Uchwałą nr 232/2022 Rady Ministrów z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, został uruchomiony nowy program, umożliwiający pozyskanie przez gminy dofinansowania realizacji zadań inwestycyjnych, polegających na ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

 

W ramach tego programu Gmina Narew ma możliwość złożenia łącznie dziesięciu wniosków o środki niezbędne na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Finansowanie może być przeznaczone na zabytki, do których gmina sama posiada tytuł prawny, jak i na udzielenie dotacji samorządowych na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków, obejmujące:

 1. Sporządzenie ekspertyzy technicznych i konserwatorskich.
 2. Przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych.
 3. Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej.
 4. Opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich.
 5. Wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.
 6. Sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz.
 7. Zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku.
 8. Stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku.
 9. Odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki.
 10. Odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności.
 11. Odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych.
 12. Modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności.
 13. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej.
 14. Uzupełnienie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych.
 15. Działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.
 16. Zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o którym mowa w pkt. 7-15.
 17. Zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dofinansowanie z Programu może obejmować nie więcej niż 98% ostatecznej wartości inwestycji. W ramach programu 24 listopada 2022 r. został ogłoszony pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie, który potrwa do końca stycznia nadchodzącego roku.

W związku z powyższym, osoby planujące prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku, którym przysługuje tytuł prawny do tego zabytku, wynikający z prawa własności lub użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, i zainteresowane uzyskaniem dotacji na te prace, zachęcamy do wypełnienia ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenia przyjmowane są do 03.01.2023 r.