Protokół Nr XXXV/18

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXV Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 28 marca 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXV Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.40 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 13 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Wiera Dudzicz i Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął wniosek od wójta o rozszerzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała porządek obrad po zmianach, a następnie poddała pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za porządkiem obrad głosowało - 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXV sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Narew.
 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie opłaty targowej;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;
  • w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Narew do rozpatrzenia skargi;
  • w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce;
  • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Narew na 2019 rok;
  • w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 r.;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Narew w okresie międzysesyjnym.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.
 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Narew na lata 2014 – 2022.
 9. Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2017 rok.
 10. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XXXIV sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 27/18 z dnia 26 marca 2018r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przestawił protokół z posiedzenia komisji Nr 39/18 z dnia 28 lutego 2018r. i protokół Nr 40/18 z dnia 21 marca 2018r. Protokół z posiedzenia komisji Nr 39/18 stanowi załącznik Nr 4, a  Nr 40/18 - załącznik Nr 5 do protokołu.
Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Zenaida Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół Nr 29/18 z dnia 23 marca 2018r., który stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

Ad. 5. Podjęcie uchwał.

- w sprawie opłaty targowej;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Radny Roman Ostapczuk odniósł się do egzekwowania tych opłat, ponieważ docierają pogłoski, że niektórzy sprzedający nie uiszczają opłat.

Radna Anna Jakoniuk zwróciła również uwagę na zapis w uchwale § 5 ust. 2 Inkasent pobiera opłatę targową bezpośrednio od sprzedającego w dniu sprzedaży …Czy rozumieć ten zapis należy, iż dzień sprzedaży to wtorek, kiedy to przyjeżdżają sprzedający czy należy rozumieć również inne dni tygodnia.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXV/177/18 Rady Gminy Narew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie opłaty targowej stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXV/178/18 Rady Gminy Narew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

- w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Narew do rozpatrzenia skargi;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała Nr XXXV/179/18 Rady Gminy Narew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Narew do rozpatrzenia skargi stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

- w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXV/180/18 Rady Gminy Narew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

- w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie środków stanowiących fundusz sołecki w budżecie Gminy Narew na 2019 rok

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie nowy projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 1 radnych, przeciw – 12, wstrzymało się – 0.

Uchwała nie podjęta.

- w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 r.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Sekretarz Wojciech Popławski poinformował, że wpłynęły wnioski i sugestie od poszczególnych komisji do uchwały. Jeżeli chodzi o koszt realizacji zadań to przyjęliśmy 35 tys. zł z uwagi na to, że podobna kwota była zabezpieczona w roku ubiegłym i nie została w całości wykorzystana.

Radny Roman Ostapczuk stwierdził, że w roku budżetowym dochodzi wydatek typu czipowanie psów. Na żadnej komisji nie było mowy o czipowaniu psów. Jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę na czipowanie psów to skąd wziąć na to środki.
Radna Joanna Szafrańska dodała, że to jest uchwała obligatoryjna, która obowiązuje od dawna. Środki w budżecie są zabezpieczone. W jednym roku nie muszą być czipowane wszystkie psy.

Dyrektor NOK Agata Smoktunowicz dodała, że koszt czipowania psa wynosi 30 zł.

Radna Joanna Szafrańska skierowała zapytanie do Skarbnik jakie środki zostały zabezpieczone na realizacje tej uchwały.
Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że jest zabezpieczone 35 tys. zł, ale główne wydatki dotyczą opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Radna Halina Turbaczewska dodała, że odławianie bezpańskich zwierząt jest kosztowne, a jeżeli będą czipowane to,wówczas będzie wiadomo do kogo należy pies.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił na czym polega odławianie bezpańskich psów.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na początku poddała pod głosowanie zmian przedstawionych przez Sekretarza.

Pierwsza zmiana w § 8 ust.1 pkt 3 czipowanie psów na koszt gminy wykonywanym jednocześnie z odpłatnym szczepieniem przeciwko wściekliźnie, druga zmiana § 8 ust.3 – Zabiegi sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych miotów zwierząt na terenie Gminy odbywać się będą w lecznicy weterynaryjnej „Animal” Piotr Burzyński ul. Jagiellońska 16, 17-100 Bielsk Podlaski, zgodnie z zawartą umową na świadczenie usług w tym zakresie. Trzecia zmiana § 11 ust.3 – Usługa ta będzie również obejmować transport martwego zwierzęcia z miejsca zdarzenia drogowego oraz przechowywanie i przekazanie do schroniska lub utylizacji oraz ust. 4 – Opiekę weterynaryjną o której mowa w ust. 1 sprawować będzie lecznica weterynaryjna „Wasiluk Leon Usługi Weterynaryjne”, ul. A. Mickiewicza 45 w Narwi.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za zmianami wprowadzonymi do uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Zmiany zostały przyjęte.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały po zmianach.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXXV/181/18 Rady Gminy Narew z dnia 28 marca2018 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 r. stanowi załącznik Nr 11 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany po stronie dochodów i wydatków.

Radny Roman Ostapczuk wnioskuje o zmianę zapisu w załączniku nr 3 – zadania inwestycyjne w 2018r. w ponadto realizowanych zadaniach na zapis remont drogi od ulicy Mickiewicza do granic lotniska wraz z odnogą do Wspólnoty Mieszkaniowej.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie proponowaną zmianę przez radnego.
W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za zmiana do uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Radna Halina Turbaczewska zabrała głos w sprawie funduszu sołeckiego Narew – Gnilica. Radna ma zastrzeżenia ponieważ w zadaniach funduszu sołeckiego miała być ujęta naprawa ulicy Gnilica.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że we wniosku sołectwa Narew – Gnilica na 2018r określona była modernizacja ulic Polnej, Łąkowej i Leśnej.

Radna Zenaida Iwaniuk zabrała głos w tej sprawie mówiąc, że fundusz sołecki na 2017 rok był przeznaczony na ulicę Gnilica i rada dołożyła 20 tys. zł na wyasfaltowanie tej drogi, ale nie zostało to wykonane.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XXXV/182/18 Rady Gminy Narew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 12 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w WPF na lata 2018 – 2032.

Radna Joanna Szafrańska zapytuje o zapis w założeniach „…spadek wydatków w zakresie funduszu sołeckiego”, czy zostało założone, że uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na fundusz sołecki zostanie uchwalona.

Skarbnik Iwona Nikonowicz powiedziała, że zmieni ten zapis.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie zmianę zapisu do projektu uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za zmianą do uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych, przeciw – 3, wstrzymało się – 1

Uchwała Nr XXXV/183/18 Rady Gminy Narew z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 13 do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Ze względu na nieobecność Wójta, przygotowane przez niego sprawozdanie odczytała Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz. Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 14 do protokołu.

Radny Witold Bubnicki zapytuje kto jest autorem wniosku na dofinansowanie sali gimnastycznej, szkoła czy wójt.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk wyjaśnił, że dokumentacja był przygotowywana przez gminę po konsultacjach ze szkołą.

Ad. 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do sprawozdania.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddał pod głosowanie sprawozdanie. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 15 do protokołu.

Ad. 8. Sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Narew na lata 2014 – 2022.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do sprawozdania.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddał pod głosowanie sprawozdanie. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 16 do protokołu.

Ad. 9. Sprawozdanie z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za 2017 rok.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do sprawozdania.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddał pod głosowanie sprawozdanie. W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Sprawozdanie stanowi załącznik Nr 17 do protokołu.

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała odpowiedź na interpelację ustną złożoną przez radnego Romana Ostapczuka na poprzedniej sesji.

Odpowiedź na interpelacje stanowi załącznik Nr 18 do protokołu.

Radny Roman Ostapczuk ustosunkował się do odpowiedzi.

Ad. 11. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Zenaida Iwaniuk wnosi o uwzględnienie w kolejnym przetargu na odbiór odpadów komunalnych również z cmentarzy.

Mieszkanka wsi Narew zwróciła się do dyrektora ZSP z podziękowaniem zgłoszenia szkoły do V edycji programu „Wzorowe Łazienki”.

Dyrektor ZSP Jerzy Ostapczuk wyjaśnił, że prace są już przygotowane przez uczniów, ale niestety jeden z rodziców zablokował dostęp.

Sołtys wsi Doratynka Witalis Selewoniuk poruszył temat nieprzejezdnej drogi w sołectwie.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że w tej chwili jest zepsuta równarka.

Mieszkanka wsi Narew przekazała informację, że województwo podlaskie dodatkowo dostanie 30 ml zł w ramach Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcia Lokalnej Infrastruktury Drogowej na budowę dróg gminnych i powiatowych. Dodała, że na początku województwo dostało 47,5 ml zł, a teraz 30 mln zł.

Radny Piotr Paweł Lewczuk wypowiedział się w temacie stanu dróg gminnych. Stwierdził, że rada odpowiedzialna jest za stan dróg przekazując środki, około 1 mln zł na drogi w jednej wsi. Są drogi w gorszym stanie.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk zapytuje czy jest możliwość przeniesienia środków z funduszu sołeckiego z jednego zadania na inne? Ponieważ na wybrane zadanie nie może znaleźć wykonawcy.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że mieszkańcy powinni zrobić zebranie i mogą zmienić zadanie. W budżecie zmianą wprowadzone zostanie nowe zadanie.

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska zapytuje czy zostaną podsypane żwirem pobocza drogi w Krzywcu.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, jak będą środki to zakupimy żwir, bo gmina nie ma dobrego, który nadawałby się na utwardzenie pobocza.

Radna Halina Turbaczewska zapytuje czy gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie na drogi?

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że nie wie czy będą składane wnioski.

Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Bańkowska zapytuje czy droga do wsi Usnarszczyzna będzie naprawiona?

Radny Roman Ostapczuk wyjaśnił, że była rozmowa na ten temat na komisji i jest wykonawca, który dokończy naprawę drogi.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała pismo od sołtysa wsi Odrynki w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji zadania z funduszu sołeckiego za 2017 rok w sołectwie Odrynki.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że komisja rewizyjna w planie pracy ma ujęte kontrole realizacji zadań z funduszów sołeckich.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała również, że w okresie międzysesyjnym do rady wpłynęły 3 pisma.

Ad. 12 Zamknięcie obrad XXXV sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XXXV sesji Rady Gminy Narew o godz. 12.00.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 19 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 20 do oryginału protokołu

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik Nr 2 - wniosek Wójta o rozszerzenie porządku obrad na sesji Rady Gminy Narew w dniu 28 marca 2018 r.

Załącznik Nr 3 - protokół nr 27/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy, z dnia 26 marca 2018r.

Załącznik Nr 4 - protokół nr 39/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, z dnia 28 lutego 2018r.

Załącznik Nr 5 - protokół nr 40/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, z dnia 21 marca 2018r.

Załącznik Nr 6 - protokół nr 29/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, z dnia 23 marca 2018r.

Załącznik Nr 7 - uchwała nr XXXV/177/18 z dnia 28 marca, w sprawie opłaty targowej

Załącznik Nr 8 - uchwała nr XXXV/178/18 z dnia 28 marca, w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew

Załącznik Nr 9 - uchwała nr XXXV/179/18 z dnia 28 marca, w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Gminy Narew do rozpatrzenia skargi

Załącznik Nr 10 - uchwała nr XXXV/180/18 z dnia 28 marca, w sprawie przekazania środków finansowych Komendzie Powiatowej Policji w Hajnówce

Załącznik Nr 11 - uchwała nr XXXV/181/18 z dnia 28 marca, w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Narew w 2018 r.

Załącznik Nr 12 - uchwała nr XXXV/182/18 z dnia 28 marca, w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok.

Załącznik Nr 13 - uchwała nr XXXV/183/18 z dnia 28 marca, w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018- 2032

Załącznik Nr 14 - sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Narew w okresie międzysesyjnym.

Załącznik Nr 15 - sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Narew za 2017 rok

Załącznik Nr 16 - sprawozdanie z realizacji Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Narew na lata 2014-2022

Załącznik Nr 17 - sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi za rok 2017

Załącznik Nr 18 - odpowiedź na interpelację ustną złożoną przez radnego Romana Ostapczuka na poprzedniej sesji