Protokół Nr XL/18

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XL Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 24 września 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XL Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, radnych. Radnego Sejmiku Wojewódzkiego Pana Włodzimierza Pietroczuka, Radną Powiatu Pania Agnieszkę Jarmocik, Radcę Prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Zenaida Iwaniuk, radni nieobecni nieusprawiedliwieni – Michał Kozyrski. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu. Radna Anna Jakoniuk dołączyła w trakcie odczytywania wniosków z posiedzeń komisji i wówczas stan radnych wynosi 13.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął wniosek od wójta o rozszerzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wprowadzenie do porządku obrad uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XL sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Narew.
 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 5. Informacje z realizacji wniosków z posiedzeń komisji.
 6. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie zmiany zamiaru umieszczenia na pomniku w Narwi tablicy pamiątkowej upamiętniającej stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;
 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Narew w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r., kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 9. Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.
 10. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 11. Wolne wnioski, informacje.
 12. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XXXIX sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół kontroli Nr 5/2018 z dnia 19.09.2018r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 43/18 z dnia 19.09.2018r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o przedstawienie protokołu Komisji Budżetu i Finansów radną Tamarę Leszczyńską.

Radna Tamara Leszczyńska przedstawiła protokół Nr 34/18 z dnia 19.09.2018r., który stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

Radna Tamara Leszczyńska uzupełniając do protokołu powiedziała, że remont drogi powiatowej w Sakach należy zgłosić do realizacji przez powiat.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że zgadza się, aby zgłaszać do powiatu remonty dróg powiatowych leżących na terenie gminy, ale nie dlatego, że radna powiatowa zgłasza taki wniosek. Radny stwierdził również, iż na komisjach powinno się rozmawiać o drogach priorytetowych, którą taką jest np. droga powiatowa idąca przez Krzywiec. Takich dróg na terenie gminy mamy 104 kilometry.

Radna Joanna Szafrańska powiedziała, że nie zgadza się ze stanowiskiem radnego, ponieważ temat tej drogi poruszany był już nieraz na sesjach. Radna zgłasza wniosek o przegłosowanie i wprowadzenie remontu tej drogi do budżetu.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że wszystkie inwestycje są niezbędne, jednak należy unikać kosztów na dokumentację.
Radna Joanna Szafrańska stwierdziła, że nie zgadza się z tym.

Radna Powiatowa Agnieszka Jarmocik przypomniała jaki jest tryb pracy nad projektem budżetu w powiecie. Dodał, że rada przez całą kadencje nie potrafiła porozumieć się jaką drogę dofinansować.

Ad. 5 Informacje z realizacji wniosków z posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił główne wnioski.

 • utwardzenie kruszywem drogi do lądowiska;
 • wykonano drogę do szkoły;
 • odebrano remont sali gimnastycznej w szkole- łączny koszt remontu około 500 tys. zł, złożony wniosek na zwrot około 250 tys. zł;
 • remont kuchni w szkole – zakończony;
 • wylanie asfaltu na drogę w Tyniewiczach Małych, Krzywcu i na ulicy Gnilica w Narwi;
 • remont ulic Dąbrowskiego, Cicha i Kowalska dobiega ku końcowi; jeden z mieszkańców ulicy Dąbrowskiego złożył pismo do Nadzoru Budowlanego, który po zapoznaniu się z dokumentacją i obejrzeniu drogi stwierdził, że remont przeprowadzony jest zgodnie z projektem;
 • w Tyniewiczach Dużych naprawiono drogę;
 • przedstawił sytuacje odnośnie zakupu wozu strażackiego, rozstrzygnięto przetarg na dostarczenie wozu 150 tys. zł, ale bez nadanego certyfikatu; certyfikat kosztuje 46 tys. zł i czekamy na decyzję od dostawcy czy podniesie cenę i dołączy certyfikat, czy będziemy musieli zrobić to we własnych zakresie. Jeżeli Komendant Główny Straży Pożarnej nie nada numerów wówczas nie będziemy mogli wprowadzić takiego wozu do akcji;
 • odnośnie komisji do szacowania szkód po huraganie – dzisiaj wojewoda powoła komisję;
 • fundusze sołeckie – w 25 sołectwach fundusz zrealizowano, zostają jeszcze środki i sołtysi powinni wskazać na co przeznaczyć;

Wójt Andrzej Pleskowicz powitał radnego Województwa Podlaskiego Pana Włodzimierza Pietroczuka.

Radny Roman Ostapczuk odnośnie budowy drogi Nowosady – Zabłudów powiedział, że została podpisana już umowa.

Radny Województwa Podlaskiego Włodzimierz Pietroczuk zabrał głos w kwestii budowy w/w drogi. Umowa na remont drogi nr 685 została podpisana, wykonawca oświadczył, że przejmuje plac budowy i w bieżącym roku rozpocznie prace. Umowa określa czas realizacji na 3 lata. Radny poinformował również, iż na ostatniej sesji drogę Narew – Bielsk Podlaski przejęto na stan dróg wojewódzkich.

Radna Halina Turbaczewska skierowała pytanie do wójta. Powiedziała, że na ulicy Piaski została zniszczona siatka. Dlaczego ma to być naprawione z funduszu sołeckiego?

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że nie ma takich informacji o zniszczeniach na ulicy Piaski.

Radna Halina Turbaczewska zapytała również o naprawę chodnika od sklepu Arhelan do ulicy Poniatowskiego.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że jeżeli nie ma dowodów jaki samochód zniszczył chodnik to niestety trzeba będzie wykonać we własnym zakresie.

Radna Tamara Leszczyńska poruszyła temat realizacji funduszu sołeckiego we wsi Białki. Należy wykonać projekt na kanalizację.

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że zostanie to wykonane.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała czy w zostały zainstalowane termostaty przy piecu w Trześciance.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że wykonawca ma to ustawić.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała o wóz strażacki. Czy firma dostarczająca ten samochód może wykonać te badania?

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że przetarg był ogłaszany dwukrotnie i za każdym razem był ten wymóg. Był w centralnym laboratorium i nie wolno ingerować w konstrukcję samochodu. Dodał, że jeździł ze strażakami, którzy testowali ten samochód.

Radny Roman Ostapczuk dodał, że trzeba w dniu dzisiejszym podjąć konkretną decyzję w tej sprawie, ponieważ dostaliśmy dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, które należy wykorzystać do końca miesiąca. Nadmienił, że wóz strażacki jest nam bardzo potrzebny.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał, że jeżeli rada zadecyduje o kupnie tego wozu bez certyfikatu to będzie realizował.

Prezes OSP Trześcianka wyjaśnił, że zakup tego samochodu jest bardzo potrzebny, bo ten co mają jest już stary i nie nadaje się już.

Radna Joanna Szafrańska zapytała czy są dostępne części zamienne do tego samochodu.

Prezes OSP Trześcianka odparł, że należy zapytać serwisu scania.

Radna Wiera Dudzicz zapytała o fundusz sołecki w Gorodzisku.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że będzie zmiana.

Radny Witold Bubnicki wnosi o utrzymanie porządku na ulicy Mickiewicza.

Ad. 6. Podjęcie uchwał.

- w sprawie zamiaru umieszczenia na pomniku w Narwi tablicy pamiątkowej upamiętniającej stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Radca prawny Jakub Ławniczak zasugerował, aby zmodyfikować zapis: „W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę” – ma być „….przez Rzecząpospolitą Polską” , w tytule również ten sam dopisek oraz zamiast „Mieszkańcy Narwi” – „Mieszkańcy Gminy Narew”.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały po zmianach.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XL/203/18 Rady Gminy Narew z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zamiaru umieszczenia na pomniku w Narwi tablicy pamiątkowej upamiętniającej stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła zmiany w budżecie.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XL/204/18 Rady Gminy Narew z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XL/205/18 Rady Gminy Narew z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

Ad. 7 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powiedziała, że wójt pokrótce już zreferował w pkt 5.

Wójt Andrzej Pleskowicz dodał tylko, że 1 października 2018r. w Narwiańskim Ośrodku Kultury o godz. 18 odbędzie się spotkanie w ramach programu „Czyste powietrze”.

Ad. 8 Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018r., kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Skarbnik Iwonę Nikonowicz.

Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła wykonanie budżetu za I półrocze 2018r.

Ad. 9 Informacja o realizacji zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu inspektora Sławomira Poskrobko.

Inspektor Sławomir Poskrobko na dzień dzisiejszy na odprowadzanie ścieków od 2016 roku mamy podpisanych 15 umów. 4 wnioski skierowane są do uzupełnienia. W 2015 roku wpływy za odbiór ścieków wynosiły 24 621,18 zł, odsetki z tytułu nieopłacenia w terminie wynosiły 120 zł. W 2016 roku kwota ta wynosiła 39 339 zł. Odsetek było 52,77 zł. W roku 2017 wpływy wynosiły 45 526,60 zł,, odsetki – 53,92 zł. W 2018 roku – stan na 18 września wyniósł 31 454,81 zł, odsetki – 39,33 zł. W 2018 roku około miesiąca wywozu ścieków od mieszkańców nie wykonywano. Pan Poskrobko dodał, że oczyszczalnia na dzień dzisiejszy, pracuje 80 -90 % swojej wydajności. Przy intensywnych opadach deszczu dochodzi do maksymalnych przepływów. Punkt zlewny nie jest dostosowany do przyjęcia ścieków z beczkowozu. Przedstawił również czego brakuje do prawidłowego funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Pan Poskrobko powiedział, że nie ma dojazdu do oczyszczalni ścieków w Łosince. Działka została sprzedana i dojazd odbywa się po prywatnej nieruchomości. Dodał, że na dzień dzisiejszy na oczyszczalni powinny być zatrudnione 3 osoby, a są 2. Następnie inspektor podziękował sołtysowi wsi Makówka Pani Marii Skokin za utrzymanie i opróżnianie kosza na przystanku we wsi.

Radna Joanna Szafrańska zapytała czy nic nie można zrobić, aby utrzymać porządek na przystankach w Trześciance.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że była osoba, która w ramach prac społecznych utrzymywał tam porządek.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała radnego Województwa Podlaskiego Pana Mikołaja Janowskiego.

Radny Roman Ostapczuk zapytał kiedy zostaną usunięte słupki z obrębu objętego scaleniem.

Inspektor Sławomir Poskrobko wyjaśnił, że te słupki stoją po to, aby wiedział gdzie jest pas drogowy. Następnie przypomniał radzie o uzyskaniu odpowiedniego poziomu recyklingu do 2020 roku.

Wójt Andrzej Pleskowicz poruszył temat dzikich wysypisk śmieci. Będą potrzebne nakłady finansowe na usunięcie.

Ad. 10. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Tamara Leszczyńska wnosi o naprawę drogi w Socach oraz naprawę wjazdu zniszczonego przez wykonawcę.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zgłosi ten fakt dla inspektora budowlanego i zostanie naprawiona. Zostanie również naprawiona balustrada na mostku w Socach.

Ad. 11. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy radni będą głosować nad zakupem wozu strażackiego do OSP Trześcianka.

Radni przedyskutowali wszystkie czynniki za i przeciw.

Radny Witold Bubnicki stwierdził, że jest duże ryzyko zakupu tego wozu.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że niektórzy komendanci dopuszczają takie wozy.

Radny Roman Ostapczk dodał, że zakup takich wozów jest nam potrzebny. Apeluje do radnych o przegłosowanie zakupu tego wozu strażackiego, który jest niezbędny.

Radny Walenty Sadowski zapytał co będzie jak zakupiony wóz nie przejdzie badań.

Radny Roman Ostapczuk powiedział, że przed chwilą była rozmowa, że były takie przypadki kiedy komendanci powiatowi dopuszczali.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że był w Józefowie w Centrum Naukowo – Badawczym gdzie dowiedział się, że wszystko zależy od osoby, która będzie testować ten wóz. Jeżeli zostanie wykryta usterka wówczas trzeba usunąć ją, ponownie poddać wóz badaniom oraz ponownie zapłacić.

Prezes OSP Trześcianka dodał, że stary wóz strażacki przed zimą zostanie wycofany.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek w sprawie zakupu wozu strażackiego do OSP Trześcianka.

W głosowaniu jawnym głosowało 13 radnych. Za zakupem wozu głosowało 11 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Sołtys wsi Waśki Krystyna Poskrobko podziękowała wójtowi za załatanie dróg we wsi Waśki.

Mieszkanka wsi Narew zgłosiła brak oświetlenia na ulicy Palmowej.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że w tym tygodniu będą podjęte kroki.

Radna Tamara Leszczyńska zapytuje o otynkowanie boksu garażowego w OSP Trześcianka.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że dwukrotnie było ogłaszane zapytanie ofertowe i nie znalazł się wykonawca. Dodał, że nadal poszukuje wykonawcy do tych prac.

Prezes OSP Trześcianka dodał, że w następnym tygodniu wraca lekki wóz strażacki z naprawy i należy go garażować w ogrzewanym boksie.

Sołtys wsi Makówka Maria Skokin zapytała kiedy będzie realizowany fundusz sołecki w Makówce. Dodała, że niezbędne materiały są zakupione.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik przekazała informacje z ostatniej sesji rady powiatu odnośnie obrębu scaleniowego.

Radny wojewódzki Mikołaj Janowski poruszył temat scaleń, tylko jedna Gmina Narewka skorzystała z tego programu w powiecie hajnowskim. W październiku będzie nowe rozdanie na scalenia. Radny przekazał informację o podpisaniu umowy na budowę drogi Nowosady – Zabłudów. Wykonawca w przyszłym tygodniu chce wejść już na teren budowy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że wpłynęło pismo od mieszkanki wsi Trześcianka w sprawie naprawy drogi.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że sprawa zostanie załatwiona.

Sołtys wsi Gorodczyno Jan Selwestruk wypowiedział się w sprawie drogi powiatowej w sołectwie oraz wywozu śmieci do lasu.

Radna powiatowa Agnieszka Jarmocik wyjaśniła, że do 30 września trzeba złożyć zapotrzebowanie do starostwa dotyczące remontu dróg powiatowych na terenie gminy.

Obrady opuścił radny Witold Bubnicki.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poruszyła temat funduszu sołeckiego we w sołectwie Waniewo.

Ad. 12 Zamknięcie obrad XL sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XL sesji Rady Gminy Narew o godz. 11.50.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 9 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 10 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 - Wniosek Wójta Gminy Narew o rozszerzenie porządku obrad.
Załącznik nr 3 - Protokół nr 5/2018 z kontroli Urzędu Gminy Narew w zakresie finansowania OSP na terenie Gminy Narew w 2017 roku, z dnia 19 września 2018r.
Załącznik nr 4 - Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej, z dnia 19 września 2018r.
Załącznik nr 5 - Protokół nr 43/18 z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów, z dnia 19 września 2018r.
Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XL/203/18 Rady Gminy Narew z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zamiaru umieszczenia na pomniku w Narwi tablicy pamiątkowej upamiętniającej stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę
Załącznik nr 7 - Uchwała Nr XL/204/18 Rady Gminy Narew z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok.
Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XL/205/18 Rady Gminy Narew z dnia 24 września 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032.