ZARZĄDZENIE NR 261/14
WÓJTA GMINY NAREW

z dnia 5 maja 2014 r.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Narew w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.

Na podstawie art. 30 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 182 § 1 pkt 1 i § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w zw. uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 30, poz. 345), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w stałych obwodach głosowania do przeprowadzenia wyborów do parlamentu europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. w następującym składzie:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Narwi, ul. A. Mickiewicza 101, 17-210 Narew:

a) Lidia Zubrycka - osoba wskazana przez Wójta trybie art. 182 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego,
b) Karol Łukasz Frankowski,

c) Krystyna Maksymczuk,

d) Agata Łukianiuk,

e) Kamila Korobkiewicz,

f) Krystyna Poskrobko,

g) Barbara Żakiewicz,

h) Jadwiga Stanisławiuk;

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Łosince, Łosinka 41, 17-210 Narew:

a) Irena Smoktunowicz - osoba wskazana przez Wójta trybie art. 182 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego,
b) Jarosław Golonko,

c) Alicja Szyszkiewicz,

d) Wiera Dudzicz
,
e) Edyta Ewa Dżega,

f) Stefan Poskrobko,

g) Krystyna Szulińska,

h) Anna Bożena Chmielewska;

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Tyniewiczach Dużych, Tyniewicze Duże 57, 17-210 Narew:

a) Maria Panasiuk - osoba wskazana przez Wójta trybie art. 182 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego,
b) Damian Kamil Poskrobko,

c) Paulina Łukianiuk,

d) Sylwia Andrzejuk – Sawicka,

e) Mirosław Chilimoniuk,

f) Maria Kurianowicz,

g) Jacek Kamieński,

h) Marlena Monika Dmitruk;

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Trześciance, Trześcianka 90, 17-210 Narew:

a) Nadzieja Szarejko - osoba wskazana przez Wójta trybie art. 182 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego,
b) Joanna Krystyna Szafrańska,

c) Katarzyna Kotowicz,

d) Michał Mateusz Szelengowicz,

e) Lena Maksimiuk – Kojło,

f) Anna Simończuk,

g) Krzysztof Kamieński.

5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Janowie, Janowo 37, 17-210 Narew:

a) Irena Szawarc - osoba wskazana przez Wójta trybie art. 182 § 2 pkt 1 Kodeksu wyborczego,
b) Damian Kotowicz,

c) Anna Łukianiuk,

d) Michał Filianowicz,

e) Walentyna Timofiejuk,

f) Jan Stanisławiuk,

g) Agnieszka Łęczycka,

h) Elwira Omelaniuk.

§ 2. Wykonanie zarządzenia, w szczególności w celu zorganizowania pierwszych posiedzeń komisji oraz zapewnienia obsługi administracyjnej i warunków techniczno – materialnych, powierza się Pełnomocnikowi Wyborczemu - Panu Wojciechowi Popławskiemu.

§ 3. Niniejsze zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, tablicach ogłoszeń sołectw wchodzących w skład Gminy oraz w siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY NAREW
Andrzej Pleskowicz