Protokół Nr I/18

I Sesja VIII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 21 listopada 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady I Sesji Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 10.00 Radna Senior Zenaida Iwaniuk.

Następnie Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 15 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do oryginału protokołu.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk powitała radnych nowej kadencji, Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, sołtysów, pracowników urzędu gminy, kierowników i dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych, radnego powiatowego nowej kadencji Pana Romana Ostapczuka oraz wszystkich zebranych.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk udzieliła głosu Wiceprzewodniczącemu Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi Panu Eugeniuszowi Dudziczowi, który wręczył wszystkim obecnym radnym oraz wójtowi zaświadczenia o wyborze.
Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi Eugeniusz Dudzicz pogratulował wszystkim radnym objęcia mandatu radnego. Życzył wszystkim mądrości i rozsądku w tak trudnej i odpowiedzialnej pracy dla dobra społeczności. Złożył również gratulacje wójtowi Panu Andrzejowi Pleskowiczowi objęcia stanowiska Wójta Gminy Narew oraz życzył owocnej pracy, sukcesów, a najmniej problemów.

Wiceprzewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Narwi Eugeniusz Dudzicz dokonał wręczenia radnym oraz wójtowi zaświadczeń o wyborze.

Ad. 2 Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk wyjaśniła, że ślubowanie będzie przebiegało w ten sposób, że zostanie odczytana rota ślubowania, a następnie kolejno wyczytany radny wypowie słowo „Ślubuję”. Po tym słowie można dodać zwrot „Tak mi dopomóż Bóg”. Poprosiła wszystkich o powstanie. Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk odczytała Rotę Ślubowania, a kolejno wyczytywani przez najmłodszego wiekiem radnego Michała Mateusza Szelengowicza radni wypowiadali słowo „Ślubuję”. Wszyscy Radni obecni na sesji złożyli ślubowanie, a tym samym zostali zaprzysiężeni do wykonywania mandatu radnego przez okres pięcioletniej kadencji. Fakt ten potwierdził każdy ze ślubujących własnoręcznym podpisem Roty Ślubowania. Roty Ślubowania stanowią załączniki od Nr 2 do Nr 16 do protokołu.

Ad. 3 Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Narew.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk wyjaśniła, że ślubowanie będzie przebiegało w ten sposób, że zostanie odczytana rota ślubowania, a następnie wójt wypowie słowo „Ślubuję”. Po tym słowie można dodać zwrot „Tak mi dopomóż Bóg”. Poprosiła wójta o powstanie. Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk odczytała Rotę Ślubowania. Wójt na sesji złożył ślubowanie, a tym samym został zaprzysiężony do wykonywania funkcji wójta przez okres pięcioletniej kadencji. Fakt ten potwierdził własnoręcznym podpisem Roty Ślubowania. Rota Ślubowania stanowi załącznik Nr 17 do oryginału protokołu.

Ad. 4 Przyjęcie porządku obrad.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk wyjaśniła, że wszyscy radni otrzymali projekt porządku obrad. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym został on zaproponowany przez Komisarza Wyborczego. Następnie zwróciła się do radnych z zapytaniem, czy mają uwagi i wnioski do zaproponowanego porządku obrad.

Sekretarz Wojciech Popławski zgłosił zmiany do porządku obrad.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk odczytała porządek obrad po zmianach i poddała pod głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem porządku obrad po zmianach głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych gminy.
 3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Narew.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.
 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Narew.
  • zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy;
  • przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy;
  • prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
  • przeprowadzenie tajnego głosowania;
  • przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 7. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew.
  • zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
  • przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy;
  • prezentacja (wystąpienia) kandydatów;
  • przeprowadzenie tajnego głosowania;
  • przyjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 9. Powołanie składu Komisji Rewizyjnej oraz wybór Przewodniczącego Komisji – podjęcie uchwały.
 10. Powołanie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wybór Przewodniczącego Komisji – podjęcie uchwały.
 11. Powołanie składu Komisji Rozwoju Gminy, składu Komisji Budżetu i Finansów oraz wybór Przewodniczących Komisji – podjęcie uchwały.
 12. Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.
 13. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.
 14. Zamkniecie obrad I Sesji VIII kadencji Rady Gminy Narew.

Ad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk poprosiła o podanie trzech kandydatów do komisji skrutacyjnej.

Radna Lucyna Chodakowska zgłosiła radną Marię Skokin.

Radna Aneta Leonowicz zgłosiła radną Paulinę Monach.

Radna Maria Skokin zgłosiła radnego Tomasza Wojciechowskiego.

Wszyscy członkowie wyrazili zgodę na udział w pracach Komisji Skrutacyjnej.

Ad. 6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk wyjaśniła, że wybór Przewodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odbywać się będzie w głosowaniu tajnym. Aby dokonać wyboru Radni muszą zgłosić kandydatów na Przewodniczącego Rady i przeprowadzić głosowanie. Wybór będzie odbywał się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady.

Radna Anna Jakoniuk zgłosiła kandydaturę Anety Leonowicz, która wyraziła zgodę.

Radna Zenaida Iwaniuk zgłosiła kandydaturę Jana Gryniewickiego, który wyraził zgodę.

Radna Anna Jakoniuk zaprezentowała kandydaturę Anety Leonowicz.

Przewodnicząca obrad Radna Zenaida Iwaniuk powiedziała, że w materiałach sesyjnych radni otrzymali projekt regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk poprosiła Sekretarza Gminy Wojciecha Popławskiego o wyjaśnienie zasad głosowania.

Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił regulamin.

Radca prawny Jakub Ławniczak wyjaśnił, że odbędzie się głosowanie nad wyborem przewodniczącego i wiceprzewodniczącego za pomocą kart. Drugie głosowanie w sprawie uchwały jest tylko potwierdzeniem odbycia się głosowania, poprawności głosowania i wyboru.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk zapytała czy są uwagi lub pytania. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk poddała pod głosowanie Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 21 listopada 2018 roku. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 21 listopada 2018 roku został przyjęty.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.

Radny Jan Gryniewicki przedstawił swoją kandydaturę na funkcję Przewodniczącego Rady.

Radna Aneta Leonowicz przedstawiła swoją kandydaturę na funkcje Przewodniczącej Rady.

Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w ten sposób, że wyczytywany przez Komisję Skrutacyjną radny odbierał kartę do głosowania, oddawał głos i wrzucał kartę do urny.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Paulina Monach odczytała Protokół z przeprowadzenia wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew w dniu 21 listopada 2018r., który stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew.

Komisja ustaliła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, którym wydano karty do głosowania. W głosowaniu udział wzięło – 15 radnych. Z urny wyjęto 15 kart, w tym kart ważnych – 15. Głosów nieważnych oddano – 0. Głosów ważnych oddano – 15. Spośród ważnie oddanych głosów Aneta Leonowicz otrzymała 13 głosów, Jan Gryniewicki – głosów 2. Bezwzględna większość przy 15 głosach ważnych wynosi 8. Komisja stwierdziła, że wymaganą większość uzyskała Pani Aneta Leonowicz, w związku z czym została wybrana na Przewodniczącą Rady Gminy Narew.

W związku z wyborem Pani Anety Leonowicz na funkcję Przewodniczącej Rady. Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk odczytała Uchwałę Nr I/1/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew. Uchwała stanowi załącznik Nr 18 do oryginału protokołu.

Ad. 7. Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk pogratulowała nowo wybranej Przewodniczącej Rady Anecie Leonowicz i przekazała dalsze prowadzenie obrad.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz podziękowała za wybór na tę funkcję.

Radca prawny Jakub Ławniczak powiedział, że należy przegłosować uchwałę w sprawie wyboru.

Radna Zenaida Iwaniuk poddała pod głosowanie Uchwałę Nr I/1/18. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 8. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady.

Radna Maria Skokin zgłosiła kandydaturę Michała Szelengowicza, który wyraził zgodę.

Radna Paulina Monach zgłosiła kandydaturę Sylwii Sawickiej – Andrzejuk, która wyraziła zgodę.

Radna Sylwia Sawicka – Andrzejuk zaprezentowała swoją kandydaturę.

Radny Michał Szelengowicz zaprezentował swoją kandydaturę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz wyjaśniła, że wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym odbywać się będzie w głosowaniu tajnym. Aby dokonać wyboru Radni muszą zgłosić kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady i przeprowadzić głosowanie. Wybór będzie odbywał się zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do protokołu komisji skrutacyjnej.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powiedziała, że w materiałach sesyjnych radni otrzymali projekt regulaminu wyboru Wiceprzewodniczącego Rady i poprosiła Sekretarza Gminy Wojciecha Popławskiego o wyjaśnienie zasad głosowania.
Sekretarz Wojciech Popławski wyjaśnił regulamin.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi lub pytania. Pytań nie zadano.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 21 listopada 2018 roku. W głosowaniu wzięło udział 15 radnych. Za przyjęciem regulaminu głosowało 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Regulamin głosowania dla przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew na I sesji w głosowaniu tajnym w dniu 21 listopada 2018 roku został przyjęty.

Przewodnicząca obrad Radna Senior Zenaida Iwaniuk poprosiła Komisję Skrutacyjną o przygotowanie kart do głosowania.
Następnie przeprowadzono głosowanie tajne w ten sposób, że wyczytywany przez Komisję Skrutacyjną radny odbierał kartę do głosowania, oddawał głos i wrzucał kartę do urny.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Paulina Monach odczytała Protokół z przeprowadzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew w dniu 21 listopada 2018r., który stanowi załącznik do uchwały Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew.

Komisja ustaliła, że na stan 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, którym wydano karty do głosowania. W głosowaniu udział wzięło – 15 radnych. Z urny wyjęto 15 kart, w tym kart ważnych – 15. Głosów nieważnych oddano – 0. Głosów ważnych oddano – 15. Spośród ważnie oddanych głosów Sylwia Sawicka - Andrzejuk otrzymała 12 głosów, Michał Szelengowicz – głosów 3. Bezwzględna większość przy 15 głosach ważnych wynosi 8. Komisja stwierdziła, że wymaganą większość uzyskała Pani Sylwia Sawicka - Andrzejuk, w związku z czym została wybrana na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała Uchwałę Nr I/2/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew. Uchwała stanowi załącznik Nr 19 do oryginału protokołu.
Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie Uchwałę Nr I/2/18. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 9 Powołanie składu Komisji Rewizyjnej oraz wybór Przewodniczącego Komisji – podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej.

Radny Tomasz Wojciechowski zgłosił kandydaturę Marcina Szymaniuka.

Radna Sylwia Sawicka – Andrzejuk zgłosiła kandydaturę Anny Podgórskiej.

Radna Zenaida Iwaniuk zgłosiła kandydaturę Tomasza Wojciechowskiego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zgłoszenie kandydata na przewodniczącego komisji.

Radna Zenaida Iwaniuk zgłosiła Marcina Szymaniuka na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy kandydaci wyrażają zgodę na uczestnictwo w Komisji Rewizyjnej. Kandydaci wyrazili zgodę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej stanowi załącznik Nr 20 do protokołu.

Wykaz głosowania imiennego nad uchwałą stanowi załącznik Nr 21 do protokołu.

Ad. 10 Powołanie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wybór Przewodniczącego Komisji – podjęcie uchwały.

Radny Jan Gryniewicki zaproponował, aby do tej komisji należeli przewodniczący pozostałych komisji.

Radni jednogłośnie wyrazili zgodę.

W tym punkcie podejmowana będzie uchwała w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów oraz uchwałę w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Budżetu i Finansów.
Zgłoszono następujących radnych:

Marię Skokin, Paulinę Monach, Michała Szelengowicza, Jana Gryniewickiego, Annę Kryszeń i Zenaidę Iwaniuk.
Przewodnicząca Rady poprosiła o wyznaczenie przewodniczącego komisji.

Radni na przewodniczącego komisji wyznaczyli Paulinę Monach, która wyraziła zgodę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów stanowi załącznik Nr 22 do protokołu.

Wykaz głosowania imiennego nad uchwałą stanowi załącznik Nr 23 do protokołu.

Powołanie składu Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew oraz wybór Przewodniczącego Komisji – podjęcie uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o zgłaszanie kandydatów do Komisji Rozwoju Gminy.

Zgłoszono następujących radnych:

Annę Jakoniuk, Eugeniusza Selwestruka, Agnieszkę Filipiuk, Lucynę Chodakowską, Sylwię Sawicką – Andrzejuk, Anetę Leonowicz.

Przewodnicząca Rady poprosiła o wyznaczenie przewodniczącego komisji.

Radni na przewodniczącego komisji wyznaczyli Eugeniusza Selwestruka, który wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy stanowi załącznik Nr 24 do protokołu.

Wykaz głosowania imiennego nad uchwałą stanowi załącznik Nr 25 do protokołu.

Ad. 11. Powołanie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz wybór Przewodniczącego Komisji – podjęcie uchwały.

Radni jednogłośnie zadecydowali, iż w skład tej komisji wejdą przewodniczący w/w komisji.

Radni Paulina Monach, Marcin Szymaniuk, Eugeniusz Selwestruk wyrazili zgodę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poprosiła o wyznaczenie przewodniczącego tej komisji.

Radni na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wyznaczyli radnego Eugeniusza Selwestruka, który wyraził zgodę.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narew stanowi załącznik Nr 26 do protokołu.

Wykaz głosowania imiennego nad uchwałą stanowi załącznik Nr 27 do protokołu.

Ad. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie projekt uchwały. W głosowaniu jawnym głosowało 15 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 15 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew stanowi załącznik Nr 28 do protokołu.

Wykaz głosowania imiennego nad uchwałą stanowi załącznik Nr 29 do protokołu.

Ad. 13. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne.

Wójt Andrzej Pleskowicz podziękował za wybór. Dodał, że chce przedstawić nowej radzie sprawozdanie o stanie gminy na kolejnej sesji.

Ad. 14. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady I sesji Rady Gminy Narew o godz. 11.10.

Lista obecności sołtysów stanowi załącznik Nr 30 do oryginału protokołu.

Lista obecności zaproszonych gości stanowi załącznik Nr 31 do oryginału protokołu.

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca obrad

Zenaida Iwaniuk

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik nr 18 - Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Narew
Załącznik nr 19 - Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Narew
Załącznik nr 20 - Uchwała Nr I/3/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Załącznik nr 21 - Lista głosowania imiennego nad Uchwałą Nr I/3/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej
Załącznik nr 22 - Uchwała Nr I/4/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Narew
Załącznik nr 23 - Lista głosowania imiennego nad Uchwałą Nr I/4/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Narew
Załącznik nr 24 - Uchwała Nr I/5/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew
Załącznik nr 25 - Lista głosowania imiennego nad Uchwałą Nr I/5/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gminy Rady Gminy Narew
Załącznik nr 26 - Uchwała Nr I/6/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narew
Załącznik nr 27 - Lista głosowania imiennego nad Uchwałą Nr I/6/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Narew
Załącznik nr 28 - Uchwała Nr I/7/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew
Załącznik nr 29 - Lista głosowania imiennego nad Uchwałą Nr I/7/18 Rady Gminy Narew z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Narew