9 marca 2014 roku w Narwiańskim Ośrodku Kultury w Narwi odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji najnowszej książki Doroteusza Fionika „Miasta w historii i kulturze podlaskich Białorusinów” i najnowszego numeru pisma krajoznawczo – kulturalnego „Bielski Hostineć”.

Promocja książki w ośrodku kultury 

Książka opowiada przede wszystkim o znaczeniu kultury w historii miast na Podlasiu. Publikacja zawiera cytaty z latopisów, monarszych dekretów i innych dokumentów pisanych głównie w języku ruskim (starobiałoruskim). Najnowszy numer pisma „Bielski Hostineć” poświęcony jest w dużej mierze dziejom majątku Hołowiesk.

Promocja książki w ośrodku kultury 

Na spotkanie z Doroteuszem Fionikiem przybyli mieszkańcy zainteresowani dziejami swojej rodzinnej miejscowości.

Doroteusz Fionik – etnograf, historyk, założyciel i kustosz prywatnego Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.  Od początku lat 90 zajmuje się historią i etnografią ziemi bielskiej. Autor i współautor kilkunastu książek, w tym serii poświęconej historii niewielkich miejscowości na Podlasiu (wspólnie z o. Grzegorzem Sosną). Od 1998 redaktor naczelny i założyciel kwartalnika krajoznawczego „Bielski Hostineć”. W 1994 współzałożyciel Białoruskiego Towarzystwa Historycznego. Współpracownik tygodnika „Niwa”, miesięczników „Przegląd Prawosławny”, „Czasopis”, członek redakcji „Białoruskich Zeszytów Historycznych”. W 1996 otrzymał jedną z najwyższych nominacji w konkursie Fundacji Kultury „Małe Ojczyzny – tradycja dla przyszłości” za projekt „Bielsk Podlaski – serce pogranicza” (wspólnie z Eugeniuszem Wappą). W 2003 i 2005 stypendysta marszałka województwa podlaskiego w dziedzinie upowszechniania i ochrony dóbr kultury. W 2006 został laureatem Nagrody im. Zygmunta Glogera za działalność animatorską i wydawniczą, ochronę zabytków oraz stworzenie Muzeum Małej Ojczyzny.  W 2010 został nagrodzony przez sobór PAKP orderem św. Marii Magdaleny III stopnia. Za zasługi w rozwoju kultury i duchowości prawosławnej oraz za działalność na rzecz zjednoczenia chrześcijan w 2014 r. został laureatem nagrody imienia Księcia Konstantego Ostrogskiego. Doroteusz Fionik jest jedynym laureatem nagrody Ostrogskiego z Polski.

GALERIA ZDJĘĆ

Opracowanie materiału:
Narwiański Ośrodek Kultury