Projektowany Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028 (WPGO 2023-2028) został przygotowany zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r.o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.), która nakłada na samorząd województwa obowiązek aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki odpadami nie rzadziej niż co 6 lat.
Integralną częścią WPGO 2023-2028 jest Załącznik nr 1 – Plan Inwestycyjny, który określa potrzebną
infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu
powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami.  

W zapisach dotyczących PLANOWANYCH INWESTYCJI dotyczących Gminy Narew znalazły się:
1. podniesienie rzędnej składowiska odpadów na działce nr 774 w Narwi - kwatery K2 - o 3 m
2.  budowa nowej kwatery K3 na składowisku odpadów na działce nr 774 w Narwi na odpady remontowo – budowlane oraz do kompostowania odpadów

Plan Inwestycyjny - Załącznik nr 1 do "Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028"

 

Projekt planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2023-2028  dostępny do pobrania pod linkiem: https://bip.podlaskie.eu/wojewodztwo/urzad_mar/dokumenty/dokumenty_srodowisko/konsultacje_spoleczne1/gospodarka_odpadami.html

Zamieszczone powyżej w wersji elektronicznej dokumenty dostępne są również w wersji drukowanej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku w Departamencie Ochrony Środowiska, ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok (VI p., pokój 613), w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek 8.00 – 16.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30), po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod nr tel. (85) 66 54 448.

Uwagi i wnioski do przedmiotowych dokumentów można składać w terminie do dnia 21 marca 2023r. na formularzu konsultacji, którego wzór zamieszczono poniżej, w formie pisemnej na podany wyżej adres Urzędu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

FORMULARZ KONSULTACJI