Protokół Nr II/18

Ad. 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Sesja nadzwyczajna VIII kadencji Rady Gminy Narew odbyła się 05 grudnia 2018 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Narew przy ul. Mickiewicza 101.

Obrady II Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew otworzyła o godz. 9.10 Przewodnicząca Rady Gminy Narew Aneta Leonowicz.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz powitała Wójta Gminy Narew Pana Andrzeja Pleskowicza, Sekretarza Pana Wojciecha Popławskiego, Skarbnik Panią Iwonę Nikonowicz oraz koleżanki i kolegów radnych.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz na podstawie listy obecności poinformowała, że na ustawowy stan Rady – 15 radnych – obecnych jest 12 radnych i stwierdziła prawomocność obrad. Radni nieobecni usprawiedliwieni – Zenaida Iwaniuk,

Anna Kryszeń, Eugeniusz Selwestruk. Lista obecności stanowi załącznik Nr 1 do protokołu.

Ad. 2. Ustalenie porządku dziennego.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poinformowała, że porządek obrad wszystkim radnym był znany.

Przewodnicząca odczytała wniosek Wójta Gminy Narew o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Rada zatwierdziła następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Ustalenie porządku dziennego.
  3. Podjęcie uchwały:
    • w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok.
  4. Zamknięcie obrad II Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz poddała pod głosowanie porządek obrad. Za porządkiem obrad głosowało 12 radnych, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Ad. 3. Podjęcie uchwał.

- w sprawie zmian w budżecie Gminy Narew na 2018 rok.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zapytała czy są uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie wniesiono.

Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz odczytała projekt uchwały. Następnie poddała pod głosowanie uchwałę. W głosowaniu jawnym głosowało 12 radnych. Za podjęciem uchwały głosowało – 12, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Narew z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy stanowi załącznik Nr 3 do oryginału protokołu.

Głosowanie imienne stanowi załącznik Nr 4 do protokołu.

Ad. 4. Zamknięcie obrad II sesji Rady Gminy Narew.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodnicząca Rady Aneta Leonowicz zamknęła obrady II sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Narew o godz. 9.14

 

Protokolant

Magdalena Snarska

Przewodnicząca Rady

Aneta Leonowicz

 

 Załączniki:

Załącznik nr 2 - wniosek Wójta Gminy Narew o zwołanie sesji nadzwyczajnej
Załącznik nr 3 - uchwała Nr II/8/18 Rady Gminy Narew z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Narew
Załącznik nr 4 - raport z głosowania imiennego nad uchwałą nr II/8/18