W dniu 28 czerwca 2013 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi. Tradycyjnie tegoroczna uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandarów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Narwi oraz odegrania hymnu państwowego.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

Jako pierwszy głos zabrał dyrektor szkoły Jerzy Ostapczuk, który powitał młodzież, rodziców, nauczycieli, przybyłych gości oraz podsumował miniony rok szkolny. Na tegorocznej uroczystości obecni byli min. Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz, Przewodnicząca Rady Gminy Narew Ewa Urbanowicz, dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych, księża z parafii znajdujących się w Gminie Narew, a także licznie przybyli rodzice.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

Pierwsi świadectwa ukończenia szkoły podstawowej otrzymali uczniowie klas szóstych. Najlepsi szóstoklasiści otrzymali od dyrektora szkoły świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Następnie odbyło się ślubowanie absolwentów klas szóstych oraz przekazanie sztandaru szkoły młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

W dalszej części uroczystości świadectwa ukończenia szkoły wręczono uczniom klas trzecich gimnazjum. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Absolwenci gimnazjum dokonali ślubowania na sztandar szkoły, a następnie odbyło się przekazanie sztandaru gimnazjum młodszym kolegom.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

W tym roku Wójt Gminy Narew wyróżnił w sposób szczególny cztery uczennice Gimnazjum w Narwi: Justynę Dubowską (kl. IIIa), Paulinę Wawrzeniuk (kl. IIIa), Natalię Rusinowicz (kl. IIIb), Natalię Kiełbaszewską (kl. IIIb). Za bardzo dobre wyniki w nauce, wzorowe zachowanie i szczególne osiągnięcia pozaszkolne uczennice otrzymały tytuł „Złotego Absolwenta” Gimnazjum w Narwi. Wręczenia pamiątkowych medali, a także nagród książkowych dokonał Wójt Gminy Narew Andrzej Pleskowicz.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013

Wyróżnione uczennice dokonały wpisu do księgi pamiątkowej najlepszych uczniów Gimnazjum w Narwi. Wyróżniony został również Dawid Ostapkiewicz - uczeń klasy IIIa Gimnazjum oraz uczennica klasy VI szkoły podstawowej Weronika Julia Pogorzelska, która uzyskała tytuł laureatki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

Listami pochwalnymi Wójt Gminy Narew wyróżnił rodziców najlepszych uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum: Państwa Barbarę i Grzegorza Dubowskich, Państwa Katarzynę i Dariusza Wawrzeniuk, Państwa Halinę i Piotra Rusinowicz, Państwa Halinę i Michała Kiełbaszewskich, Państwa Annę i Krzysztofa Ostapkiewicz oraz Państwa Bożenę i Wiesława Pogorzelskich.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

Dyplomy uznania przekazane zostały także nauczycielom, których uczniowie uzyskali tytuły laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych: Pani Ewie Alimowskiej i Pani Dorocie Małgorzacie Szamborskiej. W sposób szczególny wyróżnieni zostali uczniowie należący do Teatru Carmina z Narwi. Przewodnicząca Rady Gminy Ewa Urbanowicz przyznała im dyplomy uznania za aktywną działalność pozaszkolną oraz promocję Gminy Narew.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

Nagrodami uhonorowano też najaktywniejszych nauczycieli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi, zaś rodziców pamiątkowymi dyplomami uznania.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

Na zakończenie uroczystości najlepsi uczniowie z klas I-V szkoły podstawowej oraz z klas I i II gimnazjum otrzymali nagrody książkowe oraz świadectwa z wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie.

Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 

Naszym tegorocznym absolwentom oraz wszystkim uczniom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Narwi życzymy dalszych sukcesów w nauce oraz udanych i słonecznych wakacji.

GALERIA ZDJĘĆ