Usługa Zastrzeż PESEL - ulotka informacyjna

150856a

DĄB DUNIN
Przybudki gm. Narew
Strażnik Puszczy Białowieskiej
Europejskie Drzewo Roku 2022 


 

O naszej gminie...

gminanarew

Gmina Narew położona jest w południowo-wschodniej części województwa podlaskiego w powiecie hajnowskim. Gmina graniczy od północy z gminą Michałowo, od wschodu z gminą Narewka, od zachodu z gminami Zabłudów i Bielsk Podlaski, zaś od południa z gminami Czyże i Hajnówka. Gmina Narew leży na szlaku drogowym Białystok - Białowieża, w obrębie Puszczy Białowieskiej.

Gmina Narew ma powierzchnię 242 km2, a na jej terenie utworzono 37 sołectw obejmujących 48 miejscowości znajdujących się w granicach Gminy. Gminę zamieszkuje obecnie około 3800 mieszkańców, zarejestrowanych jest też około 100 podmiotów gospodarczych. Głównym ośrodkiem oraz siedzibą władz gminy jest Narew. Jest to malownicza miejscowość położona nad rzeką Narew. Historia Narwi sięga już czasów średniowiecza i pełna jest odniesień do tradycji mieszczańskich. Obecnie Narew zamieszkuje około 1500 mieszkańców.


AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA:

Protokół Nr XLI/18

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

XLI Sesja VII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 17 października 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady XLI Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.00 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz, Radną Powiatową Panią Agnieszkę Jarmocik, Radcę Prawnego Pana Jakuba Ławniczaka, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, sołtysów oraz mieszkańców gminy.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 14 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Michał Kozyrski, Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są wnioski w sprawie zmiany porządku obrad.

Radna Joanna Szafrańska zgłosiła wniosek dotyczący podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew. Radna wyjaśniła, że chodzi o działkę 398 położonej w obrębie wsi Trześcianka.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek zgłoszony przez radną Joannę Szafrańską.
W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za wprowadzeniem uchwały do porządku obrad głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Wniosek został przyjęty.

Przewodnicząca Rady powiedziała, że wpłynął wniosek od wójta o rozszerzenie porządku obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie wniosek wójta o rozszerzenie porządku obrad. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za rozszerzeniem porządku obrad głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0. Wniosek o rozszerzenie porządku obrad stanowi załącznik Nr 2 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie porządek obrad po zmianach. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za porządkiem obrad po zmianach głosowało 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie XLI sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku dziennego.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Narew.
 4. Wręczenie nagród.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Narwi w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.
 7. Informacje z realizacji wniosków z posiedzeń komisji.
 8. Podjęcie uchwał:
  • w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew;
  • w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic na terenie Gminy Narew;
  • w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;
  • w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;
  • w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew.
 9. Informacja na temat inwestycji gminnych.
 10. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 12. Wolne wnioski, informacje.
 13. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Narew.

Ad. 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że protokół z XL sesji Rady Gminy Narew był wyłożony do wglądu w biurze Rady i dzisiaj znajduje się na stoliku protokolanta. Jeżeli do końca sesji nie zostaną zgłoszone uwagi protokół zostanie przyjęty.

Uwag nie wniesiono.

Ad. 4 Wręczenie nagród.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu radną Tamarę Leszczyńską, która zapoczątkowała zgłaszanie budynków do konkursu na „Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim”.

Radna Tamara Leszczyńska wyjaśniła na czym polega konkurs. Zakończenie konkursu odbywa się w Ciechanowcu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz wraz z Wójtem Andrzejem Pleskowiczem wręczyła nagrody mieszkańcom, którzy brali udział w konkursie na „Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim”.

Ad. 5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Zespole Szkolno – Przedszkolnym.

Przewodnicząca Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Sekretarza Wojciecha Popławskiego.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił pokrótce kiedy informacja jest przedstawiana.

Ad. 6. Wnioski z posiedzeń Komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Witolda Bubnickiego.

Radny Witold Bubnicki przedstawił protokół z posiedzenia komisji Nr 44/18 z dnia 08.10.2018r., który stanowi załącznik Nr 3 do protokołu.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Przewodniczącą Komisji Rozwoju Gminy Halinę Turbaczewską.

Radna Halina Turbaczewska przedstawiła protokół Nr 32/18 z dnia 15.10.2018r., który stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 7 Informacje z realizacji wniosków z posiedzeń komisji.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił główne wnioski:

 • zakup rolety do świetlicy wiejskiej w Łosince - w dniu dzisiejszym zostanie zamontowana;
 • otynkowanie budynku OSP w Trześciance – po 3 zapytaniach ofertowych nie zgłosił się żaden wykonawca;
 • usunięto nielegalnie postawione znaki w pasie drogowym w obrębie scaleniowym;
 • wykonano poprawę drogi w miejscowości Trześcianka;
 • remont kładki w Socach;
 • wniosek Komisji Rewizyjnej – w sprawie przesunięć na paragrafach

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że chodzi o księgowanie wydatków na energię za świetlice, które figurują w dokumentach jako OSP. Dodała, że należy przekwalifikować te budynki na świetlice i wówczas będzie można przenieść środki na paragraf zakup energii do świetlic wiejskich.

Radna Halina Turbaczewska zapytała ile kosztować będzie roleta do fili biblioteki w Łosince i z jakich środków zostanie sfinansowana.

Wyjaśnień udzieliła Dyrektor Anna Andrzejuk – Sawicka, która powiedziała, że koszt rolety wyniesie 7600 zł i sfinansowana zostanie ze środków biblioteki.

Ad. 8. Podjęcie uchwał.

- w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XLI/206/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew stanowi załącznik Nr 5 do protokołu.

- w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic na terenie Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XLI/207/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 roku w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic na terenie Gminy Narew stanowi załącznik Nr 6 do protokołu.

- w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XLI/208/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 7 do protokołu.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Skarbnik Iwona Nikonowicz przedstawiła zmiany w budżecie.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 2.

Uchwała Nr XLI/209/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok stanowi załącznik Nr 8 do protokołu.

- w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032;

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że chciała ująć w prognozie inwestycję polegającej na budowie budynku OSP i środki na ten cel zostaną przekazane ze sprzedaży budynku po byłym ośrodku zdrowia, ale system nie chciał tego przyjąć, dlatego ta inwestycja zostanie ujęta w projekcie budżetu na 2019 rok.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 13 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 1.

Uchwała Nr XLI/210/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018 – 2032 stanowi załącznik Nr 9 do protokołu.

- w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Radna Halina Turbaczewska zapytała o jaką działkę chodzi.

Radna Joanna Szafrańska wyjaśniła, że jest to działka w Trześciance.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały.

W głosowaniu jawnym głosowało 14 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 14 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr XLI/211/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 10 do protokołu.

Ad. 9 Informacja na temat inwestycji gminnych.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła Wójta Andrzeja Pleskowicza o zabranie głosu.

Wójt Andrzej Pleskowicz przedstawił inwestycje zrealizowane w latach 2015 – 2018.

 • zmodernizowano ulicę Ogrodową w Narwi;
 • zmodernizowano ulice do hotelu i Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi;
 • zakupiono działkę na poszerzenie drogi w miejscowości Gorędy;
 • zmodernizowano ulicę we wsi Odrynki;
 • zmodernizowano drogę część I w Socach;
 • zmodernizowano drogę w miejscowości Lachy;
 • zmodernizowano drogę w kierunku Rybaki;
 • modernizacja ulic w Narwi: Dąbrowskiego, Kowalskiej, Cichej, Leśnej, Polnej i Łąkowej;
 • remont i modernizacja drogi przy Zespole Szkolno – Przedszkolnej;
 • remont odcinka drogi od początku wsi Krzywiec do drogi wojewódzkiej;
 • remont odcinka ulicy Gnilica;
 • remont drogi we wsi Tyniewicze Małe;
 • remont odcinka drogi we wsi Gramotne oraz we wsi Usnarszczyzna;
 • modernizacja ulicy we wsi Soce część II – niebawem zostanie ogłoszone zapytanie ofertowe;
 • została wykonana nakładka na drodze we wsi Trześcianka przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich – koszt wyniósł 925 000 zł;
 • remont na ulicy Bielskiej w Narwi przy kościele – 150 000 zł, również sfinansowana przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich;
 • budowa drogi do cmentarza prawosławnego w Narwi – realizacja firma „PRONAR”;
 • zakupiono samochód strażacki – otrzymał dokumenty, które należy przetłumaczyć na język polski i w najbliższym czasie trafi do laboratorium w Józefowie w celu otrzymania certyfikatu i nadania numerów operacyjnych;
 • wykonano docieplenie budynku urzędu oraz zakupiono nowy piec do NOK;
 • wykonano remont sali gimnastycznej w szkole oraz remont kuchni;
 • Urząd Marszałkowski ogłosi nabór na termomodernizację i po raz 3 będziemy wnioskować na dofinansowanie docieplenia budynku szkoły;
 • wyremontowana została oczyszczalnia ścieków za kwotę 1 315 000 zł – dofinasowanie wyniosło 600 000 zł, 710 000 zł zaciągnięto pożyczki na 1%;
 • zamontowane zostały agregaty w hydroforni w Iwankach oraz w Łosince;
 • realizacja funduszy sołeckich.

Wójt dodał, że na koniec kadencji wspólnymi siłami realizacja inwestycji opiewa na kwotę około 10 240 000 zł, około 7 000 000 zł własnych środków, a około 3 240 000 zł dofinansowania z zewnątrz. Dodał, że zadłużenie na dzień 30 września wynosi 1 360 000 zł co stanowi około 10%. Budżet zrealizowaliśmy w 99%.

Wójt podziękował wszystkim za współpracę w tej kadencji.

Ad. 10 Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zabranie głosu Wójta Andrzeja Pleskowicza.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że w poprzednim punkcie zostało wszystko zreferowane.

Ad. 11. Interpelacje i zapytania radnych. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Radna Tamara Leszczyńska zapytała odnośnie konsultacji społecznych, które odbyły się w ramach projektu i w związku z tym czy została zakupiona drukarka wieloformatowa i czy projekt został rozliczony?

Skarbnik Iwona Nikonowicz powiedziała, że został zakupiony skaner wieloformatowy.

Podinspektor Maciej Snitkowski powiedział, że skaner stoi w pokoju Pana Sławomira Poskrobko.

Radna Halina Turbaczewska stwierdziła, że słyszała iż drukowanie map odbywa się w Białymstoku, czy jest to prawda?

Wójt Andrzej Pleskowicz odparł, że od zakupu sprzętu mapy są drukowane w urzędzie.

Radny Witold Bubnicki powiedział, że mieszkańcy zarzucają, iż nic nie zostało zrobione w sprawie wysypiska śmieci.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że były wysyłane pisma do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, do właściciela składowiska i wszystko jest zgodnie z przepisami. WIOŚ monitoruje wody gruntowe, wszystko jest prowadzone zgodnie z dokumentacją.

Radna Tamara Leszczyńska chciałaby wyjaśnić kwestię zakupionego skanera. W budżecie zapisane jest zakup skanera wieloformatowego, są dwa sprzęty jeden pozyskany, a drugi zakupiony.

Skarbnik Iwona Nikonowicz wyjaśniła, że faktura jest na zakup skanera i tak jest przyjęte w środkach trwałych.

Podinspektor Maciej Snitkowski wyjaśnił, że w minionym roku nieodpłatnie otrzymaliśmy urządzenie drukujące od straży granicznej, czyli ploter wielkoformatowy i w związku z tym został zakupiony w ramach projektu skaner wielkoformatowy.

Radna Tamara Leszczyńska zapytała dlaczego mamy podpisaną umowę z firmą, która drukuje mapy i wysyła się mieszkańców, żeby tam drukowali.

Wójt Andrzej Pleskowicz zapytał, który mieszkaniec został odesłany do tej drukarni.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że Pani która zaoferowała napisanie wniosku na dofinansowanie remontu drogi we wsi Soce.

Wójt Andrzej Pleskowicz powiedział, że nie chciał, aby osoba która zaoferowała pomoc w napisaniu wniosku ponosiła koszty.

Radna Tamara Leszczyńska powiedziała, że ta osoba pracuje w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i potrzebuje informacji do napisania wniosku.

Radny Roman Ostapczuk poruszył temat ataków wilków na zwierzęta gospodarskie. Jak mieszkańcy mają się zachować, gdy znajdą się w sytuacji kiedy wilk atakuje zwierzęta. Radny proponuje, aby zorganizować takie szkolenie mieszkańcom.

Radny Witold Bubnicki zapytał czy w umowie sprzedaży wysypiska był zapis odnośnie rekultywacji.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że gdyby wysypisko nie zostało sprzedane to wówczas trzeba byłoby na swój koszt zrekultywować i monitorować przez 30 lat.

Ad. 12. Wolne wnioski, informacje.

W tym punkcie porządku obrad głos zabrali:

Sołtys wsi Ogrodniki Michał Szelengowicz zapytał co będzie z drogami w Ogrodnikach?

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że zakończymy realizacje funduszy sołeckich i wówczas pracownicy zajmą się naprawą dróg.

Radna Halina Turbaczewska zapytała dlaczego osoby postronne wchodzą na teren PSZOK.

Wójt Andrzej Pleskowicz wyjaśnił, że nie był świadom takiego postepowania.

Sołtys wsi Nowiny Ludmiła Bańkowska wnosi o zebranie poboczy we wsi Usnarszczyzna.

Radna Anna Jakoniuk na koniec podziękowała za współpracę w tej kadencji.

Ad. 13 Zamknięcie obrad XLI sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady XLI sesji Rady Gminy Narew o godz. 10.50.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 11 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 12 do oryginału protokołu.

 

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik nr 3 - Protokół Nr 44/18 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 8 października 2018r.
Załącznik nr 4 - Protokół Nr 32/18 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy w dniu 15 października 2018r.
Załącznik nr 5 - Uchwała Nr XLI/206/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Narew
Załącznik nr 6 - Uchwała Nr XLI/207/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie Regulaminu korzystania ze świetlic na terenie Gminy Narew
Załącznik nr 7 - Uchwała Nr XLI/208/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Narew
Załącznik nr 8 - Uchwała Nr XLI/209/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Narew na 2018 rok
Załącznik nr 9 - Uchwała Nr XLI/210/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Narew na lata 2018- 2032
Załącznik nr 10 - Uchwała Nr XLI/211/18 Rady Gminy Narew z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Narew