Ogłoszenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

dab logoHajnowskie Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Klubu „Dąb" mieści się w Hajnówce przy ulicy Ks. Wierobieja 18 (2 piętro).

Osobom niepełnosprawnym, niezależnie od praw  uprawnień i ulg o charakterze powszechnym przysługują także prawa, uprawnienia i ulgi o charakterze szczegółowym (dotyczące różnych aspektów  życia), których celem jest zapewnienie osobom niepełnosprawnym równych szans.

logo powiat hajnowskiZgodnie z uchwaloną ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej, z początkiem stycznia 2016r., świadczona będzie nieodpłatna pomoc prawna dla mieszkańców powiatu hajnowskiego.

Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonymGłównym celem obchodów „Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem” jest zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Pomoc po wypadkachBezpłatna pomoc dla osób po wypadkach i ich bliskich w ramach projektu "Wypadek i co dalej?".

narew herbRada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2015 roku.

W celu realizacji zadań ustawowych oraz wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Narwi przetwarzane są dane osobowe.

Informacja dotycząca rekrutacji młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania Ochotniczego Hufca Pracy w Wasilkowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W NARWII

Punkt świadczy pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym, osobom dotkniętym przemocą w rodzinie oraz wsparcie dla rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi.

Terminy wypłat zasiłków z pomocy społecznej (stałych, okresowych i celowych).

Kto ma prawo do stypendium szkolnego oraz co jest podstawą przyznania świadczenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Narwi informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Nr 264 Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W związku z powyższym zmiana powoduje podwyższenie kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania pomocy z Programu ze 150% do 200%.

Kto ma prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej oraz co jest podstawą przyznania świadczenia. Rodzaje pieniężnych i niepieniężnych świadczeń z pomocy społecznej.