Zgodnie ze statutem Gminy Narew radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 5 radnych. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady. W zgłoszeniu podaje się nazwę klubu, listę członków oraz imię i nazwisko przewodniczącego klubu. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.

Pracę klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy, które nie mogą być sprzeczne ze statutem gminy.

 

W VIII kadencji Rady Gminy Narew nie powołano żadnego klubu radnych.

 


W VII kadencji Rady Gminy Narew nie powołano żadnego klubu radnych.

W VI kadencji Rady Gminy Narew powołany został Klub Aktywnych Radnych Gminy Narew, w skład którego wchodziły następujące osoby:

Dawid Kuczewski - przewodniczący, Anna Lidia Wawrzeniuk - sekretarz, Bożena Zofia Pogorzelska - członek, Joanna Krystyna Szafrańska - członek, Sławomir Chodakowski - członek, Mirosław Aleksander Gromotowicz - członek, Jerzy Sakowski - członek.