Przepisy prawa na podstawie, których przetwarzamy Państwa dane osobowe:
• Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.)
• Art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późn. zm.)
• Art. 47 b Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 z pozn. zm.)
• Przepis szczególny: Rozdział VII KPA p.n. Skargi i wnioski oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
• ustawa z dnia 6 marca 2018 roku o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i w Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (dzu z 2018 r p.647)
• ustawa z 19 listopada 1999 r. Prawo Przedsiębiorcy
• ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
• ROBOTY PUBLICZNE – ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy;
• ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym art. 67 ust. 1, art. 57 ust. 2.
• Warunki zabudowy i cele publiczne :ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
• Ewidencja wniosków o warunkach zabudowy ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.).
• Zaświadczenia o przeznaczeniu terenu ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.)
ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
• Rejestr opłat planistycznych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.)
• Ordynacja Podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. z 2018 poz. 800)
• Ustawa z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 poz. 1785 z póź. zm.)
• Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2017 poz. 1892)
• Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2017 poz. 1821)
• Ustawa o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) art. 24 h.
• Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1464 z późn. zm.),
• ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności;
• Ustawa z 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz 754).
• Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 1 czerwca 2010 r. w spr. podmiotów, w których jest wykonywana kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna (Dz. U. 2010 nr 98, poz. 634)
• Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w spr. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych ARiMR (Dz.U. Z 2015 r. poz. 187 z poźn. zm.)
• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 108 t.j.).
• Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778 t.j.).
• Rozdział VII KPA p.n. Skargi i wnioski oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w spr. organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U., poz. 1123, z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. DZ. U. z 2018r., poz. 217 z późn. zm.)
• Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków – art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
• Art. 11a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, art. 11a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13.09.1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
• Art. 8 ust. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.
• Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U. z2005 r. poz. 1390), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy par. 2.1 i par. 7.2.
• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowu (t.j. Dz.u. Z 2016 r. poz. 487).
• Dotacje na zadania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest: art. 400a ust. 1 pkt 8 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
Dotacje do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorników bezodpływowych: art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
• Dotacje na modernizacje istniejących studni: art. 403 ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 j.t. z pózn. zm.) ; przepisy w sprawie wysokości stawek za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz.U. poz.755, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 25.08. 2004 w sprawie organizacji i sposobu ochrony zabytków, par. 7 (Dz.U. nr 312 z dnia 25.08.2004, poz. 2153).
• Ustawa o ochronie praw lokatorów
• Art. 1 pkt 22 ustawy z dnia 22.03.2018 o zmianie ustawy -Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2018 r. poz.651).
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, Dz.U. 2004, Nr 241, poz. 2416 z późn. zm.)
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2017 t.j z dnia 2017.01.30, poz. 180)
• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. 2018 t.j z dnia 2018.04.20, poz. 755).
• Art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. Z 2018 r. poz. 142).
• Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
• Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
• Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych,
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych,
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej,
• Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
• Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
• Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
• Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
• Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,
• Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej,
• Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym,
• Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej,
• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,
• Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,
• Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
oraz inne akty prawa powszechnie obowiązującego do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Gmina Narew