Protokół Nr XXXIV/18

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXIV Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 26 lutego 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXIV Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radcę prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Wiera Dudzicz i Michał Kozyrski.

Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, iż w związku z zorganizowanym III Marszem Pamięci Żołnierzy Wyklętych wnosi o przyjęcie oświadczenia Rady Gminy Narew dotyczące upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wprowadzenie oświadczenia do porządku obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za przyjęciem oświadczenia do porządku obrad głosowało – 11 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął również wniosek od wójta o rozszerzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad głosowało – 12, radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXIV sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Narew.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Informacja o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 7. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2018;
  • w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii w Gminie Narew na lata 2018 – 2022”;
  • w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce;
  • w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
  • w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew;
  • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.
 8. Oświadczenie Nr 1/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”.
 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXXIV Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XXXIII sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. Informacja o staraniach poczynionych przez Gminę w celu pozyskania funduszy pomocowych.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Gminy Narew Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:

 • został złożony wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zakupu pieca do Trześcianki;
 • do końca marca zostanie rozstrzygnięty program ze Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi na dofinasowanie zakupu nowego samochodu strażackiego do OSP Trześcianka i Łosinka;
 • został złożony wniosek na remont wozów strażackich w OSP Trześcianka i Łosinka;
 • został złożony wniosek do WFOŚiGW w celu umorzenia pożyczki, która była zaciągnięta w 2010r. na modernizacje oświetlenia ulicznego.
 • została wyłoniona firma na wyznaczenie drogi do lotniska;
 • odnośnie sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia w Łosince jest osoba zainteresowana kupnem, ale wszystko zależy od tego czy otrzyma kredyt na ten cel;
 • rozstrzygnięto przetarg na przebudowę ulic w Narwi – Leśna, Polna i Łąkowa oraz Dąbrowskiego, Kowalska i Cicha; w przypadku ulic pierwszych należałoby dołożyć 69 tys. zł, a w przypadku drugich 324 tys. zł
 • została obniżona subwencja oświatowa o 154 623 zł;
 • od 1 marca br. rusza program na dofinansowanie obiektów sportowych;
 • wyjaśnił uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości w Rybakach;
 • w związku z realizacją zmiany zagospodarowania przestrzennego jest możliwość dofinansowania darmowego panelu elektronicznego, czyli radni i sołtysi dostaną informację sms o sytuacjach nadzwyczajnych, które miały miejsce na terenie gminy;

Radny Roman Ostapczuk zwrócił się z prośbą, aby podjąć wspólne działania ze starostwem i wysłać pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie drogi Nowosady – Zabłudów.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik powiedziała, że na ostatniej sesji Rady Powiatu również były prowadzone rozmowy w tym temacie i jak najbardziej skierują takowe pismo.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że wspólnie z powiatem wystąpimy z pismem.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat przebudowy ulic Polnej, Leśnej i Łąkowej. W projekcie zatytułowano „Przebudowa ulic Łąkowej, Leśnej i Polnej oraz ciągu pieszo – jezdnego od ulicy Łąkowej w Narwi”. Radny dodał, że nie było mowy o tym na żadnej komisji przy uchwalaniu budżetu i prosi o wyrzucenie zapisu „…ciągu pieszo – jezdnego”.

Wójt Andrzej Pleskowicz wytłumaczył dlaczego jest taki zapis. Ze względu na zmiany parametrów ulicy Łąkowej z 9 metrów na 3,80 m., celem uzyskania zgłoszenia, taki zapis musiał być.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytuje czy można zmienić zapis na inny niż jest w budżecie.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że zapis ma znaczenie. W uchwale jest inny zapis, który do czegoś zobowiązuje.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że w zmianach w budżecie wójt tego nie ujął.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że ze względu na zmianę parametrów drogi i dwa numery geodezyjne, takiego zapisu wymagało starostwo.

Radna Tamara Leszczyńska wnosi o przygotowanie uchwały w sprawie sprzedaży pozyskanego drzewa przy pasach drogowych dróg gminnych. Dodała, że wójt na rzecz fundacji założonej przez radną podarował drzewo, które sprzedała za 450 zł i w zamian za to radna ma wyremontować świetlicę wiejską.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że praktyką jest to, że osoby składające wniosek do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zakup drzewa, mogą odkrzaczyć rowy w pasie drogowym i w zamian za to zabrać drzewo

Ad. 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do sprawozdania.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 26/18 z dnia 21 lutego 2018r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Zenaida Iwaniuk.

W zastępstwie protokół Nr 28/18 z dnia 22 lutego 2018r.odczytała radna Tamara Leszczyńska. Protokół stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Komisja Rewizyjna nie obradowała w okresie międzysesyjnym

Ad. 7. Podjęcie uchwał.

- w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2018r;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXIV/169/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2018r stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

- w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narew na lata 2018 – 2022”;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/170/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narew na lata 2018 – 2022” stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz wyjaśniła, że ze względu na zmiany w oświacie należało ująć klasę 7

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/171/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku. Pismo stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Sekretarz Wojciech Popławski odczytał drugie pismo z Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze oraz udzielił wyjaśnień. Pismo stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sekretarz Wojciech Popławski pokazał na mapie granice okręgów.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/172/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

- w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że mieszkańcy sołectwa Ogrodniki będą głosować w siedzibie obwodowej komisji wyborczej w Trześciance.

Radny Roman Ostapczuk zapytuje czy są podjęte środki w kwestii zabezpieczenia księgozbioru w Łosince podczas wyborów.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że do wyborów księgozbiór będzie zabezpieczony.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie nowy projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/173/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/174/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Narew stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany po stronie dochodów i wydatków.

Radna Tamara Leszczyńska w nawiązaniu do budżetu i dofinansowania programu na konsultacje powiedziała, że uchwała na działkę, braną pod uwagę w programie, była podjęta na sesji grudniowej. W styczniu została podpisana umowa na wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego. Czy oznacza to, że zostały podpisane dwie umowy?

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że ogłoszone było zapytanie ofertowe i podpisano jedną umowę, a na dofinansowanie z programu to podpisano drugą umowę.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że ten temat poruszany był na komisji i pracownica urzędu tłumaczyła. Nadmienił, że będzie to prowadzone w ramach szkolenia, natomiast ma zastrzeżenia do tego, że objęta została ta sama działka. Radny powiedział, że należałoby się przyjrzeć czy nie można byłoby ująć inną działkę.

Radny Witold Bubnicki zapytuje czy w kwocie 70 tys. zł przeznaczonej na boks garażowy w Trześciance jest brana pod uwagę termomodernizacja.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że w tej kwocie mieści się termomodernizacja, dokończenie podłogi i instalacja pieca.

Radna Witold Bubnicki dodał, że koszt tej budowy wynosi już 141 508 zł plus 30 tys. zł z Państwowej Straży Pożarnej plus cegła i materiał na więźbę dachową jako wkład własny. Razem daje kwotę około 200 tys. zł za budowę boksu garażowego, a duży budynek gminny chcemy sprzedać za około 100 tys. zł.

Radny Roman Ostapczuk ustosunkował się do wypowiedzi radnego.

Radna Halina Turbaczewska odniosła się do budżetu, mówiąc że w zadaniach funduszu sołeckiego Narew – Gnilica jest wpisana ulica Gnilica, a w budżecie nie została ujęta. Radna zwraca się z prośba o ujęcie tej ulicy w budżecie, gdzie są ujęte również ulice Polna, Łąkowa i Leśna.

Radna Joanna Szafrańska poruszyła temat funduszu sołeckiego w sołectwach Soce i Doratynka.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz przypomniała, że to rada uchwałą odrzuciła przyznanie funduszu sołeckiego dla sołectwa Doratynka. Natomiast sołtys sołectwa Soce nie wystąpiła z ponownym wnioskiem.

Radna Tamara Leszczyńska ustosunkowała się do tego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie nowy projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 2, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXIV/175/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w WPF na lata 2018 – 2032.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XXXIV/176/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Ad. 8 Oświadczenie Nr 1/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku o zgromadzeniu publicznym dotyczącym upamiętnienia „Żołnierzy Wyklętych”.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała Oświadczenie Nr 1/18 Rady Gminy Narew, a następnie poddała pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za oświadczeniem głosowało 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 1.

Oświadczenie zostało przyjęte i stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zwracając się do zgromadzonych poprosiła o powstanie i uczczenie minutą ciszy ofiar tej tragedii.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radny Roman Ostapczuk odnośnie remontu ulic Polnej, Leśnej i Łąkowej zwraca się do radcy prawnego o pisemną odpowiedź w sprawie projektu i zapisu „…ciągu pieszo – jezdnego”. Czy taki zapis może być? Radny wnosi o informowanie sołtysów o odrzuceniu wniosku na zadanie z funduszu sołeckiego, aby mieli możliwość zmiany zadania.

Radna Tamara Leszczyńska zwracając się do sołtysów powiedziała, aby wnioskowali do komisji rewizyjnej o skontrolowanie funduszu sołeckiego za 2017 rok.

Radna Anna Jakoniuk wnosi, aby wspólnie z innymi gminami zwrócić się do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmianę klasyfikacji drogi Narew – Bielsk Podlaski. Radna zwróciła się również o wykonanie podjazdu do świetlicy wiejskiej w Janowie.
Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że jest taki wymóg, aby zapewnić odpowiedni procent lokali wyborczych dostępnych dla osób niepełnosprawnych.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik poinformowała, że powiat zwracał się jesienią 2017r. do Urzędu Marszałkowskiego o przeklasyfikowanie drogi powiatowej Narew – Bielsk Podlaski na drogę wojewódzką. Radna przedstawiła również następujące informacje: w 2017 roku została zrealizowana jedna inwestycja na terenie Gminy Narew remont drogi powiatowej Przybudki – Podborowisko na kwotę 65 138 zł z czego Gmina Narew dofinansowała 30 tys. zł. Na sesji Rady Powiatu złożyła interpelację w sprawie ustawienia znaków na trasie Saki – Trześcianka i odczytała otrzymaną odpowiedź. Radna poinformowała również, że sołtys wsi Krzywiec zwróciła się do Starostwa Powiatu z prośbą o naprawę drogi powiatowej.

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że Gmina Zabłudów również ma fundusz sołecki i o odbiorze robót są powiadamiani sołtysi.

Radca prawny Jakub Ławniczak stwierdził, że dobrą praktyką byłoby powiadamiać sołtysów, ale nie ma takiego obowiązku.

Mieszkanka wsi Doratynka zabrała głos w sprawie braku odpowiedzi na pisma.

Sołtys sołectwa Doratynka Witalis Selewoniuk dodał, ze wielokrotnie składał pisma i nie dostawał na nie odpowiedzi.

Radna Walentyna Timofiejuk wyjaśniła, że na wszystkie pisma odpowiadała.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat przymuszenia mieszkańców do podłączenia się do kanalizacji oraz zrobienia kalkulacji na odbiór ścieków.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że nie ma możliwości zmusić mieszkańca do podłączenia się do kanalizacji jeżeli ma przydomową oczyszczalnię ścieków.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zwróciła się z pytanie co z osobami, które są podłączone a nie płacą za kanalizację.

Radca prawny Jakub Ławniczak stwierdził, że muszą płacić i należałoby to skontrolować.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz poruszył temat dekomunizacji.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że wojewoda przysłał pismo odnośnie tego tematu z podanym terminem wykonania określonych działań.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz zgłosił wniosek o ustalenie własności drogi w miejscowości Ogrodniki.

Radna Tamara Leszczyńska złożyła wniosek o zastanowienie się nad nazwą ulicy obok szkoły oraz zakup znaków z oznaczeniem miejscowości.

Radna Halina Turbaczewska zgłosiła zapytanie do sekretarza. Czy przystąpiliśmy do dofinansowania programu rewitalizacji?

Sekretarz Wojciech Popławski odparł, że nie.

Sołtys wsi Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz zabrał głos w sprawie ulic Kowalska, Cicha i Dąbrowskiego.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że wójt mówił o tym, a mianowicie jeżeli inna technika wykonania tych dróg będzie tańsza i koszt nie będzie wyższy niż zaplanowane jest w budżecie to ulice będą robione.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zabrała głos w sprawie funduszu sołeckiego w Makówce.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała I pismo od mieszkańców sołectwa Doratynka w sprawie oświetlenia ulicznego.

Radna Halina Turbaczewska powiedziała, ze Komisja Rozwoju robiła komisje wyjazdową i sprawdzała gdzie należałoby zrobić oświetlenie. Dodała, że komisja jest za tym, aby zrobić to z funduszu sołeckiego.

Radna Joanna Szafrańska wnioskuje o zainstalowanie lamp w sołectwie Doratynka.

Radny Roman Ostapczuk odparł, że nie może się zgodzić na taki wniosek ponieważ na Komisji Budżetu i Finansów radni w protokole zapisali gdzie brakuje tych lamp i albo robimy wszystkim, albo nikomu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytuje radnych czy będziemy głosować nad wnioskiem formalnym radnej Joanny Szafrańskiej.

Radna Joanna Szafrańska wycofała swój wniosek.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała II pismo od mieszkańców ulicy Gnilica w sprawie naprawy drogi.
Radna Zenaida Iwaniuk wyjaśniła, że było zebranie sołectwa na którym ustalono, aby z funduszu sołeckiego dokończyć naprawę tej drogi w 2017r.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że sprawdziła wniosek i jako II zadanie wpisano z dokończenie remontu ulicy Gnilica na 2018 rok i w budżecie nie zostało to ujęte.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że jeżeli taki zapis jest we wniosku to naniesie zmiany w budżecie.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała III pismo w sprawie wywozu odpadów z cmentarzy.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że jeżeli rada podjęłaby decyzję o włączeniu do systemu odbierania odpadów z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy to należałoby podjąć uchwałę dla wszystkich przedsiębiorstw z gminy.
Radna Tamara Leszczyńska, Radna Joanna Szafrańska oraz Radny Roman Ostapczuk wyrazili opinie w tej sprawie.

Na zakończenie obrad Komisja Rewizyjna wyświetliła zdjęcia nowo wyremontowanej drogi we wsi Soce oraz zdjęcia boksu garażowego OSP Trześcianka i świetlicy wiejskiej w Łosince.

Ad. 11. Zamknięcie obrad XXXIV sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XXXIV sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.10.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 16 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik Nr 2 - wniosek o zmianę porządku obrad na sesji Rady Gminy Narew w dniu 26 lutego 2018 r.

Załącznik Nr 3 - protokół nr 26/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, z dnia 21 lutego 2018r.

Załącznik Nr 4 - protokół nr 28/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 22 lutego 2018r.

Załącznik Nr 5 - w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew na rok 2018

Załącznik Nr 6 - w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Narew na lata 2013-2022"

Załącznik Nr 7 - w sprawie ustanowienia stypendium Wójta Gminy Narew dla uczniów za wyniki i osiągnięcia w nauce

Załącznik Nr 8 - pismo z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku

Załącznik Nr 9 - pismo z Krajowego Biura Wyborczego odnośnie wytycznych i wyjaśnień dotyczących podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze

Załącznik Nr 10 - w sprawie podziału Gminy Narew na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Załącznik Nr 11 - w sprawie podziału Gminy Narew na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

Załącznik Nr 12 - w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew

Załącznik Nr 13 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok

Załącznik Nr 14 - w sprawie zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018-2032

Załącznik Nr 15 - oświadczenie Nr 1/18 Rady Gminy Narew z dnia 26 lutego 2018 roku