Od 2008 roku przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Narwi działa Dyskusyjny Klub Książki. Podstawowym zadaniem Klubu jest promowanie współczesnej literatury i kultury wśród lokalnej społeczności. Członkami Klubu są dzieci i młodzież z Gminy Narew.

Spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki

Każdy uczestnik Dyskusyjnego Klubu Książki zobowiązuje się do czytania dostarczanych lektur, dyskutowania nad nimi na spotkaniach oraz terminowego zwrotu książek. Lektury udostępniane są członkom Klubu nieodpłatnie, na zewnątrz. Spotkania Klubu prowadzone przez Allę Siotkowską - starszego bibliotekarza biblioteki w Narwi, odbywają się raz w miesiącu. Mogą w nich uczestniczyć także niezrzeszeni czytelnicy biblioteki.