Co to jest RODO?
RODO to skrót oznaczający Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (rozporządzenie ogólne o ochronie danych), który zastępuje dotychczasowa dyrektywę 95/46/WE z 1995 r.

Jaki jest cel RODO?
RODO w sposób bezpośredni i kompleksowy reguluje ochronę danych osobowych w Unii Europejskiej. Założeniem dokumentu było ograniczenie zróżnicowania przepisów między poszczególnymi państwami członkowskimi. RODO przynosi nowe rozwiązania i wzmacnia dotychczasowe wymagania. Wprowadza też wiele nowych uprawnień dla osób fizycznych i obowiązków dla administratorów.
Ważne! W związku z RODO nie musisz się dodatkowo kontaktować z nami, wystarczy zapoznać się z informacjami dostępnymi na tej stronie.
Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat przetwarzania Twoich danych osobowych zajrzyj w zakładkę UPRAWNIENIA oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Czym są dane osobowe?
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowana osoby fizycznej. Danymi osobowymi są np. imię i nazwisko, adres email, adres, numer telefonu, PESEL.
W Urzędzie Gminy Narew, na potrzeby prowadzonych postępowań administracyjnych, w tym z wniosku danej osoby pobieramy wyłącznie dane które są określone w przepisach prawa i niezbędne dla prawidłowego prowadzenia takiego postępowania.

Kto jest podmiotem danych?
Podmiotem danych jest osoba fizyczne do której odnoszą się dane osobowe. Na przykład petent urzędu, pracownik, właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej, prawnik kontrahenta Urzędu.

Co to jest przetwarzanie danych osobowych?
Przetwarzanie danych osobowych oznacza operację lub zestawy operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany. Na przykład zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, przechowywanie, przesyłanie, przeglądanie, wykorzystywanie, usuwanie lub niszczenie.

Kim jest administrator?
Pojęcie Administrator (administrator danych osobowych oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Narew, w związku z wykonywaniem zadań publicznych, jest co do zasady Wójt Gminy Narew. W niektórych sytuacjach będzie to także n[. Ministerstwo Cyfryzacji w zakresie systemów informatycznych jakim i ma obowiązek posługiwać się gmina np. w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych.

Kim jest podmiot przetwarzający?
Podmiot przetwarzający oznacza osobę fizyczną lub prawną, która przetwarza dane osobowe w imieniu administratora. Podmiot przetwarzający może przetwarzać dane osobowe tylko na podstawie pisemnej umowy, która na podmiot przetwarzający nakłada pewne obowiązkowe warunki zapisane w RODO.
W Gminie Narew będą to co do zasady podmioty którym Gmina zleci wykonywanie niektórych usług np. w zakresie wsparcia IT (informatycznego) Urzędu Gminy.
Jeżeli Administrator w Gminie Narew chce powierzyć przetwarzanie danych w jego imieniu, to starannie odbiera taki podmiot albowiem może w tym celu korzystać wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Kto to jest Inspektor Ochrony Danych?
W Gminie Narew (oraz przez Administratorów działających w ramach Gminy Narew) został powołany Inspektor Ochrony Danych, którego zadania zostały określone w ustawodawstwie europejskim na mocy RODO.
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gminie Narew znajdziesz tutaj

Kiedy Administrator może przetwarzać Twoje dane osobowe?
Dzięki nowym przepisom wszyscy mamy większą kontrolę nad swoimi danymi i lepszą ich ochronę. Dodatkową korzyścią dla mieszkańców Gminy Narew jest to, że wszystkie zadania i usługi będą świadczone w jeszcze bardziej transparentny sposób z zachowaniem zasad bezpiecznego przetwarzania danych osobowych mieszkańców Gminy Narew i innych podmiotów których dane są przez Urząd i Gminę przetwarzane.
Administrator danych osobowych może przetwarzać dane osobowe w sytuacji:
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Dane osobowe w Gminie Narew są przetwarzane co do zasady na podstawie przepisów prawa. Jeżeli chcesz wiedzieć jakie są to przepisy kliknij tutaj PODSTAWY PRAWNE.

Na czym polega obowiązek informacyjny wg RODO?
Informowanie osób, których dane dotyczą o tym jak są ich dane przetwarzane, stanowi jeden z podstawowych obowiązków administratora danych. Wójt Gminy Narew wdrożył procedury mające na celu informowanie osoby, których dane dotyczą o tym jak ich dane są przetwarzane.
Z ogólną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych a także klauzulami informacyjnymi dla poszczególnych procesów przetwarzania w Gminie Narew, można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.