Kryteria postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznego przedszkola i do publicznej szkoły podstawowej oraz niezbędne dokumenty i liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne wymogi.


Na podstawie art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762), podaję do publicznej wiadomości:

 1. Zgodnie z art. 131. ust. 1-3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762), do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby               kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
           a. wielodzietność rodziny kandydata;
           b. niepełnosprawność kandydata;
           c. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
           d. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
           e. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
           f. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
           g. objęcie kandydata pieczą zastępczą.
     Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
     2. Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762) oraz uchwały Nr XXIV/121/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 r., w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na    pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez Radę Gminy    Narew:
           a. oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują lub uczą się w systemie w systemie dziennym / wieczorowym - 40 pkt.;
           b. kandydat którego jeden rodzic / opiekun prawny pracuje zawodowo w wymiarze pełnego etatu lub prowadzi działalność gospodarcza / prowadzi gospodarstwo rolne lub studiuje w systemie dziennym – 30 pkt.;
           c. rodzina kandydata korzystająca ze świadczeń pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 20 pkt.;
           d. kandydat korzysta z pełnej oferty przedszkola (tj. 3 godziny i więcej ponad czas realizacji podstawy programowej) – 10 pkt.
     3. Na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Narew, dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w pkt. 2 są:
           a. oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zatrudnieniu i oryginał zaświadczenia z zakładu pracy potwierdzającego zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych lub oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o prowadzeniu własnej działalności lub          oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o nauce w systemie dziennym lub wieczorowym bądź o odbywaniu studiów w systemie dziennym;
           b. zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników;
           c. oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o korzystania z pomocy społecznej;
           d. oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego o korzystaniu przez kandydata z pełnej oferty przedszkola.
     4. W oparciu o art. 130 ust. 5 oraz art. 133 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762), do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie       przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców.
     5. Na podstawie art. 133 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762) oraz uchwały Nr XXIV/122/17 Rady Gminy Narew z dnia 27 lutego 2017 r., kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej             szkoły podstawowej jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, w którym są brane pod uwagę następujące kryteria określone przez             Radę Gminy Narew:
           a. kandydat, który uczęszcza do Przedszkola Samorządowego w Narwi – 30pkt.,
           b. kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza i będzie uczęszczać w roku szkolnym, na który jest prowadzona rekrutacja do Zespoły Szkolno-Przedszkolnego w Narwi – 30pkt.,
           c. rodzice kandydata zatrudnieni są na terenie Gminy Narew – 15pkt.,
           d. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 15pkt.,
           e. deklaracje rodziców o uczestnictwie kandydata w dodatkowej nauce języka białoruskiego – 10pkt.
     6. Na podstawie ww. uchwały Rady Gminy Narew, dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów określonych w pkt. 5 są:
           a. zaświadczenie ze szkoły/przedszkola;
           b. oświadczenie rodziców o zatrudnieniu;
           c. oświadczenie rodziców o samotnym wychowywaniu dziecka;
           d. deklaracja rodziców o uczęszczaniu dziecka na j. białoruski.

Wójt Gminy
Andrzej Pleskowicz

 

 Do pobrania:

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznego przedszkola

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkoły podstawowej