
Pozostali Radni – 350 zł
Sołtysi – 100 zł.

Radca prawny Jakub Ławniczak stwierdził, że to jest wniosek formalny i należy poddać go pod głosowanie. Dodał, ze lepszym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie uchwały do porządku obrad i przegłosowanie ewentualnych zgłaszanych poprawek do uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie zgłoszony wniosek formalny o wprowadzenie nowego projektu uchwały do porządku obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad głosowało – 7 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 1.

Uchwałę w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew  wprowadzono do porządku obrad.

Radny Roman Ostapczuk przedstawił propozycję stawek Komisji Budżetu i Finansów:

Przewodniczący Rady – 1000 zł
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – 400 zł
Pozostali członkowie Komisji Rewizyjnej – 350 zł
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rozwoju Gminy – 350 zł
Członkowie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Rozwoju Gminy – 300 zł
Sołtysi – 80 zł.

Radny Witold Bubnicki przedstawił propozycję stawek Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący Rady – 1200 zł
Komisja Rewizyjna 500 zł
Pozostali Radni – 400 zł
Sołtysi 100 zł.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że należy po kolei przegłosować poprawki do uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie przedstawioną zmianę przez radnego Romana Ostapczuka. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za przedstawioną  zmianą głosowało – 3 radnych, przeciw – 5, wstrzymało się – 4.

Zmiana nie przyjęta.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie przedstawioną zmianę przez radnego Witolda Bubnickiego. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za przedstawioną  zmianą głosowało – 6 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 2.

Zmiana przyjęta do projektu uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 6 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXVII/136/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

Radny Roman Ostapczuk wnosi rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz omówiła wszystkie zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Radna Wiera Dudzicz zapytuje czy są jakieś środki z zewnątrz na termomodernizację skoro ujęte jest w załączniku nr 3 poz. 11.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, dlaczego ujęte jest jeszcze zadanie.

Radny Witold Bubnicki zapytuje co to za kwota 68 tys. zł na zakup materiałów i wyposażenia.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że jest to kwota przeznaczona dla szkoły. Dodała, że w momencie nanoszenia poprawek do projektu budżetu szkoła proponowała kwotę 160 tys. zł, ale ponieważ szukaliśmy oszczędności to zmniejszono do 100 tys. zł.

Radny Witold Bubnicki zapytuje o projekt „Mała infrastruktura w Dolinie Górnej Narwi”.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że Gmina Narew jest członkiem Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi i wówczas gminy przynależne do stowarzyszenia podejmują uchwałę, że będą partycypować w kosztach opracowania dokumentacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz uzupełniając powiedział, że to chodzi o pozyskanie wozu strażackiego.

Radny Witold Bubnicki zapytuje o budowę muzeum.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że dostał zgodę od rady na złożenie wniosku z programu transgranicznego.

Radny Witold Bubnicki zapytuje kto będzie zarządzał tym budynkiem.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że budynek zaprojektowany jest na ogrzewanie elektryczne i gmina będzie wnioskować o dofinansowanie na fotowoltaikę.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXVII/137/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 4.

Uchwała Nr XXVII/138/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 - 2032 stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

Obrady opuściła radna Anna Jakoniuk. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 11 radnych.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Wójt Andrzej Pleskowicz poruszył temat odbioru odpadów. 30 czerwca br. kończy się umowa na odbiór, a po przetargu jedyna złożona oferta jest o 20% wyższa od możliwości finansowych gminy. Dodał, że na dwa miesiące zostanie podpisany aneks do umowy o przedłużenie na dotychczasowych warunkach. Nadmienił, że na kolejnej sesji należy podjąć uchwałę w sprawie ustalenia stawek na odbiór odpadów.

Obrady opuścił radny Piotr Paweł Lewczuk. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 10 radnych.

Skarbnik Iwona Nikonowicz dodała, że przeanalizowała 2016 rok i gmina w minionym roku dołożyła 72 813 zł.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje jaka firma wygrała przetarg na elewacje budynku urzędu.

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że w przetargu najniższą ofertę zaproponowała firma „SATO” z Białegostoku – 120 500 zł.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że firma ma wykonać docieplenie styropianem o grubości 10 cm lub 5 cm styropianem grafitowym, wymiana wszystkich parapetów, ocieplenie fundamentów.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje czy na kolejnej sesji w zmianach w budżecie zostanie ujęte dołożenie środków do elewacji.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że jeżeli będzie trzeba dołożyć to jest możliwość przesunięcia środków zarządzeniem wójta.

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radny Roman Ostapczuk zgłasza wniosek o wyrównanie drogi przed dożwirowaniem we wsi Usnarszczyzna.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytuje o termin przykrycia dachu w świetlicy.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że więźba dachowa jest już wykonana i została zamówiona blacha.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń stwierdziła, że za blachę będzie trzeba zapłacić, a wykonawca zobowiązał się do przykrycia dachu w kosztach opłaconej wcześniej faktury.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wszystkie dokumenty dostępne są w księgowości.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń dodała, że w ramach funduszu sołeckiego zamontowano drzwi wejściowe i wymurowano ściankę.

Radna Joanna Szafrańska zabrała głos w sprawie pisma od mieszkańców wsi Saki.

Mieszkanka wsi Narew zapytuje o drogę prowadzącą do jej posesji. Dodała, że zwróciła się do urzędu o przesłanie kopi dokumentacji warunków zabudowy i w odpowiedzi otrzymała dwie decyzje.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że mieszkanka otrzymała projekt decyzji i decyzję. Dodał, że całą dokumentację w trakcie postępowania mieszkanka również otrzymała. Nadmienił, że radni mogą wprowadzić do budżetu naprawę tej drogi jako inwestycję na 2018 rok.

Mieszkanka wsi Narew nadmieniła, że w decyzji jest wyraźny  zapis mówiący o dojeździe do posesji. Stwierdziła również, że analiza terenu została podpisana przez wójta więc miał świadomość wydając decyzje jaka jest sytuacja.

Wójt Andrzej Pleskowicz potwierdził, że miał świadomość, iż dojazd musi być, ale naprawa pochłonie większe środki finansowe wówczas rada powinna ująć to w planie inwestycyjnym.

Mieszkanka wsi Narew powiedziała, że zwracała się z prośbą o ujęcie naprawy tej drogi w planie budżetowym. Dodała, że pismo nie było przekazane od razu do rady. Dopiero po ponownej prośbie pismo przekazano.

Wójt Andrzej Pleskowicz zwracając się do radnych prosi o zastanowienie w tej kwestii i podjęcia decyzji czy przeznaczyć środki na remont drogi prowadzącej do posesji mieszkanki.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk uzupełniając dodała, że jak mieszkanka przyniosła pismo poprosiła o wytłumaczenie radcę prawnego.

Wójt Andrzej Pleskowicz ponownie stwierdził, że jeżeli rada podejmie decyzje o przeznaczeniu środków na remont tej drogi to zostanie to zrealizowane.

Obrady opuściła radna Tamara Leszczyńska. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 9 radnych.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin poinformowała, że wystosowała pismo do Starostwa Powiatowego w Hajnówce z prośbą o poprawę bezpieczeństwa na drodze wojewódzkiej nr 685 w miejscowości Makówka. Starostwo pismo przekazało do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

Pani Maria odczytała otrzymaną odpowiedź, która informuje o podjętej decyzji i ustawieniu lustra na skrzyżowaniu we wsi Makówka oraz postawienie tablic.

Mieszkanka wsi Narew poprosiła o udzielenie informacji czy wniosek na termomodernizacje budynku szkoły i urzędu otrzymał dofinansowanie.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, aby mieszkanka złożyła pismo z pytaniem do urzędu.

Ad. 9. Zamknięcie obrad XXVII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXVII sesji Rady Gminy Narew o godz. 13.05.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

 

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

 

Załącznik nr 2 - Protokół Nr 24/17 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 21 czerwca 2017r

Załącznik nr 3 - Protokół Nr 33/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dni 13-14 czerwca 2017r.

Załącznik nr 4 - Protokół kontroli Nr 2/17 Komisji Rewizyjnej z dnia 20-21 czerwca 2017r.

Załącznik nr 5 - Uchwała Nr XXVII/133/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Narew za 2016 rok

Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXVII/134/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Narew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

Załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXVII/135/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy w formie dotacji celowej Powiatowi Hajnowskiemu

Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXVII/136/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia miesięcznych stałych diet radnych i sołtysów Gminy Narew

Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXVII/137/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok

Załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXVII/138/17 Rady Gminy Narew z dnia 26 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2017 - 2032