Protokół Nr XXVIII/17

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXVIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 08 sierpnia 2017 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXVIII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Walentyna Timofiejuk.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 11 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni nieusprawiedliwieni – Michał Kozyrski , Adam Ostaszewski i Walenty Sadowski, radna nieobecna usprawiedliwiona – Aneta Leonowicz. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Narew na lata 2017 – 2019;
  • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021”;
  • w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym;
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
  • w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew;
  • w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032;
  • w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.
 7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski, informacje.
 9. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poinformowała, że protokół z XXVII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił informacje z realizacji budżetu w I półroczu:

 • modernizacja ulicy w Odrynkach – zakończona i rozliczona inwestycja;
 • modernizacja ulicy w Socach – rozstrzygnięty przetarg na kwotę 530 tys. zł, zagwarantowana kwota w budżecie była na kwotę 500 tys. zł przesunięto brakującą kwotę 30 tys. zł ze środków przeznaczonych na odśnieżanie.
 • modernizacja ulicy we wsi Lachy – zakończona i rozliczona inwestycja;
 • przebudowa drogi gminnej położonych w obrębie geodezyjnym Rybaki, wieś Gramotne – została podpisana umowa na wykonanie drogi, zapewnione są środki z Lasów Państwowych. Wójt dodał, że jest na etapie rozeznania cenowego na kruszywo łamane, jeżeli uzna, że kwota 200 tys. zł jest niewystarczająca będzie negocjował z Lasami Państwowymi, aby skrócić odcinek drogi;
 • sporządzenie dokumentacji technicznej na ulice Leśną, Polna i Łąkową w Narwi – jesteśmy na etapie wykonania dokumentacji, koszt dokumentacji wynosi 9400 zł;
 • sporządzenie dokumentacji technicznej na ulice Dąbrowskiego, Kowalskiej i Cichej – ta sama firma wygrała przetarg co na poprzednie ulice;
 • zakup działki w miejscowości Lachy – wyjaśnił, dlaczego gmina była zmuszona do kupienia tych działek;
 • termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Narwi – nie dostaliśmy dofinansowania. Jest około 600 tys. zł środków własnych, po konsultacji z dyrektorem ZSP zadecydowano, że te środki zostaną przeznaczone na remont sali gimnastycznej;
 • termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Narwi – rozpoczęto już prace. Dodał, że chciałby zrobić schody wejściowe i najbardziej praktycznym rozwiązaniem byłoby wykonanie z kamienia, ale znacznie przewyższa budżet. Będzie rozważać przełożenie tych robót na przyszły roku lub ułożenie na schodach terakoty;
 • modernizacja kuchni w budynku ZSP w Narwi – trzeba zacząć od zrobienia dokumentacji na elektrykę;
 • modernizacja korytarza w budynku ZSP w Narwi – były to przede wszystkim zalecenia sanepidu i zostało to już wykonane. Zabrakło środków, ale skarbnik i dyrektor przeanalizowali budżet i szkoła przeniosła środki z innego paragrafu;
 • zakup agregatu prądotwórczego do ZSP w Narwi – został zakupiony i przekazany do szkoły;
 • zakup 2 szt. agregatów prądotwórczych do hydroforni w Łosince i Iwankach – zostały zakupione i zamontowane;
 • zakup kosiarki 22 – konnej – zostało to zrealizowane;
 • zakup oprogramowania do planów zagospodarowania przestrzennego oraz obsługi rozliczeń po centralizacji podatku Vat - jest to kosztowne, więc program do zagospodarowania przestrzennego zostanie zakupiony w przyszłym roku;
 • budowa placu zabaw w miejscowości Trześcianka – prace należy rozpocząć od zrobienia ogrodzenia, teren jest już przygotowany. Również dotyczy to budowy placu w miejscowości Łosinka;
 • czekamy na rozstrzygnięcie konkursu na dobudowę biblioteki w Łosince;
 • zakup kotłowni olejowej do budynku świetlicy i OSP w Łosince – zostało to już wykonane;
 • rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Trześciance, dokumentacja na część elektryczną – zostało to wykonane, został złożony wniosek na dofinansowanie dobudowy boksu garażowego;
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej niezbędnej do uzyskania dofinansowania dla zadania inwestycyjnego w ramach projektu RPO Województwa Podlaskiego oparta na odnawialnych źródłach energii – wniosek o dofinansowanie został złożony;
 • modernizacja budynku OSP w Narwi przy ul. 1 Maja – dokumentacja została zrobiona, jest już pozytywne uzgodnienie od konserwatora zabytków;
 • budowa budynku muzeum w Narwi – została opracowana dokumentacja techniczna. Pozostało wydać decyzję warunków zabudowy. Są to niezbędne dokumenty do programu transgranicznego i ubiegania się o dofinasowania;

Ponadto wójt przedstawił realizacje funduszu sołeckiego.

 • Ancuty – pomimo stwierdzenia przez Zarządu Dróg Wojewódzkich, że w planie przebudowy drogi Nowosady – Zabłudów uwzględniona jest zatoka na wysokości miejscowości, przystanek na prośbę mieszkańców wsi zostanie ustawiony;
 • Białki – został rozstrzygnięty przetarg na wymianę instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej;
 • Chrabostówka – zostały zakupione podwaliny do świetlicy, zostanie ogłoszony przetarg na wymianę podwalin. Jeżeli zostaną środki to przeznaczy się na resztę zaplanowanych prac remontowych;
 • Doratynka – wójt poprosił sołtysa, aby podał wymiary szalówki;
 • Gorędy – zostało wykonane dożwirowanie drogi gminnej;
 • Gorodczyno – zostało wykonane ogrodzenie siatką świetlicy wiejskiej oraz zakup i montaż zasuwy odcinającej dopływ wody do świetlicy;
 • Gorodzisko – remont wewnątrz świetlicy wiejskiej nie rozpoczął się, w bieżącym tygodniu wójt rozezna się w kwestii robót i wyceny. Podobnie jest w sołectwie Janowo.
 • Krzywiec – remont drogi gminnej we wsi, dla pięciu sołectw został ogłoszony przetarg, najkorzystniejsza oferta to około 50 zł za m² asfaltu;
 • Lachy – częściowo wykonany remont świetlicy;
 • Makówka – część prac będzie wykonanych we własnym zakresie;
 • Narew – Gnilica – zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej, pozostałe środki zostaną przeznaczone na zadanie wskazane przez mieszkańców;
 • Narew – Osiedle – została wykonana przebudowa ulicy Konwaliowej, przekroczono znacznie przeznaczony fundusz sołecki więc wykonanie oświetlenia kortu przy boisku NOK w Narwi nie będzie możliwe;
 • Nowiny – nie było realizowane;
 • Odrynki – nie było realizowane, wykonawca z ubiegłego roku wykonał tylko część remontu w świetlicy i zobowiązał się w miesiącu wrześniu pomóc dożwirować drogi dojazdowe do łąk;
 • Przybudki – nie zostało zrealizowane;
 • Puchły – nie zostało zrealizowane;
 • Saki – częściowo prace zostały wykonane i w dzisiejszych zmianach w budżecie zostało ujęte dofinansowanie wsi na 10 tys. zł;
 • Waniewo – prace zostały wykonane;
 • Istok – prace geodezyjne zostały wykonane;
 • Ogrodniki – nie zostało zrealizowane;
 • Radźki – nie zostało zrealizowane;
 • Gradoczno - nie zostało zrealizowane;
 • Waśki – częściowo wykonane prace;
 • Koweła – prace zostaną rozpoczęte od wymiany stolarki okiennej;
 • Kotłówka – nie zostało wykonane;
 • Iwanki – ten sam wykonawca będzie realizował co we wsi Białki;
 • Soce – zostało wykonane dożwirowanie, dodał, że były uwagi ze strony radnej dotyczące nieuczciwości co do dowozu kruszywa. Wójt sprawę z kompletem dokumentów skierował do zbadania przez policję w Hajnówce.

Wójt Andrzej Pleskowicz poinformował również o niezapowiedzianej kontroli przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w miejscowości Doratynka celem zbadania wywozu i uprzątnięcia nieczystości. Skarga zgodnie z protokołem jest bezzasadna.

Radna Anna Jakoniuk zapytuje czy w sołectwie Koźliki został wybrany sołtys.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że nie został wybrany sołtys.

Radna Anna Jakoniuk prosi o uregulowanie tej sprawy, ponieważ mieszkańcy tracą nie wykorzystując funduszu sołeckiego.

Ad. 5. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 34/17 z dnia 27-28 czerwca 2017r., który stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół kontroli Nr 3/17 z dnia 27-28 czerwca 2017r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Radny Witold Bubnicki w nawiązaniu do protokołu kontroli zapytuje czy są podjęte kroki w kwestii zabezpieczenia budynku po byłym ośrodku zdrowia w Łosince przed dewastacją.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zgłaszany był ten fakt przez sołtysa i radną. Jeżeli chodzi o budynek to będzie rozmawiał z mieszkańcami wsi Łosinka czy obniżyć koszt sprzedaży tego budynku, czy też wydzierżawić.

Radny Witold Bubnicki uważa, że nie powinno się już obniżać ceny, a wydzierżawić. Dodał, że proponowałby również sukcesywnie remontować ten budynek i adaptować na przykład na mieszkania socjalne.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jest przeciwny przeznaczeniu tego budynku na mieszkania socjalne. Dodał, że w danej chwili priorytetem są drogi, przygotowane są dokumentacje na inne inwestycje, a remont tego budynku pochłonie duże środki.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że ustawa o gospodarce nieruchomościami zobowiązuje gminę do posiadania mieszkań socjalnych.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśniła, że adaptacja tego budynku na mieszkania socjalne to jest duży koszt.

Radny Witold Bubnicki przedstawia protokół kontroli.

Radna Joanna Szafrańska nawiązując do protokołu dodała, że utrzymanie porządku obok budynków w filiach biblioteki należy do obowiązków pracownika oraz pracowników zatrudnionych w urzędzie. Zwracając się do wójta radna prosi o większe zaangażowanie ze strony strażaków w kwestii utrzymania porządku.

Radny Witold Bubnicki przed odczytaniem protokołu przygotował i przedstawił materiały dowodowe w postać zdjęć przedstawiających budynek świetlicy wiejskiej w Odrynkach, które zostały wyświetlone na rzutniku. Zdjęcia przedstawiały prace remontowe, które były ujęte do realizacji funduszu sołeckiego w 2016 roku. Radny zreferował przedstawiony na zdjęciach obiekt.

Wójt Andrzej Pleskowicz zapytuje dlaczego nie ma mowy o tym, że wykonawca wykonał prace poza zakres robót wewnątrz budynku.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń nawiązując do wypowiedzi wójta zapytuje kto zlecił wykonawcy taki zakres robót. Dach jest przykryty, ale leje się woda do środka.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że nie było zainteresowania takim zakres robót w momencie ogłoszonego przetargu. Dodał, że zlecił to pracownikowi, który nie wywiązał się z obowiązków dlatego w tym roku będzie sam nadzorował realizację prac z funduszów sołeckich, aby uzyskać odpis. Wójt nadmienił również, że wykonawca zobowiązał się do poprawy ubytków w świetlicy wiejskiej w Odrynkach i dowiezienia żwiru na drogi w Odrynkach. Jeżeli wykonawca wykona ten zakres robót wówczas wystawi dla gminy fakturę za wykonanie przykrycia dachu świetlicy.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że komisja rewizyjna chciała pokazać mieszkańcom jak realizacja tego funduszu została wykonana i gdzie popełniono błędy.

Radny Witold Bubnicki zwracając się do skarbnik zapytuje jaki zakres robót ujęto do zwrotu dotacji funduszu sołeckiego w miejscowości Odrynki.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że we wniosku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ujęto wymianę drzwi do świetlicy.

Radny Witold Bubnicki stwierdził, że zwrot byłby większy, gdyby zrealizowano fundusz sołecki zgodnie z wolą mieszkańców. Radny poprosił skarbnik o podanie kwot wykorzystania funduszu sołeckiego w 2016 roku, plan jaki był wykorzystania i jaki był zwrot z tego tytułu.

Skarbnik Iwona Nikonowicz powiedziała, że plan funduszy sołeckich na 2016 rok wynosił 405 951 zł, wykonanie tego funduszu opiewa na kwotę 360 701 zł i zwrot procentowy 17,827%, do zwrotu kwota wynosi około 60 tys. zł. Jeszcze nie wpłynął zwrot, termin jest do końca sierpnia br. Skarbnik dodała, że po przetargu wykonanie robót jest czasami niższy niż zaplanowany fundusz sołecki.

Radny Witold Bubnicki dalej referuje przygotowane zdjęcia z remontu świetlicy w Odrynkach. Zdjęcia przygotowane zostały chronologicznie, zrobione w miesiącu marcu, lipcu i sierpniu br. Nadmienił, że została wystawiona i opłacona faktura za prace, które nie zostały wykonane.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że księgowość nie ma obowiązku sprawdzania protokołu odbioru prac. Do księgowości trafia faktura z opisem merytorycznym i pracownicy w księgowości na podstawie opisu merytorycznego sprawdzają tylko pod względem rachunkowym.

Radny Witold Bubnicki w związku z tym zapytuje jak faktura mogła zostać opłacona skoro nie zostały wykonane prace.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że została opłacona, aby można było ubiegać się o zwrot. Dodał, że niekompetencją wykazali się pracownicy.

Radny Witold Bubnicki zapytał czy jest umowa z wykonawcą na przykrycie dachu w świetlicy wiejskiej w Odrynkach.
Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że dopóki wykonawca nie pomoże dożwirować dróg w sołectwie Odrynki to nie wystawi faktury na pokrycie dachowe.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że jest to robione bezprawnie, nie było przetargu i nie ma umowy.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że razem z sołtysem wsi Odrynki skontaktowali się z wykonawcą odnośnie remontu świetlicy. Dodał, że wykonawca na piśmie zobowiązał się do wykonania pokrycia dachu w ramach umowy zawartej na otynkowanie ścian, szpachlowanie i założenia narożników. Wójt miał tylko przekazać materiał na więźbę dachową. Radny stwierdził, że kwota za wykonaną dotychczas pracę wewnątrz świetlicy jest zdecydowanie za wysoka.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 35/17 z dnia 12 lipca 2017r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Komisja Rozwoju Gminy i Komisja Budżetu i Finansów nie obradowały w okresie międzysesyjnym.

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

- w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Narew na lata 2017 – 2019;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk o zabranie głosu poprosiła Kierownika GOPS Elżbietę Lewicką.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka pokrótce wyjaśniła program.

Radna Zenaida Iwaniuk zapytuje o asystenta rodziny.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wyjaśniła, że w ubiegłym roku był asystent rodziny, a w br. nie występowaliśmy, ponieważ zmieniła się forma dofinansowania. W ubiegłym roku całość była dofinansowana, a w br. dofinasowanie wynosi 50%.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Narew na lata 2017 – 2019 stanowi załącznik Nr 5 do oryginału protokołu.

- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021”;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk o zabranie głosu poprosiła Kierownika GOPS Elżbietę Lewicką.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka pokrótce wyjaśniła program.

Radny Roman Ostapczuk proponuje, aby taką uchwałę uchwalić na krótszy czas.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wyjaśniła, że program obejmuje zadania, które dotyczą poszczególnych części. Jeżeli zajdzie potrzeba zmiany to wdrożymy.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021” stanowi załącznik Nr 6 do oryginału protokołu.

- w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk o zabranie głosu poprosiła Kierownika GOPS Elżbietę Lewicką.

Kierownik GOPS Elżbieta Lewicka wyjaśniła projekt uchwały. Na terenie gminy nie ma ośrodków wsparcia, ani mieszkań chronionych, ale należy podjąć przez radę uchwałę na temat wysokości pobierania odpłatności. Uchwała nie będzie w tej chwili realizowana, bo gmina nie posiada takich ośrodków i mieszkań. Takie ośrodki są w powiecie hajnowskim, jeżeli osoba z naszej gminy korzystałaby z takiego ośrodka i wymagałby takiej odpłatności wówczas można powołać się na uchwałę. Pani Kierownik wyjaśniła również, że mieszkania chronione to są mieszkania dla dzieci niepełnosprawnych po warsztatach, terapii z niepełnosprawnościami, które uczą się życia codziennego. Ośrodki wsparcia, to są ośrodki np. jak schroniska dla ludzi bezdomnych.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym stanowi załącznik Nr 7 do oryginału protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, która to jest działka. Dodał, że jesteśmy jedyną gminą, która posiada legalnie działająca żwirownię. Wójt przedstawił pismo od wojewody dotyczące żwirowni gminnej. Zlecił również wycenę tej żwirowni, która opiewa na kwotę 747 500 zł bez możliwości odpisu VAT. Wójt powiedział, że koncesja na żwirownie wygasa w 2022 roku, po wygaśnięciu koncesji spocznie na gminie obowiązek wykonania rekultywacji.

Radna Halina Turbaczewska zapytuje czy osoba prywatna, która nabędzie żwirownię uzyska koncesję.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że tak. Musi spełnić określone warunki. Decyzja należy do radnych. W tej chwili żwir z gminnej żwirowni wykorzystywany jest do remontu drogi w Socach.

Radna Tamara Leszczyńska opowiedziała o podejrzeniu kradzieży kamienia z drogi w Socach przez wykonawcę.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że dzwonił do kierownika firmy z wiadomością o podejrzeniu wywiezienia kamienia przez pracowników. Wójt dodał również, że wykonawca ma pozwolenie, zgodnie ze specyfikacją, wziąć tyle kamienia ile jest potrzeba do wykonania drogi.

Radna Tamara Leszczyńska zgłosiła wniosek o wycinkę akacji przy starej szkole. Poruszyła temat dożwirowania drogi.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że cała dokumentacja w sprawie dożwirowania drogi skierowana została do sprawdzenia przez policję.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje jaka ilość złoża żwiru pozostała do wydobycia ze żwirowni gminnej.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że około 175 tys. m³ całego zasobu.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że rozeznał się w kwestii sprzedaży żwirowni i w tej kwocie może nie udać się sprzedać.

Sołtys wsi Waniewo Agnieszka Jarmocik poprosiła radnych o wstrzymanie się z decyzją, ponieważ koncesja wydana jest do 2022 roku i żwir można wykorzystać na drogi gminne.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 1 radny, przeciw – 8, wstrzymało się – 2.

Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew nie podjęto.

- w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych;

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił projekt uchwały. Uchwała związana jest z pracami scaleniowymi.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że prace scaleniowe rozpoczęły się, środki zostały przekazane. Radny powiedział, że na początku zostaną podzielone grunty, wydzielone drogi, a w pracach po scaleniowych będą robione drogi.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radny, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/142/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych stanowi załącznik Nr 8 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Narew;

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił cel podjęcia uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 11 radny, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem luz zarządzającym jest Gmina Narew stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

- w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że ogłoszony został przetarg i po przetargu cena była wyższa niż dotychczas. Przetarg został unieważniony, a umowę przedłużono na dotychczasowych warunkach do momentu ogłoszenia i rozstrzygnięcia drugiego przetargu. Zgodnie z ustawą gmina nie może ani dokładać, ani zarabiać.

Skarbnik Iwona Nikonowicz podała różnicę między dochodami uzyskanymi, a poniesionymi kosztami. Kwota w 2016 roku wynosi 72 tys. zł.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że proponuje podwyższyć do kwoty 7,5 zł za odpady segregowane.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytuje, czy można zdać odpady budowlane np. wełnę.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że tego typu odpady należy we własnym zakresie uprzątnąć. Gmina może przyjąć gruz budowlany, opony i meble.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zapytuje co z mieszkańcami, którzy nie mają kosza i nie zdają odpadów.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że ustawa o gospodarowaniu odpadami daje możliwość gminie w drodze decyzji administracyjnej nałożyć obowiązek zdawania odpadów.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała jaką kwotę ma wstawić do uchwały.

Radni odparli, że 7,50 zł za odpady segregowane i 15 zł za odpady niesegregowane.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje czy po takiej podwyżce gmina nie będzie dokładać.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że nie wystarczy na pokrycie całkowitych kosztów za odbiór odpadów.

Radny Witold Bubnicki proponuje, aby za odbiór odpadów segregowanych podnieść do 8 zł za jednego mieszkańca dla nieruchomości zamieszkałej.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zapytała radnych czy zgadzają się podnieść do kwoty 8 zł za odbiór odpadów segregowanych i 16 zł za odbiór odpadów niesegregowanych.

Radni zgodzili się na tę propozycję, a radna Joanna Szafrańska dodała, że pod warunkiem, iż gmina wyśle pisma do osób, które nie maja podpisanych umów na odbiór.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały ze zmianą.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały ze zmianą. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 10 radny, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXVIII/144/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok;

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz omówiła wszystkie zmiany w budżecie po stronie dochodów i wydatków.

Radna Wiera Dudzicz zapytuje jakimi zmianami różnią się dwa projekty.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że zmiana nastąpiła w załączniku inwestycyjnym i w załączniku dotyczącym funduszy sołeckich.

Radny Witold Bubnicki zwracając się do skarbnik poprosił, aby w objaśnieniach do każdego punktu opisywać czego dotyczą zmiany. Następnie radny zwrócił się do wójta z pytaniem o dofinansowanie budynku świetlicy wiejskiej w Łosince. Zapytuje również kiedy biblioteka zostanie przeniesiona do świetlicy i gmina przestanie utrzymywać dwa budynki.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje o boks garażowy w Trześciance.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że czeka na decyzję Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie. Dodał, że mieszkańcy nie chcieli przeznaczyć środków z funduszu sołeckiego na centralne ogrzewanie w boksie garażowym w Trześciance.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała nowy projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XXVIII/145/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 – 2032.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXVIII/146/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 - 2032 stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

- w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew.

Radny Roman Ostapczuk zgłosił radną Tamarę Leszczyńską jako drugą kandydatkę na Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie kandydaturę, ujętą w treści projektu uchwały, radną Zenaidę Iwaniuk. W głosowaniu jawnym głosowało 10 radnych (radna Zenaida Iwaniuk wykluczona z głosowania). Za kandydaturą Zenaidy Iwaniuk głosowało 7 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 2. Kandydatura radnej Zenaidy Iwaniuk została przyjęta do uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 11 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało 8 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 3.

Uchwała Nr XXVIII/147/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

Ad. 7. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że na kolejną sesję zostanie przez Skarbnik przedstawiona realna kwota na inwestycje na przyszły rok.

Obrady opuściła radna Halina Turbaczewska. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 10 radnych.

Radny Piotr Paweł Lewczuk stwierdził, że na poprzedniej sesji dla powiatu hajnowskiego zostały przekazane środki na remont drogi do Przybudek, ale do tej pory nic nie zostało zrobione.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że apelował i prosił o jak najszybszy remont tej drogi. Dodał, że powiat nie dołoży więcej środków na ten cel.

Skarbnik Iwona Nikonowicz dodała, że jeszcze środki nie zostały przekazane do powiatu, bo nie ma podpisanego porozumienia.

Radna Anna Jakoniuk zgłosiła wniosek o renowację tablic Natura 2000 i postawienie znaków ostrzegających przed dziką zwierzyną.

Ad. 8. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Sołtys wsi Ancuty Janina Korzunowicz podziękowała radnej Tamarze Leszczyńskiej za przekazanie środków na zakup gwoździ potrzebnych do remontu kładki.

Radna Joanna Szafrańska prosi o wyjaśnienie zdarzenia drogowego z udziałem OSP Trześcianka na trasie Narew – Dubiny.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że nic nie wiedział o tym zdarzeniu.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje jak sytuacja wygląda ze wspólnotą wiejską. Na terenie wspólnoty wiejskiej zawalił się mostek.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że należy zgłosić ten fakt do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin poruszyła temat oznakowania na zakręcie na drodze Narew – Makówka.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że to leży w kompetencji Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin dodała, że na poprzedniej sesji czytała pismo z Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i zamieścili przy tej drodze lustro i tablice odblaskowe. Nadmieniła również, że zakręt o który chodzi należy do drogi gminnej.

Wójt Andrzej Pleskowicz stwierdził, że gmina nie ma prawa ustawiać znaków w pasie drogi wojewódzkiej.

Obrady opuścił radny Witold Bubnicki. Na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 9 radnych.

Sołtys wsi Doratynka Witalis Selewoniuk prosi o zrobienie drogi do obór w sołectwie Doratynka.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że radni powinni zobaczyć drogę i zadecydować czy ująć w budżecie do realizacji na 2018 rok.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk wnioskuje o dołożenie środków do funduszu sołeckiego w celu oszalowania całej świetlicy we wsi Doratynka.

Mieszkanka wsi Narew zwracając się do wójta zapytując o przyczynę nie otrzymania dofinansowania na termomodernizację. Mieszkanka dodała, że wójt wyjaśniał wcześniej i podał przyczynę jako, że błąd rozliczenia dotacji nie był ujęty w wykazie wymogów formalnych koniecznych do spełnienia. Mieszkanka nadmieniła, że w regulaminie była podana dokładna data zakończenia realizacji projektu i nie może być dłuższy niż 31.10.2018r.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, przyczynę błędu.

Mieszkanka wsi Narew zapytuje kto poniósł konsekwencje za to, że wniosek odpadł. Dodała również, że skoro wniosek odpadł to gmina realizację tej inwestycji musi wykonać ze swoich środków.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że sam napisał wniosek.

Radna Wiera Dudzicz dodała, że wójt nie powinien się tym zajmować. Powinna być osoba od napisania wniosków o dofinansowanie.

Ad. 9. Zamknięcie obrad XXVIII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Walentyna Timofiejuk zamknęła obrady XXVIII sesji Rady Gminy Narew o godz. 13.10.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 14 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 15 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Walentyna Timofiejuk

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 - Protokół nr 34/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 27-28 czerwca 2017r.
Załącznik nr 3 - Protokół nr 3/17 Komisji Rewizyjnej z kontroli Gminnej Biblioteki Publicznej w dniach 27-28 czerwca 2017r.
Załącznik nr 4 - Protokół nr 35/17 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach 12 lipca 2017r.
Załącznik nr 5 - Uchwała Nr XXVIII/139/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Programu wspierania rodziny w Gminie Narew na lata 2017 – 2019 "
Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XXVIII/140/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2021”
Załącznik nr 7 - Uchwała Nr XXVIII/141/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych udzielających schronienia osobom tego pozbawionym
Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XXVIII/142/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XXVIII/143/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem luz zarządzającym jest Gmina Narew
Załącznik nr 10 - Uchwała Nr XXVIII/144/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załącznik nr 11 - Uchwała Nr XXVIII/145/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2017 rok
Załącznik nr 12 - Uchwała Nr XXVIII/146/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2017 - 2032
Załącznik nr 13 - Uchwała Nr XXVIII/147/17 Rady Gminy Narew z dnia 8 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Narew