loga pokl ueCzłowiek – najlepsza inwestycja!
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Uczniowie nauczania zintegrowanego (klasy I-III) od października 2012 roku uczęszczają na zajęcia dodatkowe w ramach projektu pt. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III w Gminie Narew”, w ramach Poddziałania 9.1.2 – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

We wrześniu przeprowadzono diagnozę wśród wszystkich dzieci i wyłoniono 46 uczniów (23 dziewczynek i 23 chłopców) potrzebujących indywidualnego nauczania i wychowania – wyrównywanie braków w nauce, niwelowanie zaburzeń komunikacji społecznej, bądź rozwijanie zainteresowań.

Uczniów przypisano do następujących zajęć:

  • Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji. Prowadzące: Anna Jakoniuk, Nina Abramiuk, Eugenia Przeździak.
  • Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych. Prowadząca: Halina Łapińska.
  • Zajęcia rozwijające zainteresowania szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno- przyrodniczych. Prowadzące: Anna Jakoniuk, Nina Abramiuk, Eugenia Przeździak.
  • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej. Prowadząca: Marlena Rusiłowicz (pedagog szkolny).

Ponadto w ramach projektu wszystkie dzieci są objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Każde dziecko biorące udział w projekcie jest objęte co najmniej 1 godziną wsparcia psychologiczno- pedagogicznego. 

Nauczycielki podczas zajęć pracują innymi metodami niż tradycyjnie jak podczas zwyczajnej lekcji. Do realizacji treści programowych wykorzystywane są materiały dydaktyczno – edukacyjne zakupione w ramach projektu, które służą do zwiększenia efektywności założonych celów, pomocne również przy eliminacji poszczególnych dysfunkcji. 

Opracowała: Marlena Rusiłowicz