Protokół Nr XXXVI/18

 

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XXXVI Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 25 kwietnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Wiera Dudzicz, Michał Kozyrski i Walenty Sadowski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął wniosek od wójta o rozszerzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za wprowadzeniem zmiany w porządku obrad głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała porządek obrad po zmianach.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XXXVI sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Narew.
 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 5. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.
 6. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Narew w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2017 roku.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.
 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zamknięcie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie porządek obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za przyjęciem nowego porządku obrad głosowało - 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XXXV sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Panią Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół z posiedzenia komisji Nr 28/18 z dnia 23 kwietnia 2018r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Budżetu i Finansów Zenaida Iwaniuk.

Radna Zenaida Iwaniuk przedstawiła protokół Nr 30/18 z dnia 23 kwietnia 2018r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Pana Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki odczytał protokół kontroli Nr 1/2018 z dnia 30.03.2018r., który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła Sekretarza o zabranie głosu w sprawie realizacji wniosków z posiedzeń komisji.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił, że jeżeli chodzi o utrzymanie stawu p.poż. w Łosince i egzekwowanie należności od mieszkańców, którzy są podłączeni do kanalizacji, a nie płacą, to informacji udzieli inspektor Sławomir Poskrobko.

Niestety inspektor Sławomir Poskrobko wyjechał w teren.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz w takim razie poprosiła o wyjaśnienia w tej sprawie Wójta Andrzeja Pleskowicza.

Radna Joanna Szafrańska zaproponowała, aby rada zastanowiła się nad wprowadzeniem takiego punktu – jak realizowane są wnioski z posiedzeń komisji, do porządku obrad.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że jest za, ale spotykanie się na komisjach jest bezcelowe ponieważ wszyscy nie uczestniczą w nich. Nie wszystkie komisje spotykają się przed sesją, jeden z radnych nie należy do żadnej komisji, uchwalony statut nie określa nic. Radny zastanawia się dlaczego w ogóle są komisje skoro nie ma obowiązku uczestniczenia w nich i nie jest potrącana za to dieta.

Radna Joanna Szafrańska ustosunkowała się do wypowiedzi radnego. Stwierdzając, że plan pracy komisji rewizyjnej zatwierdzany jest uchwałą i radny nie wnosił nigdy, że komisja rewizyjna nie realizuje planu. O zasadności i celowości zwoływania posiedzeń komisji przed każdą sesją decyduje przewodniczący poszczególnych komisji.

Ad. 5. Podjęcie uchwał.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Radna Tamara Leszczyńska wypowiedziała się w sprawie dotyczącej kredytu, że co roku wzrasta. Zapytała również czy na remont ulic w Narwi podpisane są umowy.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że przetargi zostały rozstrzygnięte, ale jeszcze nie została podpisana umowa z wykonawcą. Dodała, że czekamy na wniesienie przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVI/184/18 Rady Gminy Narew z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła zmiany w WPF na lata 2018 – 2032.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych, przeciw – 1, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XXXVI/185/18 Rady Gminy Narew z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

Ad. 6 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła Wójta o zabranie głosu.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił następujące informacje:

 • została zmieniona dokumentacja na przebudowę ulic we wsi Narew na kostkę brukową. Na te ulice było 5 ofert, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma z Michałowa.
 • złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w szkole. Wliczona jest również inwestycja z ubiegłego roku, czyli wstawienie okien.
 • jesteśmy po przetargu na malowanie sali gimnastycznej – 164 tys. zł; zakup sprzętu – 42 tys. zł; remont dachu;
 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umorzył pożyczkę na kwotę 53 tys. zł ;
 • otrzymaliśmy dofinansowanie na zakup pieca olejowego do świetlicy wiejskiej w Trześciance;
 • droga dojazdowa do lądowiska – w budżecie mamy zagwarantowane 200 tys. zł, wydaliśmy 1174 zł na odwodnienie, niebawem zostanie rozstrzygnięty przetarg na dowóz z gminnej żwirowni pospółki żwirowej, czyli wydobycie i transport;
 • osoby zainteresowane budynkiem po byłym ośrodku zdrowia w Łosince w dalszym ciągu wyrażają chęć zakupu, zleciliśmy wykonanie nowego operatu szacunkowego i niebawem zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż tego obiektu;
 • został złożony wniosek na dofinansowanie rozbudowy fili biblioteki w Łosince;
 • wnioskowaliśmy do WFOŚiGW o 75 tys. zł jako wkład własny na zakup samochodu do OSP Trześcianka;
 • zostanie ogłoszony przetarg na do żwirowanie dróg z funduszów sołeckich;
 • poinformował również o innych zadaniach realizowanych z funduszu sołeckiego;
 • poruszył temat składowiska odpadów, wystosował pismo do MPO Białystok odnośnie eksploatacji składowiska, na które dostał odpowiedź, iż eksploatacja odbywa się zgodnie z obowiązującym prawem, kontrola składowiska przeprowadzona przez WIOŚ nie wykazała nieprawidłowości;
 • obsługa bankowa – Bank Spółdzielczy w Narwi w zapytaniu ofertowym złożył najkorzystniejszą ofertę, ale spróbuje porozmawiać z Dyrektorem czy da się obniżyć jeszcze tę kwotę;
 • temat stawu w Łosince;
 • temat zakupu paliwa i negocjacji upustu dla gminy;
 • temat odbioru odpadów z cmentarzy;
 • należy zaplanować likwidację dzikich wysypisk;
 • na dofinansowanie inwestycji złożono 8 wniosków;
 • temat oświetlenia ulicznego;
 • wspólnie z Gminą Czyże wystosowaliśmy pismo do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie zmiany kwalifikacji drogi Narew – Bielsk Podlaski;
  Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik poinformowała, że ze starostwa również takie pismo zostało wystosowane.

Ad. 7. Informacja o realizacji uchwał podjętych przez Radę Gminy w 2017 roku.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła Sekretarza Wojciecha Popławskiego o zabranie głosu.

Sekretarz Wojciech Popławski poinformował, że po podjęciu przez radę uchwał wójt wydaje zarządzenie w sprawie wykonanie uchwał, w których określa poszczególnych pracowników odpowiedzialnych za wykonanie uchwały. W 2017 roku rada podjęła 53 uchwały, najwięcej uchwał było z zakresu finansowego, 5 uchwał z zakresu oświaty, 5 uchwał w sprawie sprzedaży nieruchomości i 1 w sprawie nabycia, 5 uchwał w sprawie funkcjonowania rady, 4 uchwały w sprawach drogownictwa, komunikacji i transportu, 5 uchwał w zakresie pomocy społecznej, 3 uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na wójta, 2 uchwały w sprawie czystości i porządku gminy oraz 2 uchwały z zakresu zagospodarowania przestrzennego, 1 uchwała w sprawie zamiaru połączenia jednostek kultury oraz 1 w sprawie opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Nadzór nad uchwałami prowadzi Wojewoda i Regionalna Izba Obrachunkowa.

Ad. 8. Ocena zasobów pomocy społecznej.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do oceny zasobów pomocy społecznej.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddał pod głosowanie ocenę. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za przyjęciem sprawozdania głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ocena zasobów pomocy społecznej stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 9. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że jeden z sołtysów telefonicznie wnioskował o zajęcie się tematem folii, którą wykorzystują rolnicy w gospodarstwie. Na ten moment jest to za odpłatnością i jeżeli mieszkańcy danej wsi przygotują folię do odbioru to PUK z Hajnówki przyjedzie i odbierze.

Radna Natalia Siemienowicz dodała, że są firmy, które odbierają takie odpady.

Radna Tamara Leszczyńska poruszyła temat drogi w Socach.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że firma, która remontowała drogę dożwiruje i zagęści pobocza kruszywem łamanym.

Radna Joanna Szafrańska dodała, że na spotkania powinien być zapraszany projektant. Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że projektant, który projektował drogę w Socach jest już nieuchwytny, a gminę obowiązuje najniższa oferta. Dodał, że inspektor nadzoru jest od tego, aby nadzorować pracę wykonawcy.

Radna Halina Turbaczewska wnosi o doprowadzenie we własnym zakresie chodnika na ulicy Ogrodowej w stronę ulicy Mickiewicza.

Radny Witold Bubnicki zapytuje o sprzedane wysypisko odpadów, a mianowicie czy w momencie sprzedaży warunkiem było przeprowadzenie jego rekultywacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wysypisko zostało sprzedane bez żadnych uwarunkowań. W związku z nową ustawą o gospodarce śmieciowej gmina miała wybór, albo zrekultywować wysypisko i ponosić przez 30 lat koszty monitoringu, albo sprzedać. Wysypisko śmieci zostało sprzedane ze wszystkimi pozwoleniami i uzgodnieniami. Kupujący nie miał obowiązku przeprowadzenia rekultywacji wysypiska.

Radny Witold Bubnicki zapytuje wójta czy dostaje sygnały od mieszkańców z informacją, że w godzinach nocnych przywożone są beczki. Radny stwierdził, że zapytanie do firmy, która kupiła wysypisko jest niewystarczające, należałoby zwrócić się do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że firma musi badać systematycznie stan chemiczny wód gruntowych, ale poprosi właściciela o umożliwienie wejścia i obejrzenia jak to wygląda.

Radny Witold Bubnicki zwraca się z prośbą, aby z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska skontrolowali wysypisko. Poruszył również temat zanieczyszczenia środowiska przez dym z kotłowni gminnej. Podobno mieszkańcy wnosili skargi, a rada nic o tym nie wie.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że skarga nie była do gminy, a bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy przyjechali na oględziny. Skarga jest jak najbardziej zasadna. Przy składaniu wniosku na termomodernizację nie ujęliśmy kotłowni, ponieważ z tej kotłowni ogrzewani są mieszkańcy spółdzielni. Przy przetargu na dostawę węgla obowiązuje najniższa cena. Dodał, że nie jest w stanie prześwietlić tyle ton węgla. Jedynym rozwiązaniem tego problemu jest zmiana technologii ogrzewania.

Radny Witold Bubnicki zapytuje czy można zrobić ekspertyzę węgla i obciążyć kosztami firmę. Dodał, że gdyby rada wiedziała wcześniej o skargach mieszkańców to szybciej by zareagowała.

Radny Roman Ostapczuk wnosi o negocjacje ceny za prowadzenie i obsługę rachunku bankowego dla urzędu. Następnie poruszył temat zakupu rolety i zabezpieczenia księgozbioru w Łosince. Kolejno prosi o zasypanie dla bezpieczeństwa zbiornika wody w Łosince. Radny wnosi również, aby porozmawiać z sołtysami na temat dożwirowania dróg polnych.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje jak wygląda kalkulacja na odbiór ścieków.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zasięgnęliśmy opinii z Wodociągów Podlaskich i w najbliższym czasie trzeba ten temat załatwić.

Radna Halina Turbaczewska zapytuje czy wójt rozmawiał z Dyrektorem Wodociągów Podlaskich w sprawie przejęcia przez nich oczyszczalni ścieków.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że ze względu na zaciągnięty kredyt i otrzymanie dofinansowania jesteśmy zmuszeni utrzymywać oczyszczalnię ścieków przez 5 lat.

Ad. 10. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zwróciła się z prośbą o udostepnienie informacji w sprawie wsparcia budowy hospicjum w Makówce.

Sołtys wsi Odrynki Anna Kryszeń zapytuje o realizację funduszu sołeckiego za 2017 rok.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jeszcze nie bo w pierwszej kolejności są naprawione drogi, gdzie mieszkają mieszkańcy. Zadanie nie zostało ujęte we wniosku o zwrot do wojewody, ponieważ czekaliśmy, aż zostanie zmienione zadanie przez mieszkańców wsi Odrynki. Zadanie nie zostało zmienione i z tego względu nie zostały wypłacone środki dla wykonawcy za przykrycie dachu w świetlicy wiejskiej.

Radna Tamara Leszczyńska poruszyła temat remontu drogi w Socach. Radna powiedziała, że złożyła wniosek do konserwatora zabytków o udostepnienie informacji publicznej w sprawie dokumentacji na drogę w Socach.

Radny Roman Ostapczuk wnosi ponownie o wystosowanie pisma do Urzędu Marszałkowskiego w sprawie budowy drogi Nowosady – Zabłudów.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że był w tej sprawie u Dyrektora Zarządu Dróg, który powiedział, że w każdej chwili spodziewa się decyzji marszałka o kolejnym przetargu.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik dodała, że na ostatniej sesji rady powiatu wszyscy wyrazili zaniepokojenie odnośnie tej drogi. Na wniosek radnych powiatu starosta złożył w tej sprawie pismo do Urzędu Marszałkowskiego. Radna odczytała odpowiedź na pismo.

Radny Roman Ostapczuk nawiązał do protokołu komisji rewizyjnej. Stwierdził, że 1400 litrów paliwa zużywanego miesięcznie przez pracowników gospodarki komunalnej to za dużo. Drugą rzeczą poruszoną przez radnego są diety dla radnych, gdy jedna komisja zwołuje posiedzenie, a druga nie oraz przynależność radnego do komisji.

Sołtys wsi Krzywiec Krystyna Chodakowska zapytuje wójta kiedy będzie naprawiany most na drodze Krzywiec – Waśki.
Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że już spółka wodna naprawia most.

Radny Adam Ostaszewski poruszył temat odnośnie szkód łowieckich.

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz poruszył temat drogi w Ogrodnikach. Dodał, że rozmawiał z Panią Kierownik Zarządu Dróg Powiatowych, która wyjaśniła, że droga należy do powiatu, ale nie jest wpisana w kategorie dróg powiatowych.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że takich problemów jest bardzo dużo w tej chwili. Dodał, że prosił w starostwie , aby to wyprostować.

Radna Joanna Szafrańska w nawiązaniu do wypowiedzi radnego Romana Ostapczuka na temat wypłaty diet i statutu wyjaśniła, że statut gminy jest bardzo ważny. Statut gminy nie reguluje wypłacanie diet radnym tylko robi to uchwała. Ustawa o samorządzie gminnym na podstawie której opracowany jest statut stanowi, że rada gminy kontroluje działalność wójta i jednostek organizacyjnych i do tego celu powołuje komisję rewizyjną. Plan pracy komisji rewizyjnej zatwierdza uchwałą rada gminy. Odnośnie zwoływania dodatkowych posiedzeń komisji rewizyjnej rada decyduje wspólnie czy jest taka potrzeba. Nie jesteśmy zobligowani, aby posiedzenia były zwoływane przed każdą sesją, jest to kwestia poszczególnych komisji i ich przewodniczących. Radna dodała, że radnemu potrącana jest dieta za nieobecność na sesji lub komisji.

Radny Witold Bubnicki dodał, że nie będzie polemizował na temat, która komisja jest ważniejsza. Komisja Rewizyjna realizuje plan pracy zatwierdzony przez radnych. i na każdej sesji odczytywane są protokoły z posiedzeń lub kontroli.

Radny Roman Ostapczuk ustosunkował się do wypowiedzi w/w radnych zapytując czym różni się radny, który nie przychodzi na komisję i jest mu z tego tytułu potrącona dieta, od radnego, który nie zwołuje komisji j dieta jest wypłacana.

Dyrektor GBP Anna Andrzejuk – Sawicka poruszyła temat zakupu rolety do świetlicy w Łosince.

Sekretarz Wojciech Popławski przekazał informacje w sprawie szacowania szkód łowieckich. Poszkodowany składa wniosek o szacowanie szkód do gminy i powiadamia komisję do szacowania szkód, czyli przedstawiciela koła łowieckiego i sołtysa. Kolejno sekretarz wyjaśnił temat wyborów samorządowych i urzędnika wyborczego. Na 118 gmin w 22 gminach brakuje jeszcze urzędnika wyborczego.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin podziękowała za oznakowanie zakrętu przy wyjeździe z Narwi w stronę Hajnówki.

Radna Joanna Szafrańska zwraca się z prośbą o zajecie się tematem wywozu nieczystości, a mianowicie czy nie można opracować procedury mówiącej o łączeniu kilku mieszkańców, którzy mają małe szamba.

Radny Roman Ostapczuk wyraził swoja opinię w tej sprawie.

Sołtys wsi Narew – Piaski Henryk Smoktunowicz wnioskuje o płukanie kanalizacji, ponieważ mieszkańcy narzekają na odór.

Ad. 11 Zamknięcie obrad XXXVI sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XXXVI sesji Rady Gminy Narew o godz. 11.40.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik Nr 3 - Protokół nr 28/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy z dnia 23 kwietnia 2018r.

Załącznik Nr 4 - Protokół nr 30/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów z dnia 23 kwietnia 2018r.

Załącznik Nr 5 - Protokół Komisji Rewizyjnej z kontroli Urzędu Gminy Narew nr 1/18 z dnia 30 marca 2018r.

Załącznik Nr 6 - Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/184/18 w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok

Załącznik Nr 7 - Uchwała Rady Gminy nr XXXVI/185/18 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018- 2032

Załącznik Nr 8 - Ocena zasobów pomocy społecznej