Ogłoszenia Urzędu Gminy Narew

narew herb

o zwołaniu zebrania wiejskiego sołectwa Chrabostówka w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Chrabostówka

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.

narew herb

Informujemy, że w dniu 01 sierpnia 2021 r o godz. 17.00...

narew herb

 dot. wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu

narew herb

w sprawie zmiany ustawy o działaczach opozycyji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw

narew herb

SKŁADANIA DEKLARACJI DO CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW (CEEB)

narew herb

Dotyczy: „Przebudowa z rozbudową stacji uzdatniania wody z instalacją fotowoltaiczną w miejscowości Łosinka (działka nr 134/1)”

narew herb

na rok szkolny 2021/2022 za wyniki i osiągnięcia w nauce i sporcie w roku szkolnym 2020/2021

narew herb ytTransmisja sesji Rady Gminy Narew VIII kadencji.