Jakie uprawnienia posiada podmiot danych?

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
a) Prawo do sprostowania danych
Prawo to obejmuje uprawnienie do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych. Administrator zobowiązany jest usuwać ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełniać je, jeśli są niekompletne.
b) Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych
Osoba, której dane dotyczą, może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu Administratora albo przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (np. dla celów analitycznych lub statystycznych); sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie;
Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i nie będziemy mieli innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, usuniemy te dane, wobec wykorzystania których wniesiony został sprzeciw.
c) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)
Osoba której dane dotyczą ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli:
 osoba której dane dotyczą wycofała zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o zgodę;
 dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 osoba której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec wykorzystywania i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania,
 dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

d) Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w następujących przypadkach:
a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
Pamiętaj jednak, że jeżeli przetwarzanie zostało ograniczone, to jednak takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie:
- za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
- w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub
- z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
e) Prawo dostępu do danych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, ma prawo:
a) uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
b) uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
c) uzyskać kopię swoich danych osobowych.
f) Prawo do cofnięcia zgody
Jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody osoba której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody.
g) Prawo do przenoszenia danych
Na tej podstawie – w zakresie, w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą – Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak również tego innego podmiotu.
h) Prawo do skargi
W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jak realizujemy uprawnienia podmiotów danych?

Aby zrealizować swoje uprawnienia opisane powyżej możesz złożyć do nas wniosek
a) za pomocą adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. albo
b) osobiście w Urzędzie Gminie Narew.
c) poprzez skrzynkę epuap możecie Państwo przesłać wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy NAREW.
d) tradycyjnie na dres Gminy Narew.

Przykładowy wniosek możesz pobrać TUTAJ

Ponadto udostępniamy w/w wniosek, w platformie EPUAP na stronie www.epuap.gov.pl – możecie je Państwo przesłać wysyłając PISMO OGÓLNE skierowane do Urzędu Gminy NAREW.

Administrator musi być pewny tożsamości osoby, która realizuje swoje uprawnienia z RODO. Dlatego Jeżeli Administrator nie będzie w stanie zidentyfikować osoby składającej wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.

Odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej, chyba że wniosek został złożony drogą e-mailową lub zażądano w nim przekazania odpowiedzi w formie elektronicznej.

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, podmiot danych występuje do Administratora z wnioskiem o realizację jednego albo kilu praw, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.
Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu i przyczynach takiego przedłużenia.

Prawo dostępu do danych o czym warto pamiętać?


W Gminie Narew przetwarzamy dane osobowe (szczególnie mieszkańców), na podstawie wielu różnych aktów prawnych. Dlatego w niektórych przypadkach, gdy podmiot danych będzie realizował prawo dostępu do danych osobowych albo kopii danych osobowych administrator wykonujący zadanie publiczne może wezwać osobę, której dane dotyczą, do udzielenia informacji pozwalających na wyszukanie tych danych.
W takim przypadku:
a) zawsze zapewniamy odpowiednie środki służące ochronie interesu lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane dotyczą,
b) informujemy osobę, której dane dotyczą, na jej wniosek, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku o podstawie niewykonania obowiązków, o których


Czy z prawa do bycia zapomnianym można korzystać w każdej sytuacji?


Pamiętaj, że pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, nie zawsze to prawo może być zrealizowane.
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności. Prawo do bycia zapomnianym nie ma zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne:
• do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
• do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
• z uwagi na: cele zdrowotne lub interes publiczny w dziedzinie zdrowia publicznego;
• do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
• do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.