Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o uruchomieniu naboru wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć polegających na wymianie w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększenia Odporności (Plan Rozwojowy), za realizację której odpowiedzialny jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Wnioski

            W terminie od dnia 17 października 2022 r. do dnia 15 listopada 2022 r. będzie można składać wnioski o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z planu rozwojowego w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy) – z zakresu wymiany w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

            Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać dopłatę?

            Na dotację na wymianę dachu zawierającego azbest będą mogły skorzystać osoby, które spełnią łącznie następujące warunki:

  • są właścicielem lub współwłaścicielem budynku w gospodarstwie rolnym, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu;
  • mają nadany numer identyfikacyjny gospodarstwa rolnego
  • ukończyły 18 rok życia

Zakres wsparcia

            Wsparcia udziela się na wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia:

  • które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku
  • których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r.
  • które obejmują wymianę pokrycia dachu na całym budynku
  • które są zgodne z regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem
  • jeżeli wnioskodawca zobowiąże się, że co najmniej do dnia upływu 3 lat od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem będzie utrzymywał efekty realizacji przedsięwzięcia.

Wsparcie jest udzielana w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość wsparcia

            Dopłaty do wymiany dachu będą wynosić 40 zł za m2 pokrycia dachowego, ale nie więcej niż do 500 m2 dachu. W związku z tym osoba starająca się o dopłatę otrzyma maksymalnie 20 tysięcy złotych dotacji na wymianę dachu. Będzie można również wnioskować o wypłatę zaliczki w wysokości do 50% wartości wsparcia.

Więcej informacji

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/krajowy-planu-odbudowy-i-zwiekszania-odpornosci.

Materiały