Protokół Nr XXXIII/18

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXIII Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 22 stycznia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXIII Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.
Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radny nieobecny nieusprawiedliwiony – Piotr Paweł Lewczuk. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

 

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz wnioskuje o wycofanie z porządku obrad pkt 5 - Wnioski z posiedzeń Komisji, ponieważ komisje nie obradowały w okresie międzysesyjnym. Następnie poddała pod głosowanie zmianę porządku obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za zmiana porządku obrad głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przyjęciem porządku obrad głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIII sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie uchwalenia budżetu gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.
 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2018 rok.
 7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Narew na 2018 rok.
 8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Narew za 2017 rok.
 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXXIII Sesji Rady Gminy Narew.

 

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XXXII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

 

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:

 • zakończono przebudowę drogi Rybaki – Gramotne; w styczniu Lasy Państwowe przelały dofinansowanie w kwocie 200 tys. zł;
 • prawdopodobnie ruszą dwa programy na odbiór azbestu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i z Urzędu Marszałkowskiego;
 • będzie wznowiony program w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy o dofinansowanie projektów na Odnawialne Źródła Energii (OZE); wójt poinformował również o poprzednim programie, gdzie gmina nie otrzymała dofinansowania – dla osób, które wpłaciły pieniądze na projekty zostaną zwrócone środki w kwocie 150 zł;
 • gmina dostała 3 samochody z Komendy Głównej Policji, jeden w tym tygodniu zostanie już odebrany;
 • wyjaśnił również temat wyłączenia oświetlenia ulicznego we wsi Janowo;

 

Ad. 5. Podjęcie uchwał.

- w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2018 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki odczytał plan pracy komisji na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXIII/166/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 2 do protokołu.

 

- w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz o zabranie głosu poprosiła Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła naniesione zmiany do projektu budżetu.

Radny Roman Ostapczuk wnosi o przeprowadzenie rozmowy z bankiem i ewentualne podpisanie nowej umowy na prowadzenie konta, ponieważ koszty roczne są za wysokie.

Radny Witold Bubnicki zabrał głos w sprawie budżetu dla Narwiańskiego Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że będzie głosować przeciw budżetowi, ponieważ nie ma funduszu sołeckiego dla wsi Soce, Doratynka i Koźliki. Poruszyła również temat zakupu żwiru na drogi.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że sprawę badała prokuratura i policja. Sprawa został umorzona jako bezzasadna.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że również będzie głosowała przeciwko budżetowi, ponieważ nie dostała konkretnej odpowiedzi na złożoną przez nią interpelację.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że w dniu dzisiejszym zostanie złożony wniosek w sprawie zawarcia ugody pomiędzy radną a dyrektorem GBP do Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim.

Radny Witold Bubnicki stwierdził, że zgodzi się z wypowiedzią wójta, aby dla GBP dać niższą dotację i utrzymać rezerwę na dodatkowe wydatki.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz dodała, że większość radnych była za budżetem.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że radni prosili o usuniecie w §14 pkt 8, 9, 4.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że projekt jest zrobiony po wspólnym posiedzeniu radnych, ale ogólnego odzewu nie było czy to usunąć. Dodała, że w oddzielnym głosowaniu radni mogą zadecydować czy pozostawić te punkty czy usunąć.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIII/167/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Wójt Andrzej Pleskowicz podziękował radnym za przyjęcie budżetu na 2018 rok.

 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz o zabranie głosu poprosiła Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że WPF wiąże się z budżetem.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały. Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 10 radnych, przeciw – 4, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

 

Ad. 6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz planu pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2018 rok.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zenaida Iwaniuk odczytała plan pracy komisji na 2018 rok, który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy Halina Turbaczewska odczytała plan pracy komisji na 2018 rok, który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie plany pracy. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przyjęciem planów pracy Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

Ad. 7. Zatwierdzenie planu pracy Rady Gminy Narew na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała plan pracy Rady Gminy Narew na 2018 rok, który stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie plan pracy Rady Gminy Narew. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za przyjęciem planu pracy głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

 

Ad. 8. Sprawozdania z działalności stałych komisji Rady Gminy Narew za 2017 rok.

Radna Joanna Szafrańska odczytała sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Rozwoju Gminy Halina Turbaczewska odczytała sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok, które stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów Zenaida Iwaniuk odczytała sprawozdanie z działalności komisji za 2017 rok, które stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

 

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 29.12.2017r. przez radną Joannę Szafrańską. Odpowiedź stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

Obrady opuścił radny Michał Kozyrski. Na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 13.

Skarbnik Iwona Nikonowicz odpowiedziała na ustną interpelację zgłoszoną przez radną Tamarę Leszczyńską na sesji w dniu 29.12.2017r. w sprawie pobranych zaliczek. Skarbnik wyjaśniła, że w 2017 roku pobrano 3 zaliczki. W urzędzie 1 zaliczka 18.12.2017 na zakup lampek zewnętrznych w kwocie 574 zł. W NOK pobrana zaliczka na kwotę 2200 zł 24.01.2017r i rozliczona 31.01.2017r. na wypłatę wynagrodzenia umowa o dzieło koncert autorski. W GBP kwota 362,70 zł wypłacona 20.06.2017r., a rozliczona 23.06.2017r. – cel prenumerata czasopisma.

 

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił odnośnie budżetu, a mianowicie ujętego kredytu i pożyczki, które zostaną zaciągnięte w ostateczności.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin poprosiła o jak najszybsze przystąpienie do realizacji funduszu sołeckiego. Poruszyła również temat bezpieczeństwa na drodze do wsi Makówka.

Wójt Andrzej Pleskowicz udzielił wyjaśnień.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selewstruk zapytuje o termin rozpoczęcia realizacji funduszu sołeckiego.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytuje o termin dokończenia realizacji funduszu sołeckiego we wsi Odrynki.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jeżeli będą sprzyjające warunki to zostanie zrobione.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat naboru na odnawialne źródła energii.

Wójt Andrzej Pleskowicz pokrótce wyjaśnił na czym polega program i w jaki sposób będzie realizowany.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała pismo, które wpłynęło do rady od mieszkanki wsi Narew w sprawie naprawy drogi we wsi Trześcianka. Przewodnicząca Rady zapytała jakie jest stanowisko radnych odnośnie wymienionej w piśmie drogi.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że jeżeli mieszkanka oczekuje 1 - 2 wywrotek żwiru na drogę to należy dowieźć.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek i prośbę mieszkanki o do żwirowanie drogi. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za naprawą drogi głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Mieszkanka wsi Waniewo odczytała złożone przez siebie pismo do urzędu gminy (data wpływu 1.12.2017r.) i odpowiedź na pismo oraz odpowiedź podpisaną przez przewodniczącą rady. W związku z tym mieszkanka zapytuje jakie jest dalszy tok postępowania.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz wyjaśniła radnym, że kosztorys na remont drogi we wsi Waniewo wykonał inspektor gospodarki komunalnej, a nie mieszkańcy.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że droga nie nadaje się do naprawy i niebawem trzeba ją ująć w zadaniach inwestycyjnych.

Mieszkanka wsi Waniewo zwraca się z prośbą o naprawę drogi we wsi Waniewo.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk zapytuje czy w sołectwie planowane są jakiekolwiek inwestycje.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że planowane jest dożwirowanie dróg we wsi Skaryszewo i Nowosiółki oraz dokończenie szalowania szczytu w świetlicy wiejskiej.

Sołtys wsi Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz zapytuje o termin realizacji remontu ulic w sołectwie Narew – Piaski.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że budżet został uchwalony, w którym są ujęte te drogi i zostaną zrobione w bieżącym roku.

Obrady opuścił radny Adam Ostaszewski. Na ustawowy stan 15 radnych obecnych jest 12.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje o oszczędności z tytułu oświetlenia ulicznego. Jeżeli są oszczędności to należałoby zając się brakującym oświetleniem na terenie gminy.

Sołtys wsi Łopuchówka Mikołaj Wawrzeniuk poruszył temat odśnieżania dróg gminnych.

 

Ad. 11. Zamknięcie obrad XXXIII sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XXXIII sesji Rady Gminy Narew o godz. 11.15.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 13 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik Nr 2 Uchwała Nr XXXIII/166/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Narew na 2018 rok

Załącznik Nr 3 Uchwała Nr XXXIII/167/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narew na 2018 rok

Załącznik Nr 4 Uchwała Nr XXXIII/168/18 Rady Gminy Narew z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032

Załącznik Nr 5 Plan pracy Komisji Budżetu i Finansów na 2018 rok

Załącznik Nr 6 Plan pracy Komisji Rozwoju Gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 7 Plan pracy Rady Gminy Narew na 2018 rok

Załącznik Nr 8 Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2017 rok

Załącznik Nr 9 Sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju Gminy za 2017 rok

Załącznik Nr 10 Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu i Finansów za 2017 rok

Załącznik Nr 11 Odpowiedź na interpelację złożoną w dniu 29.12.2017r. przez radną Joannę Szafrańską